Etiket arşivi: Sağlık Uygulama Tebliği – SUT

SGK’NIN YENİ ZAMMI VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNE TOPLU BAKIŞ

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (Em.)

GİRİŞ

1-Zorunlu Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sigortalılara verilecek sağlık hizmetleri SGK tarafından yerine getirilmektedir. SGK, sigortalılara verdiği sağlık hizmetlerini, kamu ve anlaşmalı özel sağlık kurum / kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla karşılamaktadır.

Sağlık kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleri SGK tarafından yayınlanmış Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) ile belirlenmiştir. SUT’ta yapılan değişikliklerle sağlık mal ve hizmet bedelleri zaman zaman güncellenmektedir.

Sağlık kuruluşlarına ödenecek hizmet bedelleriyle ilgili son güncelleme, 28.04.2021 günlü R.G.’de yayınlanmış olan Tebliğ değişikliğiyle gerçekleştirilmiştir. Tebliğ (SUT) hükümleri 01.06.2021 tarihinden itibaren (AS: başlayarak) uygulanmaya başlanacaktır.

SGK’nın fiyat ayarlamalarını uzun aralıklarla / yıllar sonra yaptığı, zam oranlarını ülkenin ekonomik gerçeklerini dikkate almadan asgari (AS: enaz) tutarlarda belirlediği, bu yolla hizmet satın alınan sağlık kuruluşlarına daha az ödemede bulunarak tedavi (AS: sağaltım) giderlerinden tasarruf etmeye (!) çalıştığı görülmektedir.

Örneğin son fiyat ayarlamaları ile özel hastanedeki uzman hekime (örn. Kardiyolog) ayakta tedavide (AS: sağaltımda) ödenecek muayene ücreti 37 TL’den (% 16 artışla) 43 TL ‘ye yükseltilmiştir!

Böylelikle 2010 yılında 31 TL olarak belirlenmiş muayene ücretine, on yılı aşkın bir süre sonunda, toplam olarak % 38,7 oranında zam yapılmış olmaktadır.

Bu zam oranının ülkemizde yıllardır yaşanmış yüksek oranlı enflasyon ortamında çok yetersiz kaldığı son derece açıktır. Üstelik bu “güncelleme” uygulamaları yalnızca muayene ücretlerine özgü olmayıp; tedavi (AS: sağaltım) hizmetleri, tetkik – tahlil bedelleri içinde de büyük ölçüde geçerliğini korumaktadır.

SGK’nın gecikmeli – çok yetersiz zamları kamu sağlık kuruluşlarının hizmetlerinde de beklenen iyileşmeyi sağlamaktan uzaktır. Ödenen hizmet bedellerinin yetersizliği yüzünden, kamu sağlık kurumlarında verilmekte olan kimi hizmetlerde (acil ameliyatlar dahil) aksamalar/gecikmeler yaşanmaktadır. Sigortalılar, özel sağlık kuruluşlarına gitmek zorunda kalmaktadır.

Anlaşmalı özel sağlık kuruluşlarına giden / gitmek zorunda kalan SGK sigortalıları ise ucu açık, yüklü miktarlar içeren ek faturalarla karşılaşmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarında SGK’nın  belirlediği ücretin iki katını geçen ek ücret alınmayacağına yönelik açık seçik yasa hükmüne bile uyulmamaktadır. SGK (kendi işine de gelen) bu yasa dışı uygulamayı görmezlikten gelmektedir.

Sigortalıların; SGK’nın kuruluş yıllarında olduğu gibi, özel sağlık kuruluşları / üniversite hastanelerinden ek ücretsiz, makul bir ek ücret ve hatta % 200 zamla bile hizmet almaları olanağı kalmamıştır.

Öte yandan yetersiz kalan zam; sigortalıların özel sağlık kuruluşlarında ödeyecekleri ek ücrette bir indirim sağlamamakta, tam tersine daha çok (SGK zammının iki katı) ek ücret ödemelerine yol açmaktadır.

  • Bu bağlamda ülkemizde, acil durumlar dahil sigortalıların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hak/olanağı büyük ölçüde yitirilmiştir.

Belirtilen nedenlerle GSS işleyişinin yeniden gözden geçirilmesinde / sorgulanmasında, bu amaçla tarihsel süreç içinde sistemin incelenmesinde ve gereken önlemlerin alınmasında büyük yarar vardır.

GENEL SAĞLIK SİGORTASI SİSTEMİNİN İNCELENMESİ

2-2006 yılında (5510 ve 5502 sayılı olanlar başta olmak üzere) sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında “reform” niteliğinde yasal düzenlemeler yapılmıştır. SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı kuruluş yasaları yürürlükten kaldırılmış, bunlar tarafından verilmekte olan hizmetler yeni kurulmuş olan SGK Başkanlığı bünyesinde birleştirilmiştir.

Bu arada kişilerin sağlıklarının korunması, sağlık riskleri ile karşılaşmaları durumunda da oluşan giderlerin karşılanması için Genel Sağlık Sigortası (GSS)  kurulmuştur. Sigortalılara sağlık yardımlarının SGK aracılığıyla tek elden yapılması, toplumun tüm bireylerinin zorunlu GSS  kapsamında olması, bu arada yeterli gelire sahip olmayan vatandaşlarımızın GSS primlerinin de  (AS: Prim = EK VERGİ!) Devletçe karşılanması kabul edilmiştir.

Daha önce, çalışanların kurumlarınca ayrı ayrı ödenmekte olan sağlık mal ve hizmet giderleri tek elden SGK Başkanlığınca karşılanmaya başlanmıştır. Bu bağlamda, değişik yasalarda varolan genel sağlık sigortasına aykırılık oluşturan tüm hükümler (Milletvekilleri ile ilgili olan 3671 /4 maddesi dışında) yürürlükten kaldırılmıştır.

2012 yılından başlayarak GSS zorunlu kılınmıştır. Günümüzde, banka yardımlaşma sandıkları çalışanları vb. kimi ayrıklar (istisnalar) dışında, 83,6 milyona ulaşan nüfusumuzun tümüne yakını GSS sistemine dahil edilmiştir.

3-Ülke nüfusunun tümüne yakınını içeren GSS kapsamındaki sigortalılara sağlık yardımları SGK tarafından, sağlık kurum/kuruluşlarından hizmet alımı yapılarak karşılanmaktadır. Yapılacak sağlık yardımlarının ilke ve yöntemleri (usul ve esasları), sigortalılardan alınacak katılım payları, özel sağlık kuruluşlarına ödenecek ek ücretler, sağlık mal ve hizmetlerinin bedellerinin belirlenmesi vb. konular; 5510 sayılı Yasa, konuya ilişkin Yönetmelik ile SGK tarafından çıkarılmış Sağlık Uygulama Tebliğinde (SUT)  ayrıntılı olarak belirtilmiştir.

Bu bağlamda, SGK ile özel hastanelerin büyük bölümü sağlık hizmeti alımı konusunda anlaşma yapmıştır. 5510 sayılı Yasa başta olmak üzere; SUT ve hastane girişlerinde panolar üzerinde ilan edilmekte olan sözleşme hükümleri uyarınca özel sağlık kurumlarına SGK tarifesinin iki katını geçmemek üzere ek ücret alma olanağı getirilmiştir.

4-Mevzuatta yer alan GSS’na aykırılık oluşturan tüm hükümler yürürlükten kaldırıldığı halde, milletvekilleri ile bakmakla yükümlü oldukları kişilerin tedavi giderlerinin TBMM bütçesinden yapılacağına ilişkin yasa kuralı (3671/4 md.) günümüze dek özenle korunmuştur.

Üstelik 2019 yılı sonralarında, anılan Yasaya milletvekillerinin sağlık hizmetlerinden yararlanma usul ve esaslarının Yönetmelikle düzenleneceği biçiminde ek yapılmıştır. Herhangi bir sınırlama olmaksızın TBMM Başkanlık Divanınca çıkarılmış Yönetmelik kurallarına göre milletvekillerine ve milletvekillerinin çalışan (sigortalı) eş – çocukları ile ana ve babalarına bile TBMM bütçesinden tedavi yardımının önü açılmıştır.

Yönetmelik ile GSS sağlanmış olanlarla karşılaştırılamayacak oranda (onların hayal bile edemeyeceği), özel sağlık sigortası poliçelerinde bile öngörülmeyen hükümler içeren sağaltım (tedavi) yardımları sağlanmıştır. (AS: Yurt dışı dahil!)

Bu özel düzenlemenin GSS mevzuatının yanı sıra, Anayasa’nın 10. maddesinde yer alan “ Hiçbir kişiye, aileye, zümreye veya sınıfa imtiyaz tanınamaz.” Kuralına da aykırı olduğu hususu göz ardı edilmiştir.

Buna karşın, anılan özel yasanın uygulama alanı genişletilmiştir. Yasalarda yapılmış ek / değişikliklerle, yüksek mahkemelerin (AYM, Danıştay, Yargıtay, Sayıştay) başkan ve üyeleri, üst düzey askeri yetkililer (AS: Orgeneral – oramiraller) ve bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık giderlerinin de, TBMM üyelerinin bağlı oldukları kurallar çerçevesinde, çalıştıkları kurum bütçelerinden ödenmesine ilişkin ayrışık düzenlemeler getirilmiştir.

Böylelikle, Devletin en üst makamlarında görev yapanlardan kimileri (Cumhurbaşkanı R.T. Erdoğan’ın övgüyle söz ettiği) GSS sistemi dışına çıkarılmıştır. GSS sisteminin kuruluş ve amacına aykırı bir durum ortaya çıkmıştır. GSS, “genel” olma temel niteliğini yitirmiştir.

5– Milletvekilleri, yüksek yargı organları ve üst düzey askeri yetkililerinin sistemden çıkış / kaçışlarından da anlaşılacağı üzere, GSS söylendiği gibi “ tıkır-tıkır” işlememektedir.

SUT ile belirlenmiş olan sağlık mal ve  hizmet bedelleri günün ekonomik koşulları dikkate alınarak güncellenmemektedir.

Güncellemeler uzun aralıklarla ve gereksinmelere yanıt olmayacak büyüklükte yapılmaktadır.

Bu yüzden sağlık kuruluşlarına hizmet bedelleri yıllarca simgesel fiyatlar üzerinden ödenmiştir. İlaç ve tedavi giderlerinde yoğun tasarruf tedbirleri uygulayan SGK’nın; kuruluş yasasına da aykırı olarak, sigortalılardan alınan primlerden oluşan Genel Sağlık Sigortası Fonu kaynaklarını, SGK’nın öbür giderlerinin (açıklarının) kapatılmasında kullanıldığı görülmektedir. (SGK 2016 Yılı Sayıştay Düzenlilik Denetim Raporu.)

Üstelik SGK, hastanede muayene olan sigortalıdan (özel hastanelerde 15 TL) katkı payı ve 3 TL reçete bedeli tahsil etmektedir. Fiyat güncellemesi yapılmaması sonucu kamu hastanelerinde verilmekte olan sağlık hizmetlerinde aksamalar / gecikmeler olmuş, acil ameliyatlar dahil kimi hizmetler güçlükle yerine getirilebilmiştir.

Özel hastanelere giden vatandaşlarımız da her geçen gün daha çok ek ücret ödemek zorunda kalmıştır. Çünkü özel hastaneler, 5510 sayılı Yasa; imzaladıkları sözleşme hükümlerine karşın SUT tarifesinin % 200’ün üzerinde ücret almışlar, bu yolla hizmet bedellerini piyasa koşullarına uyarlamışlardır.

Günümüzde mevzuata / imzaladıkları sözleşme hükümlerine aykırı olmasına karşın % 200 üzerinde fark ücreti almayan özel hastane yok denecek ölçüde azdır.

SUT tarifesini güncellemeyen dolayısıyla sağlık kurumlarına daha az tedavi gideri ödeyen SGK yetkililerinin; gün geçtikçe yaygınlaşan yasa dışı uygulamalardan rahatsız olmadıkları, bu durumlara açıkça göz yumdukları bilinmektedir.

Öte yandan, özel hastanelerin acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılması 24 saatle sınırlandırılmıştır. SUT’ta yapılan bir değişiklikle acil durumlar nedeniyle özel hastaneye başvurulması durumunda, hastanın taburcu edilinceye dek sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ek ücret alınmamasına yönelik düzenleme de kaldırılmıştır.

Yapılmış bu değişikliklerden sonra özel hastanelerdeki acil sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanılması olanağı yok denecek ölçüde azalmıştır.

Özel hastanelere giden / gitmek zorunda kalan sigortalılar, bu konularda ne yazık ki yazgılarıyla ve yasaya aykırı olarak düzenlenmiş yüksek bedelli faturalarla baş başa bırakılmıştır.

SONUÇ

6- 2006 yılında kabul edilmiş olan sosyal güvenlik ve sosyal sigortalar alanında reform niteliğindeki yasal düzenlemeler doğrultusunda oluşturulmuş, Cumhurbaşkanı tarafından da dünyada örnek gösterilen, nüfusumuzun tümünü kapsaması gereken zorunlu genel GSS’ndan; çıkışların / kaçışların önüne geçilmesi, bu amaçla milletvekillerinin de kapsama alınması, sağlık hizmetlerinin kimseye ayrıcalık (imtiyaz) tanınmadan tek elden verilmesi gerekmektedir.

Milletvekilleri, yüksek mahkemelerin başkan ve üyeleri, orgeneral – oramirallerin kapsam dışına çıkarılmış olmaları; GSS sistemindeki sorunların bilinmesini / çözümlenmesini zorlaştırmakta, öte yandan toplumdaki adalet duygusunu da derinden yaralamaktadır.

Öbür yandan SUT tarifesi de ekonomik gerçeklerde göz önüne alınarak hızla yeniden güncellenmelidir. Bu bağlamda kamu sağlık kuruluşları daha iyi hizmet verebilir duruma getirilmeli, özel sağlık kuruluşlarının yasa ve SGK ile imzaladıkları sözleşme hükümlerine uyumları sağlanmalı, sigortalılar yüklü ek faturalarla baş başa bırakılmamalıdır.

  • Sigortalıların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarının önündeki engeller kaldırılmalıdır.

ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLAR 

ÖZEL HASTANELERİN SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKSAKLIKLAR 

SGK tarafından sigortalılara sağlık hizmetleri sağlık kuruluşlarından hizmet satın alınması ile karşılanmaktadır. Özel sağlık kuruluşlarınca verilmekte olan acil / temel sağlık hizmetlerindeki aksaklıklar yeni koronavirüs salgını döneminde daha belirgin bir durum almıştır.

Sağlık hizmetlerindeki yaşamsal öneme sahip bu aksamalar, milletvekilleri ve yüksek yargı organları başkan ve üyeleri vb. dışındaki, genel sağlık sigortalısı (GSS) olan halkımızın tümünü doğrudan ilgilendirmektedir.

Konunun önemi dikkate alınarak; özel hastanelerde verilen sağlık hizmetlerine ilişkin mevzuat hükümleri, varolan uygulama ve alınması gereken önlemler, kamuoyunun aydınlatılmasına katkı bağlamında özlü olarak aşağıya çıkarılmıştır. 

Selam ve saygılarımla. 28 Kasım 2020

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (E)

****
1-Acil hizmetlerden ücretsiz yararlanılması 24 saatle sınırlandırılmıştır.

4.02.2018 günlü R.G. de yayımlanan Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) yapılan bir değişiklik ile acil durumlar nedeniyle özel hastaneye başvurulduğunda, hastanın taburcu edilinceye dek sunulan tüm sağlık hizmetleri için hiçbir ek ücret alınmamasına yönelik düzenleme de kaldırılmıştır. Yeni düzenleme uyarınca:

Hastanın taburcu edilmesi yerine acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu (dengeye /istikrara kavuşturulması) ilkesi getirilmiştir. Hastanın başvurudan başlayarak 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili kliniğe yatışı veya başka bir hastaneye sevk edilmesiyle acil durum sona erecektir.

Acil servislerdeki acil girişimsel işlemler ile 24 saat içinde acil gözlem birimlerinde uygulanan tüm sağlık hizmetleri için ek ücret alınmayacaktır. 24 saat dolduktan sonra ek ücret alınabilecektir. Bu ücretin alınabilmesi için, acil durumun sona erdiği ve süren işlemlerin ek ücrete bağlı olduğuna ilişkin hastaya / yakınına yazılı bilgi verilmesi gerekmektedir.

09.04.2020 günlü R.G.’de yayımlanan değişiklikle pandemi olgularına yönelik tanı ve tedaviler de acil durum kapsamına alınmıştır.

2-Özel hastanelerin büyük bölümünün, SGK ile sağlık hizmeti alımı konusunda anlaşması bulunmaktadır.

5510 sayılı Yasa başta olmak üzere, Sağlık Uygulama Tebliği (SUT)  (hastane girişlerinde panolar üzerinde ilan edilmekte olan) sözleşme hükümleri uyarınca özel hastanelerce sigortalılardan % 200’ün üzerinde ek ücret alınmaması gerekmektedir.

Ancak SUT’da sağlık hizmeti sunucularına ödenecek bedellerde yıllardır kayda değer bir değişiklik yapılmamıştır. Örneğin özel hastanede kardiyoloji uzmanına muayene olan sigortalıdan %200 zamlı olarak yalnızca 68 TL ek ücret alınması gerekmektedir.

Sağlık hizmeti bedellerine zam yapılmamasının da etkisiyle özel hastanelerin, yasa hükümlerine, SUT fiyat tarifesine ve konuya ilişkin sözleşme hükümlerine uymadıkları; sigortalılardan rahatlıkla, tarife fiyatlarının 2 katından da çok ek ücret aldıkları, uygulamanın yerleşik bir durum aldığı, SUT ile sağlık hizmeti bedellerine zam yapmaktan kaçınan SGK yetkililerinin, özel hastanelerin yasaya aykırı bu tür uygulamalarını anlayışla karşıladığı (!), görmezden geldiği görülmektedir.

Bu bağlamda ayakta tedavilerde özel hastanelere ödenen ek ücretlere ilişkin olarak sigortalıya, “Hastaya Sunulmuş Olan Hizmetleri ve İlave Ücreti Gösterir Belge” yi verme zorunluğu kaldırılmıştır.

Bu yüzden SGK’nın SUT fiyat tarifesine uymayan özel hastanelere; sözleşmelerinin feshi bir yana, para cezası bile uygulaması, kanıtlaması olanağı kalmamıştır.

Günümüzde yasa hükmüne uyan özel sağlık kuruluşu kalmamıştır.

Sigortalılar bu konularda ne yazık ki yazgılarıyla, yasaya aykırı olarak düzenlenmiş yüksek bedelli faturalarla baş başa bırakılmıştır.

Belirtilen nedenlerle; özel hastanelerde acil durumlarda ek ücret alınması uygulamasından vazgeçilmesi, SUT fiyat tarifesinin güncellenmesi ve yasanın açık hükmüne karşın sigortalılardan SGK tarifesinin %200’ünün üzerinde ek ücret alınmasının önüne geçilmesi, sigortalıların mağdurluğunun hafifletilmesi gerekmektedir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi, nasıl tamamlayacak?

Dostlar,

AKP hükümeti sağlık hizmetlerinin bedelini insanların primlerine = ek sağlık vergisine yüklemekle kalmadı.

Bu primlere = ek sağlık vergisine karşılık “çekirdek düzeyde temel güvence paketi” sağlıyor SGK. Trafik sigortası gibi, daracık, çook temel düzeyde.
Azıcık dışına çıkınca cepten ödemeler başlıyor..
Kamusal finasman giderek kısılıyor, cepren ödemeler artırılıyor.

AKP, sağlık poltikalarının balayı döneminde bu alandan epey oy aldı.

  • Sağlıkta balayı dönemi bitti ve artık dişler gösteriliyor.

“Azıcık” sosyal sağlık politikaları Obama’yı 2. kez iktidar yaptı.

Ülkemizde ise tersi olacak ve AKP vahşileştirdiği /ölçüsüz piyasalkaştırdığı
sağlık hizmetleri yüzünden de tepe taklak olacak görünüyor..

“Tamamlayıcı – destekleyici sağlık sigortası” denen ucube hakkında,
söz konusu Yönetmelik SGK tarafından yayımlandıktan sonra bir irdelemeyi bu sitede daha önce yapmıştık (http://ahmetsaltik.net/sgk-guvenceyi-kisiyor-teminat-cebimizi-yakacak/ ve http://ahmetsaltik.net/saglikta-dovizle-vurgun/).

Ankara Tabip Odası yayını HEKİM POSTASI’nda (Kasım 2012) yer alan bu yazıyı da sizlerle paylaşmak istedik.

Çağrımızdır : Türkiye, SAĞLIK KOOPERATİFLERİ‘ni konuşmaya başlamalıdır.

Sevgi ve saygı ile.
27.11.12, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

===================================================

Tamamlayıcı sağlık sigortası yürürlüğe girdi
Tamamlayıcı sağlık sigortası neyi, nasıl tamamlayacak?

Kansu Yıldırım
HEKİM POSTASI, Kasım 2012
Ankara Tabip Odası aylık yayını

Geçtiğimiz günlerde Medical Park Hastaneler Grubu ve MAPFRE Genel Sigorta işbirliğinde ilk kez “tamamlayıcı sağlık sigortası” yürürlüğe girdi.

Tamamlayıcı sigortanın çok uygun fiyatlara yaptırılabilecek bir tür özel sağlık sigortası olduğu ve hastaların tek kuruş fark ödemeden söz konusu hastane grubunda tedavilerini tamamlayabilecekleri söylense de, sigorta tipinin ayrıntıları çoğu kişi tarafından bilinmiyor.

Tamamlayıcı Sağlık Sigortası nedir?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı bünyesinde Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü 28 Haziran 2012’de bir Genelge yayımlayarak “Tamamlayıcı
veya Destekleyici Sağlık Sigortası
” hakkında kimi düzenlemeler yapmıştı.

Genelge kapsamında SGK, Kurum tarafından kapsama alınmayan, kapsama alındığı halde kısmen karşılanan, yani cepten ek ücret ödemesi yapılan ya da “bireylerin daha yüksek standartlarda sağlık hizmeti talep ettiği” durumlarda devreye giren özel sağlık sigortası türünü yürürlüğe koymuş olacağını duyurdu.

SGK sitesinde 10 Temmuz 2012’de yer alan bilgilendirme duyurusuna göre, tamamlayıcı sağlık düzenlemesi ile önceden ek ücret, otelcilik ücreti gibi hastalar tarafından cepten ödenen kısımların sigorta şirketleri tarafından ödenmesi sağlandı. Kurum tarafından ödenmesi gereken sağlık hizmetleri Kuruma, ek ücretin ise özel sigorta şir ketlerine fatura edilebilmesinin önü açıldı.

Ayrıca, sigorta şirketleri ve hastanelerin bir sağlık hizmetinin fiyatı konusunda kendi aralarında anlaşması durumunda, sağlık hizmet bedelinin SUT fiyatı Kuruma, SUT’un üzerinde kalan kısmı da sigorta şirketine fatura edilebilecek. SGK, Kurumca finansmanı sağlanmayan sağlık hizmetleri (estetik girişimler, akupunktur gibi alternatif tedaviler vs.), ek ücret tutarları ve otelcilik ücreti gibi hastadan alınabilecek tutarlar ile sağlık hizmet sunucusu ile sigorta şirketi arasında yapılabilecek anlaşmaya göre Sağlık Uygulama Tebliği fiyatları üzerinde kalan tutarları, yeni sistemin kapsadığı hizmetler içinde sayıyor.

Ne var ki, hukuksal düzenlemeler gereği hasta katılım payları özel sigorta kapsamında değil. SGK, tamamlayıcı sağlık sigortasının katılım paylarını da kapsaması için mevzuatta değişiklik çalışmaları yapıldığını da duyurdu.

Özel sektör nasıl değerlendiriyor? Tamamlayıcı sağlık sigortası hizmeti vermeyi planlayan şirketler, tamamlayıcı sağlık sigortası alanların özel hastanelere ödenen ek ücretler ile kamu hastanelerine ödenen yatak ücretlerini özel sağlık sigortasına yansıtılabilecek olmalarını bir avantaj olarak görüyor. Yeni düzenleme ile SGK tarafından kapsama alınmayan bazı harcamalar, tamamlayıcı sağlık sigortası ile kapsama alınabildiğinden, sigortası olanlar için iyi bir sağlık hizmetinin
önü açılıyor.

Özel hastane işletmecileri ise tamamlayıcı sağlık sigortası ile özel sağlık kuruluşlarının kapısının hastalara açılacağının altını çiziyor. Mevcut sistemde SGK ile sözleşme yaptıkları dal ve hastaneler için SUT fiyatlarının %30 ile % 90’ı arasında değişen farkı vatandaştan istediklerini belirten Universal Hastaneleri Grubu CEO’su
Esat Erkuş konuyla ilgili bir röportajında, SUT fiyatlarının 4 katına varan farkı artık tamamlayıcı sigorta şirketlerinden alacaklarını tahmin ettiklerini söyledi.

Sağlığın finansmanı özel sigortaya devredildi

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi, tamamlayıcı sağlık sigortasının gösterilmeye çalışıldığı gibi nitelikli sağlık hizmetinin önünün açmayacağını, “T$$” şeklinde ifade ettikleri tamamlayıcı sağlık sigortası sisteminin sağlıkta soygunun yeni bir türü olduğuna dikkat çekiyor. Bu sistemin vatandaşın cebinden daha çok para çıkması anlamına geldiğini dile getiren TTB açıklamasında, “T$$”’in devreye girmesiyle
sağlık sisteminde yaşanacak olumsuzluklar şöyle sıralanıyor:

GSS, hastaların ihtiyaç duyduğu bütün sağlık hizmetlerini kapsamamaktadır/ kapsamayacaktır ve tamamlayıcı sağlık sigortasının yürürlüğe konmak istemesi
bunun bir ifadesidir.

İkinci olarak, “temel teminat paketi” içinde yer almayan sağlık hizmetleri için vatandaşların ceplerinden para ödemeleri gerekmektedir.

Üçüncüsü, kimi sağlık hizmetleri “temel teminat paketi” içinde yer alsa bile,
SGK tarafından kısmen ödenecek; kalan bölümü vatandaşların cebinden çıkacaktır.

Dördüncüsü, GSS kapsamında verilen sağlık hizmetleri “düşük standartta” olduğundan, hastalar “yüksek standartta” sağlık hizmeti için ayrıca para ödemek zorundadırlar.

Beşincisi, hükümetin bütün vaatlerinin aksine, sağlığın finansmanında
“özel sigorta” devreye girmiştir.

Bir başka itiraz da sigortacılık konusunda danışmanlık yapan firmalardan gelmiştir.

Tamamlayıcı sağlık sigortası sistemiyle oluşacak başlıca sıkıntıyı, tamamlayıcı ve destekleyici sağlık hizmetleri kapsamında muayene ücretlerinin yer almamasına bağlayan şirketler, özel veya kamu hastanesine gidildiğinde verilecek olan ve emeklilerin aylıklarından kesilen muayene ücretlerinin hastalar tarafından ödeneceğini söylemektedir.

Bu çerçeveye göre, muayene ücretleri özel sağlık sigortası kapsamında
yer almayacak
tır.