Etiket arşivi: UNAIDS

Dünya AIDS Günü 2021: Eşitsizlikleri sonlandır, AIDS’i sonlandır!

HIV enfeksiyonu tedavisinde son yıllarda elde edilen önemli başarılara karşın, halen dünyada yaklaşık 38 milyon kişi HIV ile yaşamaktadır ve HIV enfeksiyonu önemli ve öncelikli bir halk sağlığı sorunu olmaya devam etmektedir.

Yıllık yeni HIV enfeksiyonu sayısı 2000 yılında 3 milyonun üzerindeyken bugün 1,5 milyona inmiş, HIV enfeksiyonuna bağlı ölümler 2007 yılında 2 milyona yaklaşırken, geçtiğimiz yıl 680 bine gerilemiştir. Bu sayılar hala çok yüksek olmakla birlikte, sağlanan azalışlar önümüzdeki dönem için umut vericidir.

Küresel ölçekte yeni olgu sayısı her yıl azalmaktayken, Türkiye ve çevresindeki ülkelerde yeni olgu sayılarının sürekli artış göstermesi dikkat çekicidir. Son bir iki yılda Türkiye’de belirlenen yeni olgu sayılarının önceki yıllara göre azaldığı yönündeki veriler –uzun dönem verileri incelendiğinde– dikkatle izlenmeyi ve doğrulanmayı gerektirmektedir. Türkiye’de olgu sayıları halen Dünya ortalamasının altındadır; ancak, artışın sürmesi durumunda bu tablo değişecek gibi görünmektedir. Bu gidiş, küresel deneyimlerden ve bilgi birikiminden yararlanmak yoluyla durdurulabilir.

Küresel ölçekte yeni olguların ve ölümlerin azalmasını sağlayan başlıca iki müdahale alanı bulunuyor. Bunların ilki, bulaşmayı önleyici koruyucu davranışların toplumda yaygınlaştırılmasıdır. Üreme sağlığı ve cinsel sağlık hizmetleri ile risk altındaki kesimlere ve toplumun bütününe yönelik farkındalık ve güvenli cinsel davranış eğitimleri ile bu alanda etkili sonuçlar alınabilmektedir. Öte yandan, tedavideki gelişmelerin de küresel başarıda büyük payı vardır. Doğru ve sürekli olarak uygulanan anti-HIV tedavileri enfeksiyonun semptomatik hastalığa (AIDS’e) dönüşmesini başarıyla önlemektedir. Uygun tedavinin sağlanması bulaştırıcılığı da büyük ölçüde önlemektedir. Böylece, tedaviye erişimi olan HIV pozitif kişilere, daha iyi işbirliği sağlanarak güvenli davranış kazandırılabilmekte ve viral yükün sıfıra yaklaşması ile paralel olarak bulaştırıcı olmaları da önlenmektedir. Başka bir anlatımla, HIV pozitif bireylerin tedaviye erişimleri hem kendilerinin sağlığını korumak, hem de yeni olguları önlemek için çok etkili olmaktadır.

Dünyada, HIV ile yaşayanların % 73’ü anti-retroviral tedaviye erişebilmektedir. Bu oran önceki yıllara göre çok olumlu olmakla birlikte UNAIDS’in belirlediği %90 hedefinin altındadır. UNAIDS, HIV pozitif kişilerin en az %90’ının tanı alması, tanı alanların en az %90’ının tedaviye erişebilmesi ve tedaviye erişenlerin en az %90’ında bu tedavinin tam ve sürekli olmasının sağlanması durumunda HIV enfeksiyonu pandemisinin denetim altına alınabileceğini öngörmüştür. Eşitsizlikler, 90-90-90 hedefleri olarak ifade edilen bu hedeflere ulaşmayı güçleştiren en önemli etmendir. COVID-19 Pandemisi de eşitsizlikleri artırarak ve hizmete erişimi engelleyerek süreci olumsuz etkilemektedir.

Türkiye’de HIV enfeksiyonu tedavisinde kullanılan ilaçlar sağlık güvencesi kapsamında yer almakta ve HIV pozitif bireylerin tedaviye erişimi sağlanabilmektedir. Ancak henüz bu anti-HIV tedavi uygulamalarının 1. Basamak sağlık hizmetlerine ve Üreme Sağlığı Programlarına entegrasyonu (AS: eklemlenmesi) sağlanmamıştır. HIV’le yaşayan bireylerin sayısının giderek artması ile birlikte, bu hizmetlerin entegrasyonu (AS: bütünleştirilmesi) tedavinin sürekliliği için önemli bir gereklilik haline gelmiştir. Bundan başka, sığınmacılar, mahpuslar gibi özel grupların tanı ve tedavi hizmetlerine ve ilaca erişimleriyle ilgili sorunlar yaşanmaktadır. Anti-HIV tedavilerin etkili olması için tedavi sürekliliği büyük önem taşır ve bu yüzden dezavantajlı toplum kesimlerinden kişilerin tedaviye erişimleri özel yaklaşım gerektirir.

Türkiye’de 90-90-90 hedeflerine ulaşmak ve HIV enfeksiyonlarının artış eğilimini durdurmak için önemli bir sorun, tanı konulmayan HIV enfeksiyonlarıdır. Tedavi ve kontrolün (AS: denetimin) sağlanabilmesi için önce HIV enfeksiyonu tanısının konması gereklidir. Toplumda bu konuda olumsuz yargıların, dışlayıcı ve damgalayıcı tutumların yaygınlığı ve sağlık kuruluşlarında gizliliğin sağlanamadığı örneklerin çokluğu tanı için başvuruları güçleştirmektedir. Riskli cinsel davranışı olan, bu nedenle HIV ile ilgili endişesi olan kişilerin endişe etmeden başvurarak bilgi alabileceği, isimsiz ve ücretsiz test yaptırabileceği birimlerin artırılması gereklidir. Halen Türkiye’de bir elin parmaklarını geçmeyen ve Belediyeler tarafından açılmış anonim (AS: adsz) test merkezleri, kısıtlı sayılarına karşın çok önemli bir hizmet sunmaktadır. Bu merkezlerin her ilde ve başlıca her Sağlık Bakanlığı hastanesi bünyesinde bulunması ve tanı için başvurunun teşvik edilmesi önemli bir gereksinimdir. Bundan başka, HIV tarama programının 1. Basamak sağlık hizmetlerine entegre edilmesi (eklenmesi) de bu hizmetin yaygınlığını ve ulaşılabilirliğini artıracaktır.

2021 Dünya AIDS Gününün bu yılki teması

 • “Eşitsizlikleri sonlandır. AIDS’i sonlandır”

şeklinde formüle edilmiştir (AS: belirlenmiştir). Eşitsizlikler en köklü toplumsal sorunlardandır ve günümüzde en ağır biçimde sürmektedir. HIV/AIDS dahil birçok halk sağlığı sorunu eşitsizlikler temelinde büyümekte, çözüm güçleşmektedir. Dünya Sağlık Örgütü’nün 70’li yıllardan itibaren (AS: başlayarak) ortaya koyduğu eşitlik hedeflerine halen ulaşılamamıştır. Eşitsizlikler temel olarak makro-ekonomik sistemin yapısal özelliklerinden kaynaklanmaktadır ve yok edilmesi de kolay gözükmemektedir. Ancak bugünkü sistemler içinde bile eşitsizlikleri azaltabilmek, derin uçurumları ortadan kaldırmak mümkündür. Bu yıl 1 Aralık Dünya AIDS Günü için belirlenen eşitsizlikleri sonlandırma teması bu açıdan büyük önem taşımaktadır. Sağlığın her alanında, eşitsizlikleri dikkate almayan çabalar ancak sınırlı yarar sağlayabilir.

 • Eşitsizliklerin azaltılması ve ortadan kaldırılması için çalışmak halk sağlığı yaklaşımının temelini oluşturur.

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi 1. maddesine göre

 • “Bütün insanlar özgür, onur ve haklar bakımından eşit doğarlar.”

Bu ilkeyi soyut bir genelleme olarak değil, var olan toplumsal ve uluslararası sorunların temelden çözümünün anahtarı olarak görmek gerekir. HIV enfeksiyonu taşıyan bireyler ve HIV nedeniyle damgalamaya uğrayan toplum kesimleri başta olmak üzere, toplumun tüm kesimlerine yönelik her türlü ayrımcılığa son verilmesi gereklidir. HIV pandemisi, halk sağlığı sorunlarının çözümü için eşitsizliklerin ve ayrımcılığın önlenmesi gerektiğini gösteren deneyimler sağlamıştır. Bu deneyimlerden yararlanmak gerekir.

 • Eşitsizlikleri sonlandıralım; AIDS’i sonlandıralım!

*Bulaşıcı Hastalıklar Çalışma Grubu adına, Prof. Dr. Tacettin İnandı ve Prof. Dr. Tuğrul Erbaydar tarafından hazırlanmıştır.

World AIDS Day – Closing the gap in HIV prevention and treatment services

World AIDS Day – Closing the gap in HIV prevention and treatment services
1 December 2014

Dostlar,

Bu gün “Dünya AIDS Günü“… (World’s AIDS Day)

Trakya Üniversitesi’nde çalışırken, bir bölük arkadaş
AIDS Savaşım Derneği Edirne Şubesini kurmuş ve yönetiminde çalışmaktaydık..

Tıp Fakültesi’nde de Halk Sağlığı dersleri kapsamında “HIV / AIDS Epidemiyolojisi” konulu bir dersi vermekteydik.

Yıllarca yaptık bu görevi (2004’te Ankara Üniversitesine geçene dek..)..

1988’den bu yana 26. kez DÜNYA AIDS GÜNÜ yaşanıyor..

Bu gün sitemize, bizim de üyesi olduğumuz HASUDER‘in
(Halk Sağlığı Uzmanları Derneği) konuya ilişkin açıklamayı ve uyarıları koyduk..

Ayrıca Hacettepe Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD’nın halka dönük sağlık eğitimi iletisini de paylaştık. Bu dosya 3. oluyor..

DSÖ‘nün (Dünya Sağlık Örgütü) web sitesinde de epey kaynak var..
BM de bir özel örgütlenmeye giderek, DSÖ ile bağlantılı UNAIDS birimini oluşturdu.

DSÖ sitesindeki yazılar ne yazık ki Türkçe değil.. İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Rusça ve Arapça yayınlar yapılıyor genellikle. Tüm mtinleri çevirecek zamanımız da üzgünüz ama yok..

Yine de yararlı olacağını düşünüyoruz ve aşağıda seçtiklerimizi paylaşıyoruz..

Sevgi ve saygıyla.
01.12.2014, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net

============================================

World AIDS Day – Closing the gap in HIV prevention and treatment services
1 December 2014

1_December_2014

As the global efforts to achieve the ambitious HIV targets accelerate, the World Health Organization issues new recommendations for countries to address important gaps in HIV prevention and treatment services. On December 1, WHO releases
a new update to recommend antiretrovirals as an emergency prevention following HIV exposure, and to prevent infections that affect a large number of people living with HIV.

In 2013, WHO published consolidated guidelines on the use of antiretrovirals that promote earlier, simpler and less toxic interventions. Since then, more than three quarters of WHO priority countries with high burdens of HIV have adopted these recommendations. A record 13 million out of 28 million people in need received treatment in 2013.

However, WHO remains concerned about the majority of people living with HIV who do not have access to comprehensive prevention and treatment services. The new update includes recommendations on post-exposure prophylaxis and the use of cotrimoxazole prevention. The update is the second supplement of the WHO consolidated guidelines on the use of antiretroviral drugs for treating and preventing HIV infection, released in June 2013.

11.7 million At the end of 2013, 11.7 million people had access to antiretroviral therapy in low- and middle-income countries.

35 million At the end of 2013, 35 million people were living with HIV.

28 million Over 28 million people are eligible for antiretroviral therapy,
under WHO 2013 consolidated ARV guidelines.

10 facts on HIV/AIDS

Updated November 2014

Portrait of a woman smiling

© WHO/James Oatway 2009

HIV/AIDS remains one of the world’s most significant public health challenges, particularly in low- and middle-income countries.

As a result of recent advances in access to antiretroviral therapy (ART), HIV-positive people now live longer and healthier lives. In addition, it has been confirmed that ART prevents onward transmission of HIV.

At the end of 2013, 11.7 million people were receiving ART in low- and middle-income countries; this represents 36% [34–38%] of the 32.6 million [30.8–34.7 million] people living with HIV in low- and middle-income countries.

Progress has also been made in preventing mother-to-child transmission and keeping mothers alive. In 2013, close to 7 out of 10 pregnant women living with HIV – 970 000 women – received antiretrovirals (ARVs).

WHO has released a set of normative guidelines and provides support to countries in formulating and implementing policies and programmes to improve and scale up HIV prevention, treatment, care and support services for all people in need.

This fact file provides current data on the disease, and ways to prevent and treat it.

Read 10 facts on HIV/AIDS

Related links

*****************************

HIV/AIDS

Fact sheet N°360
Updated November 2014


Key facts

 • HIV continues to be a major global public health issue, having claimed more than 39 million lives so far. In 2013, 1.5 [1.4–1.7] million people died from HIV-related causes globally.
 • There were approximately 35.0 [33.2–37.2] million people living with HIV at the end of 2013 with 2.1 [1.9–2.4] million people becoming newly infected with HIV in 2013 globally.
 • Sub-Saharan Africa is the most affected region, with 24.7 [23.5–26.1] million people living with HIV in 2013. Also sub-Saharan Africa accounts for almost 70% of the global total of new HIV infections.
 • HIV infection is usually diagnosed through blood tests detecting the presence or absence of HIV antibodies.
 • There is no cure for HIV infection. However, effective treatment with antiretroviral (ARV) drugs can control the virus so that people with HIV can enjoy healthy and productive lives.
 • In 2013, 12.9 million people living with HIV were receiving antiretroviral therapy (ART) globally, of which 11.7 million were receiving ART in low- and middle-income countries. The 11.7 million people on ART represent 36% [34–38%] of the 32.6 [30.8–34.7] million people living with HIV in low- and middle-income countries.
 • Paediatric coverage is still lagging in low- and middle-income countries. In 2013 less than 1 in 4 children living with HIV had access to ART, compared to over 1 in 3 adults.

The Human Immunodeficiency Virus (HIV) targets the immune system and weakens people’s surveillance and defence systems against infections and some types of cancer. As the virus destroys and impairs the function of immune cells, infected individuals gradually become immunodeficient. Immune function is typically measured by CD4 cell count. Immunodeficiency results in increased susceptibility to a wide range of infections and diseases that people with healthy immune systems can fight off.

The most advanced stage of HIV infection is Acquired Immunodeficiency Syndrome (AIDS), which can take from 2 to 15 years to develop depending on the individual. AIDS is defined by the development of certain cancers, infections, or other severe clinical manifestations.

Signs and symptoms

The symptoms of HIV vary depending on the stage of infection. Though people living with HIV tend to be most infectious in the first few months, many are unaware of their status until later stages. The first few weeks after initial infection, individuals may experience no symptoms or an influenza-like illness including fever, headache, rash or sore throat.

As the infection progressively weakens the person’s immune system, the individual can develop other signs and symptoms such as swollen lymph nodes, weight loss, fever, diarrhoea and cough. Without treatment, they could also develop severe illnesses such as tuberculosis, cryptococcal meningitis, and cancers such as lymphomas and Kaposi’s sarcoma, among others.

Transmission

HIV can be transmitted via the exchange of a variety of body fluids from infected individuals, such as blood, breast milk, semen and vaginal secretions. Individuals cannot become infected through ordinary day-to-day contact such as kissing, hugging, shaking hands, or sharing personal objects, food or water.

Risk factors

Behaviours and conditions that put individuals at greater risk of contracting HIV include:

 • having unprotected anal or vaginal sex;
 • having another sexually transmitted infection such as syphilis, herpes, chlamydia, gonorrhoea, and bacterial vaginosis;
 • sharing contaminated needles, syringes and other injecting equipment and drug solutions when injecting drugs;
 • receiving unsafe injections, blood transfusions, medical procedures that involve unsterile cutting or piercing; and
 • experiencing accidental needle stick injuries, including among health workers.

Diagnosis

An HIV test reveals infection status by detecting the presence or absence of antibodies to HIV in the blood. Antibodies are produced by an individual’s immune system to fight off foreign pathogens. Most people have a “window period”, usually 3 to 6 weeks, during which antibodies to HIV are still being produced and are not yet detectable.

This early period of infection represents the time of greatest infectivity, but transmission can occur during all stages of the infection. If someone has had a recent possible HIV exposure, retesting should be done after 6 weeks to confirm test results, which enables sufficient time to pass for antibody production in infected individuals.

Testing and counselling

HIV testing should be voluntary and the right to decline testing should be recognized. Mandatory or coerced testing by a health-care provider, authority or by a partner or family member is not acceptable as it undermines good public health practice and infringes on human rights.

Some countries have introduced, or are considering, self-testing as an additional option. HIV self-testing is a process whereby a person who wants to know his or her HIV status collects a specimen, performs a test and interprets the test results in private. HIV self-testing does not provide a definitive diagnosis; instead, it is a screening test for HIV.

All testing and counselling services must include the 5 C’s recommended by WHO: informed Consent, Confidentiality, Counselling, Correct test results and linkage to Care, treatment and other services.

Prevention

Individuals can reduce the risk of HIV infection by limiting exposure to risk factors. Key approaches for HIV prevention, which are often used in combination, include:

1. Male and female condom use

Correct and consistent use of male and female condoms during vaginal or anal penetration can protect against the spread of sexually transmitted infections, including HIV. Evidence shows that male latex condoms have an 85% or greater protective effect against HIV and other sexually transmitted infections (STIs).

2. Testing and counselling for HIV and STIs

Testing for HIV and other STIs is strongly advised for all people exposed to any of the risk factors so that they can learn of their own infection status and access necessary prevention and treatment services without delay. WHO also recommends offering testing for partners or couples.

3. Voluntary medical male circumcision

Medical male circumcision, when safely provided by well-trained health professionals, reduces the risk of heterosexually acquired HIV infection in men by approximately 60%. This is a key intervention in generalized epidemic settings with high HIV prevalence and low male circumcision rates.

4. Antiretroviral (ART) use for prevention

4.1 ART as prevention

A 2011 trial has confirmed if an HIV-positive person adheres to an effective ART regimen, the risk of transmitting the virus to their uninfected sexual partner can be reduced by 96%. For couples in which one partner is HIV-positive and the other HIV-negative, WHO recommends offering ART for the HIV-positive partner regardless of her/his CD4 count.

4.2 Pre-exposure prophylaxis (PrEP) for HIV-negative partner

Oral PrEP of HIV is the daily use of ARV drugs by HIV-uninfected people to block the acquisition of HIV. Studies have demonstrated the effectiveness of PrEP in reducing HIV transmission among serodiscordant heterosexual couples (where one partner is infected and the other is not), men who have sex with men, transgender women, high-risk heterosexual couples, and people who inject drugs. WHO encourages countries to undertake projects to gain experience in implementing PrEP safely and effectively.

In July 2014, WHO released “Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations” which recommended PrEP as an additional HIV prevention choice within a comprehensive HIV prevention package for men who have sex with men.

4.3 Post-exposure prophylaxis for HIV (PEP)

Post-exposure prophylaxis (PEP) is the use of ARV drugs within 72 hours of exposure to HIV in order to prevent infection. PEP includes counselling, first aid care, HIV testing, and administering of a 28-day course of ARV drugs with follow-up care.

In its updated guidelines to be issued in December 2014, WHO recommends PEP use for both occupational and non-occupational exposures and for adults and children. The new recommendations provide simpler regimens using ARVs already being used in treatment. The implementation of the new guidelines will enable easier prescribing, better adherence and increased completion rates of PEP to prevent HIV in people who have been accidentally exposed to HIV such as health workers or through unprotected sexual exposures or sexual assault.

5. Harm reduction for injecting drug users

People who inject drugs can take precautions against becoming infected with HIV by using sterile injecting equipment, including needles and syringes, for each injection. A comprehensive package of interventions for HIV prevention and treatment includes:

 • needle and syringe programmes;
 • opioid substitution therapy for people dependent on opioids and other evidence based drug dependence treatment;
 • HIV testing and counselling;
 • HIV treatment and care;
 • access to condoms; and
 • management of STIs, tuberculosis and viral hepatitis.

6. Elimination of mother-to-child transmission of HIV (eMTCT)

The transmission of HIV from an HIV-positive mother to her child during pregnancy, labour, delivery or breastfeeding is called vertical or mother-to-child transmission (MTCT). In the absence of any interventions during these stages, rates of HIV transmission from mother-to-child can be between 15-45%. MTCT can be nearly fully prevented if both the mother and the child are provided with ARV drugs throughout the stages when infection could occur.

WHO recommends options for prevention of MTCT (PMTCT), which includes providing ARVs to mothers and infants during pregnancy, labour and the post-natal period, and offering life-long treatment to HIV-positive pregnant women regardless of their CD4 count.

In 2013, 67% [62–73%] of the estimated 1.4 [1.3-1.6] million pregnant women living with HIV in low- and middle-income countries received effective antiretroviral drugs to avoid transmission to their children, up from 47% in 2009.

Treatment

HIV can be suppressed by combination ART consisting of 3 or more ARV drugs. ART does not cure HIV infection but controls viral replication within a person’s body and allows an individual’s immune system to strengthen and regain the capacity to fight off infections. With ART, people living with HIV can live healthy and productive lives.

Approximately 11.7 million people living with HIV in low- and middle-income countries were receiving ART at the end of 2013. About 740 000 of those were children.

In 2013, there was a large increase in number of people on ART in low- and middle-income countries –2 million– in a single year.

Paediatric coverage is still lagging behind with 1 in 4 children on ART, compared to 1 in 3 adults. Of all adults living with HIV, 37% were receiving treatment however just 23% of all children living with HIV were receiving these lifesaving medicines in 2013.

WHO response

As the world moves towards reaching the target date for the Millennium Development Goals, WHO is working with countries to implement the Global Health Sector Strategy on HIV/AIDS for 2011-2015. WHO has identified six operational objectives for 2014–2015 to support countries most efficiently in moving towards the global HIV targets. These are to support:

 • strategic use of ARVs for HIV treatment and prevention;
 • eliminating HIV in children and expanding access to paediatric treatment;
 • an improved health sector response to HIV among key populations;
 • further innovation in HIV prevention, diagnosis, treatment and care;
 • strategic information for effective scale up;
 • stronger links between HIV and related health outcomes.

WHO is a cosponsor of the Joint United Nations Programme on AIDS (UNAIDS). Within UNAIDS, WHO leads activities on HIV treatment and care, HIV and tuberculosis co-infection, and jointly coordinates with UNICEF the work on the elimination of mother-to-child transmission of HIV.