TOBB Başkanı : Davalarda haksız çıkıyorduk…

[Haber görseli]

TOBB başkanı ‘engel kaldırmış’:
Davalarda haksız çıkıyorduk…

(AS: Bizim kapsamlı katkımız yazının altındadır..)

Beşinci kez Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) başkanı seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu
“İş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip hükümetimizle birlikte kaldırdık.” dedi.

2001’den bu yana TOBB Başkanlığını sürdüren Hisarcıklıoğlu, TOBB 74’üncü Genel Kurul konuşmasında istihdam maliyetlerinin düşürülmesini ve

 • iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının işveren lehine değiştirilmesini sağladıklarından

söz ederek;

“Büyük sıkıntı yaşadığımız bir başka alan, yargı sistemiydi. Özellikle iş mahkemelerindeki davalarda işveren %99 haksız çıkıyordu. Bunu değiştirmek üzere, zorunlu arabuluculuk sisteminin uygulamaya alınmasını sağladık. Aylar, hatta yıllar süren davalar, artık günler-haftalar içinde çözülüyor. Bu vesileyle, bizlere her zaman destek olan sayın cumhurbaşkanımıza, başbakanımıza, bakanlarımıza ve Meclis’imize, bizimle birlikte çalışan, emek veren bürokratlarımıza, camiamız adına teşekkür ediyorum.” dedi.

‘Zorlaştırmayın, kolaylaştırın’

TOBB başkanı şöyle konuştu: “Kültürümüzde güzel bir söz var: ‘Zorlaştırmayın, kolaylaştırın.’
Biz de iş ve yatırım ortamı önündeki engelleri tespit edip, hükümetimizle birlikte kaldırdık.

 • En çok şikâyet ettiğimiz konu olan, istihdam maliyetlerinin düşürülmesini sağladık.
 • İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, KOBİ’lerimize büyük yükler getiriyordu, bunları kaldırttık.

Mesleki yeterlilik konusunda da hemen inisiyatif aldık. 81 ilde üyelerimize tehlikeli mesleklerde sınav ve belgelendirme hizmeti verdik.”

Arabuluculuk koşulu

‘Dava şartı olarak arabuluculuk’ kurumunu da ilk kez uygulamaya koyan kanuna göre, düzenlemede yer alan uyuşmazlıklarda dava açmadan önce arabulucuya başvurulması zorunlu kılınıyor. Bu kapsamda yasaya veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade istemiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava koşulu olarak aranacak. Arabulucuya başvurma zorunluluğu için alacak veya tazminat isteminin iş ilişkisinden kaynaklanması gerekecek.

İşçi kıdem, ihbar gibi tazminat ve fazla mesai, yıllık izin gibi ücret; işveren de alacak ve tazminat kalemleri için dava açmadan önce arabulucuya başvuracak.
http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/turkiye/977131/TOBB_baskani__engel_kaldirmis___Davalarda_haksiz_cikiyorduk….html 17.5.18 -17.5.18, Cumhuriyet

================================================
Dostlar,

YEREL – KÜRESEL SERMAYENİN EMEK DÜŞMANLIĞI AYNI İLKELLİĞİYLE SÜRDÜRÜLEBİLİR Mİ??

Bu bağlamda yazılıp söylenecek öyle çok şey var ki..
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası, ülkemizde öteden beri tartışılan İŞ KAZALARI – MESLEK HASTALIKLARI sorununa çözüm için adeta tepkisel olarak çıkarıldı. 30 Haziran 2012’de aşamalı olarak yürürlüğe kondu. Tüm çalışanlara düzenli iş sağlığı – güvenliği eğitimleri başlatıldı….

Sanayiden ya da değil tüm işyerlerinde ilke olarak İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ / ÇALIŞAN SAĞLIĞI BİRİMLERİ oluşturulması hedeflendi. Kamu işyerleri de içinde olmak üzere. Ne var ki bu hüküm 3 kez ertelendi ve 2020 yılına ötelendi. Kurallar epey gevşetildi işveren yararına.. Dolayısıyla İş Sağlığı Güvenliği göstergelerimiz perişan!

Meslek hastalıklarına tanı konamıyor.. Örtük – saklanan salgın sürüyor.. En son 2016 verisiyle 597 meslek hastalığı tanısı elde. Oysa 29 milyonu bulan resmi istihdam için, uluslararası yazına (literatüre) göre yıllık en az binde 4 insidens (yeni tanı) hızı ile 116 bin meslek hastalığı tanısı konması bekleniyor!

İkinci temel gösterge İŞ KAZALARI.. Çalışma ve SG Bakanlığı ile gönüllü kuruluş İş Sağlığı – Güvenliği Meclisi (www.guvenlicalisma.org) farklı rakamlar veriyor. Doğallıkla anlaşılabileceği gibi Bakanlık hep “çok eksik” saptama yapıyor!? Adı geçen Meclis’in 2017 sonu verisi 2006 İŞ CİNAYETİ’dir! AKP’li 15,5 yılda 21 022 iş cinayeti!

 • Emekçiler, ağır “bildik” sömürüye ek olarak, devr-i post-modernitede (KüreselleşTİRme = Yeni emperyalizm çağında) sermayeye KAN ve CAN VERGİSİ ödemektedir! Çıplak gerçek bu-dur!

TOBB başkanı, “sermaye sınıfı” temsilcisi olarak “işini yapmakta“. Yüzünde gülücükler esiyor..
Ne var ki, emek örgütleri ülkemizde bölük – pörçüktür. Kayıt dışı istihdam en iyimser 1/3 düzeyinde iken, kayıt içi çalışanların yaklaşık %12’si sendikalıdır. TÜRK-İŞ, DİSK‘e ek olarak AKP döneminde HAK-İŞ‘in hormonlu olarak büyütüldüğü bildirilmektedir.. Gene de bu %12’nin yaklaşık yarısı toplu sözleşme yetkisi olan sendika üyeleridir. Bir başka anlatımla, 21. yy.’ın şafağında Türkiye’de emekçilerin (salt 4857 sayılı İş Yasası kapsamında olanlar!) %94-95’i emeklerinin karşılığını işverenle toplu pazarlığa, greve konu edinme olanağından yoksundur. Oysa işveren yüksek oranda ve monoblok, kaya gibi örgütlüdür; TİSK! Ayrıca, bay Hisarcıklıoğlu’nun 17 yıldır başkan olarak kazık çaktığı TOBB…

Türkiye işvereni, küresel sermaye ve taşeron siyasal iktidarlar elbirliği (ittifakı) ile yabanıl (vahşi) ve hızlı özelleştirmelerle ülkemizde geldiği yer, sağladığı “başarı” (!) ile övünebilir!

 • Çalışanların kan ve can vergisi ile EN ÇOK (MAKSİMUM) KÂR ve
  SERMAYE BİRİKİMİ’ne devam öyle mi?!

Sürdürülebilir mi? Hiç sanmıyoruz.. Maksimum kâr, yerini yeni bir uzlaşma ile “makul (reasonable) kâr” a bırakmak zorundadır.. 1760’lardan bu yana (1. Sanayi Devrimi) benzer birçok kırılma, dönüşüm örnekleri belleklerde ve tarihte kayıtlıdır.

İktidar ise iş cinayetlerini “.. bu işin fıtratında var..” diyerek en ilkel biçimde kabul ettirme, hatta meşrulaştırma çabasındadır. Başlıbaşına bu ilkel tutum, ülkemizdeki emekçi cinayetlerinin temel nedenidir! Oysa UN-ILO (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü) verilerine göre

 • Meslek hastalıkları %100, iş kazaları ise en az %98 önlenebilir niteliktedir. 

Üstelik üretim maliyetlerinin %5’ini aşmayan harcamayla.
Üstelik, iş sağlığı – güvenliği giderlerinin işverence vergiden düşülmesi olanaklıyken..

Gerçekte ise işveren, söz konusu %5 maliyeti bütünüyle topluma yansıtmakta; ulusal kaynaklar verimsiz ve insancıl olmayan biçimde israf edilmektedir.

İş mahkemelerinin kuruluş, görev, yetki ve yargılama usulünü düzenleyen 7036 sayılı İş Mahkemeleri Kanunu 25.10.2017 günlü ve 30221 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 01 Ocak 2018’de yürürlüğe giren İş Mahkemeleri Yasasının 3. maddesi ile yasaya veya bireysel ya da toplu iş sözleşmesine dayanan işçi, işveren alacağı, tazminatı ve işe iade istemiyle açılan davalarda, arabulucuya başvurulması dava koşulu olarak aranacaktır.

Öte yandan, ZORUNLU ARABULUCULUK dayatması Anayasaya açıkça aykırıdır!

İş uyuşmazlıklarında dava şartı olarak arabuluculuk, Anayasa’nın 2., 36. ve 49. maddelerine aykırıdır.

Hak arama hürriyeti
Madde 36 – Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.
.
Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

TOBB’un uzatmalı başkanı açıkça itiraf ediyor; iş davaları mahkemelerde %99 aleyhimize çıkıyor ve uzuyordu ama zorunlu arabuluculukla hem lehimize biti(rili)yor hem de tez elden sonuçlanıyor. 1 taşla 2 kuş vurmuş oluyor TOBB üyesi işverenler. Mahkemelerde yargıçları pek etkileyemediklerinden, arabulucuyu yönlendirmek daha kolaylarına geliyor. Olan emekçiye oluyor. Anayasal hakkı olan mahkemeler önünde hak arama özgürlüğü dolaylı olarak gasp edilmiş oluyor. TOBB başkanı, emekçilerden esirgenen – çalınan bu anayasal hak için iktidara teşekkür etmekte. Bizim yurdumuzun emekçisi iktidarın kendinden yana değil, sermayeden yana tutumlarını görebiliyor mu acaba?

Öte yandan, görülecek iş davalarında zorunlu arabuluculuk düzenlemesinin bir biçimde Anayasa Mahkemesi önüne götürülmesi yerinde olacaktır.. (götürülüp – götürülmediğini, sonucu bilmiyoruz??)

Ne yazık ki sermaye, günümüzde küresel ortaklıklarıyla dünden çok daha azgındır.
Siyasal iktidarları ciddi biçimde çıkarları doğrultusunda yönlendirmektedir.
Ancak 21. yy. insanını “dün” olduğu gibi sürgit ve vahşetle sömürmek artık olanaksızdır.

Sevgi ve saygı ile. 17 Mayıs 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

ILO’da KİMİN BORUSU ÖTÜYOR?

ILO’da KİMİN BORUSU ÖTÜYOR?

Yıldırım Koç

Yıldırım KOÇ
AYDINLIK, 08.05.2018

(AS: ILO hk. Sn. Koç’un sitemizde yer verdiğimiz öbür 2 makalesinin erişkeleri aşağıdadır..)

Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 107. toplantısı bugün sona erdi. Uluslararası Çalışma Konferansı’na ILO’ya üye 187 devletin delegeleri, danışmanları ve gözlemcileri katılır. Her devlet, 4 delege ile temsil edilir. Bu 4 delegenin 2’si hükümet temsilcisidir. Delegelerden 1’i, en fazla temsil niteliğine sahip işçi örgütü ve 1’i de en fazla temsil niteliğine sahip işveren örgütü ile görüşülerek belirlenir. Bu delegelerin yanında danışmanlar vardır. Danışmanların sayısı, o yıl Uluslararası Çalışma Konferansı gündemindeki madde sayısının iki katıdır. Bunların yanı sıra da istenilen sayıda danışman gider.

ILO SEFERİNE KATILAN SENDİKACI TURİSTLER

Özellikle geçmişte, Türkiye’den, yabancı dil bilmeden Uluslararası Çalışma Konferansı’na giden çok sayıda turist sendikacı olurdu. Türk-İş bu konuda son yıllarda daha dikkatli davranıyor. Ancak diğer sendikalar bu fırsattan olabildiğine yararlanıyor. Örneğin geçen yıl, Uluslararası Çalışma Konferansı’nın 106. Toplantısına Türkiye işçi delegasyonu olarak 49 kişi katıldı. Uluslararası Çalışma Konferansı son derece teknik tartışmaların geçtiği toplantılardan oluşur. Bu toplantıları izleyebilecek ve konuşabilecek düzeyde yabancı dil bilmeyenler, Cenevre’de gezerler, Leman Gölü kıyısındaki kafelerde dedikodu yaparlar ve Çalışma Bakanı ile işçi ve işveren delegelerinin genel kuruldaki 5’er dakikalık konuşmalarını dinlemek üzere lacivertlerini çekip toplantı salonuna gelirler. Türkiye’den giden işçi delegasyonu 49 kişiyken, çeşitli ülkelerden giden işçi delegasyonlarının sayısı şöyleydi:

Çin Halk Cumhuriyeti: 10 kişi.
Hindistan: 11 kişi.
ABD: 12 kişi.
Almanya: 9 kişi.

ILO’DA DA PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALIYOR

Uluslararası Çalışma Örgütü ilk bakışta çok demokratik ve hatta gerektiğinden fazla demokratik bir örgüt gibi gözükür. 1,4 milyar nüfuslu Çin de, küçücük Malta da 4 delegeyle temsil edilir. Ancak gerçek uygulama, görünenden farklıdır. Ben 1993-2003 döneminde 11 yıl süreyle Türkiye işçi delegasyonunda danışman olarak Uluslararası Çalışma Konferansı’nın Standartların Uygulanması Komitesi’nde görev yaptım. İşlerin nasıl yürüdüğünü ancak bu süreçte öğrenebildim. ILO’da da parayı veren düdüğü çalar;

 • ILO’da emperyalist ülkelerin borusu öter.

ILO’nun finansmanı ülkelerin ödedikleri aidatlarla karşılanır. ILO Yönetim Kurulu raporlarına göre, 2016 yılında çeşitli ülkelerin ödemesi gereken aidat miktarı, İsviçre Frankı olarak şöyleydi:

ABD 83.327.255
Japonya 41.053.823
Almanya 27.062.420
Fransa 21.195.424
İngiltere 19.627.356
Çin 19.509.940
İtalya 16.854.831
İspanya 11.268.117
Brezilya 11.120.401
Rusya 9.237.962
Hollanda 6.268.482
Türkiye 5.033.724

Bazı ülkeler borçluydu. Örneğin, Brezilya’nın ödemesi gereken miktar 11,1 milyon İsviçre Frankı iken, 31.12.2016 itibariyle 29,5 milyon İsviçre Frankı borcu vardı. Diğer bir deyişle, ABD, Japonya, Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Hollanda’nın toplam 215,5 milyon İsviçre Franklık aidatı, ILO’nun aidat gelirinin %57’sini oluşturuyordu.

Ülkeler, ILO’nun idari yapılanması olan Uluslararası Çalışma Bürosu’nda ödedikleri aidatla orantılı uzman görevlendirmektedirler. Ayrıca ILO’daki tüm çalışmalar, bu ülkelerin dillerinde yürütülmektedir. Bu nedenlerle, ILO’daki o çok demokratik görünümün arkasında, bugün parayı verenin düdüğünün çalındığı bir yapı vardır. Dünyadaki dengelerin değişmesiyle bu yapı değişebilir.

 • Ancak bugün ILO’da emperyalist güçlerin borusu ötmektedir.

======================================
Değerli dostumuz Sn. Yıldırım Koç‘a ILO hakkında yazdığı 3 ardışık makale için teşekkür ederiz. Önceki 2 yazının erişkeleri aşağıda. (Bu yazıların altında bizim de katkılarımız var) :

http://ahmetsaltik.net/2018/05/10/iloyu-nicin-kurdular/ 

ILO niçin önemli neden önemsiz?

Sevgi ve saygı ile. 11 Mayıs 2018, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Asgari ücret 1603 TL ile yine açlık sınırının altında kaldı!

Asgari ücret 1603 TL ile
yine açlık sınırının altında kaldı!

(AS: Biaim katkımız yazınun altındadır..)
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu’ndan asgari ücreti net 1603 TL olarak belirlendi.
Belirlenen bu fiyat açlık sınırının altında kaldı.

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğu “Asgari ücreti belirleme çalışmaları 1 ay boyunca sürdü.
Uzun süren müzakere süreci ardından nihayete erdirdik. Komisyonun çoğunluğuyla karar verdik. Bu yüzden müzakereler uzun sürdü. Brüt olarak 2029 lira, net 1603 lira olacak.
Artış %14,2 olacak. 2016’dan itibaren başlattığımız asgari ücret desteği 2018’de de sürecek.” dedi.

Açıklama öncesinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Çalışma Bakanı Sarıeroğlu ile görüştü.

Açlık sınırının altında kaldı

Türk-İş‘in her ay yaptığı geçim koşulları araştırmasına göre, 2017 Aralık ayında 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 1608, yoksulluk sınırı 5238 TL. Bir kişinin aylık geçim maliyeti ise 1989 TL.

Asgari ücret tutarları şöyle oluştu:
 • Bekar-Çocuksuz: 1603,12 lira
 • Evli-Eşi çalışmayan: 1633,57 lira
 • Evli-Eşi çalışmayan +1 çocuklu: 1656, 40 lira
 • Evli-Eşi çalışmayan +2 çocuklu: 1679,23 lira
 • Evli-Eşi çalışmayan +3 çocuklu: 1709,67 lira

Belirlenen asgari ücret miktarına yurttaş tepkili: Karar verenlerin maaşı 10 bin ile 30 bin arasında

HDP’den asgari ücret tepkisi

Türkiye’de asgari ücret açlık sınırının altında kaldı, peki dünyada asgari ücretler ne kadar?

TİSK: Muhalefet şerhi koyuyoruz

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Yağız Eyüboğlu, “Biz bu belirlenen asgari ücrete muhalefet şerhi koyuyoruz” dedi.

Türk-İş: Asgari ücret kabul edilebilir değil ama hayırlı olsun demekten başka bir şey yapamayız

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı sonrası Türk-İş Genel Merkezi’nde basın açıklamasında bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 1603 liralık rakama muhalefet ettiklerini belirttikten sonra “Asgari ücret kabul edilebilir değil ama hayırlı olsun demekten başka bir şey yapamayız.” dedi

DİSK: 2300 TL olsun

DİSK’in asgari ücret talebi ise net 2300 lira olarak açıklanmıştı.

TÜRK-İŞ 1893 TL olsun

Türk-İş, asgari ücretin 2018 yılında net 1893 lira olmasını talep etmişti.

CHP’den 2 bin TL teklifi

CHP, asgari ücretin net 2 bin lira olması için kanun teklifi vermişti. Yasa teklifinin gerekçesinde, Türk-İş tarafından hazırlanan açlık ve yoksulluk araştırmasına göndermede (atıfta) bulunuldu. Asgari ücretin belirlenmesinde, işçilerin 2017 enflasyon oranı yitiklerinin karşılanması ve büyüme rakamlarından paylarına düşeni almaları istendi.
(http://www.cumhuriyet.com.tr/haber/ekonomi/895313/Asgari_ucret_1603_TL_ile_yine_aclik_sinirinin_altinda_kaldi.html, 30.12.17)
=============================================
Dostlar,

Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu açıkladı : Asgari ücret net 1603 TL!

Bu rakam açlık sınırının altında!
Brüt tutar 2029 TL. Açıkçası asgari ücretliden 426 TL gelir vergisi, damga vergisi (oysa
şehir hastanelerinin milyarlarca dolarlık gizli sözleşmeleri damga vergisi ve pek çok harçtan bağışık!
), sosyal güvenlik primi.. kesiliyor. Kesinti oranı 426/2019=%21. Şirketlerin vergisi (kurumlar vergisi) 2017’de %20 idi, 2018’de % 22 oluyor. Özetle şirketlerle asgari ücretli emekçi aynı oranda vergi veriyor.

Tek başına iktidarının 16. yılındaki AKP = RTE iktidarı, asgari ücreti hala AÇLIK SINIRININ üstüne çıkarabilmiş değil ama 3’e katlanan ülke borçları (230 Bn $’dan 700+ Bn $’a!) ve 2017/3’te %11,1 büyüme masalları ile uyutmaya devam!

Necip milletimiz “hak ettiği” (!?) biçimde yönetiliyor galiba!??

Bir de anlayamadığımız nokta var : Asgari Ücreti Belirleme Komisyonu 15 kişi.
Hükümet, işveren ve işçi kesiminden 5’er kişi ve karar alması salt çoğunluğa (8 kişi) bağlı. TÜRK-İŞ “evet” demiş kerhen de olsa.. DİSK karşı çıkmış. HAK-İŞ iktidar ne dedi ise “hık” dediğine göre patron sendikası TİSK neye karşı çıkmış da karara “karşı oy yazısı” (muhalefet şerhi) koyacakmış?? Toplantı tutanakları açıklansa da öğrensek..

TİSK az mı buldu acaba AÇLIK SINIRI altındaki asgari ücreti?!

Sevgi ve saygı ile. 29 Aralık 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

Her 100 işçiden 88’i sendikasız!

Her 100 işçiden 88’i sendikasız!

(AS : Bizim katkımız yazının altındadır.)

Çalışma Bakanlığı’nın açıklamasına göre 20 işkolunda kayıtlı çalışan 13 milyon 600 bine yaklaşırken sendikalı işçi sayısı 77 bin artarak 1 milyon 620 bini aştı.

Çalışma Bakanlığı, işkollarındaki işçi sayılarına ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2017 Temmuz ayı istatistiklerini dün Resmi Gazete’de yayımladı. 20 işkolunda kayıtlı çalışan sayısı bir önceki döneme göre 881 bin 785 artarak 13 milyon 581 bin 554’e çıktı. Kayıtlı çalışanların yalnızca 1 milyon 623 bin 638’i yani %11.95’i sendikalı oldu. Son 6 ayda da 77 bin 73 işçi sendikalara üye oldu. Kayıtlı çalışan sayısındaki artış en çok 272 bin 52 ile inşaat işkolunda yaşandı. İnşaat işkolunu 190 bin 496 artış ile “ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” takip etti. Sendika sayısında da düşüş yaşandı. Bir önceki dönemde yayımlanan istatistiklerde 161 işçi sendikası bulunurken yeni dönemde bu sayı 160’a düştü.

105 SENDİKA BARAJ ALTINDA

Üç işçi konfederasyonu da üye sayısını artırdı. Türkiye’nin en büyük işçi konfederasyonu Türk-İş’in üye sayısı bir önceki döneme göre 17 bin 819 artarak 907 bin 328’e yükseldi. Türk-İş’i, 544 bin 566 üyesiyle Hak-İş, 145 bin 988 üyesiyle DİSK takip etti. Bir önceki dönem, toplu iş sözleşmesi yapabilmek için gerekli olan %1’lik işkolu barajını aşamayan sendika sayısı 106 iken bu sayı Temmuz ayında 105’e düştü.

ÖRGÜTLÜLÜK DÜŞÜK ÖLÜM FAZLA

Ölümlü iş kazalarının en çok yaşandığı işkollarından olan inşaatta sendikalaşma oranının düşük olması dikkat çekti. İşkolunda 1 milyon 828 bin 455 kayıtlı işçi çalışırken bunun salt 52 bin 580’i sendikalı. İşkolunda 9 sendika bulunuyor ancak işkolu barajını geçen tek sendika 50 bin 318 üye ile Türk-İş’e bağlı Yol-İş oldu. Baraj altındaki öbür 8 sendikanın üye sayısı ise 3 bine bile ulaşamadı. (AYDINLIK, 28.7.2017)

======================================
Dostlar,

Emek örgütlenmeleri darmadağın ve güçsüz…
100 işçiden salt 12’si sendika üyesi, %88’lik ezici kesimi ise örgütsüz..
12 Eylül 1980 döneminde bile sendikalılık oranı 1/3’ün üstünde idi. Türkiye’nin iyice KüreselleşTİRildiği = emperyalizme post-modern sömürge kılındığı son 35 yılda emek örgütlülüğü planlı olarak avuç içinde kar gibi eritildi. Sermaye bloku kaya gibi ve tek parça : örgütlü; TİSK! (Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu)

Türkiye’ye dayatılan MAI (Multilateral Agreement on Investment – Çok Taraflı Yatırım Anlaşması) Anlaşması 13 Ağustos 1999 otarihlidir ve açık açık emeğin örgütlenmesinin önüne geçilmesi öngörülmektedir. Bu emperyalist buyruğun gereği sadakatle yerine getirilmiştir. Üstelik bir de AKP eliyle desteklenen HAK-İŞ, hormonlu biçimde iktidar yandaşı olarak büyük bir hızla büyütülmüştür. Şimdilerde ise AKP = RTE, OHAL’i kullanarak grevleri ertelediğini sermayeye arzederek sınıfsal islevini netleştirmekte, emekçilere karşı konum almaktadır.

Çare, bütün ezilenlerin işbirliği ve örgütlenerek dayanışmasıdır!

Venezulella’nın Ankara Büyükelçiliği yapan Prof. KALDONE G. NWEIHED‘in
“İki Yüze Bir Maske”
 adlı yapıtında (Çev. B.T. Gürel, Memleket Yayınları, ISBN: 978-9944-5435-1-4, 2006) tanı ve reçete çok nettir :

 • İktisadi temelde PİYASACILIK ve siyasal düzlemde KÜRESELCİLİK,
  azgelişmiş ülkelerin iktisadi-siyasi istilası ve işgalidir.
 • Buna karşılık memleketlerin yapabilecekleri şey açıktır:
  İktisadi temelde PLANLAMACILIK ve siyasal düzlemde BAĞIMSIZLIK.

Sevgi ve saygı ile. 29 Temmuz 2017, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

 

Sendikalardan hükümete kıdem tazminatı uyarısı

Sendikalardan hükümete kıdem tazminatı uyarısı

(AS: Bizim apsamlı katkılarımız yazının altındadır..) 

İşçinin, kıdem tazminatında %55 hak yitiğine  uğrayacağının ortaya çıkmasının ardından, sendikalar kırmızı çizgilerini Hükümete bir kez daha hatırlattı:

 • Dokunursanız genel greve çıkarız!

İşçi sendikaları, Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun milyonlarca işçinin iş güvencesi ve geleceği olan kıdem tazminatını yarı yarıya düşüreceklerine ilişkin yaptığı açıklamalarına
tepki gösterdi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, Türk-İş Genel Kurul’unda alınan genel grev kararının arkasında olduklarına vurgu yaparak bedel ödemeye hazır olduklarını belirtirken, Toleyis Genel Başkanı Cemail Bakındı da kıdem tazminatına dokunulduğu takdirde işçinin sahaya ineceğini söyledi.

‘GELECEK HAYALİNİ YIKIYORLAR’

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul, kıdem tazminatının çalışanlar için iş güvencesi niteliğinde olduğuna dikkat çekerek, şunları söyledi:

 • “Kıdem tazminatı işçilerin gelecek hayali. Emekli olacaklar, kıdem tazminatını alacaklar. Çocuklarını evlendirecekler veya namerde muhtaç olmamak için 60-70 m2 ev alıp oturacaklar. Bu hayalleri yıkıyorlar. Neden yıkıyorlar? İşverene maliyeti yükmüş. Aslında yük değil. İktidar da Çalışma Bakanı da yük olmadığını biliyor. Ama işverenler ‘Bu yükü üzerimizden kaldırın’ diye talimat veriyor. Bu talimatı da yerine getirmek için uğraşıyorlar. Yıllardan beri kıdem tazminatını ısıtıp ısıtıp toplumun, çalışanların önüne getiriyorlar.”

‘GENEL GREVİN ARKASINDAYIZ’

Sendikal Güç Birliği Platformu’nun Türk-İş Genel Kurulu’nda kıdem tazminatıyla ilgili bir karar aldırttığını belirten Yurdakul, “Dedik ki; kıdem tazminatının en ufak bir tarafına dokunulduğunda genel grev sayarız. Biz bu noktada duruyoruz. Eğer kıdem tazminatını gündeme getirirlerse başta Türk-İş’ten, emek örgütlerinden, dostlarından buna karşı bir direnç ağı örmesini bekleriz. Bunu yapacağız. Belediye-İş olarak üzerimize ne düşerse, bu noktada görevimiz neyse, bedeli de neyse öder yerine getirmeye çalışırız” ifadelerini kullandı.

‘İŞÇİ SAHAYA İNER’

Türkiye Otel, Lokanta, Dinlenme Yerleri İşçileri Sendikası (Toleyis) Genel Başkanı Cemail Bakındı da kıdem tazminatından ödün verilmesinin bahis konusu olmayacağını söylerken, “Bakan bu işi nasıl çözecek” diye sordu. Kıdem tazminatının çok zor kazanılmış bir hak olduğunu hatırlatan Bakındı şöyle konuştu: “Kıdem tazminatını iki kez budadılar. Bir daha budanırsa işçi sahaya iner, ne olur ne olmaz onu da herkes görür. ‘Kazanılmış haklar korunacak’ diyorlar. Bir yasa, yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak hükmünü ihtiva eder. Kanunlar, kural itibarıyla geçmişe yönelik uygulanamaz. Dolayısıyla ‘Kazanılmış hak korunacak’ diye bir şey söylemek abesle iştigaldir. Herkesin, kanun çıkana kadarki hakları bakidir, ona kimse dokunamaz zaten. Kanun çıktıktan sonra hak ihlali başlar.

Türk-İş, kıdem tazminatıyla ilgili yapılacak olan herhangi bir değişikliği genel grev nedeni saymıştır. Bunu kenara koymaya kimsenin gücü yetmez. Burada Türk-İş’in rolü çok önemli. Türk-İş bu kararının arkasında durmak zorundadır.”

ÇALIŞMA BAKANI NE DEMİŞTİ?

Hadımköy-Arnavutköy Sanayici ve İş Adamları Derneği’nin geçen günlerde makamına yaptığı ziyarette konuşan Çalışma Bakanı Süleyman Soylu, kıdem tazminatıyla ilgili işverenin yükünün farkında olduklarını ve bunu çözmek için, “bireysel kıdem tazminatı hesabı” açılarak işverenin bu konudaki yükünün hafifleyeceğini söylemişti. Kıdem tazminatı ile ilgili %8.33 olan rakamın, kademeli olarak %3.75 e indirilmesi için çalışma içinde olduklarını kaydeden Soylu, ayrıca Kıdem Tazminatı Garanti Fonu oluşturulacağını belirtmişti. Peki Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamaları ne anlama geliyor? Mevcut düzenlemede bir işçi 12 aylık çalışması karşılığında 1 aylık brüt kazancı oranında kıdem tazminatı alıyor. Bunun işverene aylık maliyeti bir işçi maaşının % 8.33’üne denk geliyor. Çalışma Bakanı Süleyman Soylu’nun açıklamalarına göre, kıdem tazminatının fona devredilmesi halinde bu oran %3.75’e düşecek. Yani brüt maaşı 1600 TL olan bir işçi için 1 yıllık çalışma karşılığında işveren aylık olarak brüt 133.28 TL ödeme yapıyor. Fona devredilmesi halinde bu miktar brüt 60 TL’ye düşüyor. Bu bir işçinin en az %55 hak yitiği yaşayacağı anlamına geliyor.

(http://www.aydinlikgazete.com/emek/sendikalardan-hukumete-kidem-tazminati-uyarisi-h86632.html, 27.4.16)

==============================

Dostlar,

AKP iktidarı artık Türkiye’yi yönetme yeteneğini büyük ölçüde yitirmiş görünüyor. “İktidar” sözcüğünün yerini “acz” almış durumda. Ülkenin her yerinde çok ciddi sorunlar yaşanıyor ve siyasal iktidar “hükmedemiyor”! Ortada hükmeden değil, sorunların ardından çaresizce sürüklenen bir siyasal kadro görüyoruz ne yazık ki..

– Kilis valisi olacak zat, halka “Abdestssiz gezmeyin ve binaların kuzey tarafında oturun..” diyebiliyor..
– Başbakan, “Kimse Türkiye’nin gücünü sınamaya kalkmasın..” diyor ama kıçı kırık ilkel  ve vahşi dinci örgütü IŞİD adeta meydan okuyarak Kilis’i roket yağmuruna alıyor, 17 ölüm var! Haydi 17 dakika, 17 saat demeyelim ama 17 günde 17 kez bitirilmesi gereken sorun acz içinde yaşanıyor.. 15-20 km derinliğe önce bir hava saldırısı ile yumuşatma, ardından bir kara operasyonu ile süpürme yapılmıyor, yapılamıyor.. Niye ??

 • AKP hükümeti hala IŞİD’e sakladığı örtük bir sempati mi duyuyor acaba?Bu çok ciddi bir sorudur.. RTE’nin uzun süre “IŞİD unsurları”, “öfkeli gençler” dediğini, epey zaman sonra uluslararası baskı ile “terör örgütü” demek zorunda kaldığını biliyoruz. Bu örgüte başlangıçta her türlü desteğin verildiğini de.. Kimbilir, belki IŞİD de Erdoğan’ı kandırmıştır?! Suriye topraklarına, sınır ötesi sıcak takip kapsamında BM Anlaşmasından kaynaklanan meşru savunma hakkımızı kullanamıyoruz. Rusya’nın bu hava sahasında uçaklarımızı düşüreceğinden çoook korkuyoruzçok. Kapana kısıldık kaldık..

Adana’da üretici, para etmeyen patateslerini yollara döküyor..

Urfa’da köylü elektrik kesintisi yüzünden tarlasını sulayamadığı için yolu kesiyor.

Meclis Başkanı koltuğunu işgal eden 77 yaşındaki zat, kinini kusarak Anayasa’ya ihanet ederek “dini bir anayasa” istiyor.. RTE ve Davutoğlu, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı örtmeye çabalıyor ama zırva tevil götürmüyor.. AKP, Anayasa Mahkemesi kararı ile laikliğe karşı eylemlerin odağı sabıkası ile damgalı değil mi?? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı felç mi!?

Uluslararası sermaye ile kenetlennmiş yerli (ulusal diyemiyoruz!?) sermayemiz emir buyuruyor; iktidar, gerçek ve mutlak bir sermaye egemenliğinin – vesayetinin hükmü altında olduğumuz gerçeğine uyumla “başüstüne” diyor işbirliği gereği ve boğulma sınırındaki emeğin haklarına saldırıyor.. Kıdem tazminatının içini boşaltmak.. Asgari ücret açlık sınırı altında iken!

Kamudaki taşeron işçilerine sözde “kadro” deniliyor, bakıyoruz iyice hak yitiği planlanmış. “Özel istihdam büroları” adıyla süslenerek sunulan ambalajdan “işçileri pazarlayacak post-modern köle simsarlığı” nın sırıttığını izliyoruz. Emek örgütleri “genel grev” kılcını çekmiş durumda..

*****

Ülkemizin son 40-45 yılını bilinçle izleyerek yaşadık. Bu denli bunaltıldığımızı, kuşatıldığımızı anımsamıyoruz. Durum “olağan” olmaktan çıktı.. Tayyip bey “diplomanı göster”  isteklerine duvar. Korkarız belleğinde de bir sorun başladı.. “Dolmabahçe görüşmesi de nereden çıktı?” diyebiliyor ortada karelerce fotoğraflar, kamera kayıtları ve katılımcıların demeçleri dururken!?.

Tüüüüm önlemlere karşın (!) 27 Nisan 2016 akşam saatlerinde gene bir canlı bomba.. Bursa’da.. 1 yurttaş öldü, 17 yaralı var.. İstihbarat örgütü “Tayyip özel istihbarat örgütü” olmanın ötesine geçemiyor mu acaba? Ya da gerçekten bu denli aciz mi? Öyleyse niye? Ülkede 3 milyon ne idüğü belirsiz insan dolu.. RTE’ye bakarsanız Türkiye onlara “ensar” oldu!

Güneydoğu’dan her gün “birkaç” şehir haberi geliyor AKP’nin AÇILIM İHANETİNİN bedeli..

Tanrı aklımızı esirgeye..

Hayırdır inşallah.. Keşke bunlar kötü birer rüya olsa.. Ne yazık ki değil..
Türk halkı, Cumhuriyetimizin bekası için bu ağır ve ciddi sorunla;

 • Dahili  bedhahların siyasal emellerini harici bedhahlarla – müstevlilerle tevhid ettiği kuşatma ve çökertme operasyonu ile başetme yükümü altında gene..Çare birleşmek!
  AKP’ye karşı tüm ulusal güçleri seferber ederek olağandışı soruna olağandışı çözüm üretmek.. Halkımız gene başaracak, başka seçeneği yok.. Ağır bedeller ödese de..Sevgi ve saygı ile.
  27 Nisan 2016, Ankara

  Dr. Ahmet SALTIK
  www.ahmetsaltik.net
  profsaltik@gmail.com