Seçimin güvenliği, oy kaybı paniği yaşayan Erdoğan’ın tehdidi altında!..

Seçimin güvenliği, oy kaybı paniği yaşayan Erdoğan’ın tehdidi altında!..

Sev­gi­li okur­la­rım,

CHP İz­mir Mil­let­ve­ki­li Dr. Ay­tun Çı­ray, yap­tı­ğı­mız bir söy­le­şi­de “AKP yö­ne­ti­ci­le­ri­nin ve
Er­do­ğa­n’­ın ken­di iç­le­rin­de bir kav­ga­ya tu­tuş­tuk­la­rı­nı­”
id­di­a et­miş­ti. Bu söy­le­şi­den son­ra Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğan kim­se­nin ken­di ara­la­rın­da kav­ga çı­ka­ra­ma­ya­ca­ğı­nı söy­le­me­si­ne
kar­şın, Ha­kan Fi­dan mil­let­ve­kil­li­ği aday­lı­ğın­dan vaz­ge­çe­rek Mİ­T’te­ki gö­re­vi­ne dön­dü.
Ay­rı­ca Baş­ba­kan Yar­dım­cı­sı Bü­lent Arınç yol­suz­luk ima­la­rın­da bu­lu­na­rak çok sert
açık­la­ma­lar yap­tı. Ya­ni ge­liş­me­ler, CHP’­nin ça­lış­kan mil­let­ve­ki­li­nin id­di­ala­rı­nı
doğ­ru­la­mış ol­du.

Dr. Çı­ray, 30 Ni­san gü­nü bir ba­sın top­lan­tı­sı ya­pa­rak 1 Ma­yıs ve 1 Ha­zi­ra­n’­da
pro­vo­kas­yon­la­ra dik­kat edil­me­si ge­rek­ti­ği­ni söy­le­di.
Ken­di­si­ne bu açık­la­ma­yı
ne­ye da­ya­na­rak yap­tı­ğı­nı sor­dum.

AY­TUN ÇI­RAY (A.Ç.): İki ne­den­le açık­la­ma yap­ma ih­ti­ya­cı duy­dum.

Bi­rin­ci­si; Ber­kin El­van ci­na­ye­ti­ni so­ruş­tu­ran sav­cı­mı­zın vah­şi­ce şe­hit edil­di­ği te­rör
ola­yın­da şey­ta­ni bir kur­gu­ya dik­kat et­mek ge­re­kir.
Olay Tak­sim Ge­zi Di­re­ni­şi­’ni,
ma­sum Ber­kin El­va­n’­ı ve CHP’­yi bir te­rö­rist ör­güt­le iliş­ki­len­di­ri­le­rek kir­le­til­mek üze­re
kur­gu­lan­mış­tı. Ya­ni pro­vo­ka­tif bir ey­lem­di. Ni­te­kim Da­vu­toğ­lu da mey­dan ko­nuş­ma­la­rın­da
bu­nu te­laf­fuz et­ti ve po­li­sin yet­ki­le­ri­ni artır­mak için çı­kar­dık­la­rı bas­kı ka­nu­nunun hak­lı­lı­ğı için ör­nek gös­ter­di.

İkin­ci­si ise Sa­yın Er­do­ğa­n’­ın Ku­veyt dö­nü­şün­de yap­tı­ğı açık­la­ma­lar­dı.
Da­ha ön­ce “Kürt so­ru­nu var­dır ve be­nim so­ru­num­du­r” di­yen Er­do­ğan bu kez,
“Kürt So­ru­nu de­mek bö­lü­cü­lük­tü­r” di­yor­du. “1 Ma­yı­s’­ın Tak­si­m’­de ya­pıl­ma­sı­na
izin ver­me­ye­cek­le­ri­ni­” söy­le­ye­rek tah­rik edi­ci bir tu­tum alı­yor­du.

Ada­le­te mü­da­ha­le eden söy­lem­ler­de bu­lu­nu­yor­du. Ne­den?

“P­RO­VO­KAS­YON­LA­RA AÇI­K”

(U.D.): Evet ne­den?
(A.Ç.): Çün­kü AKP cid­di bir oy kay­bı, CHP ise cid­di bir oy ar­tı­şı ya­şı­yor. Gü­ney­do­ğu­’da
AK­P’­ye oy ve­ren Nak­şi­ben­di­le­rin önem­li bir kıs­mı HDP’­ye yön­len­di­ler. 
HDP’­ye ba­ra­jı aşır­ta­cak oy­lar bun­lar­dır. İş­te bu bek­len­me­dik ge­liş­me­ler, AKP zir­ve­le­rin­de tam bir pa­nik ve kor­ku ha­va­sı ya­rat­tı. Se­çim sü­re­ci­ni ken­di he­def­le­ri doğ­rul­tu­sun­da ma­ni­pü­le (AS: manüple)
et­me­ye yö­ne­lik bir pla­nın son za­man­lar­da gör­dü­ğü­müz en teh­li­ke­li stra­te­jik adım­la­rı­nı
at­ma­ya baş­la­dı­lar. Ben 1 Ma­yıs ve Tak­sim Ge­zi Di­re­ni­şi­’nin yıl­dö­nü­mü olan 1 Ha­zi­ran
ko­nu­sun­da uya­rı­da bu­lu­na­rak oyu­nu boz­dum.
Hal­kı­mı­zın ve iş­çi­le­ri­mi­zin sağ­du­yu­su ile
1 Ma­yıs ola­bi­le­cek en az ha­sar­la at­la­tıl­dı. Ay­nı has­sa­si­ye­te 1 Ha­zi­ra­n’­da da­ha çok
ih­ti­ya­cı­mız var. Çün­kü 6 gün son­ra oy ve­ri­le­cek. 
Ge­lin o gün ken­di­mi­ze has giysile­rin
en te­mi­zi ile yalnızca bir say­gı du­ru­şun­da bu­lun­mak­la ye­ti­ne­lim.

(U.D.): Bu çağ­rı­nız­la in­san­la­rı­mı­zın de­mok­ra­tik gös­te­ri hak­kı­nı çe­kin­me­den kul­lan­ma­la­rı
ko­nu­sun­da kuş­ku ya­rat­mış ol­mu­yor mu­su­nuz?

(A.Ç.): Ha­yır. Bun­dan sa­kı­nı­rım. Ama­cım uçu­rum­dan ön­ce­ki son vi­ra­jı sağ­du­yu ile aş­ma
ça­ba­sı­dır. Bun­la­ra ma­ze­ret ya­rat­ma­mak­tır. Ses­siz­li­ği­miz, kor­ku­muz­dan de­ğil, de­mok­ra­si­mi­zi ko­ru­ma is­te­ği­miz­den bir yön­tem ola­rak de­nen­me­li. Ol­mu­yor­sa son­ra­sın­da de­mons­tras­yon
hak­kı­mız ba­ki­dir.

(U.D.): Siz se­çim sü­re­ci gü­ven­li­ği­nin cid­di şe­kil­de teh­dit al­tın­da ol­du­ğu­nu mu
dü­şü­nü­yor­su­nuz?

(A.Ç.): Se­çi­min gü­ven­li­ği ve se­çi­min si­ya­si meş­ru­iye­ti biz­zat Sa­yın Er­do­ğan ta­ra­fın­dan teh­dit edi­li­yor. Se­çim sü­re­cin­de ya­şa­na­bi­le­cek muh­te­mel tat­sız bir­ta­kım olay­la­rın so­rum­lu­su­nun dev­le­tin bü­tün güç­le­ri­ni ken­din­de top­la­yan Er­do­ğan ola­ca­ğı­nı şim­di­den dek­la­re edi­yo­rum.

“YAR­GIÇ­LAR NE­RE­DE?”

(U.D.): Bu çok id­di­alı bir çı­kış. Eli­niz­de ne var?

(A.Ç.): Sa­yın Er­do­ğa­n’­ın açık ko­nuş­ma­la­rı var. AK­P’­ye oy ve 400 mil­let­ve­ki­li is­ti­yor,
Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun tüm sa­kın­ma­la­rı­na karşın O’na ça­tı­yor, Ana­ya­sal ye­mi­ni­ni
açık­ça çiğ­ne­ye­rek üs­tün­de otur­du­ğu ze­mi­ni yok edi­yor. Ba­kın bu du­rum, 298 sa­yı­lı
Se­çim Ka­nu­nu­mu­zun ih­la­li­dir. Ana­ya­sa­’yı de­ğiş­tir­me­ye ve yok et­me­ye ça­lış­mak­tır.
Dev­le­tin va­ro­luş­sal dü­ze­ni­ni im­ha­ya yö­ne­lik is­yan­dır.
Er­do­ğan açık­la­ma­la­rıy­la Tür­ki­ye­’de yar­gı­nın salt ken­di ira­de­si ol­du­ğu­nu dek­la­re et­miş­tir. Bu hu­ku­kun ege­men­li­ği­ne ve hâ­lâ
ada­let için di­re­ne­cek olan­la­ra yö­ne­lik ölüm­cül bir teh­dit ve mey­dan oku­ma­dır. Ba­zı­la­rı­nın
çiğ­ne­ye çiğ­ne­ye sa­kız et­tik­le­ri ‘dar­be­’ tam da bu­dur iş­te.
Ama dev­le­tin ni­za­mı­nı ve
de­mok­ra­si­yi ko­ru­mak­la gö­rev­li olan yar­gı ku­rum­la­rı ve yük­sek yar­gıç­lar ses­siz­ler. So­ru­yo­rum: Ko­ru­mak­la yü­küm­lü ol­du­ğu Ana­ya­sa il­ga edi­lir­ken Ana­ya­sa Mah­ke­me­si ve
yar­gıç­lar ne­re­de?

“KİT­LE­SEL EF­SUN BO­ZUL­DU­”

(U.D.): Pe­ki yıl­lar­ca baş­ba­kan­lık yap­mış, şim­di de dev­le­tin zir­ve­si­ne gel­miş bi­ri,
siz­ce bun­la­rı ni­çin ya­pı­yor?

(A.Ç.): Baş­ta ola­ğa­nüs­tü yol­suz­luk id­di­ala­rı ol­mak üze­re ana­ya­sa ih­lal­le­ri­ne ka­dar
ola­ğa­nüs­tü cü­rüm­ler sil­si­le­si için­de bu pa­ra­no­ya te­mel­siz de­ğil­dir.
Ha­ram Sa­ra­yın
(AS Kaçak AK-SARAY) iki bi­ni aş­kın oda­sı­nın her du­va­rı­na çar­pıp sa­hi­bi­ne mis­liy­le dö­nen
kor­ku­la­rın ay­rı ay­rı kâ­bus­lar­la yük­lü ürü­nü­dür. Sö­zün özü ‘muk­te­di­r’ ya­rat­tı­ğı kit­le­sel
ef­su­nun ar­tık bo­zul­mak­ta ol­du­ğu­nu yap­tır­dı­ğı araş­tır­ma­lar­la gör­müş bu­lun­mak­ta­dır.

“O­LAY­LAR OLA­Bİ­Lİ­R”

(U.D.): Bü­tün bun­la­rın 1 Ma­yıs ve 1 Ha­zi­ra­n’­da pro­vo­kas­yon­lar ola­bi­le­ce­ği­ne ilişkin
dik­kat­le­ri çek­me­niz­le iliş­ki­si­ni de açar mı­sı­nız?

(A.Ç.): Tür­ki­ye­’de CHP’­ye, Gü­ney­do­ğu­’da HDP’­ye yö­ne­lim­le­rin önü­nü kes­me­ye
ça­lı­şı­yor­lar.
Di­yar­ba­kı­r’­da Ku­r’­an’­ı gös­ter­me­ye va­ran su­iis­ti­ma­lin ne­de­ni ken­di din­dar
Kürt ta­ba­nın­dan HDP’­ye kay­ma­la­rın baş­la­dı­ğı­nı bil­me­si­dir. An­cak bun­lar bu do­zuy­la da
ye­ter­li ol­ma­ya­cak­tır. O hal­de çok da­ha bü­yük ku­tup­laş­tır­ma­la­ra ze­min ha­zır­la­ya­cak
her pro­vo­kas­yo­na kar­şı dik­kat­li ol­ma­mız­da ya­rar var.
Su­ri­ye­’de­ki olay­la­ra da dik­ka­ti­ni­zi
çe­ke­rim. El-Nus­ra bir Ale­vi kö­yün­de kat­li­am yap­tı. El-Nus­ra, do­lay­lı yol­dan El-Kai­de ve
Ba­yır­bu­cak Türk­men­le­ri­’ne des­tek­ler­den söz edi­li­yor. Su­ri­ye re­ji­mi­ne kar­şı Ya­vuz Sul­tan Se­lim Tu­ga­yı, Fa­tih Sul­tan Meh­met Tu­ga­yı, Sul­tan Ab­dül­ha­mit Tu­ga­yı, Ömer Muh­tar Tu­ga­yı, Ri­ca­lul­lah gi­bi ör­güt­ler ne­dir?
Bun­la­rı ne­den söy­lü­yo­ruz? Bi­zim en­di­şe­miz
Su­ri­ye­’de de se­çim­le­ri et­ki­le­ye­cek olay­la­rın ol­ma­sı­dır.
Ama Uğur Bey bi­zim en­di­şe­miz
ken­di­miz için de­ğil­dir. Biz Tür­ki­ye aşı­ğı­yız ve en­di­şe­miz ül­ke­miz, ev­lat­la­rı­mız için­dir.
Ney­se ki mil­le­ti­miz bu se­çim­ler­de ‘Ya­şa­na­cak Bir Tür­ki­ye­’ için ül­ke­mi­zi
Ata­tür­k’­ün ay­dın­lık yo­lu­na otur­ta­cak­tır.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir