DOKTORLAR YEMİNLERİNİ UNUTTULAR!


DOKTORLAR YEMİNLERİNİ UNUTTULAR!

Fatih_Hilmioglu_Doktorlar_yeminini_unuttu


Prof. Fatih Hilmioğlunun avukat ağabeyi isyan etti

Doktorlar yeminini unuttu, hâkim cübbesini çıkardı, siyasiler tribünde seyirci,

Fatih ölümü bekliyor

SÖZCÜ’ye konuşan Hayati Hilmioğlu, “Ergenekon iddianamesi çöktü.
Ama kardeşim hâlâ tutuklu. Yasalar uygulanmıyor. Bu yargısız ölüm cezasıdır” dedi…

İnö­nü Üni­ver­si­te­si es­ki Rek­tö­rü Prof. Dr. Fa­tih Hil­mi­oğ­lu, 2009’da Er­ge­ne­ko­n’­dan
tu­tuk­lan­dı. Ce­za­evin­dey­ken hu­kuk öğ­ren­ci­si oğ­lu Emi­r’­i tra­fik ka­za­sın­da kay­bet­ti.

Si­roz ve kan­ser­le sa­va­şı­yor.

Son ola­rak “P­si­ko­lo­ji­si bo­zul­du­” di­ye akıl has­ta­ne­si­ne sevk edil­di. Hil­mi­oğ­lu­’nun
du­ru­mu­nu ko­nuş­mak için avukat ağa­be­yi Ha­ya­ti Hil­mi­oğ­lu ile bu­luş­tuk. Bi­ze ‘an­ne­’
evi­nin ka­pı­la­rı­nı aç­tı… 84 ya­şın­da­ki an­ne­si Tür­kan Hil­mi­oğ­lu­’nun ra­hat­sız­lı­ğı ne­de­niy­le
has­ta­ne­de ol­du­ğu­nu söy­le­di. Son­ra da Si­liv­ri sü­re­ci­ni an­lat­tı…

Baş­ba­kan Er­do­ğa­n
’­ın ‘Ec­da­t’ vur­gu­su­nu ha­tır­la­ta­rak şu bil­gi­yi ak­tar­dı:

“A­ile­miz hak­kın­da iki ki­tap var ve araş­tır­ma­cı­lar pey­gam­ber so­yun­dan gel­di­ği­mi­zi
söy­lü­yor…” İş­te o rö­por­taj:

Tek suçlama katıldığı yemekler

Bü­tün id­di­ana­me Fa­ti­h’­in ol­du­ğu iki ye­meğe da­yan­dı. Bi­ri­si 19 Ey­lül 2003’te
Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Şe­ner Eruy­gur ile üç rek­tö­rün ye­di­ği ye­mek.
O dö­nem çı­ka­rı­lan YÖK ta­sa­rı­sı tüm üni­ver­si­te ca­mi­ası­nı ra­hat­sız et­miş­ti.
Bu ki­şi­ler­den bi­ri de be­nim kar­de­şimdi. Jan­dar­ma Ko­mu­ta­nı­’nın zi­ya­ret se­be­bi ise
dö­ne­min Ge­nel­kur­may Baş­ka­nı Hil­mi Öz­kök ile Baş­ba­ka­n’­ın YÖK Ka­nun Ta­sa­rı­sı ile
il­gi­li yap­tı­ğı gö­rüş­me. Bu id­di­ana­me­de te­rör ör­gü­tü top­lan­tı­sı ola­rak sa­yıl­dı.

İkin­ci ye­mek… An­ka­ra Ti­ca­ret Oda­sı­’n­da 2004’te hi­la­fe­tin kal­dı­rıl­ma­sı ile il­gi­li top­lan­tı ya­pı­lı­yor. Ka­tı­lan­lar ara­sın­da pro­fe­sör­ler, si­vil top­lum ör­güt­le­ri, as­ker­ler var…
Kar­de­şim ko­nuş­ma­cı de­ğil sa­de­ce din­le­yi­ci. Bu te­rör ör­gü­tü top­lan­tı­sı sa­yı­lı­yor.
Bun­dan do­la­yı da ağır­laş­tı­rıl­mış bir mü­eb­bet ha­pis da­ha…

Böyle iddianame yazılmaz

Ye­ni me­zun hu­kuk­çu da­hi böy­le id­di­ana­me ha­zır­la­maz. O za­man di­yo­ruz ki,
bu id­di­ana­me­yi siz ha­zır­la­ma­dı­nız. İd­di­ana­me­nin hep­si çök­tü ama tu­tuk­lu­lu­ğu
de­vam edi­yor.

Bu yar­gı­la­ma, özel­lik­le ağır has­ta­lar­la il­gi­li ka­rar­lar, yar­gı­sız in­fa­zın çok öte­sin­de
yar­gı­sız ölüm ce­za­sı­dır. Ada­mı ölür­ken sey­re­di­yor­sun. Ya­sa­la­rı uy­gu­la­yan yok.
O za­man şu­nu dü­şü­nü­yor­su­nuz: De­mek ki ya­sa­ma­nın dı­şın­da baş­ka bir güç var…
Gö­rün­me­yen baş­ka bir gü­cü dü­şün­me zo­run­lu­lu­ğu do­ğu­yor.

İlaçlar kardeşimi komaya soktu

Fa­tih 15 yıl­dan be­ri si­roz has­ta­sı. 17 Ni­san 2009’da tu­tuk­lan­dı. Si­liv­ri­’ye gön­de­ril­di.
1.5 ay kal­dı. Bu sü­re için­de stres ne­de­niy­le ani bir yüz fel­ci ge­çir­di. Yü­zü ta­ma­men
dön­dü. Bu­nun üze­ri­ne Ha­se­ki Dev­let Has­ta­ne­si­’ne sevk et­ti­ler. Has­ta­ne­de ilaç­lar ve­ril­di. Si­roz has­ta­sı ol­du­ğu­nu bil­mi­yor­lar ki… O za­ma­na ka­dar nor­mal sey­re­den has­ta­lık ile­ri de­re­ce­de si­roz has­ta­lı­ğı­na dö­nüş­tü. Ko­ma­ya gir­di. An­ka­ra­’dan al­tı ki­şi­lik pro­fe­sör­ler­den olu­şan bir he­yet gel­di. Ver­dik­le­ri ra­por­da du­ru­mu kö­tü, ha­pis­ha­ne şart­la­rın­da ani ölüm ris­ki var­dır de­nil­di. Cer­rah­pa­şa Tıp Fa­kül­te­si­’n­den de he­yet is­ten­di.
Bu he­yet­ de ay­nı doğ­rul­tu­da ra­por ver­di. Son­ra 21 ay te­da­vi gör­dü.

5 silahlı asker başında bekliyor

Bü­tün te­da­vi­ye rağ­men kal­dı­ğı yer, 2 met­re­ye 2 met­re… Bir ya­tak bir de kü­çük bir
ko­ri­dor var… Hüc­re gi­bi… Yü­rü­ye­mi­yor­su­nuz. 5 si­lah­lı as­ker, 2 gar­di­yan ba­şı­nda
bek­li­yor. Ka­pı­dan ba­şı­nı çı­ka­ra­mı­yor. Bu ko­şul­lar al­tın­da yaşarken karaciğer kanseri oldu. Ra­po­ru alır al­maz tah­li­ye ta­le­bin­de bu­lun­duk. Mah­ke­me, üni­ver­si­te ra­po­ru­nu
ka­bul et­me­di ve Ad­li Tıp Ku­ru­mu­’na gön­der­di. Ad­li Tıp, ‘İ­ki ay­da bir üni­ver­si­te­nin
he­pa­to­lo­ji kli­ni­ğin­de te­da­vi edil­mek şar­tıy­la, ha­pis­ha­nede ya­şa­r..’ de­di. İki ay­da bir
üni­ver­si­te has­ta­ne­si ye­ri­ne Si­liv­ri Dev­let Has­ta­ne­si­’ne gön­de­ri­li­yor. He­pa­to­lo­ji kli­ni­ği olan üni­ver­si­te has­ta­ne­si­ne yol­la­mı­yor­lar. Son­ra, Mu­rat Kö­lük Has­ta­ne­si­’ne iki kez
sevk et­ti­ler. Bu kez de he­pa­to­lo­ji kli­ni­ği yok de­nin­ce, en son Ba­kır­köy Akıl Has­ta­ne­si­’ne
gön­der­di­ler.

Artık yaşamaktan vazgeçti

Dok­tor­lar ye­mi­ni­ne sa­dık kal­maz­sa, hâ­kim, sav­cı cüb­be­yi bir ta­ra­fa atar­sa, si­ya­si­ler ­de tri­bün­de bu­nu iz­ler­se bu va­tan­daş ne ya­pa­cak? Ne­re­ye gi­dip, der­di­ni ki­me an­la­ta­cak? Va­tan­daş öle­cek ya da ka­de­ri­ne ra­zı ola­cak. Dok­tor gö­re­vi­ni kö­tü­ye kul­la­nı­yor,
yar­gıç­lar bi­ri­le­ri­nin kon­tro­lü al­tın­da.

Sü­re­ci giz­li bir elin yö­net­ti­ği­ni dü­şü­nü­yo­rum.

Ba­bam Hilmi, İs­met (İnönü) Pa­şa­’nın sağ ko­luy­du

Ha­ya­ti Hil­mi­oğ­lu, ai­le­siy­le il­gi­li şun­la­rı an­lat­tı:

“Ba­bam Hil­mi Soy­dan CHP’­den bir dö­nem mil­let­ve­ki­lliği, bir dö­nem ­de se­na­tör­lük yap­tı. İs­met Pa­şa­’nın sağ ko­luy­du. Ba­ba­mın adı­nı so­ya­dı yap­tık. Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’nin
yı­kıl­ma­sı gi­bi bir dü­şün­ce­miz ola­maz. Di­le­ği­miz çağ­daş bir Tür­ki­ye. Kar­de­şi­min ba­şı­na ge­len bu ha­di­se­nin se­be­bi de üni­ver­si­te­yi çağ­daş yap­ma­sıy­dı.”

Adalet gece yarısı geldi

Oğ­lu­nun ölü­mü­ne ka­dar bir so­run yok­tu. En azın­dan sa­vun­ma­la­rı ha­zır­lı­yor­du.
Di­re­ni­yor­du. Oğ­lu­nun ölü­mün­den son­ra bı­rak­tı.

Er­gin Say­gun ile il­gi­li ge­ce sa­at 3’te ka­rar ve­ri­li­yor. Bir yar­gı ge­ce sa­at 03:00’te
ka­rar ve­rir mi? O gü­ne ka­dar ka­rar ver­me­miş olan Ad­li Tıp Ku­ru­mu o ge­ce ka­rar ve­ri­yor.
Bi­ri­le­ri te­le­fon açı­yor, ge­re­ğini ya­pı­lı­yor. Ta­raf­sız ol­duk­la­rı­nı dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?

Pa­zar­te­si gü­nü yi­ne du­ruş­ma­mız var. Sav­cı mü­taa­la­yı ve­rir­se son sa­vun­ma­la­rı
ya­pa­ca­ğız, bir ka­rar ve­ri­le­cek. Mü­ta­laa ve­ril­mez­se ucu açık ne­re­ye ka­dar gi­der­se.

Da­ya­nak­lar çü­rü­dü.

  • Bu id­di­ana­me sav­cı­lı­ğın bi­lim kur­gu yap­ma­sın­dan baş­ka bir şey de­ğil.

An­ne­si has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı eşi in­ti­ha­rın eşi­ği­ne gel­di

ÇOK ıs­rar et­me­mi­ze kar­şın Prof. Fa­tih Hil­mi­oğ­lu­’nun eşi Nur­han Hil­mi­oğ­lu ile
gö­rü­şe­me­dik. Ha­ya­ti Hil­mi­oğ­lu bu du­ru­mu şöy­le açık­la­dı:

“Ağ­la­mak­tan ko­nu­şa­mı­yor. İn­ti­har et­me­sin­den çok kor­ku­yo­ruz. Du­ru­mu he­pi­miz­den
kö­tü. An­ne­miz 84 ya­şın­da, has­ta­ne­den çı­ka­mı­yor. Eşi fi­zik öğ­ret­me­niy­di, emek­li­li­ği­ni
is­te­di. Ko­nu­şa­mı­yor. Ağ­la­mak­tan ar­tık göz­le­rin­de yaş kal­ma­dı. ‘E­ğer oğ­lum Ar­man
ol­ma­sa çok­tan in­ti­har et­miş­ti­m.’ di­yor.

Eşi, te­ra­zi­nin bir ke­fe­si­ne Fa­ti­h’­in rek­tör ya da dok­tor ola­rak Ma­lat­ya­’ya yap­tı­ğı­nı
ko­yu­yor, di­ğer ke­fe­si­ne de dev­le­tin ken­di­le­ri­ne yap­tı­ğı­nı ko­yu­yor. O za­man da
di­yor­su­nuz ki, ben ni­ye bu ka­dar ken­di­mi fe­da et­mi­şim. Ya­pı­lan şey dev­le­te hiz­met
ne­ti­ce­de. Kim­se bun­dan üzün­tü duy­maz.

‘Çocukların psikolojisi çöktü’

Tu­tuk­lu yar­gı­la­nan bi­ri­si eğer ce­za­evin­de ise bü­tün ai­le­si ay­nı psi­ko­lo­jik ağır­lı­ğı ya­şı­yor. Oğ­lu Emir Baş­kent Üni­ver­si­te­si Hu­kuk Fa­kül­te­si­’n­de oku­yor­du ve bu yıl bi­ti­re­cek­ti.
Siz bu ço­cu­ğun zan­ne­di­yor mu­su­nuz ki psi­ko­lo­ji­si düz­gün. Ya­tı­yor, kal­kı­yor,
oku­la gi­di­yor, ders ça­lı­şı­yor… Ama hep ba­ba­sı­nı dü­şü­nü­yor. Ne­ti­ce­de ara­ba
kul­la­nır­ken de yi­ne ba­ba­sı­nı dü­şü­nü­yor­du. Ka­za yap­tı. Ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Babalarının ce­za­evi ko­şul­la­rı, has­ta­lı­ğı, hak­sız ye­re dört yıl tu­tuk­lu kal­ma­sı ço­cuk­la­rı psi­ko­lo­jik
yön­den çö­kert­ti.
http://sozcu.com.tr/2013/gundem/prof-fatih-hilmioglunun-avukat-agabeyi-isyan-etti.html

==================================

Dostlar,

Bu sitede yakın dostumuz – arkadaşımız – meslektaşımız Fatih hoca ve benzer durumda olanların sağlık gerekçesiyle tutuksuz yargılanmaları, kesin hükm giyenlerin de Ergun Saygun paşa gibi salıverilmesi hakkında çok yazı yazıldı..

SÖZCÜ‘de yer alan bu acıklı söyleşiyi arşivimizden çıkararak bir kez daha paylaşmak istiyoruz..

Bu ülkede hiç vicdan sahibi yargıç kalmadı mı?

Temel ve yakıcı bir sorudur..

Aşağıdaki görseli de biz ekliyoruz bilmem kaçıncı kez…

Ceza_Muhakemeleri_Yasasi_infazi_erteleme

Sevgi ve saygı ile.
Datça, 11.9.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir