Etiket arşivi: Sağlıkta Dönüşüm Projesi

Sağlığın Ekopolitiği ve Aşı

Sağlığın Ekopolitiği ve Aşı

Dilek KARAFAZLI
Cumhuriyet, 29 Aralık 2020

Covid-19 pandemisi (küresel salgınını) ardından, dünya devletleri sağlık hizmeti sunumunda neo-liberal ekonomi politikaları çağında yeniden baş aktör olarak sahnede yerini almış durumdalar. Çünkü görüldü ki Halk Sağlığı yoksa üretim yok, sanayi yok, sosyal alanların kısıtlanması nedeniyle hizmet alanı gibi sektörler yok olmanın eşiğinde ve nihayet ekonomik çöküşler kapıda!

Koronavirüs aşısının bulunması ise koruyuculuğu, koruyuculuk süresi, yan etki tartışmalarına rağmen yeni bir umut kapısı. Ancak buluşçularının özel şirketler olup tedarik ve uygulayıcısının devletler oluşu halk sağlığı politikalarının tekrar gözden geçirilmesi gerektiğine işaret ediyor.

Salgının önlenmesine dönük alınan bir dizi tedbirler ekonomik zorlukları beraberinde getirdi. Tekrar görüldü ki, aslında devletler toplumun sosyo-ekonomik en alt kesiminin emeğine bağlı olarak ekonomilerini dinamik kılabiliyor. Kapitalizmin en önemli kaynağı emek gücüçokuluslu ilaç/aşı şirketleri tarafından değil, bizzat devlet tarafından korunmak zorunda! Üstelik hiçbir sınıf, dil, din, ırk fark etmeksizin birimizin sağlığının ötekine bağlı olduğu koşullar altında.

SOSYAL DEVLET AŞINMASI

Hatırlanacak olursa I. Dünya Savaşı hemen sonrasında büyük buhran” olarak da anılan 1929  ekonomik krizi ile ülkelerin iktisat politikalarında büyük değişimler yaşanmış, paradigma değişimine gidilmişti. Özellikle Avrupa’yı etkisi altına alan devletin ekonomideki düzenleyici rolü ile Sosyal Devlet” programı uygulanmaya başlanmıştı. Savaşların ardından devletlerin güçlü sosyal güvenlik yapısı ile güçlü ekonomilerin inşası toplumsal gereksinimleri karşılamak amaçlı akıl edilmiş bir ekonomik olguydu. Üretim ve tüketim için sağlıklı bireylere ihtiyaç mecburiydi (AS: zorunluydu). Yıkım geçirmiş merkez kapitalist ülkelerde kapitalizmin restorasyonu da bu nedenle gerekliydi.

1980 sonrası neo-liberal politikalar ve küreselleşme olgusunun da sonucu olarak sağlığın kamusal bir devlet projesi olma politikası aşınmış, Avrupa’da da sekteye uğramıştı. IMF ve DB gibi kuruluşların dış borç krizinde ve gelişmekte olan ülkelerde uygulamaya soktuğu programlar ise bir dizi reformlar” adı altında aynı tarihlerde başta Şili, Arjantin, Meksika, Hindistan olmak üzere  sonraki yıllarda 60’ın üzerindeki ülkede uygulanmaya başlanmıştır (Hamzaoğlu, 2011: 27).

Türkiye’de bu reformlar AKP iktidarlarında Sağlıkta Dönüşüm Projesi” adıyla uygulamaya konmuştu.

BİLİMSELLİKTEN UZAK

Dünyada sağlık hizmetlerinin sunumu ve finansmanında kamu ve özel kurumlar ile ilaç şirketleri gibi aktörler her zaman bir arada bulunmuşlardır. Sağlık sektöründe etkinliği artan çokuluslu şirketlerin (ilaç, aşı vs.) varlığı ve büyük ticari hacmi elbette aşıyı da ekonomik açıdan –bilimsel değil– tartışmalı hale getirmiştir.

2020 yılı verilerine göre küresel ilaç sektörünün 1.3 trilyon dolara, aşıların bundaki pazar payının ise yaklaşık %20’ye ulaştığı düşünülürse, elbette bu tartışmaların olması normaldir.

Bugün hangi ülkeden (şirketten) aşı alınmalıdır tartışmasının altında yatan temel soruna  piyasadaki rekabet olarak da bakmak gerekir. Aşı karşıtlarının dayanağını oluşturan, dikkat çektikleri temel öge de budur. Oysaki bilim, bilimsel bilgi evrenseldir. Kanıtları üzerinden tartışılabilir. Gündemdeki tartışmaların bilimsellikten uzaklaşması üzücü ancak şaşırtıcı değildir.

AŞI UYGULAMASI

Covid-19 pandemisi toplumsal sınıfların çıkarlarının birbirlerine doğrudan bağlı ve borçlu olduğu gerçeğini bize hatırlatıyor. Emekçi kesimin evinde kalamamasının tek nedenini, yalnızca devletin kasasında sosyal yardım yapacak kaynağın olmayışı olarak açıklayamayız. Sermaye sınıfının birikimlerinin sekteye uğraması ve zaten büyük bir krizin içindeki Türkiye’nin ekonomi pratiğinin buna bağlı olması da önemli bir sorun olarak gündemini koruyor.

O halde, emeğin gücü ve kudreti bu denli görünür olmuşken esnafından işçisine tüm ekonomik kaygılarınızı gidermek için aşı uygulamanıza sınıfsal bakılmasını önermek sorunlu olmayacaktır.

 • Alt ekonomik sınıf, sağlık çalışanlarıyla birlikte aşılamada öncelikli tutulmalıdır.

Sağlık Bakanlığı sorumlularının hatırlaması zorunludur: Vatandaşlara hangi plan ve programla aşılamanın yapılacağı bilgisi henüz bilinmemektedir. Sürecin şeffaf yönetilmesinin Covid-19 virüsüyle mücadelesi yanında, halkın psikolojisine de iyi geleceği muhakkaktır.

Kaynakça
Hamzaoğlu, O.2011. Sağlık Reformu Pandemisi: Neden ve Nasıl? Sağlığın Ekonomi Politiği” Kapitalizmin Krizi ve Sağlık içinde (s.25-29) der. Türk Tabipler Birliği. Ankara: TTB Yayınları

ZORBA KADERİMİZE HÜKMEDİYOR!


ZORBA KADERİMİZE HÜKMEDİYOR!

CHP PM üyesi İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray, Erdoğan’ı inanç simsarlığıyla suçluyor:

Partisine “Ak” dedirtmeye zorlayan bir inanç simsarı zorba, kaderimize hükmediyor.
Tek
 adam rejiminin son rötuşları yapılıyor. Dinimizin istismarına dayalı politikalar
son hızla ilerliyor.
 

Ne yazık ki içinden geçtiğimiz bu zorbalık ’64üzenine en büyük katkıyı başta “yetmez ama evet” kampanyacıları yaptı. Bir kısım aydınlar da kasıtlı olarak görmezden geldiler.

Haber görseli

CHP PM üyesi ve İzmir milletvekili Dr. Aytun Çıray, ülkenin içinde bulunduğu
zorbalık rejimine isyan ediyor.

“AKP 12 yılda milletin şuurunu Goebbels’e (Hitler’in Propaganda Bakanı) rahmet  okutacak bir propagandayla önemli ölçüde değiştirdi. Türkiye yıkılmış bir devlet görüntüsü veriyor” diyor. Çıray, içinden geçtiğimiz dehşet sürecini de şöyle değerlendiriyor:

“Partisine ‘AK’ dedirtmeye zorlayan bir inanç simsarı zorba kaderimize hükmediyor.
Ne yazık ki içinden geçtiğimiz bu zorbalık düzenine en büyük katkıyı başta ‘Yetmez ama evet’ kampanyacıları yaptı. AKP’nin izlediği bu siyasetlerle her türlü suçu işleyecek nitelikte gözü dönmüş kitleler yarattılar.”
 

– Fransa’da yaşanan terör olayının ülkemize yansımalarını değerlendirmeye geçmeden önce içinden geçtiğimiz süreçte nasıl bir Türkiye tablosu çizersiniz?

A. Ç. – Öncelikle ifade etmek isterim ki düşünce ve ifade özgürlüğü konusunda tarihimizin en karanlık dönemini yaşıyoruz. Yaşadığımız nasıl bir Türkiye? Kavramların içi boşaltılarak kafası karıştırılmış bir Türkiye… AKP iktidarının 12 yıllık sürecinde her sabah şokla uyandırılmış, her gece şokla yatırılmış bir milletin kolektif şuurunun Goebbels’e rahmet okutacak bir propaganda ile önemli ölçüde değiştirildiği, reflekslerinin zayıflatıldığı bir Türkiye… Cumhurbaşkanı tarafından anayasası askıya alınmış, yargı bağımsızlığı dip yapmış, ülkenin büyük bir bölümünde bayrağı ve güvenlik gücü olmayan; yani bir terör örgütüne egemenlik devri yapmış bir Türkiye… Bu devlet krizinden öteye bir durumdur ve yıkılmış bir devlet görüntüsüdür. Devlet 2015’ten sonra yeniden kurulacaktır ama nasıl kurulacaktır? Bu açıdan 2015 seçimleri gerçekten tarihidir. Biz yetki istiyoruz.

Fransa’da yaşanan katliam birçok tartışmayı
gündeme getirdi. Başbakan Davutoğlu da terörü telin etmek için yapılan “Cumhuriyet” yürüyüşüne katıldı. Tüm dünya liderleri
bu cinayetleri sadece terör
olarak adlandırmak gerektiğini, “İslami terör” denmemesi gerektiğini söylediler. Bu bağlamda ülkemizde kutsal din değerleri ile özgürlükler arasında nasıl bir ilişki var?

A. Ç. – Doğru olan budur. Barış ve kardeşlik dini olan İslamı (AS: çoook ciddi soru işaretlerimiz var… Kuran’dsa bir yığın ayet tam da bunun tersini yazıyor!) terörle ilişkilendirmek gerçek Müslümanlara zulümdür. Ancak biz Müslümanlara düşen de dinimizi siyasetin çamurlu sahasına çekmek isteyenlere izin vermemektir. Aksi karanlıktır. Bugün ülkemiz böyle bir dönemden geçmektedir. Partisine “AK” dedirtmeye zorlayan bir inanç simsarı zorba, kaderimize hükmediyor. Tek adam rejiminin son rötuşları yapılıyor. Ne yazık ki içinden geçtiğimiz bu zorbalık düzenine en büyük katkıyı başta “yetmez ama evet” kampanyacıları yaptılar. Bir kısım aydınlar ise kasıtlı olarak görmezlikten geldiler. Bir zorbanın dinimizin kutsal değerlerini evrensel ve insani değerlerle ters düşüyormuş gibi takdim etmesinin yolunu açtılar.

– “Din istismarcılığına dayanan zorba bir rejim”e gittiğimizi neye dayanarak söylüyorsunuz?

A.Ç. – Erdoğan’
ın medya tarafından efsaneleştirilen Hamas-Müslüman kardeşler merkezli Mısır-Ortadoğu politikalarını hatırlayın. Dinimizin istismarına dayalı bu politikalar esasen anayasal düzenimizin kendisini dinle meşrulaştırmaya kalkışacak bir tek adam rejiminin
ön hazırlıklarıydı. Anti-semitist “One Minute” tiyatrosu bunun içindi. İçlerinde gerçekten samimi hayırsever dindarların da bulunduğu insanlarımızın Mavi Marmara’yla bile bile ölüme gönderilmesi bunun içindi. Başımıza açacağı muazzam felaketleri henüz idrak edemediğimiz kanlı Suriye politikalarındaki barbarca mezhepçilik bunun içindi. Bize maliyetinin belki de henüz binde birini bile hissetmediğimiz bu politikalar, Müslümanların özünü ve saflığını da zehirlemektedir. Bu zehirli zihniyet elbette ifade ve düşünce özgürlüğünü de hedef alacaktı;
aldı. Cumhuriyet gazetesinin özgürlüğü destekleme girişimine Başbakan’ın tepkisinin altında yatan bu zihniyettir. Ancak yazar çizer takımının bir kısmı bu zalimliği görmezden geliyorlar.

Türkiye’nin çıkış yolu laiklik

Bazıları, dindar insan laik olamaz, laik de dindar olamaz, diyor. Ne büyük cehalet,
“İslamla
laiklik bağdaşamaz”, diyen selefi anlayışı yanlıştır, kandır, gözyaşıdır,
bölünmedir, zorbalıktır.

– Peki bu sürecin devamını nasıl görüyorsunuz?

A.Ç. – “Anayasal tek adamlık” tesis etmeyi amaçlayan bir zorba
nın din istismarında çıtayı daha da yükseltmesi mukadderdir. Batılıların “çok kültürcülük politikaları” başarılı olamadı ve üstüne üstlük bir de ekonomik krizin ortaya çıkardığı işsizlik sorunları var. Bütün bunların bir sonucu olarak Müslümanlara karşı incitici bir kolektif bakışı yansıtan İslamofobi gelişmeye başladı. Zorba zihniyetin temsilcileri de bunu insanlarımızı yönlendirmek için bir fırsat olarak değerlendiriyorlar. Zorba, bu olguyu radikal bir İslamist anlayışını kamufle etmek için kullanıyor. Bu niyeti geç de olsa anlaşılmaya başlandı diye düşünüyorum.

Charlie Hebdo dergisine yapılan baskına karşı Sayın Başbakan ve
Sayın Cumhurbaşkanı’nın tepkilerini
nasıl değerlendiriyorsunuz?


A.Ç.
Erdoğan’ın ve gölge Başbakan’ı Charlie Hebdo katliamının kurbanları için düzenlenen büyük yürüyüşün aynasında artık Türkiye sınırları ötesinde hiçbir kıymet-i harbiyelerinin olmadığını gördüler. Erdoğan, bu yüzden kibirli küstahlığıyla Batı’ya güya ders vermeye kalkıştı.

Ancak daha dehşet verici olan Başbakan’ın tavrıydı. Başbakan hem kulağı geçen boynuz olmak, hem seçimleri bir nefret ve kutuplaşma kampanyasına oturtacağı mesajını vermek için medeni evrenselliğin bir parçası olmayı seçen Cumhuriyet gazetesini hedef aldı.

 • Başbakan “Alçaklık ve İslam dinine hakaret” nitelemesiyle Cumhuriyet’i ve yazarlarını
  radikal teröristlerin açık hedefi haline getirmiş ve El Kaide lideri Eymen El Zevahiri’nin pozisyonuna düşmüştür.

Bu Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en korkunç fikir ve ifade özgürlüğü ihlali ve skandalıdır. Bunu başbakan adına utanç verici düşüklükte bir çıta sayıyorum. Burada bizi ciddi ciddi düşünmeye sevk etmesi gereken olgu, dini değerlerimizi bir propagandist oyuncu ustalığıyla kullanan saray zorbalarının her türlü suçu işleyecek gözü dönmüş kitleler yaratmış olmalarıdır. Bunlar hepimizin tüylerini ürpertecek şekilde Charlie Hebdo katliamcılarını şehit sayacak, onların şahadet namazlarını gıyaplarında kılacak fanatik cani adaylarıdır.

– Peki, çare nedir veya bu yaşananlardan nasıl bir ders çıkarılmalı?

A.Ç. – Çare; özellikle başı secde görmemişlerin küçümsediği laikliktir. Cumhuriyet laikliği, seküler bir anlayışa dayanır. Dini reddetmez. Tam aksine dinimizin gerçekten olduğu gibi anlaşılması ve öğrenilmesi için çaba gösterir. Nitekim Atatürk’ün talimatı ile Hanefi amele ve Maturidi itikada dayanan Kuran tercümesi ve tefsiri yapılmıştır.

Türkiye, kuruluş sürecinin ilk deneyimi olmasından kaynaklanan bazı hatalara rağmen laiklik ilkesini başarıyla uygulayan tek Müslüman ülkedir. Bunda imam Hanefi, imam Şafi ve imam Maturidi’nin akılcı ve Aleviliğin hoşgörülü çizgisi asıl rolü oynamışlardır. Çünkü bu mezheplerin temsilcileri yaşadıkları çağlarda “Din devletin emrine giremez” diyerek her türlü çıkar ilişkisini ellerinin tersiyle itmiş, daha o zamanlarda bir tür laik anlayışı ortaya koymuşlardır. Bireysel özgür iradenin vazgeçilmez olduğunu kitaplarında ortaya koymuşlardır. “Kâinatın yaratıcısı aklı da yaratmıştır.” demişlerdir.

Bazıları dindar insan laik olamaz, laik de dindar olamaz diyorlar. Ne büyük bir cehalet.
Hanefi-Maturidi ve Alevi Türk İslam geleneği varken “İslamla laiklik bağdaşmaz” diyen
Selefi anlayış yanlıştır. Kandır, gözyaşıdır, bölünmedir, zorbalıktır.

– Tartışmalar yapıldı, raporlar yazıldı ve sonunda AKP’li dört bakanın Yüce Divan’a gitmesi için gerekli oya ulaşılamadı. Yine de AKP’nin hiç küçümsenmeyecek bir sayıdaki milletvekilleri muhalefetle birlikte oykullandılar. Bunun siyasal sonuçları ne olabilir?

A. Ç.
– 17-25 Aralık sadece Cumhuriyet tarihimizin değil, bütün geçmişimizin en büyük yolsuzluk olayıdır. Bu niteliğiyle de yaşanmış belki de en büyük cürümdür. Çünkü bu cürme ilişkin kanıtlar devletin adeta bir suç üretme ve üretilen suçu örtme-kamufle etme mekanizmaları haline getirildiğini düşündürmektedir. Bilirsiniz; bazı seri katillerin işledikleri cinayetlerin sayısı ancak onlar yakalandıktan ve bir şekilde cesetlerin yerlerini göstermeye ikna edildikten sonra anlaşılır. Bizim de bir seri yolsuzlukla karşı karşıya olduğumuzdan endişeleniyorum.
Bugün kurtulduğunu zannedenler bizim iktidarımızda bağımsız yargının önüne çıkarıldıklarında gerçeği göreceğiz. Fakat bu konuda çok hayati bir sorunumuz var.


Sorun şu           : Biz, hukukun üstünlüğü konusunda her zaman problemleri olan bir ülkeydik. Ancak saray muktedirinin içine düştüğü çıkmazdan, ancak hukukun kurumlarını da yerle bir ederek kurtulabileceğini sanması bu problemlerimizi daha da derinleştirdi. Artık hukuk can çekişiyor. Yargıyı neden baskı altında tutuyor biliyor musunuz? Adı lekelenmesin diye değil, ölümüne kadar gücü kaybetmesin diye yapıyor. Bu sadece kendimiz için değil, inandığımız değerler adına da büyük bir tehdit.

Zorbayla Peygamberimizi aynı kefeye koyuyorlar

– Yani siz laik rejim kadar İslamı da tehdit altında görüyorsunuz?

A.Ç.
– Evet ve laik bir Müslüman olarak “Din elden gidiyor” diye korkuyorum. Samimi,
has, sahici dindarlarımız da “laiklik elden gidiyor” diye korkmalılar. Bakın Kemal Bey son grup konuşmasında din suiistimalinin ibret verici örneklerini sıraladı. Şirk dahil, neler yok ki bu suiistimaller arasında. Bir zorbayı peygamber efendimizle aynı statüye sokmaktan tutun da onun komplo, kumpas ve entrikalarına ilahi bir anlam yüklemeye kadar her şey.


– Sizce bu tarz bir “dindar-laik” ilişkisi mümkün
mü?


A.Ç
. – Ben düşünce ve ifade özgürlüğünün önemli boyutunu din ve inanç özgürlüğünün oluşturduğuna inanan bir insan olarak dindarlarla hukukun üstünlüğü ilkesinin hayata geçirildiği bir anayasal çerçevede buluşacağımızı düşünüyorum. 2015 seçimleri ülkemizin kuruluş ayarlarına geri döneceği bir seçim olacaktır. Mutlak bir hukukun üstünlüğü, hukuk altında yönetim ve kuvvetler ayrılığı rejimini hep birlikte yaşadıklarımızdan dersler çıkararak tesis edeceğiz.


– Sağlık Bakanlığı’nın önceki müsteşarlarından
ve bir hekim olarak AKP’nin sağlık sistemiyle devlet hastaneleri ve özel hastanelerde muayene ücretlerinin ne olduğunu anlatır mısınız?


A.Ç.
– Geçmişte devlet ve üniversite hastaneleri SGK kapsamı içindeydi.
Ödeme gücü olmayan vatandaşların ödemelerini de Yeşil Kart üzerinden devlet yapıyordu.


– Yeşil kart o zaman da vardı. Yani bu
AKP’nin getirdiği bir yenilik değil…


A.Ç
. – Tabii ki vardı. Benim Sağlık Bakanlığı Müsteşarı olduğum dönemde Yeşil Kart uygulamaya girdi. Yeşil Kart vatandaşı kaymakam kapılarından kurtarmıştır. Sosyal devletin gereği de budur. Fakat AKP, Sağlıkta dönüşüm projesi adı altında bir performans sistemi getirdi. Yani sağlık personeli sağlıkla ilgili ne kadar iş yaparsa, ne kadar film, ne kadar tomografi çektirirse, ne kadar ameliyat, sezaryen yaparsa o kadar para alacak.

Bu hem çağdaş değildi hem de tıp etiği açısından dejenerasyona yol açacak bir sistemdi. Ameliyatlarda yüzde 140’lara varan artış oldu. Özel hastanelerde ameliyat oranı yüzde 500’ü geçti. Bütün bunlar bir araya gelince sağlık sisteminin finansmanı çöktü.

Sağlık sisteminde vatandaş dolandırılıyor

– Nasıl?

A.Ç.
– Vatandaş hem sağlık primi öder hem de vergi verirken katkı payı denilen bir uygulama ortaya attılar. Yani hastanelerde yapılan bütün işlemler için ek ücret alınacak. Oysa AKP’nin iddiası muayenehaneleri kapatarak vatandaşın cepten sağlık harcamalarını düşürmekti. Tam aksi gerçekleşti. AKP döneminde vatandaşın cepten sağlık harcamalarında olağanüstü bir artış oldu.

2002’de vatandaş cebinden 92 dolarlık sağlık harcaması yaparken bu rakam şimdi 151 dolara çıktı. Bu sosyal devlet ilkesine de aykırı. Bu bir zamanlar “paran yoksa öl” siyasetinin yeniden canlanmasıdır. Bu noktada vatandaş kaliteli sağlık hizmeti almaktan çok uzaktadır.

– Peki, bir reçete kaça mal oluyor?

A.Ç
. – Beş liralık bir diyabet ilacı almaya gidiyorsunuz. Bu katkı payları yüzünden bu size
30-35 liraya mal oluyor. Böyle saçma bir sistem olur mu? Vatandaş bunu vermemek için
sosyal hakkından feragat edip kendi cebinden ilaç parası ödüyor.


2002’de sağlık harcamaları 18 milyar liraydı. Bugün toplam sağlık harcaması 76 milyar liraya çıktı. Oysa AKP’nin iddiası sağlık harcamalarını düşürmekti. Kişi başına neredeyse bir milyar lira düşüyor. Bu paralarla kaliteli sağlık hizmeti vermek yerine vatandaş dolandırılıyor mu dolandırılmıyor mu?

– Haziran 2015’ten sonra özel hastanelerin SGK kapsamından çıkarılacağı dedikoduları var. Yoksa IMF ve Dünya Bankası gibi kuruluşların bu konudabaskı ya da talepleri mi var?

A.Ç. – Bunu yapabilirler. Bakın, bunlar önce ihtiyaç fazlası özel poliklinik açılmasını
teşvik ettiler. Yurtdışından bunlara cihazlar ithal ettiler. Sonra bu polikliniklerin tekelleşmesine yol açacak genelgeler yayımladılar. O kadar çok poliklinik kapandı ki, Türkiye cihaz mezarlığına döndü. Bütün İngiltere’deki toplam tomografi sayısı İstanbul’dakine eşit.
Tomografi radyasyondur. Bizde o kadar çok gereksiz tomografi çekildi ki, birbirimize radyasyon yayar hale geldik. Gelecekte bu yüzden kanser riskinin çok yüksek olacağını söyleyebilirim.

IMF ve Dünya Bankası’nın özel hastanelerin SGK kapsamından çıkarılması için baskı yaptıkları doğru olabilir. Çünkü gereksiz sağlık harcamaları cari açığın önemli unsurlarından biri haline geldi. Batılılar ülkenizin borcunuzun geri ödeme kapasitesinin düşmemesine bakarlar.
Özel hastanelerin birçoğu yabancı bankalardan borçlanmış durumda.
Onlar kendi paralarını geri almanın hesabı içindeler. 

PORTRE 

DR. AYTUN ÇIRAY
 


İzmir, Bayındır, 1957
 doğumlu. 1988’de iç hastalıkları uzmanı oldu. 1989’da başhekimliğe, 1993’te Sağlık Bakanlığı Müsteşarlığı’na atandı. 1997’de
kendi isteğiyle
 müsteşarlıktan istifa etti. Bir süre sonra Başbakanlık danışmanlığına atandı. Ancak 2005’te istifa etti. PETKİM, ERDEMİR, İSDEMİR gibi kurumlarda
yönetim görevlerinde bulundu. Dünya Bankası’yla 2. Sağlık Projesi Anlaşması müzakerelerine başkanlık etti. Hüsamettin Cindoruk liderliğindeki DP’nin bir süre
genel başkan
 yardımcısı oldu. Daha sonra CHP’ye geçerek 2011 genel seçimlerinde
İzmir milletvekili seçildi. CHP PM üyesi.

========================================

Dostlar,

Bu gün Cumhuriyet’te Leyla Tavşanoğlu‘nun geleneksel pazar söyleşilerinden biri daha yayımlandı. Konuğu ise, sevgili meslektaşımız Dr. Aytun Çıray..

Sağlık sorunları da dahil, AKP’nin ve 12. CB – yarı başkan bay RTE’nin despotik gidişleri tartışılıyor.. Okunması gereken kapsamlı bir söyleşi.. Paylaşmak istiyoruz..

Geçmişte biz de Sayın Tavşanoğlu’nun Pazar Söyleşisi konuğu olmuştuk 2 kez :

 1. Sağlıkta Uganda Düzeni. Söyleşi, Leyla Tavşanoğlu ile, Cumhuriyet Gazetesi, 09.01.2000
 2. Hasta Müşteri Değildir. Söyleşi, Leyla Tavşanoğlu ile, Cumhuriyet Gazetesi, 18.04.2004

Sevgi ve saygı ile,
01.02.2015 

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Sadece kızamık değil, şark çıbanı ve sıtma da döndü!


Sadece kızamık değil, şark çıbanı ve sıtma da döndü!

EVRENSEL : Sağlıkta dönüşüm çıbanı

Dünya Sağlık Örgütü’ne (DSÖ) göre

 • Türkiye kızamık hastalığında dünyada 3., Avrupa’da ise 1. sıraya yükseldi.

Dün gazete manşetimize taşıdığımız bu haberi bugün sağlıkçılarla görüştük.

Tablonun daha vahim olduğu ortaya çıktı. Çünkü sorun yalnızca kızamık değil.

Özellikle bölge illerinde daha önce denetim altına alınan

 • şark çıbanı, kolera, tüberküloz gibi hastalıklarda ciddi artış görünüyor.

Sağlıkçıların ortak tespiti ise yabancı değil.

Sağlıkta özelleştirme projesi olarak AKP Hükümeti döneminde uygulanan Sağlıkta Dönüşüm Projesi

KOLERA, TÜBERKÜLOZ, SITMA, ŞARK ÇIBANI!

Konuyu gazetemize değerlendiren, Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Başkanı
Prof. Dr. Özdemir Aktan
 ve Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu, kızamık salgınındaki temel nedenin;

 • Sağlıkta Dönüşüm Programıyla birlikte koruyucu sağlık hizmetlerinin 
  tümden rafa kaldırılması olduğuna dikkat çekti.

Sağlıkta dönüşüm programından önce kızamık hastalığının denetim altına alındığını söyleyen Aktan ve Dolu uyardı:

 • “Yalnızca kızamık değil, daha önce denetim altına alınan, şark çıbanı, kolera, tüberküloz gibi hastalıklarda da salgın riski var.”

HANİ KIZAMIK İÇİN AŞILAMA YAPILMIŞTI ?

 • TTB Başkanı Prof. Dr. Aktan, 2010’da Aile Hekimliği sistemine geçişle birlikte daha önce sağlık ocakları üzerinden yürütülen
  koruyucu sağlık hizmetinin ortadan kalktığını
   hatırlattı.
 • “Aile hekimliğine geçişle kamusal sağlık hizmeti ortadan kalktı ve 1. Basamak sağlık hizmeti özelleşti. Aile hekimliği sadece ilaç yazımı ve muayene işlemleri yapan tedavi edici hekimlik düzeyinde kaldı.” dedi.

Aşılama, çevre sağlığı, kullanılan su, barınma ve beslenme gibi sağlığı etkileyen pek çok hizmetin “koruyucu sağlık hizmeti” kapsamına girmesi gerektiğini söyleyen Aktan, “Örneğin Sağlık Bakanlığı, Aile hekimliğiyle iyi bir aşılama sistemine geçildiğini söyledi. Hatta 2011 yılında %98 kızamık aşılaması yapıldığını açıkladı. Ancak
Dünya Sağlık Örgütü’nün verileri iyi bir aşılama yapılmadığını ve aşısı yapılmayan ve bağışıklığı olmayan geniş bir kesimin olduğunu gösteriyor
” diye konuştu.

Öte yandan tek tehlike kızamık değil. Prof. Dr. Aktan, bölge illerinde uzun süre önce kaybolmuş şark çıbanı hastalığının yeniden ortaya çıktığına vurgu yaparak özellikle Suriye ile sınır olan illerin tehlike altında olduğunu kaydetti.

BİTİRİLMİŞ SITMA GERİ GELDİ!

SES Genel Başkanı Dr. Çetin Erdolu, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile  birlikte
aşı üretiminin ortadan kalktığını söyleyerek nedenini de şöyle açıkladı:

 • “Aşı üretmek, küresel sermayeye kaynak aktarmamak anlamına geliyor.
  Bu sağlıkta dönüşümün esas amacına ters. Çünkü sağlıkta dönüşümle sadece kar getiren hastalıklara bakılıyor.”

Aşılamanın da başvuru esasına göre düzenlendiğini söyleyen Erdolu, “Aile hekimliği hizmet talepli bir sistem. Aile hekimliğine giderek aşılama talebinde bulunanların aşısı yapılıyor.” dedi.

BAKANLIK İŞBİRLİĞİ YAPMAZSA TABLO KÖTÜLEŞİR

Tüberküloz olgularında artış görülmeye başlandığını söyleyen Erdolu,
Türkiye’de tümden silinmiş olan sıtma olguları görülüyor.
Mardin’de, 80 sıtma vakası görüldü
.” dedi.

Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için Sağlık Bakanlığı’nın meslek örgütü ve sendikalarla birlikte hareket etmesi gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

“Önümüzdeki süreçte koruyucu sağlık hizmetinin verilememesi nedeniyle
çok daha ciddi şeylerle karşılaşacağız. Bu nedenle sendika ve meslek örgütleri
taraf olarak görülmeli birlikte hareket edilmeli. Kârı değil insanı merkeze alan bir sistem oturtulmalı.”

SINIR KENTLERİ RİSK ALTINDA

Savaş, Suriye’de sağlık sistemini çökertmiş durumda. Sağlıkçılar ülkeyi hızla terk ediyor. Savaş sadece bombalarla değil salgın hastalıklarla da sınırı geçiyor.

Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Dr. Kemal Karadaş, özellikle Suriye sınırına yakın olan ve yoğun göç alan bölgelerde kızamık, şark çıbanı ve sıtma gibi salgın hastalıkların arttığını dile getirdi.

Antep, Urfa, Batman, Nusaybin gibi yoğun göç alan şehirlerde yıllardır görülmeyen şark çıbanı hastalığının ortaya çıktığına dikkat çeken Karadaş, “Bölgedeki tabip odalarıyla beraber Suriye’ye giderek gözlemlerde bulunduk. Suriye’de koruyucu sağlık hizmetlerinin ve temel sağlık hizmetlerinin tümden çöktüğünü ve  aşılama yapılamadığını tespit ettik.” dedi.

Sağlık Bakanlığın bugüne dek sınırda olan kentlere ilişkin herhangi bir önlem almadığını aktaran Karadaş, “Eğer önümüzdeki süreçte gerekli önlemler alınmaz ve
aşılama yapılamazsa özellikle Rojava sınırına komşu kentlerde salgın hastalıklar artabilir”uyarısında bulundu.

 

Gazete Vatan Emek

Twitter@GazeteVatanEmek

Facebook: https://www.facebook.com/Gazetevatanemek

AYDINLIK BİR GELECEK, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras…

http://www.gazetevatanemek.com/, 23.9.13

Kamu hastaneleri artık şirket gibi yönetilecek

Kamu hastaneleri artık şirket gibi yönetilecek!

İstanbul’daki devlet hastaneleri, Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında oluşturulan Kamu Hastane Birlikleri (KHB) çatısı altında 5 bölgeye ayrıldı.

İstanbul Sağlık Müdürü Ali İhsan Dokucu, İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Taşdemir, İstanbul KHB Koordinatör Genel Sekreteri ve Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri Güven Bektemür, Bakırköy Bölgesi Genel Sekreteri İhsan Bakır,
Fatih Bölgesi Genel Sekreteri Hamza Müslümanoğlu, Anadolu Kuzey Bölgesi
Genel Sekreteri Şuayip Birinci, Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreteri
Tuncay Palteki 
ile düzenlediği basın toplantısında, İstanbul’da KHB’nin yapılanması ve yeni sağlık sistemine ilişkin bilgi verdi.

Dokucu, İstanbul Sağlık Müdürlüğü’nün önceki yapılanma kapsamında yetki ve sorumluluk alanlarının farklı olduğunu, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname‘nin (663 sayılı Yasa Gücünde Kararname) yayınlanmasının ardından ise yapısal anlamda birçok değişiklik meydana geldiğini belirtti.

Yeni yapılanma kapsamında 19 Mart’ta Halk Sağlığı Müdürlüğü‘nün, KHB’ye bağlı genel sekreterliklerin ise 2 Kasım’da hizmete girdiğini ifade eden Dokucu, İstanbul’daki devlet hastanelerinin KHB çatısı altında 5 bölgeye ayrıldığını, her bir bölgenin 5 genel sekreterin sorumluluğuna girdiğini kaydetti.

Dokucu, halkın, giderek yükselme eğiliminde olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranını daha yükseğe tırmandırma konusunda güçbirliği içinde olduklarını anlattı.
Sağlık alanındaki 2012 yılı verilerine de değinen Dokucu, yılın 11 ayında devlet hastanelerinin polikliniklerinde 34 milyon 363 bin hasta kabul edildiğini, 8 milyon 745 bin hastaya acil hizmeti verildiğini, 245 bin 500 ameliyat gerçekleştirildiğini söyledi.

İstanbul Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Taşdemir, görev alanlarına ilişkin bilgi vererek, koruyucu sağlık hizmetleri, laboratuvar hizmetleri ve aile hekimliği hizmetlerinin müdürlüğüne bağlı olduğunu belirtti. Taşdemir, müdürlük çatısı altında 21 şube müdürlüğünün bulunduğunu aktardı.

Genel sekreterler sorumluluk alanlarını anlattı

İstanbul KHB Koordinatör Genel Sekreteri ve Beyoğlu Bölgesi Genel Sekreteri
Güven Bektemür, KHB’nin illerdeki yapılanması olan genel sekreterlikler ve KHB’nin görevlerine ilişkin bilgi verdi. Genel sekreterin altında Tıbbi Hizmetler Başkanı,
İdari Hizmetler Başkanı, Mali Hizmetler Başkanı ile hastane yöneticisinin görev yapacağını anlatan Bektemür, KHB’nin hastane yapılanmasında ise hastane yöneticisinin altında başhekim, idari ve mali işler müdürü ile bakım hizmetleri müdürünün yer alacağını anlattı.

Beyoğlu bölgesinde (Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüp, Kağıthane, Sarıyer, Şişli, Gaziosmanpaşa) 2 milyon 253 bin 120 kişiye hizmet verdiklerini belirten Bektemür, bölgede 5’i eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere 11 hastanenin yer aldığını
ifade etti. Bakırköy Bölgesi Genel Sekreteri İhsan Bakır, bölgede (Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri, Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Güngören) 4 milyon 897 bin 216 kişiye hizmet verdiklerini anlatarak, bölgede 2 ağız ve diş sağlığı merkezi, 6 eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere toplam 16 hastanenin bulunduğunu aktardı.

Fatih Bölgesi Genel Sekreteri Hamza Müslümanoğlu, bölgede (Arnavutköy, Bayrampaşa, Fatih, Sultangazi, Zeytinburnu) 1 milyon 665 bin 760 kişiye hizmet verdiklerini bildirdi. Müslümanoğlu, bölgede 4’ü eğitim ve araştırma hastanesi
olmak üzere toplam 7 hastanenin vatandaşlara hizmet verdiğini söyledi.

Anadolu Kuzey Bölgesi Genel Sekreteri Şuayip Birinci, bölgede (Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe, Şile, Ümraniye, Üsküdar, Ataşehir, Kadıköy) 2 milyon 809 bin 965 kişiye
7 eğitim ve araştırma hastanesi, 3 devlet hastanesi, 4 ağız ve diş sağlığı merkezi,
bir fizik tedavi ve rehabilitasyon merkeziyle hizmet verdiklerini aktardı.

Anadolu Güney Bölgesi Genel Sekreteri Tuncay Palteki, bölgede (Adalar, Kartal, Maltepe, Pendik, Sultanbeyli, Tuzla) 2 milyon 12 bin 777 vatandaşa 4’ü eğitim ve araştırma hastanesi olmak üzere toplam 13 hastaneyle hizmet sunduklarını kaydetti.
(AA, 25.12.12)

==============================================

Dostlar,

AKP’nin sağlık politikası da dış kökenli. IMF ve DB (Dünya Bankası tarafından)
AB’nin de onayı ile harfiyen yazılarak dayatılmakta 10 yıldır..

Son adım da 663 sayılı yasa gücünde kararname ile geçen yıl (2011) 2 Kasım’da atıldı ve SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM “efsanesi-masalı” tamamlanmış oluyor. ABD’de geri dönülen batık sistem ülkemize dayatılıyor.

Geçtiğimiz günlerde sitemizde yazdık..
35-36 yıllık devlet memuru bir hekim olarak, kendi fakültemizin (AÜTF-Ankara Üniv. Tıp Fak.) hastanesinde öğretim üyesi meslektaşlarımıza muayene için 25 TL ödeme yaptık.

Bu “haraç” dün yoktu!

Bize yazılan reçete için de 5 TL ödedik.

Bu “haraç” da dün yoktu..

İlaç bedeline %20 “katkı” payı da ödedik ayrıca.
Bu dün de vardı ancak bedeli ödenmeyen epey ilaç var SGK listesinde..
Bunlar “OTC (Over The Counter) ilaç” sayıldı.. Bir bölümü de bitkisel ilaç, gıda desteği vb. sayılarak ruhsatları Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na aktarıldı.

Yataklı hizmetlerde ve pek çok tıbbi girişimde de “haraç” lar var ayrıca..
Örn. “bir tıbbi girişim” için 18 TL ayrıca ödedik.

Bankadan para çekerken ya da teminat mektubu-çek vb. işlemlerde “provizyon” ;
(ön onay!) istenir(di).  Şimdi ise önce SKG web sitesinden hasta için “provizyon” 
(ön izin!) isteniyor. SGK vize vermezse hiçbir sağlık hizmeti almanız
söz konusu değil
. Bunun içinde primleriniz = ek vergilerinizin düzenli-eksiksiz yatırılmış olmalı!

Şimdi bizim (benim) kişisel hasta memnuniyetimiz düne göre artmalı mı, azalmalı mı?

Sağlık Bakanlığı’nın “hasta memnuniyeti araştırnaları” en son ne zaman yapılmıştı sahi?

Tarafsız gözlemciler eşliğinde bu “hasta memnuniyeti” (!?) araştırmaları
yinelemeye – yenilemeye ne buyurur Sağlık Bakanı Dr. Akdağ??

Değerli meslektaşım Prof. Dr. İlker Belek‘in (Akdeniz Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD- Antalya) “SAĞLIKTA DÖNÜŞÜM Halkın Sağlığına Emperyalist Saldırı” adlı kitabını okumanızı önerebilir miyim ?? (Yazılama yayınevi)

Sevgi ve saygı ile.
25.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net