“TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

“TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN”

Konu: 28.01.2021 gün ve 7263 sayılı bu günkü RG’de yayınlanan (torba) Kanun

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu başta olmak 7 ayrı yasada ek/değişikler yapan 7263 sayılı “TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN” hükümleri analitik olarak özetlenerek aşağıya çıkarılmıştır.

Selam ve saygılarımla. 03  Şubat 2021

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (Em.)
====================================

1Teknokentlerin (Teknoloji Geliştirme Bölgeleri) kuruluşu, işleyişi, yönetim ve denetimini ve bunlarla ilgili kişi ve kuruluşların görev/yetki ve sorumlulukları 26.06.2001 gün ve 4691 sayılı TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ KANUNU ile düzenlenmiştir.

Son değişiklik öncesi göre teknokent kuruluşu için Kurucu Heyet veya Yönetici Şirket tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına başvuru yapılması gerekmektedir.

Başvuru; konuya ilişkin olarak oluşturulmuş geniş katılımlı Değerlendirme Kurulunda görüşülmekte, Kurul görüşü üzerine Cumhurbaşkanı onay ile teknokent kurulmaktadır.

Kurucu Heyet veya daha sonra oluşturulması gereken Yönetici Şirkette:

a)-Üniversite veya ileri teknoloji enstitüsü ya da kamu AR-GE merkezi/enstitüsü,

b)-Kamu kurum ve kuruluş temsilcilerinin

Mutlaka bulunması gerekmektedir.

TOBB / TESK’e bağlı Odalar, Borsalar, Birlikler; BELEDİYELER, AR-GE ve teknoloji geliştirme ile ilgili vakıf, kooperatif ve dernekler Yönetici Şirkette kurucu veya ortak olabilmektedir.

Belediyelerin şirkette kurucu/sonradan ortak olabilmesi için belediye meclisi kararı yeterli olup, ayrıca CB kararı gerekmemektedir.

Yönetici Şirketin (Bölge planlaması, kuluçka merkezleri ve teknoloji ofislerinin kurulması, projesi uygun görülenlere bölge içinde yer tahsisi vb.) olağanüstü sayılabilecek geniş görev/ yetkileri ve (Damga/Emlak vergileri gibi) tanınmış kimi imtiyazları bulunmaktadır.

7263 sayılı Yasayla, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasında (sekizinci kez) ayrıntılı ek/değişiklikler yapılmıştır.

Bu bağlamda;

  • Yasada belirlenmiş kimi (yüksek/ileri teknolojiyi yakalamak vb.) amaçları gerçekleştirmek için “Bilim ve Teknoloji Kurulunun kararlarının dikkate alınmasını” öngören ibare madde metninden çıkarılmıştır.
  • Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bölge) kuruluşlarında başvuruları değerlendirmek için (yeni/ farklı) Değerlendirme Kurulu oluşturulmuştur.
  • Bölgenin yönetimi işletiminden sorumlu şirketin ana sözleşmesi, bölge dışında kuluçka merkezi açılması, işyeri açma / çalışma ruhsatı verilmesi vb. konularda ek düzenlemeler yapılmış, Bakanlık yetkilendirilmiştir.
  • Destek ve muafiyetler konusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır.
  • İstisna edilen yıllık kazançları bir milyon TL üzerinde olan kurumların, bu tutarın %2 sini, yeni kurulmuş işletmeleri desteklemek amaçlı (sermaye koymak vb.) kullanmaları esası getirilmiştir.
  • Yönetici şirketlere ve bölgede çalışanlara vb. tanınan istisna ve muafiyetler 2028 yılı sonuna dek uzatılmıştır.

2- 1567 sayılı Türk Parasının KKH Yasasına eklenen madde ile açık hesabı olup ihbar edilmemiş ihracatçılara kolaylık getirilmiştir.

3- Elektronik İmza Yasasına (elektronik mühür, internet siteleri için elektronik kimlik doğrulama vb.) eklemeler yapılmıştır.

4-28.2.2008 gün ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Yasası kapsamında yapılan indirim, istisna, destek ve teşvik unsurları konularında ek / değişiklikler yapılmıştır.

Bu desteklerden 1 milyon TL üzerinde yararlanmış kurumlara bu miktarın %2 sini, (Teknoloji Bölgelerinde olduğu gibi) “sosyal sermaye” amaçlı kullanmaları yükümlülüğü getirilmiştir.

Destek ve teşvikten yararlananların öngörülen koşulları taşıdıklarına ilişkin saptamaların yapılma süreleri 2 yıldan 3 yıla çıkarılmıştı.

Yerindelik / uygunluk denetimleri Bakanlık veya yönetici şirketlerce yapılacaktır.

Yasanın uygulanma süresi 2028 yılı sonuna dek uzatılmıştır.

5– 6102 sayılı TTK’nda değişiklik yapılmış, gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticaret sicili memurlarında bulunan tatbik imzalarının, merkezi veri tabanındaki sicil dosyasına tutulması, gerektiğinde oradan temin edilmesi esası getirilmiştir.

Not: Bugünkü RG’de Karayolları Trafik Güvenliği Strateji Belgesi ve Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planı konulu 2021/2 sayılı CB genelgesi de yayımlanmıştır.

Sözü edilen Belge / Planlarda trafikteki can yitikleri ve ağır yaralanmaların 2030 yılana dek % 50 oranında azaltılması hedeflenmiştir.

Hedefe ulaşmak için öngörülmüş kurumsal yapılar, eşgüdüm, izleme / değerlendirme, görünürlük etkinliklerinde, belediyelere ve genel idarenin taşra örgütlerine herhangi bir biçimde yer verilmemiş olduğu görülmüştür.

 

 

 

 

 

 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir