ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA


ANKARA NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ 
SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

*YÜRÜTMENİN DURDURULMASI İSTEMİ VARDIR*

DAVACI : Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi
(0990016151 Maltepe VD)
GMK Bulvarı No:102/7-8 Maltepe Ankara

VEKİLİ : Av. A.Kutlay ALPUĞAN

DAVALI : Ankara Valiliği, Ankara

D.KONUSU : Ankara Valiliğinin 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı İzin Verilmediğine ilişkin idari işleminin Yürütmesinin Durdurulması ile iptali istemine ilişkindir.

AÇIKLAMALAR :

Müvekkil Dernek,16.04.1993 tarih ve 21554 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Bakanlar Kurulu’nun 28.03.1003 tarih ve 93/4239 sayılı kararı ile “Kamuya Yararlı Çalışan Dernekler” statüsündedir.

Bu amaçla, tüzüğünde belirtilen amaçlar doğrultusunda çalışmalarda bulunan ve bu çalışmaları ile kamu oyunun takdir ve beğenisini de kazanmış olan müvekkil dernek, Cumhuriyetimizin ve Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün değerlerine sahip çıkmakta ve bu doğrultuda da Ulusal günlerde ve bayramlarda bir takım anma ve toplantılar yapmaktadır.

Yine bu amaçlarla bu yıl kutlanacak olan Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde düzenlenen birtakım etkinlikler içinde, 29 Ekim 2012 günü Saat 11.00’de, Cumhuriyetimizin ilan edildiği Ulus semtindeki 1. Meclis önünde, bir takım kitle örgütleri ile birlikte ortak basın açıklaması yapmayı amaçlamış ve bu basın açıklamasının ardından da Ulu Önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK’ün manevi huzuruna çıkmak üzere ANITKABİR ziyaretinde bulunmayı kararlaştırmıştır.

Bu durumu belirtir dileğimiz, Ankara Valiliği’nie 01.10.2012 tarih ve 2012/1813 sayılı Müvekkil dernek evrakından çıkmış yazı ile bildirimde bulunulmuştur

Müvekkil dernek tarafından, davalı mülki amirliğe gönderilen bu bildirime yanıt olarak Davalı idare, 16.10.2012 tarihli yazısı ile; söz konusu toplantı ve gösteri yürüyüşü eyleminin, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanuna’na, aykırı bir faaliyet olduğu ve 5442 sayılı İl idaresi Kanununun 11/c maddesi gereğince Valilik Makamının 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı olurları ile İZİN VERİLMEDİĞİ, bildirilmiştir.
Bunun üzerine müvekkil dernek, diğer kitle örgütleri ile birlikte imzaladıkları bir yazı ile, herhangi bir yürüyüşten söz etmeyerek sadece basın açıklamasında bulunulacağını, davalı mülki amirliğe bildirmiştir.

Davalı Mülki Amirlik, müvekil derneğin talebini, yürüyüş yapılacağı gerekçesi ile kabul etmemiş ancak müvekkil derneğin talebinde yürüyüş yapılacağına ilişkin bir talep olmamıştır. Bunun diğer kitle örgütlerince yapılan başka bir faaliyet ile ilişkilendirilerek reddedilmesi üzerine müvekkil dernek 18.10.2012 tarihinde, diğer kitle örgütleri ile birlikte imzaladıkları bir dilekçe ile sadece Basın Açıklaması yapılacağı ve etkinliğin adının da “ VATAN VE CUMHURİYET İÇİN HALK BULUŞMASI “ olduğu bildirilmiştir.
Ancak bu yazıya karşı, davalı Mülki Amirliğin 22.10.2012 tarihinde İnternet Basın Bürosundan yapılan bir açıklama ile müvekkil derneğin yaptığı başvuru ve müvekkil dernek önderliğinde düzenlenen Vatan ve Cumhuriyet İçin Halk Buluşması etkinliğinin, kanuna aykırı olduğu ilan edilerek izin verilmeyeceği bildirilmiştir.

Davalı idare izin vermeme gerekçesinde müvekkil dernek hakkında “Ana cadde ve meydanlarda yürümek sureti ile kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği”, “resmi niteliği bulunmayan oluşumlar “ olarak beyanlarda bulunmuş olmakla, izin vermeme gerekçesini, niyet okuma yöntemi ile illegal bir dernek olarak ilan edilmiştir.

Müvekkil dernek, yasalara göre kurulmuş ve kamuya yararlı dernek statüsü almış, saygın bir dernektir. Davalı idareye yapılan başvuru gayet açık ve nettir. 29 Ekim 2012 günü Saat 11.00’de 1.Meclis Önünde Basın açıklaması yapılacağı ve sonra da Anıt Kabir ziyareti yapılacağı bildirilmiştir.

Ancak davalı idare, yürüyüş talebimiz olmamasına rağmen yürüyüşe izin vermediğini, basın açıklamasında bulunulamayacağını ve Cumhuriyet Bayramının kutlayan ve bu amaçla etkinlik düzenleyen müvekkil derneği yasal olmayan bir kuruluş olarak ilan etmek sureti ile tamamen Anayasaya ve yasalara aykırı olarak, talep ile bağdaşmayan eylemler bahane edilmek sureti ile reddedilmiştir.

Müvekkil dernek sadece basın açıklaması yapmak istemiştir. Basın Açıklaması, izne tabi olmadığı bilinen bir hukuki gerçekliktir.2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun 4/b maddesi, “ kanunlara uymak, kendi kural ve sınırları içinde kalmak şartı ile kanun veya gelenek ve göreneklere göre yapılacak toplantı, tören,şenlikx karşılama ve uğurlamalar, bu kanun hükümlerine tabi değildir.

Davalı idare ise kamu oyuna yaptığı açıklama ile güvenlik güçlerince başvurulacak olan yaptırımlar belirtilerek, bu güne kadar yasal zeminde kalmış olan ve kalmaya da devam edecek olan, ülkemizin en saygın kitle örgütlerinden olan müvekkil dernek üyelerinin, suç işleyecekleri peşin hükmü ile adeta tehdit edilmesi de, hoş olmamıştır. Müvekkil dernek alelade bir örgüt değildir. Bu şekilde davranılmış olması da davalı idarenin tamamen peşin hükümlü ve Ulusal bayramı, resmi kutlamalar dışında kutlanmasına izin vermeyen bir zihniyet ile hareket ettiğinin bir göstergesi olmuştur.

Bu nedenlerle müvekkil derneğin 01.10.2012 tarih ve 1813 sayılı yazı ile bildirimde bulunduğu 29 Ekim 2012 tarihinde Saat 11.00’de, Ulus’da 1.Meclis önünde yapacağı Cumhuriyetimizin ilanına yönelik Basın Açıklaması ve sonra da Anıt Kabir ziyaretine yönelik etkinliğine izin vermeyen 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı işleminin iptal edilmesini ve konunun aciliyeti ve kutlanmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Bayramının tarihine az bir süre kalması nedeni ile idari işlemin Yürütmesinin durdurulmasına karar verilmesini öncelikli olarak talep etmekteyiz.

HUKUKİ NEDENLER : Dernekler Kanunu, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Hakkındaki Kanun, vs. yasa hükümleri ile ilmi ve kazai içtihatlar.

DELİLLER : Dilekçeler, basın açıklamaları, afişler vs. deliller.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda arz ettiğimiz nedenler ile, müvekkil derneğin 01.10.2012 tarih ve 1813 sayılı yazı ile bildirimde bulunduğu 29 Ekim 2012 tarihinde Saat 11.00’de, Ulus’da 1.Meclis önünde yapacağı Cumhuriyetimizin ilanına yönelik Basın Açıklaması ve sonra da Anıt Kabir ziyaretine yönelik etkinliğine izin verilmemesine yönelik davalı idarenin 16.10.2012 tarih ve 20160 sayılı işleminin iptal edilmesini ve konunun aciliyeti ve kutlanmasına izin verilmeyen Cumhuriyet Bayramının tarihine az bir süre kalması nedeni ile idari işlemin Yürütmesinin, davalı idare savunması alınmadan önce durdurulmasına karar verilmesini, mahkeme masrafları ile vekalet ücretinin davalı idareye yükletilmesine karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederim.

Davacı
Atatürkçü Düşünce Derneği
Genel Merkezi Vekili
Av. A. Kutlay ALPUĞAN

==============================================================

ANKARA VALİLİĞİ BASIN AÇIKLAMASI

Basın yayın kuruluşları münteşir haberlerinden bazı dernekler ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından yapıldığı anlaşılan duyurular ile vaki başvurulardan “29 Ekim Seferberlik Yürüyüşü” ve “Vatan ve Cumhuriyet için Halk Buluşması” adı altında illerden Ankara’ya gelerek 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara’da Ulus 1. TBMM önünde kitlesel basın açıklaması yapılması ile ana cadde ve meydanlarda yürümek suretiyle kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenlenmek istendiği öğrenilmiştir.
2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu hükümleri uyarınca, Ankara İlinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılacak yerler önceden belirlenmiş ve ilan edilmiştir. Kanunların işbu açık hükümleri karşısında, Ulus 1. TBMM önü ile ana cadde ve meydanlarda gerekçesi ne olursa olsun hiçbir eylemin gerçekleştirilmesi yasal olarak mümkün değildir.

Ankara ilinde 2911 Sayılı Kanun hükümlerine göre bildirimde bulunulması ve daha önceden ilan edilen yasal meydan, açık alanlar ile kapalı yerlerde yapılmak istenen toplantı ve gösteri yürüyüşleri demokratik ve hukuki anlayış içerisinde elbette değerlendirilmektedir.

Bu duruma göre, Ankara ilinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü bazı dernek ve resmi niteliği bulunmayan oluşumlar tarafından organize edileceği duyurulan yürüyüş eylemi, 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na açıkça aykırıdır. Anayasa ve Kanunların açık olarak yasakladığı durum, tutum ve eylemler demokrasinin güvencesi altında olamaz ve Ankara İlinde hiçbir kanunsuz eylem, gerekçesi ne olursa olsun, kabul edilemez.

Kaldı ki, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin kuruluşunun 89. yıldönümü; 29 Ekim 2012 tarihinde Ankara İlinde tüm Ankara’lıların katılımıyla engin sevinç ve coşku içerisinde kutlanacaktır. İnsanlık tarihinin, milletlerin sarsılmaz ortak iradesi ile kaderlerini böylesine kendi elleriyle ve kanlarıyla yazdığına çok nadir şahit olduğu ve Türk Milletinin tarih sahnesinde yeniden dirilişini sembolleştiren Cumhuriyet Bayramı, ulusal anlam ve estetiği içerisinde Ankara’da Ulusal ve Resmi Bayramlar Yönetmeliğine uygun olarak belirlenmiş etkili ve yaygın programlarla kutlanacak olup 29 Ekim 2012 Pazartesi günü Ankara ilinde başkaca herhangi bir program uygulaması da yapılmamaktadır.

Ankara ilinde işbu yasal olmayan eyleme tevessül edilmesi halinde, meydana gelebilecek her türlü olaylardan ve doğabilecek zararlardan; organize edenler ile söz konusu eyleme katılanların sorumlu olacağı, kanunsuz eylemin güvenlik güçleri tarafından engelleneceği ve eylemi organize edenler ile katılanlar hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapılacağı hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir