Etiket arşivi: “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları”

TTB BAŞKANI DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI BUNALIMI

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, Mülkiyeli

www.ahmetsaltik.net           profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik     twitter : @profsaltik

Dr. Ş.K. Fincancı hakkında bu sitede epey yazı yayınladık. 2020 Haziran’ında TTB seçimli genel kurula giderken, hemen ardından… bu kişinin TTB Merkez Konseyi’ne (TTB MK) aday gösterilmemesi hele Başkan olarak kesinlikle seçilmemesi için düşüncelerimizi gerekçeli ve belgeli olarak açıkladık. Ardından Dr. Fincan’cıyı istifaya çağırdık. Olmadı… 2 yıl sonra 2022 Haziran’ında oyları azalarak gene TTB MK içinde yer aldı ve adeta inatlaşırcasına “gene” TTB MK Başkanı seçildi 11 kişi içinde.

27.10.22 günü tutuklama kararı verilene dek suskun kaldık.
Tutuksuz yargılamanın daha doğru ve adil olduğu kanısındayız, bu kesin.

Tutuklama kararının ardından bizim de düşüncelerimizi açıklama hak ve yükümümüz var. 1977’de hekim olduğumuz yıldan bu yana 45+ yıldır TTB üyesiyiz ve meslek örgütümüze çok emeğimiz oldu. O’ndan da çok şey öğrendik.

Çok değerli meslektaşımız Dr. Ceyhun Balcı bizi de çok iyi dile getirdi BEŞİNCİ KOL başlıklı yazısıyla (Beşinci kol | Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM).
Onbinlerce hekimin benzer düşündüğünden hiç kuşku duymuyoruz.
Kamuoyu Dr. Fincancı’yı çok az tanıyor. Hekimlerin de epeycesi öyle. Dolayısıyla cansiperane savunma temelsiz.. Uğur Mumcu‘nun kardeşi Av. Ceyhan Mumcu ile açın konuşun..
Yazdıklarını okuyun. Uğur Mumcu davasında Fincancı’nın neler yaptığını.. (https://youtu.be/l4Rb0wxy9qg?t=1536, 31 Ocak 2022 ‘Şebnem Korur Fincancı Uğur Mumcu’nun Katillerinin Salınmasını Sağladı!’ Av. Ceyhan Mumcu | Saygı Öztürk, Sisler Bulvarı, KRT)

Av. Ceyhan Mumcu’ya göre; adeta yurt dışından uzanan eller Fincancı’yı devreye soktu ve Uğur Mumcu cinayeti nedeniyle yakalanan şüphelilerin İŞKENCE ALTINDA ifade verdikleri tezi o gece yarısı üretildi. Türkiye’de bir yığın Adli Tıp uzmanı içinde nasılsa Dr. Fincancı hemen bulundu, ısmarlama ve uzaktan rapor yazdı bu şüphelilere! Bu eylem açıkça suç ve tıp etiği dışında. İnsanları görmeden, muayene edip bilimsel kanıtlara dayandırmadan adli rapor düzenlemek ağır suç.

 • Uğur Mumcu’nun kemikleri sızlıyordur hiç kuşku duymuyoruz...

27.10.222 günü, Fincancı’nın tutuklanmasının ardından what’s up üzerinden bir ileti dağıtıldı, çok okundu. Burada aktaralım :
***
ONUN İŞİ SAHTE RAPOR, SAHTE BEYAN…

Şebnem Korur Fincancı… Okul yıllarından beri arkadaşım. Daha doğrusu eski arkadaşım.

 • Kişileri görmeden rapor yazmayı,
  misyonu gereği sürekli yalan beyanda bulunmayı alışkanlık haline getirmiş.
 • Aslında işini yapıyor, görevi bu.
 • Kişileri görmeden, muayene etmeden kimyasal silah saldırısı suçlamasında bulunuyor.
 • Daha önce Uğur Mumcu ve katledilen öteki aydınların davasında yine sanıkları görmeden işkence raporu vermiş, suçluların itirafçı olmasını engellemişti.

Ceyhan Mumcu açık açık anlatıyor. Bunlar biliniyor ama birçokları ABD’den, AB’den esen güçlü rüzgardan ötürü Fincancı’yı kahraman gösteriyor. Ergenekon davasına da hiç ilgisi olmadığı halde şikayetçi, müdahil olarak katılmıştı. Sanıkların kendisini tehdit ettiği yönünde uydurma beyanlarda bulunmuş, muhbirlik yapmıştı. Tüm bunlar vatandaşlık suçu, insanlık suçu! Ama TTB başkanı olarak en çok üstünde durulması gereken şey Deontolojik suç.

 • Sen nasıl muayene etmediğin kişiler hakkında rapor verir,tıbbi beyanda bulunursun!

Bu suç için insanlar kime şikayet etsin? Tabipler Birliği’ne mi?

Dr. Kaan Arslanoğlu
****

Dr. Kaan Arslanoğlu bir Psikiyatri uzmanı, yazar. Gün içinde (27.10.22) bu iletisi ile ilgili bir yalanlama da olmadı bu güne dek. Öte yandan, aynı gün biri 3 öbürü 2 yıldızlı güvendiğimiz, saygın – yurtsever 2 yüksek rütbeli subayla (general, amiral) iletişim kurduk. TSK’da kimyasal silah bulunmadığını, dolayısıyla kullanılmasının da söz konusu olamayacağını, çok net ve kesin bir dille bize belirttiler. MSB de geçtiğimiz günlerde bu yönde açıklama yaptı.

Dolayısıyla, Dr. Fincancı’nın öteden beri süregelen söz ve eylemleri ortadadır. Bu kişi, sayıları 200 bini aşan Türk Hekimlerini temsil sorumluluğunu ve saygınlığını gösterememiştir. İdeal olanı hiç olmazsa 2. kez Başkanlığa aday olmaması ya da bu son olay patlak verdiğinde, TTB’ye ve onbinlerce hekime zarar vermemek için hemen istifa idi. Dr. Fincancı bunu yap(a)madı, TTB Başkanlığı zırhını, artık nereye dek ve ne ölçüde olacaksa, koruyucu olarak kullanma yolunu seçti belki de ya da TTB MK O’nun istifa dileğini geri çevirdi, vuruşmayı seçti??

Dilek ve önerilerimiz :

 • Fincancı TTB MK Başkanlığından hemen istifa etmeli / istifa dileği varsa işleme konmalıdır.

TTB MK 1. yedek üyeyi çağırarak yeniden Başkan seçmeli ve hemen olağanüstü seçimli ve genel kurul kararı almalıdır. Dr. Korur istifa etmezse TTB MK kararı ile Başkanlıktan alınmalıdır.

Örgütün adından “Türk” sözcüğü kesinlikle çıkarılmamalıdır. Hemen hemen tüm dünyada
bu yol gelenektir :

British Medical Association,
– American Medical Association,
– Italian Medical Association,
– Japan Medical Association,
– French Medical Association
……
***
Pireye kızıp yorgan yakmanın anlamı yoktur.
TTB, TMMOB, TDHK, TEB…. Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları olup, Anayasanın 135. maddesi güvencesine sahip vazgeçilmez demokratik kurumlardır.

Sonuç olarak                                               :

 • Fincancı TTB MK Başkanlığından hemen istifa etmeli ya da TTB MK görevden almalıdır..
 • Ş.K. Fincancı tutuksuz ve adil yargılanmalıdır.
 • İktidar bu olayı gerekçe yapıp Anayasanın 135. maddesine ve demokrasiye aykırı
  yeni yasal düzenlemelere ve kayyım atamasına gitMEmeli
 • Buna karşılık şimdiki TTB MK, kamuoyundan özür dileyerek / makul bir açıklama yaparak hemen seçimli olağanüstü genel kurul kararı almalıdır

Sevgi, saygı ve kaygı ile. 31 Ekim 2022, Ankara

TTB : “Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir!”

“Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir!”

 • 06/03/2018 14:50
  http://www.ttb.org.tr/haber_goster.php?Guid=40517e38-2139-11e8-82e9-5e6c03ccf873 

Aralarında Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) de bulunduğu, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yönelik müdahale ve biçimlendirme yönündeki açıklama ve girişimlere karşı TTB Merkez Konseyi’nce bir basın toplantısı düzenlendi. 06 Mart 2018, Salı günü 12.30’da İstanbul Tabip Odası Cağaloğlu binasında gerçekleştirilen basın toplantısına TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Dr. Sezai Berber, Merkez Konsey Üyeleri Prof. Dr. Taner Gören ve Dr. Bülent Nazım Yılmaz katıldılar. Basın açıklamasını Prof. Dr. Raşit Tükel kamuoyuyla paylaştı. Açıklamanın tam metni aşağıdadır:

Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir!

Bir süredir, medyada yer bulan haberlerden, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarına yönelik “müdahale ve biçimlendirme” çalışmalarının yürütüldüğü anlaşılmaktadır.  Açıklamalarda isim değişikliği, birden fazla meslek kuruluşu kurulması, serbest meslek icrasında üyelik koşulunun kaldırılması, seçim sistemlerinin değiştirilmesi öne çıkmıştır. Bu tür müdahaleler, mesleğin insan ve toplum yararı gözetilerek uygulanmasına değil; mesleğin nasıl icra edileceğine bir yetkenin karar vermesine yönelik sonuçlar doğuracaktır.

Meslek Örgütleri Toplumdan Doğmuş, Demokrasi İle Büyümüştür…

Hekimlik, avukatlık, mimar ve mühendislik gibi kökleri insanlık tarihi kadar eski mesleklerin örgütlerinin bugünkü anlamda özerk ve mesleğe ilişkin yetkilere sahip olmalarının tarihi yaklaşık dört yüzyıl geriye gitmektedir. Tarihsel süreçte toplumsal bir olgu olarak var olmuş olan meslek örgütlerinin zaman içinde temel işlevleri; meslek etiğini belirleme, mesleki denetim ve yaptırım uygulama, mesleğin toplum yararı ile birlikte uygulanıp sürdürülmesini sağlama şeklinde belirginleşmiştir.

Ülkemizde ise, hekimler yönünden merkezi düzeyde 1857’de Türk Tıp Cemiyeti olarak kurulan meslek örgütü, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan sonra 1929’da Etibba Odaları, 1953 yılında Türk Tabipleri Birliği adını almıştır.

Kaynağını Anayasa’dan alan kamu kurumu niteliğine sahip, bütün organları seçimle işbaşına gelen, özerk, demokratik bir meslek kuruluşu konumundaki Türk Tabipleri Birliği, sağlık alanına ilişkin kamusal görev ve yetkilerle donatılmıştır. Anayasa’nın 135. maddesi uyarınca hekimlik mesleğini toplum yararına geliştiren, hekimlik uygulamaları ve denetlenmesine dair görevleri olan meslek birliğimiz, hekimlerin davranış kurallarını belirlemiş; hekimlerin kendi aralarında ya da toplumla ilişkilerinde bu kuralların geçerli olması için çalışmalar yürütmüş; hekimler kadar kamunun çıkarını sağlamayı amaç edinmiştir. Yasayla tanımlanan meslek birliğimizin kamusallığı, hekimlerin haklarını korumakla sınırlı olmayıp tüm toplumun sağlık hakkının sağlanmasına yöneliktir. Türk Tabipleri Birliği, meslektaşlarımız kadar toplum açısından da önemli olan, bilimsel çalışmalar ve eğitim ile edinilen bilgiye ve tarihsel süreç içinde geliştirilen meslek ahlâkına dayanan bir hekimlik uygulaması için çaba göstermektedir.

Meslek Örgütlerinin Özellikleri

Anayasanın 135. maddesinde, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları devlet hiyerarşisi altında bulunmayan özerk kuruluşlar olarak düzenlenmiştir. Bu özerklik hizmetin kendisine ait bir özelliktir. Anayasa Mahkemesi’nin vurguladığı gibi, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının işlevi sadece meslektaşlar arasındaki ilişkileri düzenlemekle sınırlı değildir; bu kuruluşlara çoğulcu demokratik ortamın gelişimine ilişkin rollerinin önemi nedeniyle kamusal nitelik kazandırılmıştır.

Meslek kuruluşlarında Deontoloji başta olmak üzere meslek uygulamalarının düzenlenmesinde ve benzeri kamusal görevlerin yürütülmesinde, kapsayıcılığın ve bağlayıcılığın korunması ve geliştirilmesi amacıyla zorunlu üyelik sisteminin sürdürülmesi gerekir. Kişilerin mesleklerini icra edebilmeleri için o meslekle ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşuna üye olmaları sağlanmalıdır. Zorunlu üyelik olmadığında ya da aynı meslek alanında birden çok meslek kuruluşunun kurulmasına olanak verildiğinde, meslek disiplininin kim tarafından sağlanacağı belirsizleşecek, her kuruluş kendi başına davranacaktır. Bunun sonucunda da meslek kuruluşlarının kendi mesleklerine ilişkin ihtiyaçlar, meslek etiği vb. konularında karar alabilmeleri mümkün olamayacak, kararların merkezi düzeyde alınması meslek kuruluşları üzerinde ciddi bir tahribata neden olacaktır.

Meslek Kuruluşlarına Neden Müdahale Edilir?

Meslek kuruluşlarına müdahale, Türk Tabipleri Birliği’nin insan yaşamının korunmasına yönelik hekimlik bilgilerini ve tutumunu anımsattığı açıklamasından sonra gündeme getirilmiştir. Bununla birlikte bu müdahale girişimi ne yenidir ne de Türk Tabipleri Birliği ile sınırlıdır. Yakın tarihimiz meslek örgütlerinin etkisizleştirilmesine yönelik birçok müdahaleye sahne olmuştur. Devletlerin mesleklere ve meslek kuruluşlarına müdahalesinin tarihi eskiye gider. Demokrasinin sorunlu olduğu dönemlerde devletler, meslek kuruluşlarının kendi politikalarını eleştirmemesini, desteklemesini hatta bir devlet organı gibi hareket etmesini istemekte; bunu sağlamak için de müdahalelerde bulunabilmektedir. Bu müdahaleleri engellemek için, Dünya Tabipler Birliği, ulusal hekim birliklerinin üye olarak kabul edilebilmesi için herhangi bir devlet kurumu veya kuruluşuna tabi olmaması veya bir devlet kurumu veya kuruluşu tarafından kontrol edilmemesi koşulunu getirmiştir. Türk Tabipleri Birliği, DTB’nin kurucu üyesidir.

Meslek örgütlerinin faaliyetlerinin devlet/hükümet politikaları ile çatıştığı hallerde kullanılan bir diğer müdahale türü ise, meslek kuruluşlarının güçsüzleştirilmesi ve etkisizleştirilmesidir.  Meslek örgütlerinin öteden beri temel işlevi, mesleğin insancıl bir biçimde insan ve toplum yararına uygulanmasını sağlamaktır. Hekimliğin iyi icrası için hastanın hekime güven duyması çok önemlidir. Toplum nezdinde mesleğe güven duygusu, mesleğin etik kurallarının belirlenmesi ve mesleki denetimle mesleğin biçimlendirilmesi yolu ile olur. Bu nedenle devletin, meslek kuruluşlarının bu işlevlerini yapmasını zorlaştıracak, etkisizleştirecek müdahalelerden kaçınması, toplumsal ve demokratik bir zorunluluktur.

Türk Tabipleri Birliği’ne Müdahalenin Nedenleri

Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olması nedeniyle, Türk Tabipleri Birliği, hekimlik mesleğinin geliştirilmesi, hekimlerin haklarının korunması ve ortak ihtiyaçlarının karşılanması, meslek disiplininin sağlanması, hekimlerin birbirleriyle ve halkla ilişkilerinde dürüstlüğün ve güvenin hakim kılınması, kamu hizmetinin düzeyinin korunması gibi işlevler üstlenmiştir.

Türk Tabipleri Birliği, bu işlevlere bağlı olarak, hekimlik uygulamalarının ve sağlık hizmetinin insan haklarına, etik değerlere uygun, bilimsel bilgiye dayanarak yerine getirilmesini sağlamak üzere talep ve öneriler geliştirmektedir. Türk Tabipleri Birliği, Anayasa ile tanımlanmış işlevlerini yerine getirmesi ve geliştirmesinin demokratik bir ülkede mümkün olduğunu göz önünde bulundurmaktadır.

Türk Tabipleri Birliği, sağlık hizmetinin gereklerine, hekimlik etik ilkelerine, hekimlerin hukuken sahip oldukları haklara aykırı düzenlemelere karşı yargı yoluna gitmektedir. Bu başvurular sonucu Anayasa Mahkemesi, Danıştay, İdare Mahkemeleri kararları ile hukuka aykırılığı saptanmış sayısız düzenleme, işlem bulunmaktadır. Bunlardan biri de, Türk Tabipleri Birliği’ne “tabipliğin kamu ve kişi yararına uygulanıp geliştirilmesini sağlama” görevini veren Kanun maddesini 2 Kasım 2011 tarihinde değiştiren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin ilgili hükmünün Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiş olmasıdır.

Türk Tabipleri Birliği sağlığın, fiziksel, ruhsal ve sosyal olarak tam bir iyilik hali olduğunu hep akılda tutarak;

 • Herkese ihtiyacı olan sağlık hizmetlerine parasız ulaşma hakkını,
 • Herkese sosyal güvenlik hakkını,
 • Yeterli bilgi ve deneyim ve becerinin kazandırıldığı çağdaş tıp ve tıpta uzmanlık eğitimini,
 • Hekimlere, şiddetten uzak, insancıl, güvenli, sağlıklı çalışma ortamını,
 • Madenlerde, işyerlerinde kâr hırsı, denetimsizlik ve gerekli önlemlerin alınmayışı nedeniyle ortaya çıkan iş cinayetleri ve meslek hastalıklarının önlenmesini,
 • Sağlıklı, yaşanabilir bir çevrenin hak olarak hayata geçirilmesini,
 • Çocuk istismarının, kadın cinayetlerinin önlenmesini,
 • İnsan eli ile yaratılan her türlü şiddetin nedenlerinin ortadan kaldırılmasını, barış içinde yaşama hakkının ve sosyal iyilik halinin sağlanmasını talep etmekte ve bu taleplerin karşılanması için mücadele etmektedir.

Türk Tabipleri Birliği, bir bütün olarak sağlık çalışanlarının işlerini severek, iyi bir eğitim alarak, barışçıl çalışma ortamında, işbirliğini özendiren bir çalışma ve ücretlendirme modeli içinde, her türlü sosyal hakka sahip olarak çalışmalarını istemektedir.

Meslek Örgütümüzün Uluslararası Temsiliyeti

Türk Tabipleri Birliği’nin ülkemizi temsil ettiği Dünya Tabipler Birliği, Avrupa Hekimler Daimi Komitesi gibi uluslararası hekim örgütleri, evrensel hekimlik ilkelerine sahip çıkmanın toplumlar açısından öneminin ve değerinin farkındadır. Güçsüzleştirilmiş, hükümetin kontrolü ya da etkisi altındaki meslek kuruluşlarının dünya halkları nezdinde itibarının olamayacağı açıktır.

Meslek Örgütümüzü İşlevsiz Kılmaya Yönelik Girişimlere Son Verilmelidir!

Meslek örgütlerimizin isimlerinde yer alan Türk” ve “Türkiye ibareleri, Anayasa gereğince, bu mesleklerin hizmet verdikleri alanda, tüm toplumu kapsayan, kamusal yarar taşıyan hizmetleri nedeniyle verilmiştir. Meslek kuruluşlarının isimlerinden Türk ve Türkiye ibarelerinin kaldırılması yönündeki girişimler; bu kuruluşların toplumsal kapsayıcılığını ortadan kaldırmaya, meslek uygulama alanlarında toplum adına bilgi üretme, mesleği geliştirme ve toplumsal denetim işlevlerini yok etmeye yöneliktir. Meslek birliğimiz üzerinde bu yönde yapılacak müdahaleler halkın sağlık hakkına yönelik faaliyetler üzerinde ciddi bir tehdit durumundadır.

Varlık koşullarımızı ortadan kaldırarak mesleğimiz, meslektaşlarımız, toplum ve ülkemiz için geri dönülemez zararlara yol açacak bu girişimlerin geri çekilmesini istiyor; yetkilileri ve tüm kamuoyunu bu gelişmeler konusunda duyarlı davranmaya davet ediyoruz. Yine bu çerçevede siyasal iktidarı, Türk Tabipleri Birliği’ne karşı kullandığı dili ve kabul edilemez uygulamalarını gözden geçirmeye çağırıyoruz. Türk Tabipleri Birliği, hekimlerin mesleklerini demokratik değerler, etik ilkeler ışığında sürdürmekte ısrar ettikleri bir kurum olarak, Odaları ve üyeleri ile birlikte gerekli demokratik mücadeleyi sürdürecektir.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi
========================================
Dostlar,

Biz de meslek örgütümüz TTB’nin bu son derece dengeli, ağırbaşlı, sorumlu ve kararlı basın açıklamasını bütünüyle paylaşıyoruz.

AKP iktidarı ve Erdoğan’ı da serinkanlılığa, sağduyuya, demokratik çoğulcu düzene tahammül etmeye ve karşıt kurum ve görüşlere de saygılı olarak onlardan öğrenmeye, yararlanmaya; sonuç olarak çoğunlukçu (majorite) değil çoğulcu (pluralist) davranmaya bir kez daha çağırıyoruz.

İdare Hukuku uzmanı Prof. Dr. Metin Günday ve ark. ca hazırlanan (2013) “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları Raporu” başlıklı bilimsel raporu (32 sayfa) paylaşmak istiyoruz. Bu bilimsel raporun özenle okunması, söz konusu Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşlarının nitelik ve işlevlerinin daha iyi kavranmasını sağlayacaktır. AKP’lilerin ve Saray danışmanlarının… buna çok gereksinimleri olduğu kanısındayız. Lütfen tıklayınız :

KAMU_KURUMU_Niteliginde_Meslek_Kuruluşu_RAPORU_Prof._Gunday

Sevgi ve saygı ile. 06 Mart 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
TTB Ankara Tabip Odası Üyesi
TTB Yüksek Onur Kurulu Üyesi (199296)

Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

 

İstanbul Barosu : ÜLKEMİZDE KAMU OTORİTESİ ACİLEN SAĞLANMALIDIR…

Istanbul_Barosu_Logosu

ÜLKEMİZDE KAMU OTORİTESİ ACİLEN SAĞLANMALIDIR…

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde ve Diyarbakır’da üç polis memurunun PKK tarafından katledilmesini nefretle kınıyor, şehitlere rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diliyoruz.

Bu cinayetlerden Suruç’takilerin Polislerin konutlarına yapılan baskın, Diyarbakır’dakinin ise kurulan pusu sonucu işlenmiş olması önceden tasarlandığını göstermektedir.

Yine Kilis’te Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına Suriye tarafındaki IŞİD canilerince açılan ateş sonucu şehit olan askerimize rahmet, yakınlarına ve ulusumuza başsağlığı, yaralılarımıza geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz.

Komşu ülkenin iç işlerine uluslararası hukuk ve iyi komşulukla izahı mümkün olmayan biçimde karışmanın trajik geri dönüşlerinin yaşanacağı bir sürece girdiğimiz görülmektedir.

Son dönemde köktendinci terör örgütü IŞİD karşıtlığı üzerinden PKK’nın meşrulaştırılması kampanyasının menfur cinayetler üzerindeki etkisi üzerinde düşünülmelidir.
Irak ve Suriye’deki IŞİD vahşetinin uyandırdığı haklı tepkilerden nemalanmak isteyen ayrılıkçı terör bu durumu uluslararası meşruiyetini sağlamak açısından bir fırsat olarak değerlendirmektedir.

Türkiye’nin ulusal bütünlüğünü hedef alan, emperyalizmin bölgeye yönelik emellerinin taşeronu olarak hareket eden terör örgütünün gerçek yüzünün teşhiri yerine,
PKK’nın legal uzantıları ve milis yapılanmalarına yönelik övgü kampanyasındaki artışa
dikkat edilmelidir.

Siyasi iktidarın saplantı haline getirdiği ‘Açılım’ aymazlığının ülkede meşru kamu otoritesini işlemez hale getirerek bölgede paralel devlet yapılanmasının önünü açmaktan başka bir işe yaramadığı görülmelidir. Bir an önce, terör örgütünün meşrulaşmasına ve pervasızlaşmasına yol açan müzakere sürecine de son verilmelidir.

Ülkede acilen kamu otoritesinin yeniden sağlanması için gerekenlerin yapılacağı,
terörle müzakere yerine hukuk çerçevesinde kararlılıkla mücadele edileceği
en etkili ve anlaşılır biçimde uygulamaya konulmalıdır.

Türk halkının bir arada üniter yapı ve ulus devlet temelinde yaşama iradesi, bölünmeye,
etnik ve mezhepsel ayrışmaya karşı müşterek tavrı somut biçimde ortaya konulmalıdır.

İstanbul Barosu olarak Fıratsız, Diclesiz, GAP’sız bir Türkiye tasarımını ulusça reddettiğimizi, ulusal bütünlük konusunda üzerimize düşen sorumluluğu duyarlılık
ve karalılıkla yerine getireceğimizi kamuoyuna saygıyla ilan ederiz. (25.7.2015)

İSTANBUL BAROSU BAŞKANLIĞI

==============================================

Dostlar,

İstanbul Barosu dünyanın en büyük barolarından biridir ve 30 bine yakın üyesi vardır.
Ülkemizin önemli “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları“ndan biridir.
Bu sitede sıklıkla belirtiriz; “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları
iç hukukta Anayasa’nın 135. maddesinin koruması altındadırlar. Her birinin ayı ayrı kuruluş yasaları vardır. Türkiye Barolar Birliği (TBB), TMMOB, TOBB, TEB, TDHB, TVHB,
Türk Tabipleri Birliği (TTB) başlıcalarıdır. Biz de TTB Ankara Tabip Odası üyesi
bir hekim olarak TTB’nin metinlerine zaman zaman yer veriyoruz.

Çoğulcu demokrasinin işlemesi için kurumlaşma ve kurumların görüşlerinin
ülke yönetiminde yansıma bulması gerekir.

Bu bağlamda anılan kurumların sesine ve sözüne kulak verilmelidir.
TBB’nde de ciddi bir hukuksal uzmanlık birikimi ve deneyim hazinesi vardır.

Yukarıya aldığımız açıklama metni de bu değerlendirmelerimize kanıttır.
Dengeli, ağırbaşlı, gerçekçi, sorumlu ve yol gösterici bir metin açıklanmıştır.
Kararlılık vurgusu ile birlikte  HUKUK DEVLETİ içinde kalma uyarısı da yer almaktadır.

Bu katkılar Türkiye ve halen görevdeki düşük – emanetçi AKP iktidarı için çok değerlidir.
Dileriz AKP ve hükümet yetkilileri ile Erdoğan da okur ve dikkate alırlar..

İstanbul Barosu’na bu önemli açıklaması için teşekkür ederken, içeriğini paylaşarak siz sitemiz okurlarına da sunmak istedik.

Ülkemizin ve insanımızın 1. sınıf bir demokrasi hakkı tartışma dışıdır
ve bu bu gereksinim ivedidir.

Sevgi ve saygı ile.
25 Temmuz 2015, Mudanya

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

BAY RTE’nin KAÇAK SARAYININ KAÇACAK YERİ KALDI MI??

‘Kaçak Saray’ın kaçacak yeri kalmadı’

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu,
meslek odalarının ‘Cumhurbaşkanlığı Sarayı
proje alanı’ itirazlarını haklı buldu

Atatürk Orman Çiftliği alanının, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılabilmesi için “T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine ilişkin 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkında 5 meslek odasının itirazını, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu meslek odalarını haklı buldu, oy çokluğu ile itirazlarını kabul etti.

“KAÇAK SARAY’IN KAÇAKLIĞINDA KARAR BÜYÜK YERDEN”

Atatürk Orman Çiftliği alanında, Cumhurbaşkanlığı Sarayı yapılabilmesi için Bakanlar Kurulu’nun  27 Nisan 2012 tarih ve 28276 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan “T.C. Başbakanlık Gazi Yerleşkesi (OGM) Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Proje Alanı” ilan edilmesine ilişkin 2012/3074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına yürütmesinin durdurulması ve iptali hakkında Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Ziraat Mühendisleri Odası, Peyzaj Mimarları Odası, Çevre Mühendisleri Odası  Ankara Şubesi ve Şehir Plancıları Odası Ankara Şubesi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclis Kararına ve Başbakanlığa dava açmıştı. Danıştay 14. Dairesinin yürütmeyi durdurma kararı vermemesi üzerine 5 meslek odası, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’na itiraz etmişti. Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu meslek odalarını haklı buldu, oy çokluğu ile itirazlarını kabul etti.

“KAÇAK SARAY’IN KAÇACAK YERİ KALMADI”

Kararla ilgili yazılı açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan,

“Kaçak Sarayın kaçacak yeri kalmadı, karar büyük yerden, Kaçak Saray acilen boşaltılmalı ve Cumhurbaşkanlığı Çankaya’ya taşınmalı..”

diyen Candan, şöyle devam etti:

“Bu ülkede hukuk  yeniden inşa edilecekse, öncelikle Atatürk Orman Çiftliği’nde herkesin gözü önünde yapılan bu hukuksuzluğun  sonlanması lazım. Her dava süreci ve lehimize çıkan her karar, bu ülkenin yöneticilerinin hukuksuzluğunun altını kalın çizgilerle çiziyor. Danıştay İdari Dava Daireleri, Kaçak Saray yapmak için Bakanlar kurulu tarafından Kentsel dönüşüm alanı ilan edilen alanın AOÇ 5659 sayılı kanununa göre,  Atatürk Orman Çiftliği arazilerinin planlama ve uygulama bütünlüğü içinde korunmasına aykırı olduğunu  ifade ederek,  Bakanlar Kurulu kararının hukuka uygun olmadığına karar vermiş ve bizim itirazımızın haklılığını kabul etmiştir. Kaçak Saray ivedilikle boşaltılmalı bu hukuksuzluk sonlanmalıdır.”

“KARAR, ATATÜRK’ÜN ŞARTLI BAĞIŞININ 78. YILINDA
DERS NİTELİĞİNDE BAYRAM HEDİYESİDİR”

“Atatürk Orman Çiftliği ve Kaçak Saray mücadelesindeki bu karar halkımıza sunulan bir bayram hediyesidir.” diyen Candan “Danıştay İdari Dava Dairleri genel kurulunun kararının  Atatürk Orman Çiftliği’nin  taşıdığı değerler, 1. derece doğal ve tarih sit alanı özellikleri, Atatürk’ün vasiyeti ve şartlı bağışına ilişkinde ders niteliğinde 13 sayfalık bir karar.” dedi. Ayrıca davacı 5 meslek odasının yürütmesi durdurulması talebinin haklılığını kabul ederek yürütmenin durdurulmasına karar verildiğinin altını çizen Candan,  “Hukuk kararlarına herkes uymak zorunda. Başka türlü bu ülkeye demokrasi ve özgürlük gelemez.” dedi.
(Cumhuriyet internet haber portalı, 10.07.2015)

=====================================

Dostlar,

BAY RTE’nin KAÇAK SARAYININ KAÇACAK YERİ KALDI MI??

Öncelikle, Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin harman yürekli başkanı Tezcan Karakuş Candan‘ı kutlamak ve savaşımını saygı ile selamlamak gerek. O bir Cumhuriyet kadını, bu yönüyle de göğsümüz övünç doluyor. Hele son zamanlarda O’na yönelen tehditleri ise alçakça buluyoruz. Dolayısıyla bu tehditleri yöneltenler alçaktırlar; o yüzden eylemleri de alçak ver aşağılıktır.

T.C. Devleti, her yurttaşının can – mal güvenliği ile hak arama özgürlüğünü mutlaka sağlamak zorundadır! (Anayasa m. 36 : “Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.”) Ayrıca adı geçen davacı 5 meslek odası, yasal ile kurulu TMMOB birimleridir ve Anayasa md. 135’in koruması altındadırlar. “Kamu kurumu niteliğinde” meslek kuruluşlarıdır.

Biz bu borcumuzu yerine getiriyoruz; saygı ile selamlıyoruz Tezcan Karakuş Candan ve birlikte davrandıkları dava arkadaşlarını!

Sonra da Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu‘nun karara imza koyan ve Yürütmeyi Durdurma (YD) kararı veren yiğit yargıçlarını selamlıyoruz.

Her şeye karşın bu ülkede hala “Yargıçlar var”! Ve hukuku yüreklilikle savunmaktalar.

Danıştay 14. Dairesi’nin YD istemini reddedişi kuşkusuz bir ara karardır. Ancak kimi idari işlemler vardır ki; uygulamakla zaman içinde etkisi tükenmekte ve daha sonra gelebilecek iptal kararı maddi ve / veya hukuksal olanaksızlıklar karşısında uygulanma olanağından yoksun kalabilmektedir. Bu durumda hukuka uygun olmayan işlemi yapan idareden ancak maddi giderim (tazminat) istenebilmektedir. Söz konusu giderim ödense bile hukuk dışı sorun çözülmüş olmamaktadır gerçekte.

YD kurumu bu nedenle, bir hukuksal koru(n)ma aracı olarak İYUK md. 27’de (İdari Yargılama Usulleri Kanunu) düzenlenmiştir. 2 ağır koşula dayanmıştır ilgili madde :

– Söz konusu idari işlem – eylem AÇIKÇA hukuka aykırı olacaktır;
– Yürütülmesi durumunda ileride telafisi olanaksız zararlar doğabilecektir.

Yasa ve Anayasa m. 125/6-7, her 2 koşulun birlikte gerçekleşmesini öngörmektedir.

Davaya bakan ilk derece görevlisi mahkeme (Bakanlar Kurulu kararları için böyle..) olarak Danıştay 14. Dairesi, ilgili 5 Meslek Odası’nın YD istemini reddetmişti. Buna 7 gün içinde yapılan itiraz üst yargı yerinde, Danıştay İdari Dava Dairleri Kurulu’nda karara bağlanmıştır. Bu karara ilgili 14. Daire’nin direnme hakkı yasal olarak olmadığı gibi, davalı Bakanlar Kurulu’nun da itiraz hakkı yoktur. Taraflardan birinin (örnek olayda YD istemi reddedilen davacının) itirazı üzerine verilen kesindir. (İYUK m. 27/7).

Bay RTE, Anayasayı apaçık çiğneyerek 7 Haziran 2015 genel seçimi öncesinde partisi AKP için propaganda yapar ve oy isterken, bir konuşmasında Kaçak Sarayı için “Danıştay’ın izin verdiğini” belirtmişti. Biz de bunun doğru olmadığını, Bay RTE’nin gerçek dışı bildirimle gelişmeleri yeterince izle(ye)meyen halk yığınlarını aldattığını yazmıştık. Başka ne diyelim? “12. CB Bay RTE halka yalan söyledi!” mi diyelim?? Hemen davalar geliyor ardından.. Psikolojik yıldırma amaçlı açık faşist baskı uygulanıyor. Bay RTE’nin bu davranışının adının ne olduğunu halkımız ve tarih bilmektedir ve koymaktadır.

Ülkede demokrasi bırakılmamıştır ve bizim yurttaşlar olarak, bu fiili gayr-ı meşru duruma EVRENSEL meşru direnme hakkımız vardır!

Çooook yazık değil mi? Bir ülkenin devlet başkanı meydanlarda hiç sıkılmadan halkına gerçek dışı bildirimde bulunuyor!? “…….. mumu yatsıya dek..” demiş atasözü.. Bu üst karar, bu bakımdan da bir onaylama (tescil) anlamındadır ve siyaset bilimi, yargı tarihi, AKP sefaletleri, Bay RTE “klasikleri” içinde yerini alacaktır.

Sormak isteriz                     :

Bir Müslüman halkına göz göre göre yalan söyler mi?
– Yönetici yalan söylerse bunun dinsel ve hukuksal yaptırımı nedir?
– Yalan söylemenin, halkı yönetici olarak aldatmanın Kuran’da karşılığı nedir?
– Halkına kininizi ve nefretinizi eksik etmeyin diyen birisi, Kuran’ın hangi açık ayetlerini çiğnemektedir ve hala din içinde midir, hala mümin midir??
– DİB (Diyanet İşleri Başkanlığı) bu sorularımıza yanıt  verebilir mi yoksa Başkan Prof. Görmez bunu da mı görmez ??
– Bu davranışın en azından ahlak – etik dışı oluşu bakımında  politik ve insani bir yaptırımı yok mudur? Haydi bu gün “yok” diyelim… Gelecekte mutlaka olacaktır. Tayyip bey bu faturayı da ödeyecektir.. Kendimizi O’nun yerine koydukça, bunca günah altında ezilip bitmiş duyumsuyoruz . Aslında Tayyip beyin davranış ve mimiklerine de yansıyor bu saklanamayan ve bastırılamayan suçluluk psikolojisi.. O’nu eziyor

Sonuç                  :

– AK SARAY artık hukuk dışı bir kaçak saraydır.  Dileriz iptal kararı da ivedilikle ardından gelecektir.
– Bu bina hemen terk edilmeli, Çankaya Köşkü’ne dönülmelidir. Yerleşkede (ne yazık ki Bay RTE Osmanlı – İslamcı dürtü ve özentileriyle “Külliye” diyor.) tek bir çivi bile YD kararı gereği çakılmamalıdır.
– Tayyip bey kendiliğinden bir “zoraki” jest (!) yaparak bu kaçak binayı terk ederse, ağır imaj zedelenmesini ve kaçınılmaz faturayı bir ölçüde onarabilir.
Zararın neresinden dönülse kârdır.. sözü de önemli bir ata deyişidir. Tayyip beyin kulağına küpe olmalıdır.
– Bu yerleşkenin ne yapılacağı da kamuoyunda tartışılmalı, özel bir yasa ile bir rüçhan hakkı olarak arazisi hukuk dışı biçimde, Yüce Atatürk’ün vasiyetinin çiğnenmesi nedeniyle
gasp edilen AOÇ’ye devredilmeli ya da

“Türkiye Cumhuriyeti 100. Yıl ATATÜRK Anıtsal Müzesi”

olarak 2023’e hazırlanmalıdır.

Fakat öncelikle, “Beraber yürüdük biz bu yollarda; HEDEF 2023” saklı – örtük gündemi ile yürüyen Cumhuriyet yıkıcılarını yönetimden yasal yollarla hızla uzaklaştırarak..

Sevgi ve saygı ile.
10 Temmuz 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yazımızın pdf biçimi : BAY_RTE’nin_KACAK_SARAYININ_KACACAK_YERI_KALDI_MI

ANKARA’nın SU SORUNU


ANKARA’nın SU SORUNU

22.05.2008 Ankara

Duran AYDOĞMUŞ

Ankara’da yaşayan Değerli Dostlar,
23.05.2015 Cumartesi günü uzmanından izlediğim 24 yansılık bir özet sunum ektedir.
Büyük ekranda sunumu yapan Sayın Erkin ETİKE (ODTÜ Kimya Mühendisliği ve Avukat, TMMOB Kimya Müh. Odası Ankara Şb. Bşk.).
Kimya Mühendisleri Odası Ankara Şubesi olarak, SU konusu ile ilgili ve yetkili uzman kurum olarak Ankara’nın kent Suyu konusunda resmi makamlarla işbirliği içinde ve sağlıklı su sağlanması için yaptıkları yazışmalar ve yanıtları dahil, bu yansılarda verilmiştir.
Aşağıdaki Ek’i tıklayarak 24 yansının her birini iyice okuyarak Ankara’nın şebeke suyunun
ne durumda olduğunu az da olsa bilmek ve gerektiğinde bu yansılardaki kadar bile bilgi sahibi olmak gerekir.
Şebeke suyuna zaman zaman Kızılırmak suyunun da karıştırıldığını hem kimya mühendisi sunucu, hem de tıp doktoru Prof. Ahmet Saltık‘ın söylediklerine göre;
– Kızılırmak suyu karıştırılsa da karıştırılmasa da şebeke suyu taşıyan boruların sağlıksız
-eski, çürük- olduğu
– Bu borulardan gelen su içildiği için olacak, hastalıkların çoğaldığını,
– Bu yüzden polietilen maddeden üretilen damacana su sektörünün ve su filtre sektörünün doğduğunu
– Her ikisinin de sağlıklı olmadığını ve bunun dünyada örneğinin pek olmadığını,
– Kimyasal tahlil sonuçlarını resmen bildirdikleri halde Belediye ve Sağlık Bakanlığından
yanıt alamadıklarını
– Sağlık Bakanlığı’nın bu kimyasal analiz sonuçları yayınlamadığını… anlattılar.

Barajların durumu da sağlık yönünden yürekler acısıdır zaten..

2000’lerin başında WHO (Dünya Sağlık Örgütü) dünya ülkeleri kent şebeke suları hakkında
bir rapor yayınlamıştı, Finlandiya’nın başkenti Helsinki’nin musluk sularının en temiz içilir
SU olduğu yayınlanmıştı. Avrupa ülkelerinde şebeke su kaynağı olan barajlar hep orman içinde ve ne insanların ne hayvanların barajlara yaklaşması olası değil. Bizim Çubuk barajı kenarında piknik yapıldığını, her pisliğin baraja karıştığını hep biliriz!
Ben de bu konferans sonunda ; “Polietilen maddeden üretilen damacanaların güneş ışığı altında belirli ölçüde zehir ürettiğini okumuştum. “Bu doğru mudur?” diye sormuştum.
Hem kimya mühendisi, hem tıp doktoru Prof. Saltık “doğrudur” dediler.
Hepimiz her gün görüyoruz ki; su dağıtıcıları bu konuda bilgisiz olduğu için bu damacanalar ve pet şişeler gün ışığı altında. Ben gördüğüm yerde uyarıyorum ama yararı olmuyor tabi.
Bu konuda yüzlerce TV kanallarında ilgili devlet kuruluşunun bir uyarısını, bilgilendirmesini duyanınız var mı?! En etkili yol TV yayını olduğu halde.
Bu sunumun sonunda (Kimya Mühendisinden sonra) Su sağlığı konusunda önemli bilgileri bize aktaran ve kimi soruları yanıtlayan Prof. Dr. Ahmet SALTIK hocamıza da
teşekkür ediyorum kendi adıma.
Sağlıklı günler saygılar.
Duran Aydoğmuş
29.05.2015, Ankara
Ulusal Eğitim Derneği

===========================================

Dostlar,

Bu konferansı geçtiğimiz hafta web sitemizden duyurmuştuk..
Birkaç temel noktaya da orada değinmiştik.

http://ahmetsaltik.net/2015/05/23/ankarada-su-sorunu/

Biz toplantı sonrası yazmaya zaman bulamadan, toplantıyı izleyen dostumuz
Sn. Duran Aydoğmuş notlarını paylaştılar..

Sağolsunlar bizim katkılarımızı da anıyorlar..

Suumu yapan Sn. Kim. Müh. Ersin Etike, 24 yansılık sunumlarını bizimle de paylaştılar
ve sitemize koymak üzere izinlerini almıştık..

Ersin_ETIKE_ULUSAL_EGITIM_DERNEGI_20150523
TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Başkanı Ersin Etike
ve Ulusal Eğitim Drn. Gn. Bşk. Nazım Mutlu, 23.5.2015

Biz de sorular üzerine yer yer katkılar verdik
sağlık ve biyolojik kirlilik boyutunda :

1. Pet damacanaların 30-60 doldurma sonrası ilgili firmaca yenilenmesi gerekir.
2. Damacana suyu alınacaksa evde – işyerinde cam damacanaya aktarmak yerinde olur.
3. Büyük firmaların reklamlarını yapmak / öbürleri aleyhine haksız rekabet aklımızdan geçmez ama ister istemez büyük firmaların “görece daha güvenilir” olduğu söylenebilir.
Bu olgu, su dışı gıda sektörü için de geçerlidir.
4. Evlerde – işyerlerinde su deposu yaptırılacaksa paslanmaz çelikten olması ve yılda 1-2 kez yöntemine uygun temizlik yaptırılması zorunludur.
5. Su sebillerinin ve damacana pompalarının mekanizmaları haftada bir kez çamaşır suyu ile iyice temizlenmelidir.
6. Sağlıklı – güvenli içme – kullanma suyu bir temel insanlık hakkıdır ve yerel yönetimler
yasal olarak bunu sağlamak zorundadır. Ülkemizde denetim ise Sağlık Bakanlığı’nın yetkisindedir (5996 sayılı yasa  md. 27). Ulusal ve Uluslararası / Ulusalüstü hukukta pek çok düzenleme bu yöndedir. Örn. Anaysa md. 56, AİHS’nin (Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi) yaşam hakkıyla ilgili 2. maddesi ve Devletin her durumda özen yükümlülüğü.. vd.
7. Ayrıca yurttaşın sağlığı – güvenliği bağlamında hukukumuz KUSURSUZ SORUMLULUK
ilkesini benimsemiştir ve İdare (Yerel – Genel yönetim), hukuk önünde hiçbir kusur
kabul edilmeksizin yükümlü – sorumlu tutulmaktadır. (Türk Ceza Yasası md. 185-196 vd.)
8. Evlerde alınabilecek filtre  vb. önlemler bireysel ve sınırlı etkili, pahalı ve savunulamayacak geçici çözümler olabilir.. Ancak orta – uzun erimde sağlıklı-güvenli içme suyunun yerel – genel yönetimlerce sağlanmasını örgütlü olarak ve sürekli biçimde istemek, kalıcı çözümler üretmek gerekir.
9. Su tasarrufu yaşamsal önemdedir..  Zerresi israf edilmemelidir, bu yönde sürekli olarak
halka eğitim verilmelidir. Asıl tüketim kaynağı olan tarım ve sanayide kullanım da
gözden geçirilmelidir. Tüm musluklar ışığa duyarlı (fotoselli) yapılmalıdır
10. Dağıtım şebekeleri hızla ve öncelikle iyileştirilmeli, kayıp ve kaçaklar önlenmeli,
klorlama sonrası şebekede güvenlik amaçlı kalıcı klor bırakılmamalıdır.
11. Kızılırmak suyu ileri derecede kimyasal kirlilik – ağır metaller- yüklüdür..
Ancak ileri arıtma ile kullanıma verilebilir; bu da çok pahalıdır ve ülkemizde kurulu değildir.
Bu vb. sular Ankara şebeke suyuna katılmamalıdır.
12. Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu‘nun
yasal denetim görevi gereği yaptığı uyarıların gereğini mutlaka ve geciktirmeden yerine getirmelidir.. Bu yazışmalar ve ölçümler saydam, kamuoyu bilgisi içinde olmalı,
yurttaşın BİLME HAKKINA kesinkes saygı duyulmalıdır.
13. Kamuoyu örgütlü biçimde süreci izlemelidir. TTB (Türk Tabipleri Birliği)
TMMOB (Kimya, Çevre ve Gıda Mühendisleri Odaları özellikle), halka öncülük etmeli;
kuruluş yasalarından kaynaklanan görevlerini – yetkilerini kullanmalıdırlar.
Unutulmamalıdır ki, bu kurumlar Anayasa’nın 135. maddesinin koruması altındadırlar
ve “kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları”dır..
14. Su sağlanması için orta ve uzun erimli havza ve nüfus planlamaları yapılmalıdır.
Ancak unutulmamalıdır ki, 20-25 km yarıçaplı bir alanda 5 milyona yakın bir nüfusu yığmak doğa yasaları ve çevresel kaynaklarla uyumlu değildir. Bunca dar bir alanda milyonlarca nüfusa yetecek su doğal kurguda/çevrede yok-tur!

Ve 15. madde .

TÜRKİYE NÜFUSUNU ARTIRMAMALI;
AZALTMAYA GEÇMELİDİR


Dünya için de bu acı gerçeklik söz konusudur..


HER AİLE 1 ÇOCUK İLE YETİNMEK ZORUNDADIR!

*****
Çevre ve İnsan Sağlığı / Environment and Human Health
(http://ahmetsaltik.net/2014/11/21/cevre-ve-insan-sagligi-environment-and-human-health/)
başlıklı dosyamıza da bakılmasını öneririz.

Sevgi ve saygı ile.
29 Mayıs 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com