Birinci basamak sağlık çalışanlarının en uzun süreli GöREV’i başladı

Birinci basamak sağlık çalışanlarının
en uzun süreli GöREV’i başladı

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/asmgorev-5395.html, 20 MAYIS 2015 

Birinci Basamak sağlık çalışanlarının, Sağlık Bakanlığı’nın baskısı ve işten atma tehditlerine karşı düzenlediği 3 günlük G(ö)REV eylemi bugün, tüm Birinci Basamak sağlık birimlerinde geniş katılımla başladı.

Birinci Basamak sağlık hizmetleri sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı bugün (20 Mayıs 2015) tüm yurtta, en uzun süreli iş bırakma eylemini başlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın Birinci Basamak sağlık çalışanlarına yönelik olarak haftalık 40 saat çalışma süresinin üzerine, Cumartesi günleri de nöbet zorunluluğu getirmesi ve Birinci Basamak
sağlık çalışanlarının bu dayatmaya karşı nöbet eylemlerini başlatmasının ardından,
işten atma tehditlerine varacak ceza puanı artışına gitmesi, Birinci Basamak sağlık çalışanlarını bu en uzun süreli eyleme zorladı.

Birinci Basamak sağlık çalışanları, tüm Türkiye’de Tabip Odalarının öncülüğünde gerçekleştirilen etkinliklerde, Sağlık Bakanlığı’nın bu dayatma ve baskısına karşı tepkilerini
dile getirdiler. Eylem ve etkinlikler bugün ve izleyen iki boyunca sürecek.
23 Mayıs Cumartesi günü de yine “nöbet eylemi”ne devam edilecek.

İllerden gelen fotoğraflara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz.

Aydın

Antakya

Balıkesir

Batman

Bursa

Diyarbakır

Gaziantep-Kilis

İzmir

Manisa

Mardin

Mersin 

Muğla

Şırnak

Urfa

Van

20.05.2015

BASIN AÇIKLAMASI

ANNE VE BEBEK ÖLÜMLERİ ARTARKEN, AİLE HEKİMLERİNİ, HEMŞİRELERİ İŞTEN ATMAKLA TEHDİT EDEN SAĞLIK BAKANI’NA:

EŞİT, NİTELİKLİ, ULAŞILABİLİR, ÜCRETSİZ SAĞLIK
VE ÖZLÜK HAKLARIMIZ İÇİN GÖREV’DEYİZ!”

Bu gün ve 21-22 Mayıs günleri Aile Sağlığı Merkezleri’nde (ASM) ve Toplum Sağlığı Merkezleri’nde (TSM) hizmet üretemeyeceğiz.

Birinci Basamak sağlık hizmeti sunan yaklaşık 70 bin sağlık çalışanı tüm yurtta,
en uzun iş bırakma eylemi yapmak zorunda bırakılıyor.

Sağlık Bakanlığı, 5 aydır ASM çalışanlarına hafta içi 40 saat çalışmaya ek olarak,
Cumartesi günleri ‘nöbet’ adı altında fazla çalışmayı dayatıyor.

Hafta içi, kendisine kayıtlı bebeğe, gebe kadına aşısını, izlemini yapan; hastasını muayene eden, tedavisini yapan, köy köy gezen, evlerde hastasını ziyaret eden, entegre sağlık hizmeti verilen yerlerde gece gündüz demeden gelen her hastaya bakan, tatillerde ölü muayenesini yapan,
ev ev, okul okul aşı kampanyası yürüten birinci basamak sağlık çalışanına, ek olarak
Cumartesi günleri de gel çalış deniyor.

ASM sağlık çalışanları bu haksız hukuksuz Cumartesi fazla çalıştırma dayatmalarına karşı 5 aydır direniyor ve çoğunlukla ASM’lerini açmıyor.

Sağlık Bakanlığı, ASM çalışanlarının 5 aydır sürdürdükleri kararlı ve başarılı direnişini kırmak için, 16 Nisan 2015’te yeni bir yönetmelik yayımlayarak, Cumartesi direnişini sürdürenleri
işten atmakla tehdit eden ağır ceza puanları getirdi.

Sağlık örgütlerinin, Sağlık Bakanlığı ile bu konuda yaptığı görüşmeler sonuçsuz kalmış,
en son TTB’nin Sağlık Bakanı ile bir kez daha görüşme talebi karşılık bulmamış;
aksine Sağlık Bakanı Müezzinoğlu, basına verdiği demeçte TTB’ye halkın sağlık hizmeti almasını önemsemediği şeklinde suçlamalarda bulunmuştur.

Sağlık örgütleri, sağlık çalışanlarının haklarını savunurken, halkın sağlık hakkını savunmaktan hiçbir zaman geri durmamıştır.

Sağlık Bakanlığı’na soruyoruz                    :

Halktan, ödedikleri sağlık primlerine ek olarak katkı, katılım, muayene, ilave, ilaç farkı vb. adları altında 12 çeşit ücreti kim alıyor?

Özel hastanelere giden halkı, soyup soğana çeviren farkları %200’lere kim çıkardı?

Nüfusun %10’u sigorta kapsamı dışındayken, primlerini ödeyemeyen binlerce yurttaş
sağlık hizmeti için cebinden para ödüyorken,

Koruyucu sağlık hizmetlerinde; bebek ölümlerinden, anne ölümlerine artış yaşanırken;
tam aşılı çocuk sayısı düşerken, kızamık salgınları görülürken,

Muayene süreleri 2-3 dakikaya inmişken, tüm bu haksızlıkları halka kim reva görüyor?

Bu mu halkı düşünmek!

Aile Sağlığı Merkezleri’ni, zincir hastanelerin patronlarına satmadan önce, sağlık çalışanlarını, az paraya, çok çalıştırıp pazarlamaya yönelik girişimlerinizi güçlendirmeye çalıştığınızı duymayan kalmadı.

  • ASM’lerin zincir hastanelerine satışı sonrasında, Birinci Basmakta verilen tüm hizmetlerin paralı olacağını biliyoruz.

Bizler;
– koruyucu sağlık hizmetlerin önemsendiği,
– halka yeterli muayene sürelerin ayrıldığı,
– her kesimin, eşit, ücretsiz, iyi sağlık hizmeti alabildiği,
– çalışanların haklarının gasp edilmediği,
– sağlık hizmetlerinin toplumun gereksinimlerine göre sunulduğu

bir sağlık ortamı istiyoruz.

Kimin halkı düşündüğü gün gibi ortada!

Birinci Basamak sağlık çalışanları, bu gün ve sonraki iki gün, Cumartesi fazla çalışma ve
işten atma tehditlerine karşı, kendi haklarını korumak için 3 gün hizmet üretemeyecek.

Taleplerimiz karşılık bulana dek eylemlerimizi kararlılıkla sürdüreceğimizin bilinmesini isteriz.

Saygılarımızla.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ 

==============================================

Dostlar,

Meslektaşlarımızın ve üyesi olduğumuz meslek örgütümüz TTB’nin
(TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ) bu eylemini;

1- Bütünüyle desteklediğimizi,
2- Doğru ve yerinde bulduğumuzu,
3- Haklı ve adil – yasal istemlere ve saptamalara dayandığını
4- Sağlık Bakanlığı’nın sağlık hizmetlerini ve sistemini iyi yönetemediğini
hatta çooook kötü yönettiğini
5- AKP’nin sağlık hizmetlerinin halka değil sermayenin çıkarlarına dönük olduğunu
6- AKP’nin sağlık politikalarının kökünün dışarıda, IMF – DB dayatması
“Health Transformation” (Sağlıkta Dönüşüm) olduğunu
7-  SGK’nın finansal yoğun bakımda olduğunu
8- Sağlık sistemi üzerinden yerli – yabancı sermayeye ulusal kaynakların aktarıldığını
9- GSS’nin sermayenin kârının sigortası durumuna geldiğini
10- Sağlığa harcanan onmilyarlarca Dolar (50+ Milyar $!) ulusal kaynağa karşın,
halkımızın sağlık düzeyi göstergelerinin beklenen ölçüde iyileşmediğini (Verimsizlik!)
11- AKP iktidarının lanetli bir denklem kurarak PRİM = EK VERGİ alarak
verginin karşılığı kamusal sağlık hizmetini unutturduğunu ve vergileri iç ettiğini
12- Devletin, yerli – yabancı sermaye adına, halkın sırtında sağlıkta sopalı tahsildara dönüştürüldüğünü….

……

Acı acı saptayarak İSYAN İÇİNDE des- tek – li – yo -ruz…

1971’den beri Tıbbiyeli olan (Hacettepe Tıp 1. sınıf) 44 yıllık bir sağlık emekçisi olarak saptıyoruz. Gidilen yol yol değildir..
AKP’nin iğneden ipliğe yanlış bu vahşi sağlık politikalarının durdurulması zo-run-lu-dur!

Ulusal sağlık politikalarına,
SAĞLIKTA SOSYALLEŞTİRME REJİMİNE geri dönülmelidir!

Bu bağlamda bir program, yalnızca VATAN PARTİSİ PROGRAMINDA var…

*****

56. Parasız ve Nitelikli Sağlık

Bütün yurttaşlar sosyal güvenlik kapsamına alınacaktır. Sağlık alanında her düzeydeki eşitsizliğe son verilecek, herkese nitelikli sağlık hizmeti verilecektir. Sağlık hizmetleri iki yıl içinde parasız hale getirilecek; işyeri, mahalle, köy ve okul temelinde yeniden örgütlenerek halkın ayağına götürülecektir. Türkiye bütün bu olanaklara sahiptir.
Sosyal güvenlik kurumları çökmekten kurtarılacak, hizmet için yeterli hekim ve hastabakıcı görevlendirilecek ve araç gereç tahsis edilecektir. Sosyal güvenlik kurumlarının özel kesimden alacakları hızla tahsil edilecektir. İnsan sağlığını piyasaya feda eden, hastayı müşteri olarak gören ve çoğaltan sistem değiştirilecektir. Para kazanmaya değil, hastalıkları önleyici sağlık hizmetine öncelik verilecektir. Halkın sağlık bilgisi yaygın eğitim kampanyalarıyla geliştirilecektir.
Sağlık hizmetinin planlanması, yönetilmesi ve denetlenmesine, sağlık görevlileri ile hizmetten yararlananların etkin katılımı sağlanacaktır. Bu bağlamda hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarının sorunlarına çözüm getirilecektir. 

57. Halka Ucuz ve Nitelikli İlaç

Sosyal güvenlik kurumlarına ve halka ucuz ve nitelikli ilaç sağlanacaktır. Millî Hükümet,
millî ilaç sanayisini yabancı ilaç tekellerine karşı koruyacak ve destekleyecektir. Araştırma çalışmaları özendirilecek ve geliştirilecektir. Millî güvenliğin gereği olarak, Dünya Sağlık Örgütü’nün 100 temel ilacı ve aşılar Türkiye’de üretilecektir. Türkiye’de üretilebilecek ilaçlar dışardan alınmayacaktır. Yabancı ilaçlara ruhsat, sıkı kayıtlara ve süreye bağlanacaktır.
Sağlığa zarar veren bilinçsiz ilaç tüketiminin kışkırtılmasına son verilecektir. Halk bu amaçla eğitilecektir.
*****

Son derece tutarlı ve gerçekçi…

Başka hiçbir siyasal partinin programı ile karşılaştırılamayacak ölçüde hem de..

23 sayfalık dolu dolu ve sistematik bütünselliği olan Vatan Partisi Programı‘nı okumak için pdf olarak indirebilirsiniz…

VATAN_PARTISI_Programi_2015
http://ahmetsaltik.net/2015/04/29/milli-hukumet-programi-vatan-partisi-programi/

Sevgi ve saygı ile.
21 Mayıs 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir