Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği ve iptali süreci..


Adli Kolluk Yönetmeliği değişikliği ve iptali süreci..

danistay

 

 

 

 

 

 

 

Dostlar;

Adli Kolluk Yönetmeliği‘nin tümüne aşağıdaki erişkeden ulaşılabiliyor :

http://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.8201&sourceXmlSearch=&MevzuatIliski=0

Resmi Gazete tarihi: 01.06.2005, RG sayısı 25832..
15 maddelik..
Sunulan erişkeden indirilince en sonunda şöyle bir dip not var :

  • 21/12/2013 tarihli ve 28858 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Yönetmelik değişikliği ile üçüncü  fıkrasına “Adli Kolluk sorumluluk”  deyiminden sonra gelmek üzere
    “En üst dereceli kolluk amiri” deyimi eklenmiş ve diğer deyimler buna göre teselsül ettirilmiş; 6 ncı maddesine ikinci  fıkrasından sonra gelmek üzere üçüncü ve dördüncü fıkralar eklenmiş ve diğer fıkralar buna  göre teselsül ettirilmiştir.

AKP hükümeti panik içinde, 17 Aralık 2013 rüşvet  – yolsuzluk… skandalının 4. günü yönetmelik değişikliği ile

yargıya müdahale etti ve soruşturmayı engellemek istedi.

Türkiye Barolar Birliği, İstanbul Barosu, Yargıçlar Sendikası,
Liberal Demokrat Parti ve Ankara Barosu yürütmenin durdurulması
ve iptal
istemli ve ivedi görüşülmesi dilekli dava açtılar :

Türkiye Barolar Birliği (TBB), soruşturma yetkilerinin mülki amirlerle paylaşılması yoluyla, yürütmenin yargı alanına müdahalesine olanak sağlayan

“Adlî Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”
e

karşı yürütmenin durdurulması istemiyle iptal davası açtı.

TBB’nin başvuru dilekçesinde şu anlatımlar yer aldı:

“21.12.2013 tarih 28858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
‘Adli Kolluk Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in 2. maddesinde
yer alan
c) En üst dereceli kolluk amiri adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzeni ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli tedbirleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirir.” 3. maddesinde yer alan ‘ve en üst dereceli kolluk amirine’ ve ‘Ceza Muhakemesi Kanununun 135 inci maddesinin altıncı fıkrasında sayılan suçlar nedeniyle yapılan soruşturmaların aşamaları hakkında Cumhuriyet savcısı tarafından doğrudan veya varsa ilgili Cumhuriyet başsavcı vekili aracılığıyla Cumhuriyet başsavcısına yazılı olarak bilgi verilmesi zorunludur. Bu bildirim yazıları görüldü şerhinden sonra soruşturma dosyasında muhafaza edilir.’

Hükümlerinin iptalini ve iptali talep edilen düzenlemeler ile ilgili olarak dava sonuna kadar yürütmenin durdurulmasına vekalet ücreti ve yargılama giderlerinin
davalı idarelere yükletilmesine karar verilmesini vekaleten saygılarımızla dileriz.”

Danıştay 10. Dairesi her 2 dava dilekçesini birleştirerek görüştü ve hızla YD
(Yürütmeyi Durdurma) kararı verdi..
Kural dışı biçimde uzun bir gerekçe ile..

Ne değişmişti ??

NE DEĞİŞMİŞTİ?

İçişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığınca ‘Adli Kolluk Yönetmeliğinde yapılan değişiklikle, Emniyet ve Jandarma görevlilerinin adli olaylarda amirlerine bilgi verme zorunluluğu getirilmişti. Resmi Gazete’de yayınlanan değişikliğe göre en üst dereceli kolluk amiri
adli olayları, suç işlenmesini önlemek, kamu düzen ve güvenini korumakla ve bu konuda gerekli önlemleri almakla görevli ve yetkili olan mülki idare amirine derhal bildirmesi
öngörülüyordu…

Danıştay 10. Dairesi ne dedi (4’e 1 oy çokluğu ile)                     :

DURDURULAN HÜKÜMLER

* Adli kolluk görevi yapan polis ve jandarmaya adli olayları,
yakalama, gözaltı, arama gibi operasyonları derhal üst amirlerine bildirme zorunluluğu

*Savcılara da Ceza Muhakemesi Kanununun (CMK) iletişimin tespiti, dinlemesi ve
kayda alınmasını düzenleyen 135/6. maddesindeki rüşvet, kaçakçılık, silahlı örgüt
başta katalog suçlar nedeniyle yapacakları soruşturmaları başsavcıya bildirme zorunluluğu.
Savcılar bu suçlardan dinleme, iletişimin tespiti başta; yapacakları operasyonun yanı sıra soruşturmanın bütün aşamalarını Başsavcılarına “Yazılı” bildireceklerdi.
Savcının “bildirim” yazısı, Başsavcının “görüldü” şerhi ile
soruşturma dosyasına konulacaktı.

* Adli kolluk olan polis ve jandarma, “en üst dereceli kolluk amiri” il ve ilçe emniyet müdürleri ile komutanlarına derhal bilgi vermeden adım atamayacak ve
operasyon yapamayacaktı.

* Savcı da başsavcıya bildirmeden artık rüşvet, örgüt, kaçakçılık gibi katalog suçlardan dinleme izni istediğini başsavcıya bildirmeden operasyon için düğmeye basıp
soruşturmaya geçemeyecekti.

Yürütmeyi Durdurma KARARININ GEREKÇESİ: YETKİ AŞIMI!

Danıştay kararında,

  • “Yönetmelik hükümleri, güçler (erkler) ayrılığı ilkesine aykırı biçimde ceza soruşturma sürecine ilişkin usul kuralları içermekte, adli makamların görev ve yetki alanlarına ilişkin düzenleme getirmektedir. Aynı zamanda Ceza Muhakemesi Kanununun 157. maddesinde yer alan soruşturma gizliliği kuralını da zedeleyecek nitelikteki hükümler, idari düzenleme yetkisinin aşılması nedeniyle yetki yönünden
    açıkça hukuka aykırı
    bulunmaktadır.”

ifadesine yer verildi. Tek karşı oy, Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı iken 10. Daire’ye atana üyeden geldi. Ayrıca Tetkik yargıcı da YD kararının davalı bakanlıkların ilk savunmalarının alınmasından sonra değerlendirilmesi yönünde görüş bildirmişti.

Kararın tam metni için lütfen tıklar mısınız?

http://www.ankarabarosu.org.tr/images/Duyurular/durdurma-1.jpg

http://www.ankarabarosu.org.tr/images/Duyurular/durdurma-2.jpg

BAŞBAKAN’DAN AÇIKLAMA: GEREĞİ YAPILIR

Başbakan Erdoğan, Sakarya’da katıldığı törenden çıkışta gazetecilerin konuyla ilgili sorularına,

  • ‘Gereği yapılır, yapıldığı zaman görürsünüz.’‘ yanıtını verdi.

Siyasal iktidarın ne hukuka saygısı var, ne uymaya niyeti ne de olup bitenlerden
ders almaya.. Geçelim hukuk devletini, “yasa devleti” olmaktan bile çok uzaklaştık.
Büyük ölçüde polis devleti olduk.. Üstelik tek adamın mutlak buyruğunda..

AKP’nin faturası artık kaldırılmaz ve dayanılmaz oldu.

T.C. bu ağır ve hak etmediği yükü taşımak zorunda değil..
Biz de Başbakan RTE’nin yanıtı ile yanıt verelim..

  • ‘Gereği yapılır, yapıldığı zaman görürsünüz.’

Sevgi ve saygı ile.
01.01.14, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir