Ankara Üniversitesi rektör adayı Prof. Çetin Atasoy’dan ileti..

Ankara Üniversitesi rektör adayı
Prof. Çetin Atasoy’dan ileti..

Dostlar,

Ankara Üniversitesi’nde 12 Temmuz 2016 Salı günü 6 rektör adayını belirlemek üzere seçim var. Görevdeki rektör Erkan İbiş 4 yılı tamamladı…

Bu dönem adaylardan en güçlüsü Tıp Fakültesi’nden
Sn. Prof. Dr. K. Çetin ATASOY görünüyor.

Paylaştığı iletilerden birini (programını) sitemizde sunmak istiyoruz..
Bu programı son derece olumlu, coşku ve umut verici buluyoruz..

Kendisine başarılar diliyoruz..

Sevgi ve saygı ile.
30 Haziran 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

=================================

Sayın Hocam,
Bugüne kadar gönderdiğim çeşitli e-postalarda üniversiter yaşama, akademik değerlere,  üniversitemizin misyon ve etik tutumlarına ilişkin görüşlerimi paylaşmıştım. Göndermiş olduğum bu e-postalarda ve adaylığımı üniversite kamuoyuna duyurduğum mektupta üniversiteye nasıl baktığıma, bugünkü yönetimimizin eksik bulduğum taraflarına ve bu eksikleri nasıl tamamlayacağıma dair açıklamalar yapmıştım.

Üniversitemizin birimlerini Ağustos 2015’ten bu yana ziyaret ediyor, sizlere kendimi tanıttığım toplantılarda, görüş ve önerilerinizi de alıyorum. Bu paylaşımlardan da yararlanarak üniversitemizin geliştirilmesine gereksinim olduğunu tespit ettiğim başlıca konuları ve çözüm önerilerini aşağıda bilgilerinize sunuyorum.

Üniversiteye verdiğim temel sözlerden biri kurumumuzu bütün bileşenlerin katkılarını alarak, katılımı mümkün olan en yüksek düzeyde sağlayarak, “ortak akıl” ile yönetmektir. Aşağıda sıraladığım konular temaslarımdan süzdüğüm ve “ortak akıl”ın ürünü gereksinimlerdir. Göreve gelirsem bunlar önceliğe göre sıralanacak, en uygun yöntemle nasıl çözülebilecekleri de yine birlikte kararlaştırılacaktır. Bu saptamaların böyle değerlendirilmesini dilerim.

12 Temmuz, üniversiteyi “ortak akıl ve emek” ile yönetmeye karar vereceğimiz tarihtir.

Bu heyecana ve dayanışmaya siz de ortak olun!

Saygılarımla, 30.06.2016

Prof. Dr. Çetin ATASOY
Rektör Adayı

 *****

PERSONEL VE ÖZLÜK HAKLARI

 • Birçok birimimizde üniversitemiz kadrosunda yer alan araştırma görevlisi, uzman ve idari personel sayısı yetersizdir. Araştırma görevlisi, uzman ve idari personel sayısının artırılması için YÖK ve Maliye Bakanlığı nezdinde sürekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Öğretim elemanlarının hem aktif çalışma hayatındaki hem de emekliliklerindeki maaşları yetersizdir. Son yıllarda öğretim elemanlarımızın maaşlarında yapılan artışlar ne yazık ki emekli maaşlarına yansımamaktadır. Tazminatların emekli maaşlarına da yansıması ve maaşlarda kalıcı iyileştirmeler yapılması için her düzeyde girişimde bulunulacaktır.
 • Kadroların kullanılmasında sorunlar yaşanmaktadır. Kadro olanakları geliştirilmeye çalışılacaktır. Kadroların fakülteler arasında dengeli dağıtılması, nesnel gereksinimlere göre kullanılması sağlanacaktır. Kadro dağıtılmasında şimdiye kadar yaşanmış dengesizlikler / adaletsizlikler giderilecek, gereksinim olduğu halde öznel nedenlerle kadro tahsisi yapılmamış birimler gözetilecektir.
 • Atama ve yükseltilme ölçütleri nesnel ve öngörülebilir olacak ve alana özgü koşulları dikkate alacaktır.
 • İlk defa yardımcı doçent ataması yapılacaklar için 3 ay yurt dışı koşulunun zorunlu olması
  pek çok genç meslektaşımızı zor durumda bırakmış, hatta bazılarını üniversitemizden ayrılma noktasına getirmiştir. Bu ölçüt zorunlu olmaktan çıkarılacaktır. Atanacak kişinin bilimsel niteliğinin yeterli ve kabul edilebilir düzeyde olmasını da gözetecek şekilde alana özgü
  ölçütler de getirilecektir.
 • Öğretim elemanlarına/üyelerine yurt dışı deneyim kazanmaları için destek olunacaktır.
  Bunun için uygulamaya aktarılabilen, somut çıktıları olan ve tüm üniversitenin bilgi sahibi olacağı yurt dışında ikili işbirliği programlarına ağırlık verilecektir.
 • Öğretim elemanlarının sempozyum, kongre vb bilimsel etkinliklere katılımlarında yaşadıkları sorunlar çözülecektir.
 • Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin yabancı dil öğrenme gereksinimlerini karşılamak için üniversite olanakları daha verimli bir biçimde kullanılacak ve bu konuda çalışmalar yapılacaktır.
 • Üniversitemizde yapılan lisansüstü sınavlara Ankara dışından jüri üyesi görevlendirildiğinde yaşanan sorunlar zamanında çözülecektir.
 • Diğer üniversitelerden üniversitemize ders vermeye gelen konuk öğretim üyelerine üniversitemize giriş-çıkışlarda kullanacakları kimliklerin verilmesindeki bürokrasi azaltılacaktır.
 • Hem öğrencilerin hem de üniversite çalışanlarının nitelikli yemek hizmeti almaları yolundaki çabalar artırılarak sürdürülecektir. Burada tam memnuniyete özen gösterilecektir.
 • Psikolojik yıldırma (mobbing) ve cinsel tacize karşı, taciz edenin ve edilenin kimliğinden bağımsız olarak, en etkili biçimde savaşılacaktır. Bu konuda hiçbir personelin mağduriyetine kesinlikle izin verilmeyecektir.

  EĞİTİM, ARAŞTIRMA VE UYGULAMA
  FİZİKSEL ALT ve ÜST YAPI

 • En önemli araştırma kaynağı olan Bilimsel Araştırma Projeleri’nin (BAP) bütçesi yetersizdir. Var olan bütçe daha verimli kullanılacaktır. BAP bütçesinin artırılması için (1) BAP’a özel bütçeden de destek sağlanması için uğraşılacak, (2) döner sermaye gelirlerinden kesilen
  Hazine payının BAP’a aktarılması için çalışılacak, (3) bireysel araştırma projelerinin de bütçesi artırılarak projede bursiyer öğrenci çalıştırılabilmesine fırsat verilecek ve bu durum teşvik edilecektir.
 • Üniversitemizin hastanelerinin hızla artan borçlarının azaltılması ve gelir-gider dengesinin düzeltilmesi için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.
 • Laboratuvarların (1) fiziksel alt yapıları iyileştirilecek, (2) teknik, donanım ve yöntem sorunları çözülecek, (3) akredite edilmeleri için çaba sarf edilecek, (4) araştırmaya imkan tanıyacak ve dışarıya da hizmet verecek düzeye getirilmeleri sağlanacak, (5) personel yetersizlikleri giderilecektir. Böylece öğrencilere daha geniş laboratuvar uygulama imkânları sağlanacaktır.
 • Merkez laboratuvarlar kurulacak, halen kurulu olanlar daha işlevsel duruma getirilecek; akademisyenlerimiz analizlerini dış laboratuvarlara gönderme zorunluğundan kurtarılacaktır.
 • Dershanelerin fiziki donanımları geliştirilecek ve çağa uygun hale getirilecektir.
 • Mevcut kütüphanelerimiz altyapıları nedeniyle daha çok okuma salonu olarak
  hizmet vermektedir. Kütüphaneler araştırmaya uygun altyapıya kavuşturulacaktır.
  İhtiyaç duyulan kampüslerimize merkezi ve işlevsel kütüphaneler kurulacaktır.
 • Üniversitemiz Araştırma ve Uygulama Çiftliklerinin (Haymana, Ayaş, Kalecik, Kazan, Çifteler ve Gemlik) alt yapılarının fiziksel ve mekanizasyon ihtiyaçları ile iyileştirilmelerine
  önem verilecek, bu alanlarda yürütülen faaliyetlerde tartışılmaz önem taşıyan insan işgücü, mühendis ve yardımcı elemanlar düzeyinde, geliştirilecektir.
 • Yükseköğretimde mesleki staj yapmanın önemli bir yeri bulunmaktadır. Staj çalışması yürütülen her birimimizde konularına özgü sorunların hızla çözümü konusunda gerekli girişimler için destek sağlanacaktır. Bunun için kamu kurumları, özel sektör ve meslek örgütleri ile sıkı işbirliği içinde olunacaktır.
 • Bazı fakültelerimizin uygulamalı eğitimlerinde gerekli ekipman ve malzemeye yönelik sorunlar yaşanmaktadır. Bütçe kaynaklı bu sorunlar, bütün bölümlerde çözülmeye çalışılacaktır.
 • Lisans öğrenci sayısının nitelikli eğitime olanak tanıyan düzeye azaltılması için uğraşılacaktır.
 • Lisans öğrenimi sırasında öğrencilerin bir araştırma projesinde görev almaları yönünde
  çaba harcanacaktır.
 • Geleneksel eğitim sistemimizin güçlü taraflarından vazgeçmeden, öğrencilerin öğrenme süreçlerine etkin olarak katıldıkları çağdaş eğitim tekniklerinden daha yaygın olarak yararlanılacaktır. Ezberleyen değil, düşünen, sorgulayan, araştıran öğrenci hedeflenecektir.
 • Ankara Üniversitesi’nin lisansüstü eğitimde öne çıkan bir üniversite olması sağlanacaktır.
 • YÖK tarafından yapılan bazı düzenlemelere rağmen bilimsel gelişmenin itici gücü olan temel bilimlerde önemli sorunlar yaşanmaktadır. Temel bilimlere (fizik, kimya, biyoloji ve matematik) hak ettiği önem verilecektir. Bu bölümlerimizin daha çok tercih edilmesini sağlamaya yönelik olarak: (1) Temel bilim mezunlarını istihdam edecek ulusal ölçekte araştırma merkezleri kurulması, (2) Temel bilim mezunlarına memur alımlarında kontenjan ayrılması için ilgili merciler nezdinde girişimlerde bulunulacaktır.
 • Üniversitemizde çok sayıda Araştırma ve Uygulama Merkezi bulunmaktadır. Bunların daha aktif ve işlevsel hale getirilmesi sağlanacaktır. Merkezlerin birçoğu üvey evlat muamelesi görmektedir. Bütün merkezlere eşit önem verilecek ve fiziksel, mekansal, personel sorunlarına çözümler getirilecektir.
 • DTCF ve İlahiyat Fakültesi bünyesinde bulunan yazma eserlerin gün ışığına çıkarılması için Merkez kurulacaktır.
 • Enformatik ve enerji çağımızın iki temel konusudur. Bu alanlarda faaliyet gösterecek araştırma merkezleri/enstitüler kurulacaktır. Bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak ve ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak disiplinlerarası karakterde benzer başka akademik birimlerin oluşturulmasında girişimci bir tutum sergilenecek ve fakülteler bu yönde teşvik edileceklerdir.
 • Üniversitemizin önemli merkezlerinden olan TÖMER’in yetkin ve güçlü bir merkez olması için gerekli atılımlar yapılacaktır.
 • Üniversitemizin Kariyer Merkezi örnek hale getirilecek, donanımsal altyapısı güçlendirilecek ve öğrencilerimizin geleceğe ilişkin vizyonuna daha fazla katkı sağlaması gerçekleştirilecektir.
 • Öğrenci Bilgi Sistemindeki sorunlar Mühendislik Fakültemizin katkıları ve destekleri de alınarak çözülecektir.
 • Teknokent geliştirilecek, üniversite-sanayi işbirliği ile üniversitedeki bilgi birikiminin
  ekonomik değere dönüştürülmesine destek sağlanacaktır. Teknokentin tüm üniversitenin Teknokenti olmasına özen gösterilecektir.
 • Tıp ve Diş Hekimliği Fakültesi’nde uygulanan performans sisteminin eğitim ve araştırma gereksinimleri ile uyumlu olması, eğitim ve araştırmaya hizmet eden sağlık hizmetinin daha değerli ve ödüle layık görülmesi, performans sisteminin bugünkü uygulamasının yarattığı
  iş barışı sorunları ve haksızlıkların önüne geçilmesi için çaba harcanacaktır. Eğitim, araştırma
  ve sağlık hizmeti için harcanan emeklerin şimdi olduğundan daha fazla ve adil bir şekilde
  karşılık bulması sağlanacaktır.
 • Üniversite binalarımızın çoğu yaşlı bina kategorisinde olup pek çok fakültemizin
  altyapı sorunları bulunmaktadır. Bu fakültelerimizin altyapı sorunları çözülecektir.
 • Üniversitenin omurgasını oluşturan akademik personele hak ettikleri çalışma koşullarının sağlanması yönetimlerin temel görevi olmalıdır. Akademik personelimizin çalışmalarını
  negatif olarak etkileyen oda sorunları çözülecektir.
 • Başta Gölbaşı olmak üzere yerleşkelerimizin ulaşım sorunu bulunmaktadır.
  Gölbaşı Yerleşkesi’nin ulaşım sorunları giderilecek ve yerleşkelerimiz ile rektörlük arasında sürekli ulaşım sistemi kurulacaktır.
 • Üniversitemizin kreşleri nitelik ve nicelik açısından geliştirilecektir.
 • Üniversitemiz için çok değerli bir prestij varlığı olan Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı
  Özel Okullarının niteliğinin her yönüyle daha da geliştirilmesine özel önem verilecektir.
 • Üniversitemiz mezunlarının üniversite olanaklarından tam olarak yararlanmasına özel bir önem verilecektir. Mezunlarımız ile ilgili aktif ve kapsayıcı networkler oluşturulacak ve öğrencilerimiz -akademik personelimiz-mezunlarımız arasında sıkı işbirliği ortamı sağlanacaktır.
 • “Kent Üniversitesi” kimliğimize anlam veren ve tarihi önemi bulunan yerleşkelerimizin ve binalarımızın bütünlüğü korunacaktır.

  YÖNETSEL İLKELER / UYGULAMALAR

 • Ankara Üniversitesi şeffaf, hesap verebilir, kararların herkese açık olduğu,
  adil bir yönetim yapısına kavuşturulacaktır.
 • Sorunlar ortak akıl yöntemiyle, sorunun sahipleri ve konusunda deneyim ve bilgi sahibi olanların katkısı alınarak çözülecektir.
 • Üniversitedeki bütün kurullar daha etkin, çoğulcu ve özgür bir işleyişe kavuşturulacaktır. Düşüncelerin rahatça ifade edilebildiği, eleştiriye açık, katılımı destekleyen, paylaşımcı, hakkaniyeti gözeten bir “demokratik Ankara Üniversitesi” düşü gerçek kılınacaktır.
 • Akademik özerklik savunulacaktır. Yerleşkelerimizde barış ve huzurun sağlanması
  bütün üniversite çalışanları ve öğrencilerimizin anlayış, saygı ve empati duygularına dayanır. Barış ve huzurun dış etkenler tarafından bozulmasına izin verilmeyecektir.
 • Dekan adayları için rektörlüğün tarafsız kalacağı eğilim yoklaması yapılacak ve eğilim yoklamalarında ortaya çıkan sonuca saygı gösterilerek bu iradenin arkasında durulacaktır.
 • “Cumhuriyetin İlk Üniversitesi” olmanın getirdiği tarihsel sorumluluğun bilincinde olunacak, Cumhuriyet değerlerinin yaşatılmasına ve geliştirilmesine güçlü toplumsal destek verilecektir.
 • Öğrenciler ve idari çalışanlarımız da dahil olmak üzere bütün üniversite bileşenlerinin ve sendikaların görüşlerinin alınacağı Üniversite Meclisleri kurulacaktır.
 • Web tabanlı uygulamalarla önemli konularda üniversite çalışanlarının görüşüne başvurulacaktır.
 • Oluşturulacak bir “Ankara Üniversitesi Danışma Kurulu” aracılığıyla mezunlarımızın üniversitemize katkı yapmaları sağlanacaktır.
 • Üniversitede kadın emeği daha görünür hale gelecektir. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin
  her alanda uygulandığı örnek üniversite olma ilkesine ağırlık verilecektir.
 • Öğrencilerin ve gençlerin üniversite işleyişinde daha fazla söz hakkı olacaktır.
 •  “Ankara Üniversitesi Çalışanlarının Etik Değerler ve İlkeler Belgesi”;

  a)Yöneticilerin üniversite içinde ve dışındaki her türlü etkinliğinin etik çerçevesini çizecektir.

  b)Kamu görevi gereği yapılanların “seçim yatırımı” olarak kullanılmasını yasaklayacaktır.

  c)İkinci kez aday olan rektör dışındaki üniversite yöneticilerinin doğrudan ve dolaylı olarak seçim çalışmalarına katılmalarını, öğretim üyelerinin oylarını özgürce belirlemesine
  müdahale etmelerini yasaklayacak, seçimlerde tarafsız davranmalarını öngörecektir.

  d)Kadroların ve diğer kamusal kaynakların seçim dahil hiçbir kişisel yarar için
  kullanılmamasını içerecektir.

 • Bütün kamusal kaynaklar yalnızca maksimum toplumsal yarar elde etme amacıyla kullanılacaktır. Liyakat, nesnellik, hakkaniyet ve adalet ölçütlerinden taviz verilmeyecektir.
 • Mevcut koordinatörlükler gereklilik, işlevlilik ve verimlilik açısından ele alınacak, yetersiz bulunanlar geliştirilecektir. Hiçbir kamu kaynağının verimli olmayan yapılarda kullanılmasına izin verilmeyecektir.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir