Etiket arşivi: “Balyoz Darbe Planı” denen şey tamamen hayal mahsulü

SOKRATES ADALETİ

Em. Amiral Türker ERTÜRK

Size bu yazımı “Suriye’de nelere oluyor? Tür­kiye’nin rolü nedir?” konusunda Avrupa Ata­türkçü Düşünce Derneği‘nin planladığı panel­lere katılmak için geldiğim Viyana’dan yazıyo­rum.

Suriye‘de 18 aydır devam eden bu gayri ah­laki savaşın arkasında ABD ve İsrail’in olduğu­nu, AKP yönetiminde Türkiye‘nin bölgesinin ve kendisinin çıkarına olmayan bu savaşta işbirlikçi ve taşeron rolünü üslendiği anlatıyoruz.

Suriye‘ye müdahalenin koşullarını olgun­laştırmak ve bu ülkede beraber yaşamanın şart­larını etnik ve mezhepsel temelde ortadan kal­dırmak için ülkemiz toprakları terör üssü hali­ne getirilmiştir. Bu yapılanlar insanlık suçudur, sorumlularının er veya geç yargılanmasını ge­rektirir.

Panele katılan Türklerin yanıtını en çok me­rak ettiği “Suriye’nin bölünmesinin, Türki­
ye’nin bölünmesine ve bölgenin yangın yerine dönmesine neden olacağı bu kadar açıkken, Türkiye’nin niçin bu savaşta emperyalizmin uşaklığını yaptığı?” konusu olmuştur.

Biz de yanıtlamaya çalışıyoruz; işte bunun için Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne operasyonlar yapıl­mış ve bunun için dijital terör unsuru Ergenekon ve Balyoz gibi gayri hukuki davaların alt ya­pısı oluşturulmuştur.

Balyoz Kararınaa şaşırmadım

Balyoz davasının mahkeme kararını burada, Viyana‘da öğrendik. Bu davaları yakından iz­leyen, duruşmalara giden ve başından itibaren bu konulan yer aldığı “büyük resmin” içinde ya­zan ve anlatmaya çalışan bir insan olarak hiç şa­şırmadık.

Bu karara şaşıranlar; Büyük Ortadoğu Projesi‘ni, Türkiye‘nin bu proje içinde biçilen rolünü, bu role uygun dönüştürülme operasyonlarını an­layamayanlar ve algılayamayanlardır.

Türkiye‘de son günlerde terör niçin arttı? Tür­kiye, Suriye ve İran‘a karşı niçin düşmanca tu­tum takındı? Türkiye Kürecik’e İsrail‘i korumak için radar konuşlandırılmasına niçin izin verdi? Türkiye Irak‘ta niçin bölücülük yapıyor ve Maliki‘ye düşman? Türkiye Irak‘ta terör suçundan hüküm giymiş Tarık Haşimi‘yi niçin sakla­makta ve korumakta? AKP Milli Bayramlarımızı niçin yasaklıyor? Yeni anayasa nereden çıktı? Bu eğitim ve öğretim yılında uygulamaya baş­ladığımız “4+4+4″ adı altındaki ortaçağ ka­ranlığının eğitim sistemi nereden çıktı? Soruların yanıtlarını tek tek ararsanız şaşırmaya devam edersiniz.

Balyoz, Türkiye Cumhuriyeti’nin dönüştü­rülmesinin ve Türkiye‘nin Ortadoğu‘da em­peryalizmin taşeronu olarak kullanılabilmesinin önünü açan operasyonlardan biridir. Bunu doğru anlarsanız karardaki hukuksuzluğu ve ada­letsizliği kavramanız kolaylaşır. Bu bir savaştır, savaşta acımak olmaz.

Balyoz Kararı siyasidir ve dava açıldığı gün sonucu belirlenmiştir. Yargılama ise dostlar alışverişte görsün yaklaşımı için yapılmıştır. Sanıklar aley­hine ciddiye alınabilecek tek bir delil yoktur. Hepsi “kes, biç ve yapıştır” türü uydurma diji­tal belgelerdir. İçlerinde ıslak imzalı bir belge bi­le yoktur. Sanıkların lehine olan deliller dosyalardan uçurulmuştur. Duruşmaların Silivri‘de yapılmasının nedeni ise davayı halkın gözünden kaçırmak ve sanık ailelerine eziyet çektirmek içindir.

Hemen tahliye ederdim

Duruşmaların başladığı ilk aylarda ben ka­rarımı vermiştim. Bunu yazdım da! “Eğer yar­gıç olsam veya mahkeme başkanı, bu davayı he­men durdurur, sanıkları hemen tahliye eder, esas bu kumpası düzenleyenlerin bulunup yargılan­ması için geniş kapsamlı soruşturmanın başla­tılması kararını verirdim.”

“Balyoz Darbe Planı” denen şey tümüyle hayal ürünü olup belirlenen hedeflere ulaş­mak ve gerçek niyetleri gizlemek için kurgu­lanmıştır. Bunu anlamamak; ya zeka özürlü ol­mak, ya gafil olmak, ya operasyonun bir par­çası olmak, ya da Türkiye Cumhuriyeti‘nin ku­ruluş felsefesine, Atatürk‘e ve Türk Devrimle­rine düşman olmak kavramı ile açıklanabilir.
Balyoz Darbe Planı’nı kurgulayan, uyduran ve hayal eden irade Türkiye Cumhuriyeti’ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri‘ne karşı darbe yapmış­tır. Esas bu güç darbeden dolayı mutlaka yar­gılanmalıdır.

ABD Başkanı Obama‘yı elinde beyzbol so­pası olduğu halde Erdoğan ile telefonda görü­şürken gösteren ve basına servis edilen fotoğ­rafla verilen mesajın arkası Balyoz kararı ile dol­durulmuştur. Beyzbol sopası Türk Silahlı Kuv­vetleri‘nin kafasına inmiştir. Eğer Türk Silahlı Kuvvetleri AKP hükümetine Suriye veya Orta­doğu‘da ki diğer taşeronluk konularında ayak sürümeye devam ederse kafasına başka darbeler de yiyecektir. Obama‘nın tuttuğu sopa yalnız as­ker için değildir. Eğer Erdoğan kendisine biçi­len rolü oynamakta nazlanırsa bu sopa bu se­fer onun kafasına inecektir.

“Daha hukuki süreç tamamlanmamıştır” söylemi tepkileri azaltmaya ve Türkiye Cumhuriyeti‘ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri ne yöne­lik tasfiye operasyonunun salimen nihayetlendirilmesine yöneliktir. Sokrates‘e sunulan ada­lete razı iseniz size sözüm yoktur.

Sevgili okurlar,

MÖ 399 yılında Tanrılara say­gısızlıktan idam cezası alan ünlü filozof Sokra­tes’in masum olduğuna karar verildi. Ama bu beraat karan ceza infaz edildikten tam 2411 yıl sonra Atina‘da kurulan temsili mahkemede bu yıl içinde alındı.

Saygılar sunarım.

İLK KURŞUN, 25.9.12