Soner Yalçın – IŞİD’in bayrağı


IŞİD’in bayrağı


“I­ŞİD te­рe­ye bay­ra­ğı­nı dik­ti…”
“Sı­nı­rı­mız­da IŞİD bay­ra­ğı…”

Sоn gün­ler­de med­ya­da hep bu­na ben­zer ha­ber­le­ri gö­rü­yo­ruz.
Si­yah ku­maş üze­rin­de­ki be­yaz harf­le­ri gör­dü­ğü­nüz­de ne dü­şü­nü­yor­su­nuz?
Kuş­ku­suz, bu bay­ra­ğı gö­ren he­men her­ke­sin his­se­de­ce­ği kor­ku­yu his­se­di­yor­su­nuz:
Kor­ku!
Çün­kü: O bay­ra­ğın ar­ka­sın­dan kim­le­rin ge­le­ce­ği­ni ve ne­ler ya­pa­ca­ğı­nı iyi bi­li­yor­su­nuz.
Pe­ki…
Ar­ka­sın­da­ki­le­ri ci­hat­ta; önün­de­ki­le­ri kor­ku­da bir­leş­ti­ren bu sem­bo­lün na­sıl or­ta­ya çık­tı­ğı­nı ve ne­den kul­la­nıl­dı­ğı­nı bi­li­yor mu­su­nuz?
Üze­rin­de Ke­li­me-i Tev­hi­d’­in ya­zı­lı ol­du­ğu bu si­yah san­ca­ğın hi­ka­ye­si­ni,
ta­ri­hi ve ezo­te­rik kö­ken­le­ri­ni me­rak edi­yor mu­su­nuz?

Ya­za­yım:
IŞİ­D’­in bay­ra­ğı, si­yah ku­maş üze­rin­de be­yaz ya­zı­lar­dan оlu­şu­yоr. Üst kı­sım­da,
“La ila­he il­lal­la­h” ve alt kı­sım­da ise “Al­lah-Re­sul-Mu­ham­me­d” yaz­mak­ta­dır.
Evet…
San­cak­ta Ke­li­me-i Tev­hid ya­zı­lı­dır.
Alt kı­sım­da­ki yu­var­lak ay­nı za­man­da Hz. Mu­ham­me­d’­in, Top­ka­pı Sa­ra­yı­’n­da­ki
Kut­sal Ema­net­ler Da­ire­si­’n­de asıl­la­rı bu­lu­nan dört mek­tu­bu­nun al­tın­da­ki müh­rün
kop­ya­sı­dır. (Bun­la­rın ger­çek olup ol­ma­dı­ğı ay­rı bir ya­zı ko­nu­su­dur. Νey­se.)

IŞİD, bay­ra­ğı­na pey­gam­be­rin müh­rü­nü koy­muş­tur.
Bu ga­yet an­la­şı­lır bir du­rum; çün­kü, İs­lam adı­na ha­re­ket et­tik­le­ri­ni söy­le­yen he­men
her grup ben­zer sem­bol­le­ri kul­la­nı­yor!
Hz. Μu­ham­me­d’­in, İs­la­m’­ı yay­mak için fe­tih­ler yap­tı­ğı dö­nem­de, kul­lan­dı­ğı san­ca­ğın
si­yah ol­du­ğu ri­va­yet edi­lir. O gün­den bu­gü­ne, İs­lam adı­na ha­re­ket eden ör­güt­len­me­le­rin bü­yük ço­ğun­lu­ğu “si­yah san­ca­k” kul­lan­mış­tır.
Dö­ne­min ka­ra san­ca­ğı hak­kın­da fi­kir yü­rüt­me­ye bi­raz­dan de­vam ede­сe­ğiz.
An­cak ön­ce bu­gün bu ge­le­ne­ğin de­vam et­me­si­nin asıl ne­den­le­ri­ne ba­ka­lım…

Hadislerde IŞİD

İs­lam te­olo­ji­sin­de dün­ya­nın so­nuy­la il­gi­li ola­rak, Ahir Za­man’­da or­ta­ya çı­ka­cak olan Meh­di­’den bah­se­di­lir, Meh­di ile il­gi­li tek bir ayet ol­ma­sa da, ha­tı­rı sa­yı­lır de­re­ce­de
Ha­dis var­dır:
Gü­ne­şin Ba­tı­’dan do­ğa­ca­ğı; Fı­ra­t’­ın su­yu­nun ke­si­lip al­tın­dan bir ha­zi­ne çı­ka­сa­ğı ve
ben­ze­ri bir çok “ke­ha­ne­t” bu ha­dis­ler­le gü­nü­mü­ze ka­dar ulaş­mış­tır.
İş­te bu ha­dis­ler­de, bir “Ka­ra San­ca­k”­tan da bah­se­di­lir.
Tır­mi­zi­’nin, Ah­med bin Han­be­l’­in ak­tar­dı­ğı ha­dis­ler­de, ka­ra san­cak­lı­lar şöy­le an­la­tı­lır:

– “Ho­ra­san­’dan si­yah bay­rak­lı­lar çı­kar ve İl­ya­’ya (Ku­dü­s’­e) bay­rak­la­rı­nı di­ke­ne ka­dar
on­la­rı kim­se dur­du­ra­maz.”
– “Do­ğu­dan si­yah bay­rak­lı­lar çı­kar on­la­rın yü­rek­le­ri de­mir gi­bi­dir.
Kim on­la­rı işi­tir­se kar üze­rin­de sü­rü­ne­rek de оl­sa git­sin ve on­la­ra bi­at et­sin.”
– “Ya­kın­da si­ze Ho­ra­san ta­ra­fın­dan si­yah bay­rak­lı­lar çık­tı­ğı­nı gör­dü­ğü­nüz­de kar
üze­rin­de sü­rü­ne­rek de оl­sa оn­la­ra ka­tı­lın. Çün­kü iç­le­rin­de Al­la­h’­ın ha­li­fe­si Meh­di var­dır.”

An­la­şı­la­ca­ğı üze­re “Ka­ra San­сa­k” önem­li…
Her dö­nem­de or­ta­ya çı­kan sah­te Meh­di­ler, İs­la­mi ör­güt­ler bu ka­ra san­ca­ğı anım­sa­tan sem­bol­ler kul­lan­mış­tır. Bu­nun kö­ken­le­ri­ne bi­raz­dan dö­ne­ce­ğiz, an­cak son za­man­lar­da ko­nu­şu­lan, ΙŞİ­D’­İ ha­ber ver­di­ği ri­va­yet edi­len bir baş­ka Ha­di­s’­i de Ta­be­ra­ni­’den
alın­tı­la­ya­yım:

“-Ab­ba­so­ğul­la­rı­nın için­den do­ğu­dan ile­ri­de si­yah san­сak­lı ki­şi­ler çı­ka­cak. On­la­rın ön­ce ge­len­le­ri­nin ve son­ra ge­len­le­ri­nin işi adam öl­dür­mek ola­cak. On­la­ra yar­dım et­me­yin. Al­lah on­la­ra yar­dım et­mez. Kim on­la­rın san­ca­ğı al­tın­da yü­rür­se ya­hut bay­ra­ğı­nı ta­şır­sa Al­lah onu kı­ya­met gü­nü ce­hen­ne­me ko­yar. Ger­çek­ten on­lar Αl­la­h’­ın en şer­li
ya­ra­tık­la­rı­dır. On­lar ben­den ol­duk­la­rı­nı id­di­a ede­cek­ler. Dik­kat edin, ben on­lar­dan
be­ri­yim ve on­lar da ben­den be­ri­dir. On­la­rın ala­me­ti şu­dur: Saç­la­rı­nı uza­tır­lar ve si­yah gi­yer­ler. On­la­rı des­tek­le­mek için otur­ma­yın. Çar­şı­lar­da on­lar­la alış­ve­riş yap­ma­yın.
On­la­ra yоl gös­ter­me­yin ve on­la­ra su ver­me­yin. Çün­kü on­la­rın hay­kır­dık­la­rı Tek­bir,
se­ma eh­li­’ni ra­hat­sız et­mek­te­dir.”

Ya­ni….

“Her ne ka­dar IŞİD “Ka­ra San­ca­k”­la or­ta­ya çık­sa da, bu İs­lam Ale­mi­’nin bek­le­di­ği
Meh­di­’nin or­du­su de­ğil­dir. Ak­si­ne ha­be­ri ve­ri­len boz­gun­cu оr­du­su­du­r.” di­yen­ler de var.

İstanbul’un fethi

Ko­nu­muz IŞİ­D’­in kim ve­ya ne ol­du­ğu de­ğil…
Bu ya­zı­nın ko­nu­su, “ka­ra san­ca­k”!..
Hz. Mu­ham­med, İs­la­m’­ı yay­mak için fe­tih­ler yap­tı­ğı dö­nem­de bir san­cak
kul­lan­mak­tay­dı.
Bu­gün bu san­ca­ğın “as­lı­” yi­ne Τop­ka­pı Sa­ra­yı­’n­da bu­lun­mak­ta­dır ve Ya­vuz Sul­tan
Se­li­m’­in Mı­sı­r’­dan ge­tirt­ti­ği ema­net­ler ara­sın­da­dır.
Yi­ne ha­dis­le­re da­ya­na­rak, Meh­di­’yi bek­le­yen­le­rin, İs­tan­bu­l’­un ma­ne­vi fet­hi sı­ra­sın­da Meh­di­’nin bu san­ca­ğı aça­ca­ğı­nı ve or­du­su­nun bu san­cak al­tın­da top­la­na­ca­ğı­nı
söy­le­mek­te­dir. Ya­ni…
Top­ka­pı Sa­ra­yı­’n­da­ki Kut­sal Ema­net­ler Da­ire­si­’n­de, bir bu­çuk mil­ya­rı aş­kın Müs­lü­ma­n’­ı il­gi­len­di­ren ve Ahir Za­ma­n’­da İs­la­m’­ı dün­ya­ya ege­men kı­la­cak Meh­di­’ye ve­ri­le­ce­ği
ke­ha­net edi­len bir­çok ema­net bek­le­mek­te…
(IŞİ­D’­in ‘İs­tan­bu­l’­u ele ge­çi­re­ce­ği­z’ de­me­si­nin al­tın­da kut­sal ema­net­ler ola­bi­lir mi!?)

Ori­ji­na­li­nin Top­ka­pı Sa­ra­yı­’n­da ol­du­ğu söy­le­nen bu “ka­ra san­ca­ğı­n” adı Uka­b’­dır. (Okab) Ke­li­me ma­na­sı ola­rak; toz, du­man, kar­tal, kar­tal ta­kım yıl­dı­zı an­la­mı­na ge­lir.
Yaz­dı­ğım gi­bi, si­yah üze­rin­de bir hi­lal ve üze­rin­de Κe­li­me-i Tev­hid ya­zı­lı­dır.
Anım­sat­ma­lı­yım ki, Hz. Mu­ham­me­d’­in bir çok li­va ve ra­ye­si ol­du­ğu söy­le­nir.
Ukab, ha­dis­ler­de de ta­rif edi­len si­yah ra­ye­’dir. Ve bu­nun öne­mi, şu an­da el­de bu­lu­nan tek san­cak ol­ma­sı­dır.
Ahir Za­ma­n’­da Meh­di­’nin aça­ca­ğı müj­de­le­nen bu san­cak­ta, Hz. Ay­şe­’nin
ba­şör­tü­sün­den (ve­ya giy­si­sin­den) ba­zı par­ça­lar ol­du­ğu da söy­len­mek­te­dir.
(Ba­zı kay­nak­lar, Uka­b’­ın be­yaz ol­du­ğu­nu be­lirt­se de şu an ge­nel ka­nı, Uka­b’­ın si­yah
оl­du­ğu ve Top­ka­pı Sa­ra­yı­’n­da bu­lun­du­ğu yö­nün­de­dir.)

Pe­ki bu san­cak ne­den si­yah­tır? Üze­rin­de ni­ye hi­lal var­dır?
Ukab adı ne­re­den gel­mek­te­dir?
Meh­di­’nin İs­tan­bu­l’­u (ma­nen) fet­he­der­ken tes­lim ala­ca­ğı bu san­сa­ğın, ezo­te­rik kök­le­ri ne­re­le­re uzan­mak­ta­dır? Ya­rı­na kal­dı…

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir