TTB Halk Sağlığı Kolu Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

TTB_logosu

TTB Halk Sağlığı Kolu
Akkuyu Nükleer Güç Santrali Projesi ÇED Raporu Değerlendirmesi

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/akkuyu-5144.html, 12 Şubat 2015

Bilindiği gibi ülkemizde nükleer enerji tartışmaları uzun yıllardır sürdürülmekte
ve bu tartışma yeni bir aşamaya gelmiş bulunmaktadır.

Yer seçimi yaklaşık kırk yıl önce yapılan ve Mersin ili sınırları içinde yer alan Akkuyu’da yapımı planlanan nükleer santral kurulma süreci, Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu hazırlanması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan “ÇED olumlu” kararı çıkması ile kritik bir noktaya ulaşmıştır. Gelinen noktanın birçok açıdan eleştirel bir gözle incelenmesi
ve irdelenmesi gerekmektedir.

Nükleer güç santralleri dünyada giderek daha çok oranda tartışma konusu olmaya başlamıştır.  Nükleer enerji tesisleri “öngörülemeyen risk olasılığının” yüksek olduğu tesislerdir. Hem maliyeti hem de risk potansiyelleri oldukça yüksek olan bu santraller, Çernobil ve Fukuşima’da görüldüğü üzere geri dönüşümü olanaklı olmayan sonuçlara
neden olabilmektedirler. Bu açıdan konuyu salt ekonomik ya da enerji kaynağı boyutundan görmek ya da Akkuyu NGS ÇED Raporu’nda olduğu gibi santralin işletmesi esnasında hiçbir riskin olmayacağını ön görmek bilimsel bir değerlendirme yöntemi değildir.

Türkiye’de ilk kez kurulacak devasa bir nükleer enerji santralinin çevresel etki değerlendirmesinin (ÇED) tesisin özellikleri ve önemi dikkate alındığında, sağlık ve çevre etkilerinin özellikli ve yöntemsel olarak doğru olarak yapılmasını gerektirdiği açıktır.
Tesisin çevresel etkilerinin, özellikle de sağlığa etkilerinin ayrıntılı, duyarlı ve doyurucu bir çerçeve ile değerlendirilmesi, bu tesisin önümüzdeki onlarca yıl içinde gösterebileceği ortaya çıkarması olası etkileri öngörebilmek, ortaya çıkması olası olumsuz etkilere karşı
koruyucu önlemler tasarlamak ve bu tasarımları uygulamaya geçirecek bir yol haritası
ortaya koymak bakımından irdelenmesi gereken bir konudur. Sağlık açısından geri dönüşümü olmayan bedensel, kalıtsal ve ruhsal hastalıklara, kazalara ve ölümlere yol açabilecek yan (AS: istenmeyen) etkiler oluşturma potansiyeli taşıyan bu tesisin geleceğe yönelik etkileri değerlendirmek/öngörmek ve bu etkilerin oluşumunu engellemek iddiası ile oluşturulan ÇED Raporu, içerik ve yöntem açısından dikkatle irdelenmeli ve incelenmelidir.

Bu kapsamda TTB Halk Sağlığı Kolu Halk Sağlığı Uzmanı ve akademisyen hekimlerin katkılarıyla Akkuyu ÇED Raporu’nu incelemiş ve değerlendirmelerde bulunmuştur. Uzmanlar tarafından yapılan bu değerlendirmelere göre

Akkuyu Nükleer Güç Santrali, ÇED Raporu
Halk Sağlığı açısından birçok yönüyle ciddi sorunlar,
eksiklikler ve hatalar içermektedir.

Bu sorun, hata ve eksikliklerle bir nükleer tesisin faaliyete geçirilmesi
Halk Sağlığı açısından felakete çağrı çıkarmak anlamına gelecektir.

Sürecin acilen durdurulması ve
yeniden gözden geçirilmesi zorunluluktur.

Ayrıca Türkiye’nin “nükleer güç santralleri kurulması ülkenin enerji üretim kaynaklarını çeşitlendirme, arz güvenliğini artırma ve fosil yakıt fiyatlarına bağımlılığı azaltma” sorunundan çok neo-liberal politikaların sağlık ve çevre alanında yarattığı tahribatla
baş edebilme sorunu bulunmaktadır.

Enerji kaynaklarını çeşitlendirmenin bedeli sağlık sorunlarının sayısını, türünü ve
etkilenen insan sayısını da çeşitlendirmek olmamalıdır.

Halk Sağlığı Uzmanlığı alanında çalışan hekimler tarafından hazırlanan ve ağırlıklı olarak sağlık etkilerini değerlendiren “TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ HALK SAĞLIĞI KOLU AKKUYU NÜKLEER GÜÇ SANTRALİ PROJESİ ÇED RAPORU DEĞERLENDİRMESİ” başlıklı çalışmayı halkımızın ve yetkililerin dikkatine sunarız.

Rapor için tıklayınız...

 
=========================

Dostlar,

Emek veren Halk Sağlığı Uzmanı 9 meslektaşlarımıza teşekkür ederiz..

Rapora erişmek için lütfen tıklar mısnız?? (Yaklaşık 3,8 MB,69 sayfa)

AKKUYU_CED_Raporu_irdelemesi_TTB_13.2.15

Sevgi ve saygıyla.
13.02.2015, Antalya

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir