Etiket arşivi: 5 numaralı hard disk başlıca kanıt ve bu diskin sahte olduğu

ESK TASARISI : BOŞA KÜREK Mİ?


ESK TASARISI : BOŞA KÜREK Mİ?
 


Dostlar
,

AKP iktidarı ülkemizi yozlaştırarak dönüştürmeyi sürdürüyor..
İnat, ısrar ve kararlılıkla..
Geri dönüştürülmemek üzere koyu bir totaliter rejim adım adım inşa ediliyor.

Yaşamın hemen her alanına sistematik olarak el atarak..

Yasamayı bir Noter dönüştürerek..
Anaysal suç işleyerek, erkler ayrımını ortadan kaldırarak..
İstediği her düzenlemeyi dilerse “yasa” olarak TBMM’den mutlak çoğunluğuyla çıkarıyor. Biçimsel hukuk bakımından da uyulmasını istiyor, bizleri bağlıyor.
Beğenmezse hemen değiştiriyor ya da çiğniyor..
Kamu İhale Yasası 100’den (yüz!) çok kez değiştirildi örneğin..
Meşruiyet diye bir kaygıları asla yok.

Açık söyleyelim :

 • Ülke dar-ül harp alanı olarak görülüyor ve “kutsal cihat” (!) ile
  kale kale düşürülerek teslim alınıyor; Hedef 2023!
  Bu bilinç kuşatması ile her türlü yolsuzluk bile halka yutturuluyor..

Ülkemiz tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşıyor..
Ülke ayakta ama polis devleti de tüm ceberrutluğuyla, direnen insanımızın üstüne sürülüyor. Hükümet şiddeti gözükara, çok sayıda adam öldürme pahasına bilerek sürdürülüyor; toplum gözdağı ile korkutularak baskılanmaya çalışılıyor.

Örnekler öyle çok ki..
Son bir tanesi de Ekonomik ve Sosyal Konsey..

Bu kurumun yasasında son derece tehlikeli, geriye giden ve kesinlikle anti-demokratik değişiklikler tasarlanıyor. Sözde 12 Eylül 2010’da yapılan halk oylaması ile
Anayasanın 26 maddesi “toptan” değiştirildi ve bu Kurum (ESK) Anayasa’ya alındı.

Bu dönemde 1’den çok sendikaya üyelik hakkı tuzağı da ustaca (….?!) kuruldu ve
“ileri demokrasi” (!?) diye sunularak eğitimsiz halk yığınları aldatıldı. Satılık – kiralık sözde uzmanlar kalem oynatarak bu ilkel düzenlemeyi de ileri bir hak olarak sunma utanmazlığını sergilediler. Süreç içinde emek sendikaları ufalandı, hükümet yanlısı
HAK İŞ büyütüldü ve DİSK‘ten daha çok üye sahibi 2. büyük konfederasyon yapıldı.

Memur sendikalarına (!) toplu sözleşme ve grev hakkı gene verilmedi bu kapsamlı anayasa değişikliği ile. Hükümetle memur sendikalarının –siz toplu sözleşme ve
grev hakkı olmayan örgüte sendika diyebiliyorsanız!
– ücretler, sosyal haklar… görüşmeleri hep tıklandı ve son sözü Hükümet ağırlıklı ESK, AKP hükümetlerinin öngördüğü biçimde “kesin” olarak sonlandırdı (Anayasa md. 166).

Şimdi, bu yapısıyla gerçekte tümüyle hükümet güdümünde olmasına karşın,
bu da AKP iktidarına yetmiyor ve ipleri daha da sıkılaştırarak eline almak istiyor.

Gerisini Sn. Prof. Oğuz Oyan ustalıkla açıklıyor..

Bu tehlikeli girişimin mut-la-ka durdurulması gerek..

 • AKP AİHM kararlarını da dinlemiyor..
  (Örn. son AİHM kararı zorunlu din derslerinin kaldırılması..)

Böyle giderse, Avrupa Konseyi başta olmak üzere Batı ile kurumsal – hukuksal bağlarımız kesilecek ve Türkiye yalnızlık içinde Ortadoğu’da olabildiğince yeşil bir
şeriat kuşağına itilecek.. Federe bir İslam Devleti çatısı altında.. Suudi Arabistan’a benzer, bu coğrafyada emperyalizmin çıkarlarının bekçiliğin yapma karşılığında
ölene dek onlarca yıl iktidarda kalma / tutulma pazarlığı karşılığında
işbirlikçi siyasal kadrolar eliyle karanlığa sürükleniş..

Yüce ATATÜRK‘ün Cumhuriyet tasarımı asla bu değildi..
Çağdaş uygarlık düzeyinin üstü idi..
Değil ki çağdışı şeriatçı Ortadoğu rejimlerinin mide bulandıran bir versiyonu!

Cumhuriyet kuşakları bu lanetli kuşatmayı yaracaklardır;
bundan hiç ama hiç kuşku yok!

Sevgi ve saygı ile.
03 Aralık 2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

================================================

ESK TASARISI : BOŞA KÜREK Mİ? 

portresi_CHP'li

 

Prof. Dr. OĞUZ OYAN
İzmir Mv. (CHP)

 

 

Bugünlerde Meclis komisyonlarında görüşülen “Ekonomik ve Sosyal Konseyin (ESK’nın) Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısı”, hazırlanış koşulları ve içeriği bakımından mevcut düzenlemeyi aratacak gözükmektedir.

UYDURMA GEREKÇELER 

Tasarının gerekçesi, yürürlükteki 4641 sayılı yasanın “hem etkin çalışma için gerekli fonksiyonel yapıyı sağlayamadığı hem de toplumun tüm kesimlerini içermediğini” ileri sürmekte ve “bu durum, Konseyin temel amacı olan sosyal diyalog fonksiyonunun aksamasına neden olmakta ve Avrupa Komisyonu’nca eleştiri konusu yapılmaktadır.” demektedir. Bu gerekçe tümüyle temelsizdir.

Bir kere, 12 yıldır tek başına iktidarda olan bir Hükümetin, istediği şekilde değiştirebileceği bir yasayı mazeret olarak öne sürmesi kabul edilemez. Kaldı ki, yürürlükteki yasa Başbakana istediği kadar STK temsilcisini Konseye dahil etme yetkisini verdiği için de bu gerekçenin altı boştur.

İkincisi, yasayı düzenli işletmeye teşebbüs bile etmeden işlemediğine hükmedilemez. Sorunun daha çok bir siyasal niyet ve irade sorunu olduğu, ESK’nın bir yasal dayanağa sahip olmadığı dönemlerde bile daha sık toplanmış olmasından bellidir. 1995’te bir Başbakanlık Genelgesiyle kurulan ESK, 1995-2001 arasında tam 12 kez toplanırken, 2001’de çıkarılan 4641 sayılı yasadan sonra yani 12 yıllık AKP döneminde yalnızca 8 kez toplanabilmiş ve 5 Şubat 2009’den sonra ise hiç toplanmamıştır. Daha vahimi, 12 Eylül 2010 referandum aldatmacasıyla bir anayasal kurum haline getirilen ESK, bu tarihten sonra hiç çağrılmamıştır. AB eleştirilerinin merkezinde de bu vardır.

GERÇEK GEREKÇELER 

AKP’nin ESK mekanizmasını işletmemesinin gerçek gerekçelerini, bilinçli siyasal tercihleri bağlamında değerlendirmek doğru olur:

Birincisi, ESK’nın AKP döneminde çalıştırılmamasının asıl gerekçesini, Hükümetin kendi iktidarını hiçbir kurumsal güçle paylaşmama niyetlerinde aramak gerekir.

İkincisi, AKP iktidarı, yürürlükteki düzenlemenin içerdiği sosyal dengeleri ve kurumsal temsil edilişleri benimsememiştir. Nitekim yasadan farklı olarak tasarıda işçi ve işveren örgütleri ismen sayılmayarak kurumsal temsil güvencesine son verilmektedir. İktidar, çağırılacakları bir yönetmelikle belirleyecektir. Partizanlığın, siyasal kliantelizmin (AS: sözcük anlamıyla müştericilik, müşteri odaklılık) tepe yaptığı bir dönemde yönetmeliğe bırakılacak her yarı-mamul düzenleme, yeni keyfiliklere yol açacaktır. Yönetmeliğin hangi sürede çıkarılacağına ilişkin bir kayıt da yoktur.

Kritik bir konu da, 2012’de yürürlüğe giren 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun, ESK üyesi işçi konfederasyonlarına bağlı sendikalar için işkolu düzeyinde yetki koşulunu %3’ten %1’e düşürmesi; ayrıca, çerçeve sözleşme yapma yetkisini de münhasıran (AS: salt) ESK’da temsil edilen işçi ve işveren konfederasyonlarına üye işçi ve işveren sendikalarına tanımasıdır. Bu durumda Hükümet, ESK üyeliğini “Demokles’in kılıcı” gibi sendikaların tepesinde tutma, bunu bir cezalandırma/ödüllendirme aracı olarak kullanma olanağını ele geçirmektedir.

Üçüncüsü, gerek Avrupa’da gerekse Türkiye’de varolan üçlü denge (İşçi-işveren-STK veya STK yerine Hükümet) bu tasarıyla ortadan kaldırılmaktadır. ESK’yı STK’larla kalabalıklaştırarak temsili artırdığını iddia eden Hükümet, aslında işçi/memur ve işverenin temsil oranını düşürmekte ve Avrupa ESK uygulamasına uyumsuz bir yapı oluşturmaktadır. Bu, eldeki duruma göre bile bir geriye gidiştir ve etkisi emek kesimleri açısından daha belirgin olacaktır; çünkü sermaye örgütleri sistemde baskı aracı olarak her zaman ağırlıklıdır; AKP iktidarıyla ideolojik yakınlık kuranlar açısından daha da belirleyici olmak üzere…

Dördüncüsü, Konsey’in görev ve yetkilerinin tasarıyla önemli ölçüde budanması; özellikle de çalışma kurulları oluşturma yetkisinin, kimi yasa tasarıları ve kalkınma planı ile yıllık programların hazırlanması sırasında görüş bildirme yetkisinin kaldırılması, iktidarın sistem içinde sürekliliği olacak bir danışma-diyalog yapısıyla yetki paylaşmaktan özenle kaçınmak istediğini göstermektedir. Nitekim, bu sözde diyalog tasarısını hazırlanırken bile sosyal tarafların görüş ve önerileri dikkate alınmamıştır.***

Sonuç olarak, bugünkü girişim, içerde sosyal taraflarla bir diyalog arayışından ziyade, genel seçimler öncesinde AB görüşmelerinde yeni fasıllar açılmasına yönelik taktik bir göz boyama çabasının parçası gibi gözükmektedir. Ama çok iyi biliyoruz ki; totaliterleşen iktidarlar, her düzenlemeyi, kendi çıkardıkları kısıtlayıcı yasalar dahil, giderek bir ayakbağı olarak görme eğilimine girerler. (Cumhuriyet, 03.12.14)

88. SESSİZ ÇIĞLIK EYLEMİ – 31 Mayıs 2014 ve GEZİ DİRENİŞİNİN 1. YILI


88. SESSİZ ÇIĞLIK EYLEMİ – 31 Mayıs 2014 ve GEZİ DİRENİŞİNİN 1. YILI

ADALET_ISTIYORUZ_HEMEN_SIMDI_SESSIZ_CIGLIK_31.5-2014

 

Türkiye’de çok sayıda (14) merkezde, ABD’de 10 yerde neredeyse 2 yıla yaklaşan

SESSİZ ÇIĞLIK eylemleri sürüyor.. 4 ay sonra 2. yılı dolacak, oh ne ala!

Böylesi bir olayın insanlı tarihinde örneği var mı??

31 Mayıs 2014 günü saat 13:00’te Ankara’da gene Sakarya Caddesi girişinde..

Sessiz Çığlık – 31 Mayıs 2014 Etkinliği

TESUD (Tükiye Emekli Subaylar Derneği) Duyurusu                                 :

Değerli Üyeler;

31 Mayıs 2014 CUMARTESİ SAAT : 13.00 – 14.00 arası 88 ‘inci kez
SESSİZ ÇIĞLIK Eylemindeyiz.

Toplam 14 merkezde yapılacak SESSİZ ÇIĞLIK Etkinliğine katılıyor ve
destek veriyoruz.

1. ANKARA – (Kızılay,Sakarya Caddesi)

2. İSTANBUL – (Beşiktaş Özgürlük Anıtı)
3. İZMİR – (Konak Meydanı, MP karşısı)
4. GÖLCÜK- Kocaeli-(Değirmendere Meydanı)
5. BURSA – (Şehreküstü Meydanı)
6. ANTALYA – (Kapalıyol, Büyük Havuz Yanı)
7. BEŞİKDÜZÜ-Trabzon -Şehit Er Kahraman Dilli Parkı (Perşembe, 12.00-13.00 )
8.MARMARİS – (Atatürk Anıtı)
9.ESKİŞEHİR – (Doktorlar Caddesi Girişi)
10.DATÇA – (Cumhuriyet Meydanı)
11.DİDİM – (Cumhuriyet Meydanı)
12.TEKİRDAĞ – Namık Kemal (Tuğlalı) Parkı
13.TRABZON – Trabzon Meydanı
14.ADANA – Adana Meydanı

Tüm Emekli Subaylarımızın katılımını bekliyoruz.

***********************

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ topu Anayasa Mahkemesi’ne attı..

Sağolsun Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Balyoz tutsaklarının yeniden yargılanması istemini reddetti.. 5 numaralı hard disk başlıca kanıt ve bu diskin sahte olduğu,
kurgu olduğuna ilişkin TÜBİTAK dahil çok sayıda uzman kuruluşun bilirkişi raporu var.. Başsavcının dayanağı ne acaba??

TSK’ya kumpasın artık sonlandırılması ve sorumlularının yargı önünde
hesap vermesi gerek. Bu olgu bekletilemez ve ertelenemez..

Sorumlular “seri katil” olmuşlardır!.. 

Gezi’de öldürülen yurttaşların ve düzmece davalarda zindanlarda yaşamını yitiren, canına kıyan vatandaşların, en son Okmeydanı şehitlerinin (2 genç, masum insan) tümünün siyasal sorumluluğu siyasal iktidarın boynundadır.
Ve tarihten biliyoruz ki, mutlaka hesap sorulmakta, yapanın yanına kalmamaktadır.

*****

 • Erdoğan ve ekibi artık Türkiye’yi yönetebilecek olmaktan çıkmıştır.

Kendisine en derin teesüsflerimizi bildiriyoruz..
Ordu’ya kumpası kendilerinin itiraf edişi 25 Aralık 2013’te idi.
7. aya girdik, Balyoz davasında 236 masum tutsak hala zindanlarda..
Kendisi 3-4 ay büyük konfor içinde Kırklareli – Pınarhisar cezaevinde yattı ve yıllardır mağduru oynayarak meyvesini kezlerce topladı, hala bu duygu sömürüsünü sürdürüyor..

Oysa söz konusu masum tutsaklar 3-4 aydır değli 5-7 yıldır zindanlardalar..

AKP hükümeti itiraf ettiği kumpası temizlemek için elinden geleni “der-hal” yapmalıdır.

Aksi halde her geçen gün, kendilerini bu kumpasın suç ortaklığına taşıyacaktır.

Anayasa Mahkemesi artık son uzatmaları oynuyordur umar ve dileriz..

 • Toplum adalete hava – su – ekmek kadar ivedi gereksinim içinde..
  Hiç kimse bu kritik olguyu gözardı edemez, etmemeli..
 • Bırakın adalet gerçekleşsin; kopacaksa kıyamet kopsun..

Dillerdeki isyan söylemi böyle..

Bu arada, 25 gündür Anayasa Mahkemesi önünde geceli – gündüzlü ADALET NÖBETİ tutan tüm yurtseverleri dayanışma içinde saygı ve hayranlıkla selamlıyoruz!

GEZİ DİRENŞİNİN 1. yılını da..
Bu meşru demokrasi direnişinin şehit ve gazilerinin saygın anıları önünde eğilerek..

– Ethem Sarısülük (1 Haziran 2013)
– Mehmet Ayvalıtaş (2 Haziran 2013)
– Abdullah Cömert (3 Haziran 2013)
– Mustafa Sarı (5 Haziran 2013)
– Medeni Yıldırım (28 Haziran 2013)
– Ali İsmail Korkmaz (10 Temmuz 2013)
– Ahmet Atakan
–  Zeynep Eryaşar
– Hasan Ferit Gedik
– 
14 yaşındaki Berkin Elvan
– Uğur Kurt (Okmeydanı)
– Ayhan Yılmaz (Okmeydanı)
– ………….. (sayamadıklarımız… afffola..)

Ve engelli kalanlar, gözlerini yitirenler..

Bu arada;

Gezi Şehitleri ve Gazileri Platformu kuruldu!

http://birgun.net/haber/gezi-sehitleri-ve-gazileri-platformu-kuruldu-10286.html

Yıldönümünde BirGün'den 'Gezi' manşetleri

Sevgi ve saygı ile.
31 Mayıs 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net