TÜRK HUKUK KURUMU’ndan SİYASAL PARTİLERE ÇAĞRI

TÜRK HUKUK KURUMU’ndan SİYASAL PARTİLERE ÇAĞRI

Türk Hukuk Devrimi‘nin benimsenmesini ve kurumlaşmasını sağlayacak
bilimsel çalışmalar yapmak amacıyla kurulan Türk Hukuk Kurumu Yönetim Kurulu,
aşağıdaki görüşlerini kamuoyuna sunmayı görev bilmektedir :

Hukuk devletinde tüm örgütlenmeler, devlet kuruluşları içindeki tüm uygulamalar
laiklik ilkesi doğrultusunda olur.

Çağdaş eğitim ve öğretimin kaynağı bilimdir. Din, vicdanlardaki özgün yerinde saygınlığını korur, inananla inandığı arasındaki en sıcak ilişki olarak kendi aydınlığında güçlenir,
başkaları asla karışamaz. Ailede, toplumda ve devlet yaşamında aklı ve bilimi dışlayan anlayış, hukuksuzluğu seçme yanlışlığı, karanlığa ve kargaşaya çağrıdır.”

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir, hukukçuların devleti değil
ama hukukçuların eseridir. Ve hukukla yaşayacaktır.

Yarın TBMM Anayasa Komisyonu, AKP ve MHP’nin ortaklaşa önerdiği anayasa değişikliği önerisini görüşecek ve öneri daha sonra, TBMM genel kurulunda karara bağlanacaktır.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; Anayasamızın 4. maddesi ile “Cumhuriyet”,
Atatürk Milliyetçiliği”; “Laiklik” ve “Sosyal Hukuk Devleti” ilkeleri
değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif bile edilemez!

Bu madde çok açık ve kesindir, HİÇBİR YORUMA AÇIK DEĞİLDİR!
Aksi hal, açıkça bir Anayasa ihlalidir!

Öte yandan, Anayasamızın, 14. maddesi,
Hak ve özgürlüklerden hiçbiri, “Demokratik laik Cumhuriyeti” ortadan kaldırmayı amaçlayan faaliyetler biçiminde kullanılamaz.hükmüne, emredici bir kural olarak yer vermiştir.

Getirilen bu öneri ile bir yandan Anayasa’nın 24/son maddesinin içi boşaltılmakta,
bir yandan toplumun sosyal kesimleri arasında ayrımcılığa yol açılmakta, öte yandan
bir kesim yararına ayrıcalık yaratılmaktadır. TBMM gündemine getirilecek olan
bu Anayasa değişikliği önerisi, laikliğe aykırı ve ona zarar verecek bir içerik taşımaktadır.

Gerçekte bu öneri, Anayasa’nın 4. maddesi açık hükmü nedeni ile de “Görüşülemez”!

Çünkü bu kapsamdaki bir değişiklik önerisi, “Teklif bile edilemez”!

Teklif bile edilemeyecek bir metin, “Görüşülemez”!

Bu öneri, usul ve esas yönünden “Yok hükmündedir”!
Dolayısıyla bu görüşmelere her zeminde katılmak, Anayasa ve demokrasiye karşı
tarihsel bir sorumluluk ve vebal almak olacaktır.

Kamuoyunun, siyasal partilerimizin, TBMM üyelerinin bilgi ve takdirlerine sunuyoruz.

Hukuk dışı ve hukuka aykırı işlem ve eylemlere zamanında karşı çıkılmazsa,
“Atı alan Üsküdar’a geçer”!..

Saygılarımızla. 18 Ocak 2023, Ankara

TÜRK HUKUK KURUMU YÖNETİM KURULU

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir