Etiket arşivi: Uğur DÜNDAR : Hakikatin Tokatı..

Uğur DÜNDAR : Hakikatin Tokatı..


Hakikatin Tokatı..

ugur dundar

Ney­miş efen­dim?

Tür­ki­ye, Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en par­lak Ma­yıs ayı­nı ya­şa­mış!
Dev pro­je­le­rin star­tı, Ma­yıs ayın­da ve­ril­miş!
Mil­yar­lar­ca eu­ro­luk ya­tı­rım­la­rın te­mel­le­ri Ma­yıs ayın­da atıl­mış!
Bu­nu gö­ren şer güç­le­ri du­rur mu?
He­men ha­re­ke­te ge­çil­miş!..
Te­ti­ğe yurt dı­şın­dan ba­sıl­mış!..
Fa­iz lo­bi­si, CNN In­ter­na­ti­onal, Reu­ters ve Di­van Ote­li iş­bir­li­ği yap­mış!
Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri iş­te böy­le baş­la­mış!
Ya­ni “Bü­yük Oyu­n”­u (!), muk­te­di­ri de­vir­mek is­te­yen dış güç­ler­le, on­la­rın yer­li iş­bir­lik­çi­le­ri tez­gah­la­mış!

* * *

Top­lu­mun bu ma­sa­la ina­na­ca­ğı­nı dü­şü­nen AKP, Ge­zi Par­kı ey­lem­le­ri için Mec­li­s’­te araş­tır­ma ko­mis­yo­nu ku­rul­ma­sı­nı is­ti­yor! Öner­ge­yi ha­zır­la­yan AK­P’­li­ler, sos­yal med­ya­yı ve san­sü­re bo­yun eğ­me­yen te­le­viz­yon ka­nal­la­rı­nı pro­vo­kas­yon yap­mak­la suç­lu­yor!
Ey­le­mi des­tek­le­yen sa­nat­çı­lar, si­vil top­lum ku­ru­luş­la­rı, ga­ze­te­ci­ler ve mu­ha­lif si­ya­set­çile­rin hal­kı ga­le­ya­na ge­tir­di­ği öne sü­rü­lü­yor!

Tüm dün­ya­dan de­mok­ra­tik hak ve öz­gür­lük­le­rin kı­sıt­lan­ma­sı­nı kı­na­yan açık­la­ma­lar ya­ğar­ken, ye­ni bir ca­dı avı baş­la­tı­lı­yor. AK­P’­nin hoş­lan­ma­dı­ğı kim var­sa sa­nık san­dal­ye­si­ne otur­ta­bil­mek için düğ­me­ye ba­sı­lı­yor!

* * *

Muk­te­di­rin gö­zü öy­le­si­ne ka­rar­mış ki, “Bü­yük Oyun (!)” adı­nı ver­di­ği se­nar­yo­nun, iki so­ruy­la yı­kı­la­bi­le­ce­ği­ni dü­şü­ne­mi­yor!

Ör­ne­ğin övü­nüp dur­du­ğu mil­yar­lar­ca eu­ro­luk ya­tı­rı­mın tü­müy­le dış kre­diy­le, ya­ni dış borç­la ha­ya­ta ge­çi­ri­le­ce­ği­ni hiç söy­le­mi­yor. Bun­ca pa­ra­yı ve­ren dış güç­le­rin Tür­ki­ye­’de is­tik­rar­sız­lık de­ğil, tam ter­si­ne gü­ven or­ta­mı is­te­ye­ce­ği­ne as­la de­ğin­mi­yor.
Böy­le­ce komp­lo te­ori­si­nin en güç­lü aya­ğı, ha­ki­ka­tin mi­ni­cik dar­be­siy­le he­men çö­kü­ve­ri­yor!

Komp­lo te­ori­si­nin di­ğer aya­ğı­na ge­lin­ce…

“Ge­zi Par­kı­’n­da gi­tar ça­la­rak, ki­tap oku­ya­rak, pik­nik ya­pa­rak ve ağaç­la­ra sa­rı­la­rak,
dün­ya de­mok­ra­si ta­ri­hi­nin en ba­rış­çıl ve ma­sum gös­te­ri­le­rin­den bi­ri­ni ya­pan genç­le­re, sa­ba­hın kö­rün­de bi­ber ga­zı ve basınçlı suy­la mü­da­ha­le et­mek ye­ri­ne, ta­lep­le­ri­ne
ku­lak ve­ril­miş ol­sa, olay­lar bu bo­yu­ta va­rır mıy­dı?” so­ru­su­na ce­vap bu­la­mı­yor.

  • Bas­kı­cı, da­yat­ma­cı, öz­gür­lük­le­ri kı­sıt­la­yı­cı, la­ik ya­şam bi­çim­le­ri­ni ku­şa­tı­cı, des­po­tik yö­ne­tim an­la­yı­şı­nın top­lu­mu pat­la­ma nok­ta­sı­na ge­tir­di­ği­ni gör­mez­lik­ten ge­li­yor!

Ha­ki­ka­tin gü­cü kar­şı­sın­da ya­la­na adan­mış hiç­bir komp­lo te­ori­si­nin di­re­ne­me­ye­ce­ği­ni
bi­le­mi­yor!..

Uğur Dündar,
28.06.2013 SÖZCÜ