Etiket arşivi: işyeri hekimi

Meslek Hastalıkları – Occupational Diseases

logo_AUTF

Sevgili AÜTF Dönem 5 Öğrencilerimiz ve asistanlarımız,
Emekçilerimiz, Site Okurlarımız…

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Dönem V’te işlediğimiz
MESLEK HASTALIKLARI konulu dersin güncellenmiş yansılarını
(202 yansı, 7,5 MB) pdf olarak incelemek için lütfen tıklayınız. (27 Aralık 2019)

Bu yansıların ilk 104’ü sınav kapsamındadır
. Sonrakiler ek bilgi edinmek isteyenleredir.

Türkiye ve Dünya emekçilerini saygı ve şükranla selamlayarak!

Meslek_hastaliklari

Bu sunu, 13 Mayıs 2014’te Soma maden faciasında, iktidarın göz yumması ile sermayenin dizginsiz kâr hırsına göz göre göre kurban edilen 301 (üç yüz bir) masum emekçiye
ve ailelerine adanmaktadır…
 Karadon_faciasi_5._yil_17.5.15

ATA_Ergani'de_Kaza_Kader_Talih_Tesaduf_Arapcadir

Yüreğimiz Siirt – Şirvan – Maden köyü bakır madeni göçüğü kurbanı 16 emekçiye yandı.. Heyelan diyorlar ama Maden Mühendisleri Odası raporuna göre resmen şiv kayması ve işletmenin hatası – ihmali sonucu.. Sitemizde işledik :

Soma kırımının (katliamının), 301 masum maden emekçisinin ilkel ve vahşi – rezil sermaye birikimine kurban edilmesini lanetliyoruz..

6 yıl sonra sorumluların hak ettikleri yaptırımı görmemeleri sonucunu esefle kınıyoruz..

2017 sonunda kayda giren meslek hastalığı sayısı yalnızca 691…

İşle ilgili hastalık” kaydı yok! ILO toplam 160 milyon meslek hastalığı + İşle ilgili hastalık kestirimi yapıyor her yıl. Türkiye Dünya nüfusunun %1,1’i; kabaca 1,6 milyon / yıl meslek hastalığı + İşle ilgili hastalık tanısı beklenebilirdi. 2018’da kişi başına yaklaşık 9 kez hekime başvurduk.. 700 milyonu aşıyor toplam hekim – başvuran görüşmesi (muayene!?).
Meslek hastalığı sayısı toplam muayene sayısının milyonda 1’i bile değil..

  • Örtük/örtülen, saklı/saklanan açık ama gizli meslek hastalığı salgını için için sürüyor..
  • Emekçiler sermayeye post-modern vahşi mi vahşi “yeni” bir vergi (!) daha ödüyor :
  • KAN VE CAN VERGİSİ!

Sorunların çözümünün BÜTÜN EMEKÇİLERİN BİRLEŞMESİNDEN GEÇTİĞİNİ
bir kez daha anımsıyor ve anımsatıyoruz.

Ama patron, sendika değiştiren emekçiyi bile işten atıyor; değil ki sendika kuran / üye olanı..

Siyaset kurumu seyirci olan bitene : Ölçüsüz-tarifsiz bir aymazlık ya da sermaye iktidarı..
3. seçenek ufukta görülüyor mu??

Yaklaşık 7 milyon emekçi için asgari ücret 2020 yılı için dün, net 2324 TL olarak belirlendi.
400 Dolar bile değil..

Sevgi ve saygı ile. 27 Aralık 2019, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK, MD, MSc, BSc
AÜTF Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı –
Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

İşyeri hekimliği için Tabip Odalarının Çalışma Onayı gerekliliğini Danıştay da onadı!

 

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/hukuk-5501.html

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın son yıllarda çıkartılan yasalarla
ortadan kalktığını savladığı işyeri hekimlerinin Tabip Odası onayı alması zorunluluğunun sürdüğüne karar verildi.

Danıştay 10. Dairesi ve Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ayrı ayrı davalarda verdikleri kararlarda

“6023 sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanunu’nun 4., 5. maddesi ile Ek madde 1′
de yer alan hükümlerine göre işyeri hekiminin atanmasında ilgili Tabip Odasının onayı gerektiği kuşkusuz olup, Tabip Odasının Tabip atamalarındaki rolünü ortadan kaldıran dava konusu düzenleme, Tabiplerin önemli organı olan Tabipler Odasına yasayla verilen yetkiyi ortadan kaldırdığından, hukuka uyarlık bulunmamaktadır.”

İşyeri hekiminin bir işyerinde görevlendirilmesinde Tabip Odasının “6023 sayılı yasa uyarınca meslek mensuplarının hak ve yararlarını koruma amacı doğrultusunda
bir değerlendirme yapacağı açıktır.”
sonucuna ulaşmışlardır.

Bu Kararlar, yıllardır Çalışma Bakanlığının Tabip Odası onayı olmadan
işyeri hekimi yetkilendirmesinde bulunmasının hukuka aykırı olduğunu saptamıştır.

İşyeri hekimliği yapan meslektaşlarımızın, Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerinin
(AS: OSGB) ve işyeri hekimi istihdam eden ya da görevlendirilen işyerlerinin
işyeri hekimlerinin çalışma durumlarıyla ilgili bilgileri Tabip Odaları ile paylaşmalarının Türk Tabipleri Birliği Yasası uyarınca zorunlu olduğunda artık bir duraksama yoktur.

Halen yetkilendirilmiş işyeri hekimlerinin saptanması ve durumlarının değerlendirilebilmesi için, Çalışma Bakanlığından, yetkilendirilen işyeri hekimlerinin
ve yetkilendirildikleri işyerlerinin bilgileri istenmiştir.

İşyeri hekimleri ve çalıştıkları yerlerle ilgili bilgilere erişildiğinde Tabip Odalarımızla paylaşılacaktır. Ancak söz konusu bilgi paylaşımı beklenmeden Odalarımızın bölgelerindeki işyerleri ve işyeri hekimlerine ulaşarak öncelikle Oda üyeliğini denetlemeleri, işyeri hekiminin çalışma yerlerine ilişkin bilgileri kayıt altına almaları,
daha sonra yapılacak değerlendirmeler için yararlı olacaktır.

Çalışma Bakanlığı’na gönderilen yazıya buradan erişebilirsiniz
Danıştay 10. Daire Kararına buradan erişebilirsiniz
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu Kararına buradan erişebilirsiniz

===============================

Dostlar,

Demokratik katılımcı yönetime köktenci biçimde karşıt bir politik anlayışı 12 Eylül 1980 ve 12 Mart 1971 süreçlerinde bile görmedik. AKP iktidarı tam bir TEK PARTİ DEVLETİ ve DİKTATÖRLÜĞÜ kurdu. Üniversite özerkliğinden tutunuz, TÜBİTAK ve TÜBA gibi bilimsel kurumların, TRT’nin, Adli Tıp Kurumu’nun özerkliğini, Yargı’nın bağımszılığını
darmadağın elde ederek olabildiğince kadrolaştı ve çok büyük ölçüde ele geçirdi.

AKP, Anayasa’nın 135. madesinin korumasındaki Kamu Kurumu Niteleiğinde Meslek Kuruluşlarına da hep musallat oldu, bunlardan en büyüğü olan TMMOB’nin yasasında vesayet kurucu değişiklikler yaptı. 6023 sayılı TTB (Türk Tabipleri Birliği) Yasasında da ciddi bir engellemeyi önceki Sağlık Bakanı Prof. Recep Akdağ döneminde yaşadık.

2 Kasım 2011’de TBMM açıkken çıkarılan 35 adet YGK (KHK, Kanun – Yasa Gücünde Kararname) arasında 663 sayılı bir YGK de vardı ki;

– SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
(2.11.2011, RG 28103, mükerrer; 60 asıl 12 geçici madde)

Künyesini yukarıya koyduğumuz 663 sayılı YGK, 1. maddesinde;

– Md. 1: “Bu KHK’nin amacı; Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının
örgüt, görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.”

demekteyken; bir hükümete, Yürütme organına asla yakışmayan, en basit hukuk kurallarına bile uymaksızın, tümüyle etik dışı biçimde, adeta tuzak kurarak,
TTB Yasası’nın 1. maddesindeki örgütün görevleri arasında sayılan can alıcı düzenlemeyi aşağıdaki gibi tıpkı cımbızlayarak, 58. maddesi ile TTB’yi felç etmek etmişti :

– “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak”

Utanç verici bir durumdu… Sağlık Bakanlığı yeniden yapılandırılıyor, görev ve yetkileri yeniden tanımlanıyordu.. Hiçbir ivediliği yokken konu üstelik kendilerinin mutlak çoğunlukta olduğu TBMM’den bile kaçırılarak YGK ile düzenleniyor ve YGK’nin
1. maddesindeki amaçtan sapılarak, adının kapsamı dışına çıkılarak bir korsan madde eklenip TTB de, deyim yerinde ise “bu arada hallediliveriyordu..”
TTB, Sağlık Bakanlığı’nın ilgili YGK’de sayılan “bağlı kuruluşu” değildir.
Ayrıca, yüz bini aşkın hekimin yasal meslek örgütü olan bu örgüt, kuruluş yasasının 1. maddesinde taa 1953’te kendisine verilen temel görev kapsamında

– “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlamak”

görevini yapmayıp ne yapacaktır?? Bir hekim Sağlık Bakanı, kendi meslek örgütüne böylesine kin ve nefretle bakabilir mi?? Koskoca Bakanlar Kurulu nasıl bu nefret söylemi ve eylemine ortak olur?? Oysa yasal düzenleme TBMM’de yapılsa idi bir parça tartışılması olanağı doğardı, kamuoyunun bilgisi olur, Komisyonlarda, basında .. tartışılabilirdi..

Bunca “şark kurnazlığı” olsa olsa AKP’de olurdu. Bir tıp profesörü hekim olan Sağlık Bakanı Akdağ, kendi meslek örgütünü felç edecek bir yasal hileden hiç sıkılmıyordu.. Koskoca Bakanlar Kurulu da..

Bereket bu tuzak madde farkedilmiş ve Anamuhalefet CHP ikna edilerek Anayasa Mahkemesi’nde iptal davası açılmıştı. Bu yüz kızartıcı tuzak madde,
14.2.13’te Anayasa Mahkemesince iptal edildi.

Bu partinin adı “AK Parti” ise şu örnekteki yüz kızartan eylemin neresi AK’tır??
Bu partinin açık adı “ADALET ve KALKINMA Partisi” ise, söz konusu sefil YGK tuzağının neresi adaletlidir ve ne yanıyla ülke kalkınmasına katkı verecektir??
TTB yönetimi AKP yandaşlarının elinde olsaydı hiç kuşku yok bu tür mide bulandıran manevralara girişmeyeceklerdi. Üstelik, Anayasa m. 91 şu düzenlemeyi içeriyor :

* “… Kararnameler, Resmi Gazetede yayımlandıkları gün Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulur. Yetki kanunları ve bunlara dayanan kanun hükmünde kararnameler,
TBMM komisyonları ve Genel Kurulunda öncelikle ve ivedilikle görüşülür…”

Aradan 3,5 yılı aşkın bir zaman geçmiştir. Türkiye’nin dokusunu köktenci biçimde değiştiren bu 35 YGK’yi Yüce TBMM neden 3,5 yılda “ivedilikle” görüşmemiştir?
Bu davranış TBMM’nin kendini yadsıması ve yine Anayasaya göre devredilemez
yasama yetkisini (Anayasa m. 7 : Yasama yetkisi Türk Milleti adına Türkiye Büyük
Millet Meclisinindir. Bu yetki devredilemez
.) Yürütme’ye bırakması demek değildir de
ne demektir??

Ve bu da demokratik parlamenter rerjimin yozlaştırılması demek değil midir??
Tek parti devleti – diktatörlüğü demek değil midir??

Batı ülkelerinde meslek örgütlerinin Türkiye’de olduğundan çok daha fazla yetkileri ve güçleri, olanakları, otoriteleri vardır.

Demokrasi çoğulculuktur ve iktidar  – yönetim yetkilerinin katılımcılıkla paylaşılmasıdır. Bu bağlamda AKP’nin demokrasi ile de zerrece ilgisi olmadığı bir kez daha görülmektedir.

Söz konusu Danıştay kararları bu bakımlardan ayrı bir önem taşımaktadır.

Hükümetlere, Anayasa m. 135 uyarınca kurulan ve korumaya alınan kamu kurumu niteliğinde meslek örgütleriyle dalaşmak – çekişmek yerine demokratik terbiye ile,
birlikte yönetim” anlayışını benimsemelerini önermek durumundayız.

Bağımsız yargı eliyle Yasama ve Yürütme’nin yargısal yolla hukuka uygunluk denetiminin ne denli yaşamsal olduğu bir kez daha görülmektedir. Bu 3’lü sacayağı yapısıyla sağlanan denge – denet (check&balance) sistemi rejimi bunalımlardan da koruyabilen bir sigortadır.

Türkiye’nin AKP’den ve benzer ilkel – demokrasi düşmanı – despotik rejimlerden kurtarılması öncelikli bir görev olarak önümüzde..

Sevgi ve saygı ile.
15 Temmuz 2015, Tunceli
(Karaca Köyü, Hozat)

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Bertolt BRECHT : BİR İŞÇİNİN DOKTORA DEYİŞİ

BİR İŞÇİNİN DOKTORA DEYİŞİ

Bizi hasta eden nedir, biliyoruz,
Hasta olunca bizi iyi edecek
Senmişsin, öyle duyduk.

Halkın parasıyla kurulan
Güzel okullarda okumuşsun
Tam on yıl ve iyi etmeyi
Öğrenmişsin,
bir servet
Harcamışsın bilgin için,
İyi edebilmen gerek yani.

Elinden gelir mi?

Sana muayeneye geldiğimizde
Üstümüzdeki pırtılar çıkarılır
Sen de çıplak sırtımızı dinlersin.
Oysa o pırtılara bir bakman
Daha çok şey söylerdi sana
Hastalıığımız hakkında.
Aynıdır
Elbisemizi de, göğsümüzü yırtan.

Sırtımızda ki sancı
Rutubetten diyorsun, evimizin duvarındaki
Lekeler de rutubetten.
Peki söylesene:
Rutubet neden?

Çok çalışıp az beslenmek
Zayıf ve güçsüz yapıyor bizi,
Senin reçetense
Kilo alın, diyor,
Bataklık kamışına da
Islanma de istersen.

Bize ayıracak zamanın ne kadar?
Bakıyoruz: evindeki halının
Değeri, beşbin muayene
Ücretine bedel.
Diyeceksin ki herhalde;
Benim ne suçum var?
Evlerimizin
Duvarındaki rutubet lekesi de
Başka bir şey demiyor ki zaten.

Bertolt BRECHT

TÜRKİYE’de İŞ KAZALARI : Son Durum

Turkiye’de_is_kazalarinda_son_durum_8.5.12