Etiket arşivi: EMEĞE SAYGI İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUDUR

28 Nisan 2014 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü


Dostlar
,

28 Nisan 2014 Dünya İş Sağlığı ve Güvenliği Günü nedeniyle
TÜİK‘in bir çalışmasını paylaşmak istiyoruz..

Bu raporu grafikleri ile birlikte görmek için pdf olarak çağırmalısınız.

Is_Kazalari_ve-Ise_Bagli_Saglik_Problemleri_Arastirma_Sonuclari_2013_TUIK

 • EMEĞE SAYGI EN YÜCE DEĞERDİR..
 • EMEĞE SAYGI İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUDUR!

Sevgi ve saygı ile.
28 Nisan 2014, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

===========================================

TÜİK İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri Araştırma Sonuçları, 2013İlki 2007 yılında yapılan “İş Kazaları ve İşe Bağlı Sağlık Problemleri” konulu araştırma, Hanehalkı İşgücü Anketi ile birlikte ülkemizde ikinci defa 2013 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında, gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonuçları, uygulama dönemi itibariyle istihdamda olan veya son 12 ay içinde bir işte çalışmış olan fertlerin, son 12 ay içinde herhangi bir iş kazası geçirip geçirmedikleri veya referans haftasında istihdam edilen ya da geçmişte çalışmış olanların son 12 ay içinde işe dayalı bir sağlık probleminin etkilerine maruz kalıp kalmadıklarına ilişkin bilgiler vermektedir.Son 12 ay içinde çalışmış olanların %2,3’ü bir iş kazası geçirdiTürkiye genelinde son 12 ay içinde istihdam edilenlerden %2,3’ü bir iş kazası geçirdi. Bu oran erkeklerde %2,8 iken, kadınlarda %1,3 olarak gerçekleşti. Toplam iş kazası geçirenlerin %81,6’sını erkekler oluşturdu.

Son 12 Ay İçerisinde İstihdam Edilenlerden İş Kazası Geçirenler, 2007 – 2013

Sektörel olarak incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %10,4, elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %5,2 iken, inşaat sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı %4,3 oldu. Sektör bazındaki sonuçlar, 2007 yılı sonuçları ile karşılaştırıldığında iş kazası geçirenlerin payı madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe 0,1 puan artarken, inşaat sektöründe 0,2 puan azaldı. Elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyon sektöründe iş kazası geçirenlerin oranı ise değişmedi. İş kazası geçiren sayısında en büyük payı alan imalat sanayi sektöründe ise iş kazası geçirenlerin oranı 1,8 puan azalarak %3,3 olarak gerçekleşti.

Sektörlere Göre İş Kazası Geçirenlerin Oranı, 2007-2013

Son 12 ay içinde istihdam edilen 15-24 yaş grubundaki fertlerde iş kazası geçirenlerin oranı %1,9 iken, 25-34 yaş grubunda bu oran %2,3, 35-54 yaş grubunda %2,6 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise %2 olarak gerçekleşti.

Son 12 ay içinde istihdam edilen lise altı eğitimlilerin %2,8’i bir iş kazası geçirirken, genel lise mezunlarında bu oran %1,7, lise dengi meslek okul mezunlarında %2,4, yüksek öğretim mezunlarında ise %1 olarak gerçekleşti.

İşteki duruma göre, iş kazası geçirenlerde en yüksek oran %2,6 ile kendi hesabına çalışanlarda gerçekleşti. Bunu %2,5 ile ücretli veya yevmiyeli çalışanlar, %1,6 ile işveren olarak çalışanlar izledi. Ücretsiz aile işçisi olarak çalışanlarda iş kazası geçirme oranı ise %1,4 olarak tahmin edildi.

Meslek grupları itibarıyla, ‘sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar’da iş kazası geçirenlerin oranı %4,8 ile ortalamanın (%2,3) üzerinde gerçekleşti. İş kazalarının
en düşük gözlendiği grup ise %0,8 ile ‘büro ve müşteri hizmetleri’ oldu.

İşyeri büyüklüğüne göre, son 12 ayda iş kazası geçirenlerin en yüksek olduğu işyeri büyüklüğü %3,4 ile “250-499” çalışana sahip işyerleri oldu. En çok istihdama sahip
”1-9” kişi çalıştıran işyerlerinde iş kazası geçirenlerin oranı ise %2,2 oldu.

Son 12 ay içinde bir iş kazası geçirenlerin %63,7’si geçirmiş olduğu iş kazası nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

İşle bağlantılı bir rahatsızlık yaşayanların oranı %2,1 düzeyinde gerçekleşti

İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan %2,1’i, son 12 ay içinde çalıştığı/geçmişte çalıştığı işe bağlı bir rahatsızlık geçirdiğini belirtti. Bu oran erkeklerde %2,4 iken, kadınlarda %1,6 oldu.

İstihdam Edilen ya da Geçmişte Çalışmış Olanlardan İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanlar, 2007-2013

Sektörel olarak incelendiğinde, son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların oranının en yüksek olduğu sektör %5,5 ile madencilik ve taş ocakçılığı sektörü oldu. Bu oran, istihdamın en yoğun olduğu tarım, ormancılık ve balıkçılık sektöründe %2, inşaat sektöründe %3,5, toptan ve perakende ticaret, lokanta ve oteller sektöründe %2,1, imalat sanayinde %2,7, toplum hizmetleri, sosyal ve kişisel hizmet faaliyetleri sektöründe ise %2,2 olarak gerçekleşti.

İstihdam edilen ya da geçmişte çalışmış olanlardan son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşadığını belirtenlerin oranı %2,8 ile en yüksek 35-54 yaş diliminde gerçekleşti. 15-24 yaş grubunda bu oran %1,2, 25-34 yaş grubunda %1,9 ve 55 ve daha yukarı yaştakilerde ise %1,5 olarak gerçekleşti.

Sektörlere Göre İşe Bağlı Sağlık Sorunu Yaşayanların Oranı, 2007-2013

İstihdam edilenler ya da geçmişte çalışmış olanlardan hem lise altı eğitimliler hem de lise dengi meslek okulu bitirenlerde, son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı %2,2 olarak gerçekleşti. Yüksek öğretim mezunlarında ise bu oran %2,1 olarak tahmin edildi.

İşteki durumu kendi hesabına olanların işe bağlı sağlık sorununa maruz kalma oranı %2,9 ile diğer gruplara göre yüksek oldu.

Mesleklere göre en yüksek işe bağlı sağlık sorunu yaşayanların oranı %3,2 ile “sanatkarlar ve ilgili işlerde çalışanlar” grubunda gerçekleşti.

Referans haftası içinde çalışmış olup, işe bağlı sağlık sorunu yaşamış olanların %3,3’ünün 500 ve daha fazla çalışanı olan işyerlerinde çalışmakta olduğu belirlendi.

İşe bağlı sağlık sorununa maruz kalanların %24,9’unun “sırtı veya beli etkileyen kemik, eklem ve kas sorunları”na, %20’sinin ise “stres, depresyon veya anksiyete sorunları”na maruz kaldığı belirlendi.

Son 12 ay içinde işe bağlı sağlık sorunu yaşayanlardan %50,7’si, geçirmiş olduğu sağlık sorunu nedeniyle belirli sürelerde işinden uzak kaldı.

İstihdam edilenlerden %17,1’i kaza riskine maruz kaldı

İstihdam edilenlerden %7,1‘i çalıştığı işle ilgili olarak “zaman baskısı ve aşırı iş yükü” şeklinde ruhsal sağlığını etkileyen elverişsiz faktöre maruz kaldığını belirtirken, bu oran erkeklerde %7,9, kadınlarda ise %5,2 oldu. Fiziksel sağlığını etkileyen faktörlerden “kaza riski”ne maruz kalanların oranı ise %17,1 olurken, bu oran erkeklerde %21,4, kadınlarda ise % 7,3 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

İş kazası      : İşyerinde veya iş esnasında meydana gelen ve bir yaralanmayla sonuçlanan tüm kazalar kapsanmıştır. Bu çalışmada, iş kaybına yol açıp açmamasına ve olayın hukuken bir iş kazası niteliği taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın, işyerinde veya iş esnasında geçirilen ve (şiddetine bakılmaksızın) bir yaralanmayla sonuçlanan tüm kazalar iş kazası olarak değerlendirilmiştir.

İşe bağlı sağlık sorunu   : İşten veya çalışma koşullarından kaynaklanan veya
iş nedeniyle kötüleşen hastalık, sakatlık, fiziksel veya ruhsal sağlık sorunları kapsanmıştır.

Bu araştırmada, işle ilgili yaşanan sağlık sorunları yetkililer tarafından kabul edilen veya kayıtlanan vakalar ile sınırlı değildir, kişinin bu hastalığın işten kaynaklandığını düşünmesi yeterlidir.

 

World Day for Safety and Health “at work” 28th April 2013

Dostlar,

28 Nisan, 2003’ten bu yana her yıl
“Dünya İş Sağlığı Günü”
olarak değerlendiriliyor.

İş kazası ve meslek hastalıkları kurbanları anılıyor.

Bu yıl ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) aşağıdaki metni yayımladı.

Türkçemize çevirisini aşağıda sunuyoruz…

Tüm emekçilere selam olsun!

Özellikle iş kazası – meslek hastalıkları yüzünden yitirdiğimiz emekçileri
şükranla anıyoruz.

İş kazası – meslek hastalıkları yüzünden, değişen düzeylerde
geçici ya da sürekli engelli kalan emekçilerimizi de..

 • EMEĞE SAYGI İNSAN OLMANIN BAŞ KOŞULUDUR..

Unutmayalım ki, tüm çalışanların sağlıklı ve güvenli ortamda çalışma hakkı,
Avrupa Sosyal Şartı (Konvansiyonu) tarafından da taa 1961’de 3. maddede tanımlanmıştır. Türkiye bu Konvansiyon’a 28 yıl sonra 1989’da taraf olmuştur.
Dolayısıyla, Anayasanın 90. maddesi uyarınca hukuksal olarak kendisini bağlamıştır (birtakım çekincelerle). Gereğini yapmaması durumunda, AİHS uyarınca AİHM katında yargılanma yaptırımı ile karşılaşabilecektir. İş mahkemelerinin, Yargıtay’ın İş Hukuku Dairlerinin, Danıştay’ın ve bireysel başvuruda Anayasa Mahkemesi’nin bu uluslararası bağlayıcı hukuk normlarını dikkate alması çok doğal ve beklenenidir.

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) 2011 Verileri

 • 2011’de 69 227 İş Kazas’nda (İK) 1 700 emekçi yaşamını yitirdi,
  1.668 emekçi sürekli iş göremez duruma geldi.
 • Saptanan 697 (Devede kulak!) Meslek Hastalığı (MH) sonucunda 217 emekçi sürekli iş göremez duruma düştü….

SGK verilerine göre, 2011’de İK + MH nedeniyle yaşamını yitirenlerin geride kalan hak sahibi 6 bin 182 kişiye gelir bağlandı.

 • 2010 ile karşılaştırıldığında, 2011’de kayda giren iş kazalarında %10,
  meslek hastalığında % 31 artış yaşandı.

İşverenlerin ve işçilerin yükümlülükleri : İş Yasası (4857 sayılı) md. 77 :

 • İşverenler işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması için gerekli
  her türlü önlemi almak, araç ve gereçleri noksansız bulundurmak,
  işçiler de iş sağlığı ve güvenliği konusunda alınan her türlü önleme uymakla yükümlüdürler.

Dünyada ve Türkiye’de İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda en güncel bilgilere erişmek üzere, sitemizde yer verdiğimiz ve 16.4.13’te güncellediğimiz dosyaya bakılmalıdır. (http://ahmetsaltik.net/turkiye-ve-dunyada-isci-sagligi-ve-guvenligi/)

Sevgi ve saygı ile.
28.4.2013, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

============================== 

World Day for Safety and Health “at work” 28th April 2013

Safety and health at work

Every 15 secondsa worker dies from a work-related accident or disease.

Every 15 seconds160 workers have a work-related accident.

Every day, 6,300 people die as a result of occupational accidents or work-related diseases – more than 2.3 million deaths per year. 317 million accidents occur
on the job annually; many of these resulting in extended absences from work.

The human cost of this daily adversity is vast and the economic burden of poor occupational safety and health practices is estimated at 4 per cent of global
Gross Domestic Product (GDP) each year.

The safety and health conditions at work are very different between countries, economic sectors and social groups. Deaths and injuries take a particularly heavy toll
in developing countries, where a large part of the population is engaged in hazardous activities, such as agriculture, fishing and mining. Throughout the world, the poorest and least protected – often women, children and migrants – are among the most affected.

The ILO Programme on Safety and Health at Work and the Environment, SafeWork, aims to create worldwide awareness of the dimensions and consequences of work-related accidents, injuries and diseases. SafeWork’s goal is to place the health and safety of all workers on the international agenda; and to stimulate and support practical action at all levels.

Decent work is safe work!

http://www.ilo.org/global/topics/safety-and-health-at-work/lang–en/index.htm
28.4.13

================================================

28 Nisan 2013, “Dünya İş Sağlığı Günü”

Her 15 saniyede 1 emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her 15 saniyede 1 emekçi, işkazası geçirmektedir.

Her gün 6300 emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her yıl 2,3 milyon dan çok emekçi, iş kazası veya meslek hastalığından ölmektedir.

Her yıl, çoğu sürekli işgöremezlikle sonlanan 317 milyon iş kazası görülmektedir.

Bu günlük yitiklerin insancıl boyutu çok büyüktür ve
her yıl ülke o gelirinin %4’ü böylelikle yitirilmektedir.

İşyeri sağlık ve güvenlik koşulları, ülkelere göre ekonomik sektörlerde ve
sosyal kümelerde değişiklik göstermektedir.

Ülümler ve yaralanmalar, halkın önemli bir kesiminin tarım, balıkçılık, madencilik gibi riskli işlerde çalıştığı özellikle gelişmekte olan ülkelerde ağır bir külfettir.

Dünya genelinde, en kötü biçimde etkilenenler ve en az korunanlar
kadınlar, çocuklar ve göçmenlerdir..

ILO’nun “İşte ve Çevrede Sağlık ve Güvenlik Programı” (SafeWork);
iş kazaları, yaralanmalar ve meslek hastalıklarının boyutları ve sonuçları hakkında
dünya genelinde bir farkındalık yaratmaktır.

ILO’nun “İşte ve Çevrede Sağlık ve Güvenlik Programı” (SafeWork) nın amacı,
tüm çalışanların sağlık ve güvenliğini uluslararası gündeme taşımak
ve her düzeyde uygulanabilir (pratik) eylemleri desteklemek ve uyarmaktır.

Onurlu iş, güvenli iştir!