85 Yıldır O’nu Niçin Anıyoruz??

Prof. Dr. Ahmet SALTIK MD, BSc, LLM
A​tılım Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı ​AbD
​Hekim, Hukukçu-Sağlık Hukuku Uzmanı, ​Mülkiye’li​
www.ahmetsaltik.net          profsaltik@gmail.com
facebook.com/profsaltik    X : @profsaltik
https://www.instagram.com/ahmet_saltik

(Biraz kısaltılarak Cumhuriyet‘teki köşemizde bu gün yayınlamıştır, syf. 10 ve pdf burada :
85 Yıldır O’nu Niçin Anıyoruz, Ahmet SALTIK
)

Yarın 10 Kasım, Gazi’nin bizlere vedasından bu yana 85 yıl geçti.
Ölen insanların ardından anma değişik gerekçelere dayandırılabilir. Duygusal düzlemde sevgi ilki olmalı. Sevgi ile iç içe ya da ayrık, daha üst bilinç düzeyinde “vefa-şükran borcu” da gerekçe. Sonki ise nesnel tarih bilincine dayalı olsa gerek. İşte bizim dememiz tam da bu.

Kemal Paşa SÖYLEV’inde ısrarla söyler :

 • Sevr Andlaşması salt bir savaş yenilgisi dayatması değildi Osmanlı’ya.
  Batılıların yüzyıllardan beri hazırlayageldikleri soykırım tasarımı idi!

Türkleri Anadolu’da yok etme, tarihten silme.
Birkaç milyon “kılıç artığı” idiler, bulaşıcı hastalıklardan kırılıyorlardı. Çok yoksul ve  eğitimsizdiler. Sanayi yoktu, karasabanın sapına yapışmışlardı kendileri gibi cılız öküzleri, katırları ile. Anadolu’nun yalıtılmış 1/3’ünde birkaç kuşağa kalmaz hem asimile edilirler hem de biyolojik olarak tükenirlerdi…

İşte vedasından 85 yıl sonra Kemal Paşa’yı, biz Türk Ulusunu soykırımdan kurtardığı için anıyoruz.

Ardından Saltanatı kaldırıp Cumhuriyete geçerek, Padişahın kulları olmaktan bizi kurtardı, yurttaşlığa terfi ettirdi.

Neredeyse hiçbir altyapı olmamasına karşın, Batı’nın yüzlerce yılda çok kan dökerek başarabildiği Rönesans, Reform.. Anadolu Aydınlanmasını 15 yılda büyük ölçüde gerçekleştirdi; İngiliz tarihçi Arnold Toynbee’nin itirafları bunlar.

Halkın kendini yönetme hakkı olan “Egemenlik” unutturulmuştu. Mutlak monarklar sözde
doğal hukuk” kuramı uydurarak, kiliseyi yedeklerine çekip “Tac”ı kutsallaştırmış, dokunulmaz – erişilmez kılmışlardı. Aristokrasi, Ruhbanlar ve Feodal beyler üçlüsü, çelik ittifakla örgütsüz
halkı acımasız sömürmekteydiler.

Kemal Paşa’nın buna kökten itirazı vardı.
İngiliz, Amerikan, Fransız, Çin, Rus… devrimlerini çok iyi incelemişti.
Oysa gasp edilen Egemenlik, analarının ak sütü gibi halkın – ulusun hakkı idi.
Bu amaçla 23 Nisan 1920’de Halkın ilk Meclisi açıldı ve “Hakimiyet bila kaydı şart milletindir” ilkesi duvara kazındı, gönüllere yerleştirilmeye çalışıldı.

 • İnsanlık tarihinin en büyük devrimi, egemenliğin sözde, yitik – mistik göklerden
  yeryüzüne indirilmesi ve gerçek sahibine teslimidir.

Kemal Paşa Anadolu’da bir yandan Batı işbirlikçisi ve Oğuz boyu köklerinden koparak
yoz hanedanlaşmış Osmanlı saltanatına, bir yandan 7 düvele meydan okuyarak başardı
bu en büyük devrimi.

Üstelik Türk Devrimi, tarihin en kansız devrimi sayılabilir.

Son ve hain – alçak – soysuz padişah Vahdettin, İngiltere’ye sığınarak ülkeyi terk etmişti. Hanedanın kanı akıtılmamış, sürgüne yollanmıştır. Atatürk Devrimi insancıldır,
halkın gördüğü onca zulme karşın. Saltanat, Türkleri Anadolu’da unutmuştur adeta.

Özgün ve bütüncül bir ideoloji üretmiştir Devrim ve adını Batılılar koymuştur : Kemalizm! Atatürk “6 Ok” ile

 • Cumhuriyetçilikle monarşiyi
 • Halkçılıkla oligarşiyi
 • Devletçilikle, kamuculukla özelleştirmeciliği ve serbest piyasacılığı
 • Laiklikle teokrasiyi
 • Milliyetçilikle, ulusçulukla ümmetçiliği yıkmıştır
 • Devrimcilikle tutuculuğu ve statükoculuğu yıkmıştır.

Laiklik, Cumhuriyetin özünde olan, ulus egemenliğinin ana ilkesidir.
Batılılar yüzlerce yıl kanlı din-mezhep savaşlarından sonra çareyi seküler-dünyasal devlet düzeninde buldu. Kemal Paşa 1937’de Anayasaya koydu.

 • Laiklik yoksa cumhuriyet ve demokrasi olmaz, dinbaz baskıcı yönetim olur.
 • Laiklik yoksa ruhbanın, halifenin, şeyhülislamın, ulemanın, tarikat-cemaatın egemenliği olur.

Devrimci Atatürk, emperyalizme karşı “tam bağımsızlık“, saray saltanatına karşı
ulusal egemenlik“, geri bıraktırılmışlığa karşı bilimsel akılcılıkla “çağdaş uygarlık” savaşımı vermiş; ezilen sömürülen, halklara özgürlük, bağımsızlık ve çağdaşlık yolunu göstermiş,
Yurtta barış dünyada barış” felsefesiyle insanlığa örnek olmuş, uluslararası
kurtuluş öncüsü“dür.

Vedasından 85 yıl sonra bile insanlığı aydınlatıyor ve emperyal oyunları bozuyor.
Düşün ve eylemi geçen bunca yıla karşın hala canlı, geçerli.
Ulusun, özellikle kadınların bağlılığının büyüyerek sürmesiyle, karşıtlarının O’nu
Ulusun gönlünden, bilincinden ve tarihten silmek istemesinin nedeni burada.

Atatürk, ölümü göze alarak Padişahın, Halifenin, tarikat-cemaatların, şeyhülislamın, ulemanın sözde rehberliğine karşı çıktı. Aklı, bilimi, felsefeyi ve sanatı temel alan devrimler yaptı.

 • Hitler, Stalin, Mussolini, Salazar, Franko, Metaksas… diktatörleşirken;
  Atatürk, Yurttaş İçin Medeni Bilgiler kitabı yazdı; demokrasiyi, düşünce özgürlüğünü,
  yurttaş hak ve özgürlüklerini.. belletti halkına, 1930’larda.,

Ulusu etnik ve dinci temelde bölerek, “şeriata dayalı gerici – yobaz darbe” yakın gündemde ve
Batı güdümünde.
Ulusal kaynaklar talan edildi, yerli dinci ve yabancı sermayeye peş keş çekildi,
halk yoksullaşTIRıldı.

 • Kurucu irade “6 Ok” birer birer kırılmak isteniyor bu yıkımı sürdürebilmek için!

Türkiye yeniden sömürgeleştiriliyor.

Oysa Kemalizm-6 Ok; tüm mazlum uluslara hala evrensel reçetedir, günceldir,
bu saldırılara çelik kalkandır!

ATATÜRK, Kemalist ideoloji ve onun özü “6 Ok” ile, başarıya ulaşmış, mazlum uluslara
örnek olmuş, somut ürünü Türkiye Cumhuriyeti ile, üstte açıkladığımız yıkıcı-yok edici saldırılardan bizi korumayı sürdürmekte.

Bilhassa kimsesizlerin kimsesi” olarak tanımladığı kutsal emaneti Cumhuriyetimiz,
tüm hayın saldırılara karşın yüz yaşını doldurdu. Lozan Andlaşması ayakta.

O, gurur ve güvenle, “Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır.” demişti.

Türk ulusu için yapmak istediklerinin çok iyi kavranacağını ve gereklerinin yerine getirileceğini öngörüyor, hatta biliyordu.

İşte tüm bu yalın olguları bir kez vurgulamak, ulus ve küresel kamuoyu ile paylaşmak, kararlılığımızı belirtmek, her şeyin ayrımında – bilincinde olduğumuzu duyurmak için Atamız’ı, vedasından 85 yıl sonra gene anıyoruz ve bunu sürdüreceğiz.

Çok iyi bilinsin ki                                                          :

 • “..Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersek, vazifeye atılmak için içinde bulunacağımız vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceğiz…”
 • “…Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunsa da;
  hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle
  tevhit etse de… Millet, fakru zaruret içinde harap ve bitap düşürülmüş olsa da….”

Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır!

Yarın 10 Kasım 2023’te, hafta boyunca, tüm 10 Kasımlarda ve her nefes alışverişimizde
Atatürk Devrimlerine – laik Cumhuriyete kol – kanat gererek sonsuza dek yaşatacağımızı
dünya aleme haykırmak için O’nu gene anıyoruz 85 yıl sonra! (09 Kasım 2023)
======================
85 Yıldır O’nu Niçin Anıyoruz, Ahmet SALTIK

85 Yıldır O’nu Niçin Anıyoruz??” hakkında bir yorum

 1. Gönül Pınar Atacı

  Ulu Önder ATATÜRK’e adanmış bulunan ve sözün tüm anlamıyla DAHİYANE bir içerik taşıyan teşhisler, saptamalar, irdelemeler, yorumlar, değerlendirmeler, sonuçlar. DAHİ bilgin, hekim, sağlıkcı, mülkiyeci, hukukcu ve siyasetci sevgili hocamız Prof.SALTIK’a en yürekten tebrikler ve teşekkürler, içten selamlar ve sevgiler, derin saygılar ve en iyi dilekler, yeni utkular ve ATA’ya özel bir adak :

  SEN TÜRK OĞLU TÜRKS’ÜN YANİ ATATÜRK’SÜN

  SEN,
  Bu ulu anavatanın
  Ve tüm dünyanın,
  Her bir bölgenin
  Ve bütün evrenin
  En dahi insanısın.

  SEN,
  Her zaman söylemiş olduğun üzere:
  Bizi mahvetmek isteyen kapitalizme
  Ve yoketmek isteyen emperyalizme,
  Her yerde ezilmesi şart komünizme
  Karşı en bilgece ve yiğitce savaşmış
  Ve adı Tarih’e altın harflerle yazılmış
  Tam demokratsın ve gerçek devrimcisin
  Ve tüm genç ve yaşlı kalbleri fet’edensin.

  SEN,
  Tüm 10 Kasım’lar başta, bütün zamanlar ve mekanlarda
  Önünde diz çökülerek sonsuz sevgi ve derin bir saygıyla
  Eğilinen ezeli ve ebedi başkomutansın
  Ve yerel,bölgesel,küresel kahramansın.

  SEN,
  En dahiler dahisi bir Türk OğluTürk’sün
  Yani Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’sün.
  Ulu ve kutsal Anıt Kabri’nde daima rahat ol.
  SANA çıkar her bir ulusal ve toplumsal yol.

  Gönül Pınar Atacı, 10.KASIM.2023

  Cevapla

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir