Etiket arşivi: TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası başladı

 

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticilerinin yargılandığı 1 Mayıs davası başladı

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/1mayis-5132.html, 06 ŞUBAT 2015

DİSK Genel Başkanı Kani Beko, DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK
Eş Genel Başkanı Lami Özgen, TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı
 ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan hakkında, 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili olarak “halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” suçlamasıyla açılan dava bugün (6 Şubat 2015) İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde başladı.

TTB, DİSK, KESK ve TMMOB yöneticileri duruşma öncesi Çağlayan Adliyesi önünde
ortak basın açıklaması yaptılar.

Kani Beko, Dr. Arzu Çerkezoğlu, Lami Özgen, Mehmet Soğancı ve Prof. Dr. Özdemir Aktan’ın yanı sıra TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, TTB İkinci Başkanı Prof. Dr.
Raşit Tükel, TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, İstanbul Tabip Odası Başkanı (İTO) Prof. Dr. Selçuk Erez, TTB eski başkanı Prof. Dr. Gençay Gürsoy, İTO eski başkanı Prof. Dr. Taner Gören’in katıldığı basın açıklamasına, hekimler, emek, meslek örgütü, sendika,
siyasal parti temsilcileri ve yurtdışından temsilciler destek verdi.

6 Şubat 2015

TAKSİM 1 MAYIS ALANIDIR, YARGILANAMAZ!

Padişah fermanını yazdı ve o ferman bizi bugün Çağlayan Adliyesi‘ne çağırdı.
Biz de bu fermanı yırtmak için bugün buradayız.

Hepinizin bildiği gibi, 2014 1 Mayıs’ı ile ilgili DİSK Genel Başkanı Kani Beko,
DİSK Genel Sekreteri Dr. Arzu Çerkezoğlu, KESK Eş Genel Başkanı Lami Özgen,
TMMOB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Soğancı ve dönemin TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özdemir Aktan hakkında İstanbul 28. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

Emek ve meslek örgütlerinin yöneticileri, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet ederek “Halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma” ile suçlanıyor.

Oysa 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklamak suçtur! Taksim’de 1 Mayıs’ı kutlamanın hakkımız olduğunu teslim eden çok sayıda ulusal ve uluslararası mahkeme kararı mevcuttur.

Türkiye mahkemeleri de 1 Mayıs’ta Taksim alanına yıllardır yaptığımız çağrılarla ilgili kezlerce  “beraat” ve “takipsizlik” kararları vermiştir. Verilen mücadeleler sonucu 2010, 2011 ve 2012’de Taksim’deki 1 Mayıs kutlamalarına herhangi bir saldırı olmamış, emeğin birlik-mücadele ve dayanışma bu alanda yüz binlerle, coşku içinde, şarkılarla türkülerle kutlanmıştır.

Her yıl daha çok katılımla, daha büyük coşkuyla gerçekleşen Taksim 1 Mayıs’ı iktidarı
rahatsız etmiş ve 2012’deki devasa kutlamanın ardından 2013’te saldırılar başlamıştır.
AKP hükümeti tüm mahkeme kararlarına ve üç yıl boyunca hiçbir olumsuz durum yaşanmamasına karşın 1 Mayıs’ta Taksim’i yasaklayarak suç işlemiştir. İşçileri, emekçileri
1 Mayıs’ta Taksim’e çağırmak değil bunu engellemek suçtur. Yalnızca Taksim’i değil,
emeğin var ettiği kentlerin neredeyse tüm merkezi meydanlarını, “yasaklı meydan” olarak emeğe kapatmak suçtur.

İşte bu nedenle fermanın çağırdığı zamanda, çağırdığı yerdeyiz. Bizler bu fermana karşı kendimizi değil davamızı savunmak için buradayız. Bu fermana karşı savunma yapmaya değil milyonlarca işçi ve emekçi adına bu fermanı yargılamaya geldik.

  • Gün faşizmi yargılama günüdür!

Çünkü faşizmin amacı emeğiyle geçinenlerin, açlık sınırının altında ücretlerle çalışırken
sessiz kalması, ölürken bile çığlık atmaması, taşeron köleliğinin sürmesidir!
Tam da bu yüzden grevleri yasaklarlar, işçilere gaz bombalarıyla saldırırlar!

  • Gün faşizmi yargılama günüdür!

Çünkü faşizmin amacı Anayasal haklarımızı kullanmamızı, sendikal örgütlenmemizi,
hakkımızı arayıp sormamızı engellemektir! Bu yüzden emek örgütlerini, meslek örgütlerini baskı altına alırlar, yandaş örgütlenme ağlarının dışında kalan tüm sendikaları, meslek odalarını, demokratik kitle örgütlerini yok etmek isterler!

  • Gün faşizmi yargılama günüdür!

Çünkü faşizmin amacı ayakkabı kutularının, kaçak saraylarının, asgari ücretten pahalı kadehlerinin bekasını korumaktır. İşte bu yüzden 1 Mayıs’a düşmandırlar,
grevlere düşmandırlar; DİSK’e, KESK’e, TMMOB’a, TTB’ye düşmanca yaklaşırlar!

  • Gün faşizmi yargılama günüdür!

Çünkü mücadele ederek, direnerek, mahkemelerde de haklılığımızı tescil ettirerek kazandığımız 1 Mayıs alanımızı savunmak ve 1977 başta olmak üzere 1 Mayıs’larda katledilen arkadaşlarımızın anısını yaşatmak görevimizidir.

– 1 Mayıs’ı savunmak, emeği savunmaktır,
– eşitliği savunmaktır,
– özgürlüğü savunmaktır,
– demokrasiyi savunmaktır,
– barışı savunmaktır.

Biz bugün burada 1 Mayıs’ı savunurken AKP faşizmini hep beraber yargılayacağız.
1 Mayıs’ta Taksim’e omuz omuza yürüdüğümüz tüm dostlarımızla birlikte, işçileri, emekçiler, mühendisler, hekimler, hukukçular ve emek dostları, kol kola, omuz omuza bu fermanı yırtacak!

2015 1 Mayıs’ını, başta Taksim 1 Mayıs Alanı olmak üzere ülkenin dört bir yanında
kutlamak üzere, bugün dayanışma için gelen tüm dostları selamlıyoruz.

DİSK – KESK – TMMOB – TTB

TTB Heyeti ÖSYM’yi Ziyaret Etti

 

TTB Heyeti ÖSYM’yi Ziyaret Etti

http://www.ttb.org.tr/index.php/Haberler/osym-5128.html, 05 ŞUBAT 2015

Türk Tabipleri Birliği (TTB) heyeti TUS ile ilgili ÖSYM’nin açıklamaları sonrası yaşanan kaygıları ve itirazlarını, önerilerini iletmek üzere ÖSYM’yi ziyaret etti.

TTB heyetinde TTB Merkez Konseyi Başkanı Dr. Bayazıt İlhan, Genel Sekreteri Prof. Dr. Özden Şener, TTB Asistan Hekim Kolu’ndan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Görevlisi Pelin Yargıç, TTB Tıp Öğrencileri Kolu’ndan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri Özge Aydın ve Recep Kar ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İntörn Temsilcisi Ahmet Sancar Topal yer aldılar. Görüşmede ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ercan Öztemel yer aldı.

TTB heyeti ÖSYM açıklamalarında yer alan, bundan sonraki Tıpta Uzmanlık Sınavları (TUS) sonrasında itirazlar yargıda karara bağlanmadan yerleştirme yapılmayacağı ile sınavların
açık uçlu sorularla yapılacağı duyurularına itirazlarını ve genç hekimlerde ortaya çıkardığı kaygıyı ifade etti. Her iki başlıkta da sahadan gelen itirazların nedenleri örnekleriyle anlatıldı. TTB heyeti ÖSYM’nin Türkiye açısından önemine değinerek TUS’un  gerek tıp eğitiminin niteliğinin artırılması, gerekse bilgiyi ölçebilmek adına daha nitelikli bir sınav olabilmesi için ÖSYM ile ortak çalışmaya, bilgi ve deneyimlerini ÖSYM’ye aktarmaya hazır olduğunu
ifade etti. Bu noktada ÖSYM ile üniversitelerin, Sağlık Bakanlığı’nın ve TTB’nin birlikte konuyu ele alacakları bir çalıştay yapılması önerisi iletildi. Böylesi bir çalışma yürütülmeden açık uçlu sorularla sınav yapılması açıklamalarının sahada kaygıyı daha da artıracağı ve sınavlara da katkı sağlamayacağı, hekimlerin ve tıp öğrencilerinin görüşlerini dikkate almadan alınan kararların yeni sorunlara neden olacağı ifade edildi.

ÖSYM Başkan Yardımcısı Prof. Öztemel önümüzdeki Nisan dönemi TUS’unda açık uçlu soru sorulmasının söz konusu olmadığını bildirdi. ÖSYM’nin daha nitelikli bir sınav yapma adına açık uçlu sorular konusunda kararlı olduğunu, kesin ifade edememekle birlikte ilk etapta soruların %10 kadarının açık uçlu olabileceğini, konunun ele alındığı bir çalıştay fikrine
sıcak baktığını, ÖSYM yetkilileriyle değerlendireceklerini  ifade etti.

Toplantı sonunda TTB Heyeti de Prof. Öztemel de  karşılıklı görüş alışverişinin devam etmesi konusundaki görüşlerini bildirdiler.

Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi