TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın 2016 bütçesi görüşüldü

TTB_logosu

TBMM’de Sağlık Bakanlığı’nın
2016 bütçesi görüşüldü

TBMM Bütçe Plan Komisyonu’nda görüşülmekte olan Bütçe Kanunu tasarısında Sağlık Bakanlığı bütçesi görüşüldü (10.02.2016). Sağlık Bakanı Dr. Mehmet Müezzinoğlu’nun sunumu ile başlayan oturumda komisyon üyeleri sağlık alanına ilişkin görüşlerini ifade ettiler.
Görüşmeleri TTB adına TTB Merkez Konseyi Başkanı Bayazıt İlhan ve Genel Sekreter Dr. Özden Şener izledi. Dr. Şener, verilen olanakla kısa bir konuşma yaptı ve Türkiye sağlık ortamını değerlendirdi. Şener konuşmasında Türkiye sağlık ortamının bugününü ve kurum olarak beklentilerini dile getirdi. TTB Genel Sekreteri, önceki yıllarda sağlıkta dönüşümün önemli bir başarısı olarak gösterilen kızamığın Bakan’ın bu yılki sunuşunda yer almadığına, 2014 yılında Türkiye’de 7400 yeni kızamık vakası görüldüğüne dikkat çekerek bu 2002’deki sayıya eşit olduğunu, koruyucu sağlık hizmetlerinde önemli sorunlar bulunduğunu ifade etti.
Bakanlık açıklamasına göre bebek ölüm hızının binde 30’dan binde 7’ye düştüğünün belirtildiğini, bu rakamın gerçeği yansıtmayabileceğini söyleyen Şener, Prof. Dr. Kayıhan Pala ve arkadaşlarının yaptığı çalışmada Bursa’da 2008 yılındaki bebek ölüm hızının İl Sağlık Müdürlüğü verilerine göre binde 7 olduğunu ancak mezarlıklarda yapılan incelemede defnedilen bebek sayısının binde 21 olduğunu, Türkiye’deki sağlık istatistiklerinde ciddi sorunlar bulunduğunu ifade etti.
Prof. Dr. Özden Şener;
– 2002’de hekime başvuru sayısının (AS: yılda) 3 iken, bugün 8’i aştığını,
– ilaç tüketiminin 750 milyon kutudan 1 milyar 950 milyon kutuya yükseldiğini,
– Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 2008’de tüm Türkiye’de çekilen bilgisayarlı tomografi sayısının 5 milyon iken, sayının 2010’da 7.5 milyon, 2012’de 10 milyon, 2014 yılında ise
12.5 milyona ulaştığını,
– bir hekimin günde 100-150 hasta baktığını..ve bu verilerin iyiye giden bir sağlık ortamının göstergeleri olamayacağını söyledi.
Hekimlerin ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin arttığını vurgulayan Şener yalnızca son bir yılda iki meslektaşımızın görevleri başında öldürüldüğünü hatırlattı. Yöneticilerin gelen her hastaya bakılması baskısı nedeniyle çok ağır koşullarda çalışıldığını, Dr. Atakan Karanfil’in, Hemşire Sevilay Ayva’nın, Dr. Cenk Yavaş’ın görevleri başında genç yaşta yaşamlarını yitirdiklerine dikkat çekti.
Kamuda ve özelde performans baskısının hasta sağlığını tehlikeye attığını, hekimlerin bunun farkında olduğunu da belirten Şener tıp fakültesi (AS: öğrenci sayısının) 5000’den 12000’e çıkarıldığını belirterek bu keskin artışların nitelikli hekim ve sağlık personeli yetiştirilmesindeki olumsuz etkilerine değindi.

TTB Genel Sekreteri konuşmasının sonunda şiddete ilişkin ciddi düzenlemelere ihtiyaç olduğunu, sağlık personelinin uzun süredir konuşulan yıpranma zammının verilmesi gerektiğini, kamuda ve özelde güvenceli ücrete geçilmesi gerektiğini ve emekli aylıklarının insanca yaşanacak bir tutara yükseltilmesi gerektiğini ifade ederek sözlerini tamamladı.
(http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/butce-5934.html, 14.02.2016)

=========================================

Dostlar,

TBMM’de ilgili Komisyonda (Bütçe Plan) Sağlık Bakanlığı bütçe taslağının görüşülmesi sırasında TTB (Türk Tabipleri Birliği) yetkililerinin de bulunması ve söz hakkı sahibi olmaları son derece olumludur. Bu tür demokratik – katılımcı geleneklerin geliştirilmesi ve yerleştirilmesi hepimizin yararınadır. TTB Genel Sekreteri, AÜTF’nden (Ankara Üniv. Tıp Fak.) çalışma arkadaşımız değerli Prof. Özden Şener’in, verilen kısa sürede TBMM Komisyonuna sunduğu veriler ve değerlendirme çok katkı sağlayıcıdır. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin dikkate alması ve “kurumsal körlük” sakıncasını aşmak üzere, daha gerçekçi politikalar üretip uygulamak üzere, dışarıdan yapılan nesnel irdelemelerden yararlanmaları doğallıkla beklenir.

Bizim de Ankara’nın kimi ilçelerinde gözlediğimiz verilerde; gebe, doğum, bebek ve ölüm kayıtlarında ciddi sıkıntılar ve eksikler söz konusudur. Gerek TÜİK, gerek Sağlık Bakanlığı, gerekse Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı – SGK verilerinde (iş kazaları, meslek hastalıkları..) önemli geçerlik – güvenilirlik sorunları olduğu gibi, iyi – kötü elde edilen ham sağlık verilerinin (raw data) işlenerek bilgiye dönüştürülmesinde (information) ciddi sıkıntılar gözlenmektedir. Söz konusu kurumların, iyi Epidemiyoloji bilen Halk Sağlığı Uzmanı hekimleri istihdam etmeleri kaçınılmaz bir zorunluktur. Sağlık hizmetlerinin planlanmasının mutlak biçimde sayısal karar verme (quantitative decision making procedures) tekniklerine dayandırılması, matematiksel akılla-düşünce ile yönlendirilmesi vazgeçilmez bir gerekliliktir.

21. yy. başında Türkiye’de hiçbir kurum – kişinin devekuşu politikaları izleyerek kendisini ve ülkemizi aldatma olanağı ve hakkı kesinlikle yoktur! Siyaset kurumu, seçim kazanan politik kadroların “dilediklerini” yapma hakkı demek asla değildir! Tam da tersine, siyasetçiler, kafasına yatanı (politics) değil, ülke halkı için en iyisini yapma sorumluluğu ile yükümlüdürler. Bu ise ancak bilimsel politikalarla (policy) olanaklıdır. Alaturka Türk siyasetçisi, artık arabayı atın  önüne  koymaktan  vazgeçmelidir. Sorun alanlarının çözümü için 1’den çok bilimsel seçenek varsa,  -ki her zaman olmayabilir- siyasetçi politik tercih kullanabilir. Ancak tek bir bilimsel seçenek varsa, onu izlemek siyaset kurumunu da bağlar. Dahası, karşılaşılan sorunlar için elde bilimsel verilere dayalı çözüm olanakları yok ise, elden gelen hızla o sorun(lar) bilimsel yöntemlerle incelenmeli ve bilimsel akla dayalı çözüm seçenekleri üretilmelidir. Siyaset kurumu da bu bilimsel reçeteleri uygulamalıdır.
Mutlak sıfırı (- 273 C derece) bulan ünlü Fizikbilimci Kelvin (1824-1907),
 
“Gözlemlerinizi sayılarla dile getiremiyorsanız bilginiz geçersizdir.”
demişti. Kuşkusuz salt sayısal veriler değil, “doğru” sayısl verilerdir söz konusu eidlen.
Türkiye’mizi hızla böylesi bir kurumlaşmaya ve siyaset kültürüne taşımak zorundayız.

Sevgi ve saygı ile. 14 Şubat 2016, Ankara

Prof. Dr. Ahmet SALTIK
Halk Sağlığı – Toplum Hekimliği Uzmanı
AÜTF Halk Sağlığı AbD
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir