Tayyip Erdoğan Kur’an ile yaşamış olsaydı seçim meydanlarında eline alıp sallamazdı!..

Tayyip Erdoğan Kur’an ile yaşamış olsaydı
seçim meydanlarında eline alıp sallamazdı!..

 

Uğur Dündar

Sev­gi­li okur­la­rım,

CHP’­nin ça­lış­kan ve de­ğer­li mil­let­ve­ki­li, emek­li müf­tü İh­san Öz­ke­s’­ten bir mek­tup al­dım.

Öz­kes mek­tu­bun­da “na­mu­su ve şe­re­fi üze­ri­ne ye­min ede­rek Ana­ya­sa­”nın ön­gör­dü­ğü
ta­raf­sız­lık il­ke­si­ne sa­dık ka­la­ca­ğı sö­zü­nü ve­ren Cum­hur­baş­ka­nı Er­do­ğa­n
’­ın,
se­çim mey­dan­la­rın­da Ku­r’­an-ı Ke­ri­m’­i sal­la­ya­rak AK­P’­ye oy is­te­me­si­ni de­ğer­len­di­ri­yor ve
ib­ret ve­ri­ci tes­pit­ler­de bu­lu­nu­yor.

*****
İş­te o mek­tup:

“Sa­yın Uğur Dün­dar,

Sa­yın Cum­hur­baş­ka­nı Tay­yip Er­do­ğan 4 Ma­yıs 2015 Pa­zar­te­si gü­nü Si­ir­t’­te yap­tı­ğı
ko­nuş­ma­da “Sa­yın Kı­lıç­da­roğ­lu! Ben Ku­r’­an ile bü­yü­düm. Ku­r’­an ile ya­şı­yo­rum.
Onu sen ken­di­ne söy­le. Ken­di şah­sın­da Ku­r’­an’­ın ye­ri­nin ne ol­du­ğu ma­lu­m.”
de­di.

Ku­r’­an’­ın mi­ting ala­nın­da sal­lan­ma­sı, si­ya­set are­na­sın­da si­ya­se­te alet edil­me­si, hal­kı­mı­zı
de­rin­den üz­müş­tür. El­ham­dü­lil­lah he­pi­miz Müs­lü­ma­nız, Ku­r’­an tüm hal­kı­mı­zın or­tak ma­ne­vi de­ğe­ri­dir ve he­pi­mi­zin kut­sa­lı­dır. CHP’­li­le­rin de MHP’­li­le­rin de HDP’­li­le­rin de AK­P’­li­le­rin de or­tak ma­ne­vi de­ğe­ri­dir. Kut­sal ki­ta­bı­mız Ku­r’­an’­ı Ke­rim üze­rin­den ay­rış­tır­ma, öte­ki­leş­tir­me ve ku­tup­laş­tır­ma ya­pıl­ma­ya de­vam edil­me­si çe­kil­mez ha­le gel­miş­tir. Öy­le ki AK­P’­ye oy ve­ren seç­men­ler bile di­ni­mi­zin bu den­li is­tis­ma­rın­dan ra­hat­sız ol­mak­ta­dır­lar.
* * *
Pe­ki, ne­den yi­ne bil­dik din – iman, ca­mi – Ku­r’­an is­tis­ma­rı hort­la­mış­tır?
2015 mil­let­ve­ki­li se­çim­le­rin­de CHP hal­kın hu­zu­ru­na çok ha­zır­lık­lı çık­mış­tır.
Ya­şa­na­cak Bir Tür­ki­ye slo­ga­nıy­la her ke­sim­den her­ke­se do­ku­nan her­ke­sin ke­se­si­ne ra­hat­la­tı­cı kat­kı­lar su­nan pro­je­le­ri­ni açık­la­mış­tır. Bu pro­je­le­re hal­kın te­vec­cü­hü his­se­di­lir ha­le gel­miş­tir. CHP gün­de­me otur­muş, umut ol­muş­tur. Bu du­rum kar­şı­sın­da AKP pa­ni­ğe ka­pıl­mış­tır.
Ça­re ola­rak en iyi bil­di­ği ve yap­tı­ğı din is­tis­ma­rı­na tek­rar sa­rıl­mış­tır.

Ne Sa­yın Ge­nel Baş­ka­nı­mız, ne de tüm par­ti­li­le­ri­miz, oy­na­nan bu oyu­na gel­mez ve gel­me­ye­cek­tir. Rah­ma­ni­lik gö­rün­tü­sün­de­ki bu şey­ta­ni tu­za­ğa düş­me­ye­cek­tir. Hal­kın asıl so­run­la­rı­nın üze­ri­nin din iman per­de­siy­le ör­tül­me­si­ne kat­kı­da bu­lun­ma­ya­cak­tır. Bir ta­raf­ta kö­şe­yi dö­nen­le­rin öbür yanda aç­lık­tan ölen­le­rin bu­lun­du­ğu ül­ke­miz in­san­la­rı­nı her se­çim ön­ce­si ya­şa­nan
akıl tu­tul­ma­sı­na kar­şı uya­ra­cak­tır.

El­bet­te emek­li bir müf­tü ola­rak be­nim bir şey­ler söy­le­mem bek­le­nir. Ne di­ye­yim Al­lah ıs­lah
et­sin. Yü­ce Al­lah Ku­r’­an’­ı Ke­ri­mi 1400 yıl ön­ce tüm in­san­lı­ğa hi­da­yet reh­be­ri ola­rak
gön­der­miş­tir. AK­P’­nin ik­ti­da­rı için si­ya­si mal­ze­me ola­rak kul­la­nıl­sın di­ye gön­der­me­miş­tir. 

Sa­yın Tay­yip Er­do­ğan Ku­r’­an’­la bü­yü­yüp Ku­r’­an’­la ya­şa­say­dı, Ku­r’­an’­ı Ke­ri­m’­i
eli­ne alıp mi­ting mey­dan­la­rın­da sal­la­maz­dı. Çün­kü Ku­r’­an ah­la­kı bu­na el­ver­mez.
Ku­r’­an ile ya­şa­yan bi­ri, din is­tis­ma­rın­dan uzak olur.
İs­tis­mar; bi­ri­nin iyi ni­ye­ti­ni kö­tü­ye
kul­lan­ma, sö­mür­me, men­fa­ate dö­nüş­tür­me­dir. Sa­yın Er­do­ğa­n’­ın de­di­ği gi­bi is­tis­mar;
ya­şa­ma­dı­ğı­nız hal­de bir şe­yi ya­şar gi­bi gö­rün­mek an­la­mın­da de­ğil­dir. Ya­şa­ma­dı­ğı hal­de bir
şe­yi ya­şar gi­bi gö­rün­mek mü­na­fık­lık­tır. Ya­şa­dı­ğı bir şe­yi hal­kın gö­zü­ne so­kar­ca­sı­na
gös­ter­mek, ku­lak­la­rı zonk­la­tır­ca­sı­na hay­kır­mak ise ri­ya­dır, gös­te­riş­tir.
Ri­ya ve gös­te­riş ise şirk­tir. Ri­ya ve gös­te­riş, is­tis­mar­dan da­ha az gü­nah de­ğil­dir.
* * *
Sa­yın Dün­dar,

Ku­r’­an hır­sız­lı­ğı ha­ram kıl­mış­tır. Yol­suz­lu­ğu ha­ram kıl­mış­tır. Rüş­ve­ti ha­ram kıl­mış­tır.
İs­ra­fı ha­ram kıl­mış­tır. Dev­let ma­lı­nı aşır­ma­yı ha­ram kıl­mış­tır. Bas­kı­yı ve zul­mü ha­ram kıl­mış­tır.
Yap­tı­ğın­dan su­al edi­le­me­ye­nin, do­ku­nul­maz ola­nın yalnızca Al­lah ol­du­ğu­nu
bil­dir­miş­tir. İn­sa­nın bun­la­rı yap­ma­mış ol­ma­sı bi­le yet­mez. Yö­ne­ti­ci­si ol­du­ğu top­lum­da
bun­la­ra ria­yet edil­me­me­sin­den de so­rum­lu­dur. Ku­r’­an ile ya­şa­mak çok ama çok id­di­alı bir söz­dür. “Hz. Mu­ham­me­d’­in ah­la­kı na­sıl­dı­?” so­ru­su­na Hz. Ai­şe “O’­nun ah­la­kı Ku­r’­an’­dı­.” ce­va­bı­nı ver­miş­ti. Bu ne­den­le­dir ki; ‘Ku­r’­an ya­şa­yan bir can­lı ha­li­ne dö­nüş­se,
için­den Hz. Mu­ham­med çı­kar­dı­.’ de­nil­miş­tir. Bu za­vi­ye­den (AS: açıdan) ba­kıl­dı­ğın­da Ku­r’­an’­la ya­şa­mak ne ka­dar zor, ne ka­dar çe­tin ve ne ka­dar güç bir şey­dir? Hz. Mu­ham­med bu­gün
ya­şa­sa, Bü­lent Arın­ç’­ın da ‘is­raf va­r’ de­di­ği Ak­sa­ra­y’­da ya­şar mıy­dı aca­ba?
Hz. Mu­ham­med bu­gün ya­şa­say­dı as­ga­ri üc­ret­li­nin maa­şın­dan faz­la ol­du­ğu söy­le­nen
bar­dak­tan su içer miy­di aca­ba?
Evet, O’nun sa­ra­yı var­dı; du­var­la­rı ker­piç­ten, üze­ri
hur­ma dal­la­rı ve yap­rak­la­rıy­la ör­tü­lü, biz­zat iş­çi­li­ği­ni ken­di­si­ni yap­tı­ğı bir­kaç mü­te­va­zı oda.
* *** *
Ku­r’­an’­ın is­tis­ma­rı Sıf­fin Sa­va­şı’n­dan be­ri var­dır. Sıf­fin Sa­va­şı’n­da tam boz­gu­na uğ­ra­yıp
ca­nın­dan ola­ca­ğı sı­ra­da Mu­avi­ye, Ku­r’­an yap­rak­la­rı­nı mız­rak­la­rın ucu­na tak­tı­rın­ca;
sa­vaş dur­muş, Mu­avi­ye ca­nı­nı kur­tar­dı­ğı gi­bi hi­la­fe­ti­ne gi­den yo­lu da aç­mış­tır.

O gün bu gün Ku­r’­an is­tis­mar edil­miş­tir. Za­ma­nı­mız­da se­çim­le­ri ci­had an­la­yı­şıy­la
ya­pan­la­rın, ‘Harp hi­le­di­r’ ha­di­si­ni se­çim­ler­de ka­zan­mak için her tür­lü hi­le ve en­tri­ka­ya mes­ned
(AS: dayanak) kı­lan­la­rın var­lı­ğı bi­lin­mek­te­dir. Bu da­ya­nak ahi­ret­te işe ya­rar mı
ya­ra­maz mı el­bet­te gö­rü­le­cek­tir ta­bi­i ki.

Ge­nel Baş­ka­nı­mız Sa­yın Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu­’nun ken­di şah­sın­da Ku­r’­an’­ın ye­ri­nin ne ol­du­ğu ma­lum ise, Tay­yip Er­do­ğa­n’­ın ken­di şah­sın­da Ku­r’­an’­ın ye­ri­nin ne ol­du­ğu da ma­lum­dur.

Okur­la­rı­nız­la pay­laş­ma di­le­ği ve say­gı­la­rım­la,”

İh­san Öz­kes
CHP İs­tan­bul Mil­let­ve­ki­li
Emek­li Müf­tü

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir