Sağlık Bakanlığındaki “Saadet Zinciri” TBMM’ne taşındı..


Dostlar,

SÖZCÜ Gazetesinin dürüst ve yürekli yazarı Sayın Saygı Öztürk’ün

“Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da ku­ru­lan saa­det zin­ci­ri”­ başlıklı önemli yazısını, birkaç gün gecikme ile (bekleme dosyasında gözden kaçtı her nasılsa; affola..) sunuyoruz.

Sağlık Bakanı Recep Akdağ‘a ve bunu yapanlara çok basit, kısa bir sorumuz var :

* Bu yaptıklarınız Müslümanlığın neresinde var; bu durumda siz Müslüman mısınız?

Sevgi ve saygı ile.
7.12.12, Ankara

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

================================================
Saygı Öztürk

Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’n­da ku­ru­lan “saa­det zin­ci­ri”­ hal­ka­sı­nın sa­nı­lan­dan da bü­yük ol­du­ğu an­la­şı­lı­yor. Müs­te­şar yar­dım­cı­sı, 3’ü dışında bü­tün ge­nel mü­dür­ler, ge­nel mü­dür yar­dım­cı­la­rı, dai­re baş­kan­la­rı için bir dü­zen ku­rul­muş. Da­ha yük­sek ma­aş­lı di­ye has­ta­ne­le­ri par­sel­le­yip ka­ğıt üs­tün­de has­ta­ne baş­he­ki­mi, yö­ne­ti­ci­si ya­pıl­dık­la­rı­nı or­ta­ya koy­duk. On­lar ger­çek­ten o has­ta­ne­ler­de ol­ma­dı­ğı için de yer­le­ri­ne yi­ne “saa­det zin­ci­ri”­nin ye­ni hal­ka­sı ola­rak gö­rev­len­dir­me­ler ya­pıl­mış. İş­te SÖZ­CÜ­’nün gün­de­me ge­tir­di­ği bu ko­nu­la­rı, CHP Milletvekili Aytun Çıray, MHP Mil­let­ve­kil­le­ri Ah­met Du­ran Bu­lut, Öz­can Ye­ni­çe­ri ile Atilla Kaya TBMM’­ne ta­şı­dı.

Sağ­lı­ğı­mı­zı ema­net et­ti­ği­miz in­san­la­rın önem­li bir bö­lü­mü­nün mut­suz ol­du­ğu, bi­ze ula­şan so­run do­lu ile­ti­ler­den de an­la­şı­lı­yor. Baş­he­kim yar­dım­cı­sı bir­den ken­di­si­ni boş­ta bu­lu­yor. Has­ta­ne yö­ne­ti­ci­le­ri, ida­ri-ma­li iş­ler gö­rev­li­le­ri, hem­şi­re­ler görevden alı­nı­yor. Alı­nı­yor da ne olu­yor? Oku­ya­lım:

Ban­ka­ma­tik me­mu­ru yap­tı­lar

“Biz­ler, sağ­lık­ta en çok mağ­dur edi­len has­ta­ne mü­dür ve mü­dür yar­dım­cı­la­rı­yız.
Saa­det zin­ci­ri uy­gu­la­ma­sı da­hi­lin­de kad­ro­mu­zu, ma­aş ar­tış hak­kı­mı­zı, dö­ner ser­ma­ye ek öde­me­mi­zi de kay­bet­tik. 2 Ka­sı­m’­dan bu ya­na il­çe sağ­lık mü­dür­lük­le­rin­de top­lan­dık ve bil­gi­sa­yar üze­rin­de 1. ba­sa­mak sağ­lık hiz­met­le­ri­ne araş­tır­ma­cı ola­rak nak­len atan­dık. Araş­tır­ma­cı ola­rak gö­rev ta­nı­mı­mız yok. Şu an­da ban­ka­ma­tik me­mu­ru ol­duk.
Biz­le­rin ye­ri­ne­ de es­ki kad­ro­la­rı yar­dım­cı hiz­met­ler sı­nı­fı, ve­ri ka­yıt ele­ma­nı, sağ­lık me­mu­ru, ebe, hem­şi­re, çev­re sağ­lık tek­nis­ye­ni olan yan­daş­la­rıy­la mü­dür ve mü­dür mu­avi­ni ola­rak söz­leş­me ya­pıl­dı. Bu söz­leş­me­le­rin ya­nın­da ge­rek­ti­ğin­de iş­le­me koy­mak için is­ti­fa di­lek­çe­le­ri im­za­la­tıl­dı. Tür­ki­ye has­ta­ne­le­rin­de bu hu­kuk­suz­lu­ğu ve mağ­du­ri­ye­ti ya­şa­yan 1.880 ki­şi­yiz. Ka­mu­oyu bun­la­rı da bil­sin.”

Kad­ro­su alı­nan baş­he­kim yar­dım­cı­la­rı

“30 yı­lı aş­kın ka­dın do­ğum uz­ma­nı ola­rak do­ğu­me­vin­de ça­lış­mak­ta­yım. Yak­la­şık 14 bin do­ğum, 9 bin ame­li­yat, 6 bin se­zar­yen yap­tım. Bu­nun kar­şı­lı­ğı ola­rak 11 ta­ne im­za yet­ki­li baş­he­kim yar­dım­cı­sı var­ken tek kad­ro­lu Baş­he­kim yar­dım­cı­sı ben­dim. Ye­ni ya­pı­lan­ma­da kad­rom elim­den alın­dı ve şu an­da bo­şa çık­tım. Bu ko­nu­da sa­de­ce ben de­ğil, di­ğer ar­ka­daş­la­rı­mın da mağ­du­ri­ye­ti­ni bil­dir­mek is­ti­yo­rum.”

Ta­ri­kat­tan ola­cak­sın

“Hak­kın­da ‘ma­li iş­ler­de ça­lış­tı­rı­la­ma­z’ yo­lun­da mü­fet­tiş ra­po­ru bu­lu­nan­lar kri­tik gö­rev­le­re ge­ti­ril­di. 1,5 yıl ön­ce de­vir al­dı­ğı has­ta­ne­yi 15 mil­yon bor­ca so­kan­lar, ye­ni ya­pı­lan bi­na­yı su ba­sıp dev­le­tin mil­yon­la­rı­nı çö­pe atan­lar, hül­le ile 2 ay be­le­di­ye baş­kan yar­dım­cı­lı­ğı ya­pıp, ka­ğıt üze­rin­de son­ra kad­ro alan­lar, ta­rih öğ­ret­men­li­ği me­zu­nu olan­lar.. da­ha ne­ler ne­ler. Gö­rev ala­bil­me­de Nur ce­ma­ati ve Adı­ya­man Men­zil Ce­ma­ati ara­sın­da ya­rış var. Ay­rı­ca yan­daş sen­di­ka üye­si ol­ma­nız ge­re­ki­yor.

Sa­kar­ya­’da yö­ne­ti­ci ol­ma­nın kri­ter­le­ri ara­sın­da Trab­zon­lu ol­mak da ge­li­yor. Sağ­lık Mü­dü­rü, yar­dım­cı­la­rı, halk sağ­lı­ğı mü­dü­rü, ka­mu has­ta­ne­le­ri il sek­re­te­ri, dai­re baş­kan­la­rı, has­ta­ne yö­ne­ti­ci­le­ri, baş­he­kim­ler, yar­dım­cı­la­rı­nın ço­ğu Trab­zon­lu. De­ne­yim, ba­şa­rı, li­ya­ka­tın hep on­lar­da ol­ma­sı­nın ne­den­le­ri yu­ka­rı­da­ki yaz­dık­la­rım. Her asa­ya bir Mu­sa – bir Mu­sa­’ya bir asa el­bet bu­lu­nur.”

Trab­zo­n’­da sağ­lık ata­ma­la­rın­da Ya­vuz Se­lim Vak­fı­’nın et­ki­li ol­du­ğu bi­li­ni­yor. Sağ­lık yö­ne­ti­ci­le­rin­den Kök­sal Ham­za­oğ­lu­’nun ha­len bu va­k­fın mü­te­vel­li he­ye­tin­de ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ten üye­ler­den Ah­met Fa­ruk Be­şik­çi, va­kıf­la­rı­nın Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı­’y­la il­gi­li fa­ali­yet ve ata­ma­lar­da bir et­ki­le­ri­nin ol­ma­dı­ğı­nı be­lir­ti­yor.

Has­ta­ne­ye gel­me­ye­ne öde­me

Has­ta­ne­le­rin ka­ğıt üs­tün­de­ki yö­ne­ti­ci­le­ri “bal­lı ma­aş” alır­ken, İs­tan­bul İl Özel İda­re­si Ağız ve Diş Has­ta­lık­la­rı Has­ta­ne­si­’n­de gö­re­ve gel­me­den ay­da 5 bin lira öde­me ya­pı­lan ki­şi var mı? Üs­te­lik, bu muh­te­re­me öde­me­ler ki­şi­nin öğ­ren­ci bir­li­ği baş­ka­nı ol­du­ğu dö­nem­de ya­pıl­dı­ğı ve ba­kan mü­şa­vir­li­ği­ne ge­ti­ri­lin­ce son bul­du­ğu dil­ler­de. Ba­kan ha­tır­la­mak is­ter­se, bu ki­şi­nin Er­zu­rum Ata­türk Üni­ver­si­te­si­’n­de­ki top­lan­tı­da ba­ka­nın ya­nı­na otur­tul­ma­dı­ğı için ora­da­ki yö­ne­ti­ci­le­re et­ti­ği kü­für­le­ri in­ter­net­ten iz­le­ye­bi­lir.

Ka­ya: Sı­nav yap­ma­dan ata­dı­lar

MHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li Atil­la Ka­ya da, Tür­ki­ye ge­ne­lin­de sa­yı­la­rı 850 dolayın­da olan dev­let has­ta­ne­si ile Ağız ve Diş Sağ­lı­ğı Mer­kez­le­ri­’n­de ça­lı­şan baş­he­kim, yar­dım­cı­sı, has­ta­ne mü­dü­rü, baş­hem­şi­re ve yar­dım­cı­la­rı ol­mak üze­re bin­ler­ce sağ­lık yö­ne­ti­ci­si­nin gö­re­vi­ne son ve­ril­di­ği­ni be­lir­ti­yor. Ka­ya, “Gö­re­vi­ne son ve­ri­len per­so­ne­lin yer­le­ri­ne hiç­bir sı­nav ya­pıl­ma­dan ba­zı ki­şi­ler­le söz­leş­me im­za­la­na­rak ata­nı­yor. Ye­ni ata­nan bu ki­şi­ler ara­sın­da­ki il­li­yet ba­ğı­nın ise da­ha ön­ce sa­tın al­ma bi­rim­le­rin­de ça­lış­mış ol­ma­la­rı, ka­fa­lar­da so­ru işa­ret­le­ri uyan­dır­mak­ta ve ata­ma­lar­la il­gi­li id­di­ala­rı güç­len­dir­mek­te­dir” di­yor.

Aman sağ­lı­ğı, sağ­lığı­mı­zı ih­mal et­me­ye­lim…
(http://sozcu.com.tr/saadet-zinciri-tbmmne-tasindi.html, 27 Kasım 2012)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir