SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANINCA İLK OLARAK YAPILMASI GEREKEN İŞLER

SEÇİLMİŞ BELEDİYE BAŞKANINCA İLK OLARAK YAPILMASI GEREKEN İŞLER

Mahmut ESEN
Mülkiye Başmüfettişi (E)

31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimleri yapılmış; halkın güvenini kazanarak seçilmiş olan belediye başkanları da mazbatalarını alarak görevlerini yürütmeye başlamışlar/başlayacaklardır.

Görevlerine yeni başlayacak olan belediye başkanlarını bekleyen bir dizi ağır sorunlar bulunmaktadır. Ülkemizde en güç görevlerin başında belediye başkanlığı gelmektedir.

Kaymakamlık, vali yardımcılığı, (atanmış) belediye başkanlığı ve mülkiye başmüfettişliği görevlerinde bulunmuş, deneyimli/emekli kamu görevlisi olarak;

Seçilmiş belediye başkanlarının görevlerinde başarılı olmaları, karşılaşacakları sorunlara ilişkin alabilecekleri kimi önlemler hakkındaki görüş ve önerilerim, yararlı olabileceği düşüncesiyle (özet olarak) aşağıya çıkarılmıştır.

Kutlama / teşekkür ziyaretleri

1- Seçilmiş belediye başkanlarına kutlama amaçlı yapılacak ve araya girilmez ise olasılıkla aylarca sürecek heyet kabulleri, teşekkür ziyaretleri başlangıçta düzenlenmeli, bir takvime bağlanmalıdır. Bu amaçla yapılacak kutlama ziyaretleri; belediye başkanlarının göreve başlamalarını izleyen 10-15 günlük bir süreyi geçmeyecek biçimde planlanmalı, bu konularda halka gerekli duyuru yapılmalıdır. Böylelikle, görevine yeni başlayan ve dolayısıyla gücünün doruğunda olan belediye başkanı, enerjisini / zamanını daha akılcı kullanmış, belediye sorunlarına daha erken el koymuş olacaktır.

Belediye sorunlarına el konulması

2-Belediye birim başkanlarından görev alanlarına ilişkin konularda; resmi faaliyet raporlarında belirtilmiş olanların dışında, birim başkanlığının mevcut durumu ve alınması gereken önlemleri içeren brifingler alınmalı, mevcut personelin bilgi birikimlerinden de yararlanılmak yoluyla kısa zamanda belediyenin sorunlarına el konmalıdır.

3-Belediye başkanlığı ve bağlı birimlerinde, önceki tarihlerde mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri, iç denetçiler ile belediye meclisi denetim komisyonu aracılığıyla yürütülmüş teftiş ve denetimler sonucu düzenlenmiş teftiş / denetim raporları, belediye başkanlığı faaliyet raporları ile sorgu kâğıtları ve Sayıştay ilamları gözden geçirilmeli, sonuçları izlenmelidir.

4- Yolsuzluğa açık alan olarak nitelendirilen hesap, iş ve işlemlerin öncelikle incelenmesinde, gereken önlemlerin gecikmeksizin alınmasında yarar vardır. Bu tür özellik içeren hesap, iş ve işlemlerden kimileri aşağıya çıkarılmıştır.

 • Otopark Yönetmeliği hükümlerine göre otoparkı bulunmayan yapılardan ruhsat alınması aşamasında tahsil edilen ayrı bir hesaba yatırılması gereken otopark paraları,
 • Otopark gelirleri,
 • Belediye taşınmazlarının kiraya verilmesi ve tahsis işlemleri;
 • Gecekondu önleme fonu hesapları,
 • Toplu taşıma imtiyaz hakkı devir işlemleri,
 • Ambalaj atıkları toplanmasına ilişkin imtiyaz hakkı,
 • Hafriyat toprağı ile inşaat/yıkıntı atıkları bedelleri,
 • İşyeri açma ve çalışma ruhsatı olmadan faaliyette bulunan işyerleri,
 • Belediyenin borçlanma işlemlerinde Belediye Kanununda öngörülen limitlere uyum durumu vb.

5-Belediyenin mali işlemlerinin, gelir işleri ve gider belgelerinin, bu konularda yetkin denetim elemanları aracılığıyla teftişleri yaptırılmalı, varsa hatalı uygulama/aksaklıklar hızla giderilmelidir.

Personel işleri

6-Ülkemizdeki işsizlik oranının yüksekliği; halkımızın kamu kurumunda çalışma isteği, verilmiş olması olası vaatler, kadrolaşma gereksinimi vb. nedenlerle seçimlerden sonra belediye başkanlarının yoğun olarak iş / işe yerleştirme istemleri ile karşılaşacakları, bunları yerine getirmesi konusunda zorlanacakları, bu sorunun belediye başkanları başta olmak üzere, bağlı oldukları siyasal partilerin merkez / il / ilçe yetkililerini uzun süre uğraştıracağı açıktır.

Bu yüzden belediye başkanlığı ile bağlı işletme ve şirketlerdeki boş / boşalacak (memur / kadrolu işçi / sözleşmeli memur) pozisyonlarına yapılacak açıktan veya kurum içinden naklen / terfiyle personel atamalarında; istemleri almak, değerlendirmek / gereğini yapmak üzere, belediyenin insan kaynakları birimi bünyesinde ayrı başvuru merkezi oluşturulmasında, personel gereksiniminin oluşturulmuş bu havuzdan karşılanmasında yarar vardır.

Bu yolla belediye başkanları temel görevlerine daha çok zaman ayırabilecek, iş başvuruları ile daha az karşılaşacak, bireysel istemler peşinde koşmayacak, istek sahiplerini gücendirmemek için yoğun çaba harcamamış olacaktır.

7-Özellikle üst düzey yönetici atamalarında liyakat ve ehliyete gereken özen mutlaka gösterilmelidir.

Bu bağlamda üzerinden yıllar geçse bile belleklerden hala silinmeyen, belediye başkanı bir yana, belediyenin bağlı olduğu siyasal partiye bile yüklenen (töhmet altında bırakan) İSKİ Genel Md. olayı göz ardı edilmemelidir.

Personel istihdamı

8- Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması vb. konularda danışmanlık yapması gereken, özel durumları nedeniyle boş tutulan ve bir kariyer mesleği olan iç denetçi kadrolarına gereken atamalar yapılmalıdır.

9-Belediye hizmetlerinin sunumu, niteliği ve personelin performansını yükseltmek, belde halkının beklenti ve gereksinimlerini karşılamak üzere “ stratejik planlar” ve “eylem planları” oluşturulmalıdır.

Bu bağlamda öncelikle, çalışan personelin görev, yetki ve sorumluluklarını belirtir görev yönergeleri ve varolan personel arasında iş bölümü olup olmadığı araştırılmalı; var ise güncellemeleri göz ardı edilmemelidir.

Öte yandan başarısı nedeniyle ödüllendirilmiş; olmuş ihbar / yakınmalar üzerine haklarında adli / idari işlem yapılmış / yapılmakta olan veya yakınmanın işlemden kaldırılmasına karar verilmiş personeli kapsayan bilgi formu hazırlatmalı, personel değerlendirmesi sırasında bu notlardan yararlanmalıdır.

Ayrıca başka birimlerde / başka birimlerden veya hak ettiği (müktesebi) kadronun altında /üstünde istihdam edilen personelin öncelikle saptanmasında (bilinmesinde) yarar vardır. 

Öncelikle planlanması gereken işler

İhbar / Yakınmalar

10- Ülkemizde iktidar / üst düzey yönetici değişikliklerinden sonra, önceki dönemde görev yapmış olan yetkililer hakkında çok sayıda ihbar / yakınmalar yapılmakta, sorumlularından “hesap sorulması” beklenmektedir.

Ayrıca yine geçen dönemde mağdur edildiklerine ve bu mağdurluklarının giderilmesine ilişkin yoğun istemler gündeme gelmektedir.

Bu tür bulgular, belediye başkanı değişikliklerinde, özellikle eski / yeni başkanların farklı partilere üye olmaları durumunda geçerlidir.

Bu nedenle yeni başkanları en çok uğraştıracak işlerin başında, eski yöneticilerden hesap sorulmasına ilişkin beklentileri karşılamak olacaktır. Halkımız tarafından hesap sorulması olayı belgesiz / özensiz biçimde, rahatlıkla ifade edilmekte, bu istek kulaklara çok hoş gelmektedir.

Suç işledikleri iddia edilenler hakkında gerekli inceleme ve soruşturmalar hemen başlatılmalı; suçluların cezasız kalmaması için gereken yasal işlemler yapılmalıdır. Bu konularda herhangi bir duraksama olmamalıdır. Çünkü bu konular bir kamu görevlisi olan belediye başkanının da yasal olarak sorumluğunu gerektirmektedir. Belediye başkanı istese bile bu görevinden kaçınması olanaklı değildir. Bununla birlikte hesap sorulmasına ilişkin iş ve işlemler kolay değildir. Çünkü özel uzmanlık ve teknik bilgi, deneyim isteyen bir konudur. Zaman alıcı, yıpratıcı ve sonuç alınması kolay olmayan bir süreçtir.

Bu yüzden, yolsuzluk savlarına ilişkin konulara duygusal yaklaşılmamasında, başka bir anlatımla sorunun (olabildiğince) nesnel olarak ele alınmasında, bu bağlamda eski / yeni başkanlar arasında husumet ortamı yaratılmamasına özen gösterilmesinde yarar vardır. Bu bakımdan ihbar / yakınma konusu olaylarda gerektiğinde (üniversiteler dahil) uzman görüşleri alınmalı, olaylara profesyonelce yaklaşılmalıdır.

Bu amaçla olan / olası ihbar ve yakınmaların kayda alınması ve yapılması gereken yasal işlemlerin izlenmesi konularında, Başkanın yükünün hafifletilmesi için Başkan adına hareket edebilecek personel görevlendirmesi yoluna gidilebilir.

Öte yandan belediye başkanları ihbar / yakınmaların yanı sıra, özellikle mevcut personel içinde birlikte görev yapılabilecekleri, çalışkan, dürüst / güvenilir personele yönelik duyumlara, referanslara da önem vermelidir.

Hizmet alım ihaleleri

11- Belediye Kanunu’na göre (seçimler nedeniyle) belediyelerde önceki dönemde yapılmış ve birden çok yılı kapsayan hizmet alım ihalelerinin süresi haziran ayı sonunda tamamlanmış olacaktır. Dolaysıyla yeni yönetimce yakın zamanda, 1’den çok yılı kapsayan, çok sayıda hizmet alım ihalesinin yapılması gerekmektedir. Bu yola belediye başkanları, belde halkına karşı ilk ciddi sınavlarını vermiş olacaktır.

Belirtilen nedenlerlehizmet alım ihalelerinin önemi ve yolsuzluğa açık bir alan olması da dikkate alınarak, ihalelerde izlenecek yol / yöntemler konusunda ilkeler öncelikle, şimdiden belirlenmelidir. Bu bağlamda hizmet alım ihalelerinde yaklaşık maliyet ögelerindeki (kâr oranı, taşıt araçlarında tüketilen akaryakıt miktarı vb.) uygun değerlerin belirlenmesi, kamu yönetimlerindeki iyi uygulama örneklerinin araştırılması vb. konularda şimdiden hazırlık yapılmasında yarar vardır.

 12-Ülkemizde belediyelerin gelirlerinin giderleri karşılamadığı, bütçelerdeki gelir  /gider dengesinin borçla kapatıldığı bilinmektedir. Belediyelerinin büyük bölümü de borçlu durumdadır. Yeni seçilmiş belediye başkanlarını bekleyen en güncel sorunun borç ödemeleri konusu olacağı beklenmektedir. Belediye başkanı değişikliğinin de etkisi ile, belediye alacaklılarının, alacaklarını tahsil edebilmek için daha ısrarlı olacakları, hatta yargı yoluna da başvurmaları durumunun kaçınılmaz olduğu düşünülmektedir.

Belirtilen nedenlerle belediyelerin borçlarının ödenmesi konusunda bir politika geliştirilmelidir. Bu bağlamda belediye borçları yapılandırılmalı, borç ödemelerinin bir plan kapsamında, dengeli / adaletli biçimde yürütülmesi sağlanmalıdır.

Tahsilatın hızlandırılması

13– 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunundan doğan değişik (muhtelif) gelirler başta olmak üzere belediye alacaklarının tahakkuk / tahsilat işlemleri incelenmeli, tahakkuk ettiği halde tahsil edilmemiş gelirlerin tahsilat işlemlerine hız verilmelidir.
=======================================
Dostlar,

“Kaymakamlık, vali yardımcılığı, (atanmış) belediye başkanlığı ve mülkiye başmüfettişliği görevlerinde bulunmuş, deneyimli / emekli kamu görevlisi olarak” yukarıdaki değerli derlemeyi sitemizde yayınlanmak üzere paylaşan saygın – değerli dostumuz Sn. Mahmut Esen‘e teşekkür ediyoruz.. Çok yol gösterici olan önerilerinden yararlanılmasını ve gerektiğinde kendisine danışılmasını dileriz.

Biz de yeni ve yeniden seçilen tüm Belediye başkanlarına başarı diliyoruz.
Dürüst ve başarılı yerel yönetimler demokrasimiz ve kalkınmamız bakımından büyük önem taşımakta. Bu gün Ankara BŞB Meclis toplantısından kısa bir bölümü izleme olanağımız oldu ve Başkan Mansur Yavaş‘ın işinin ne denli zor olduğunu gördük..

Herkese demokratik olgunluk ve hoşgörü, dayanışma, kesin olarak dürüstlük.. içinde davranmak düşüyor.. Ülkemize yakışan da budur..

Sevgi ve saygı ile. 14 Nisan 2019, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK MD, MSc, BSc
Ankara Üniv. Tıp Fak. – Halk Sağlığı Uzmanı
Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı – Mülkiyeliler Birliği Üyesi
www.ahmetsaltik.net     profsaltik@gmail.com

ÇARŞAMBA İĞNELERİ

ÇARŞAMBA İĞNELERİ

Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE
20.03.2019

AHLAK
Bahçeli, hakkında dava açıldığı için Mansur Yavaş’ın adaylıktan çekilmesinin ahlak gereği olduğunu söyledi.
RTE hakkında söyledikleri ile şimdiki haline bakıp adamın ahlaktan ne anladığı değerlendirilebilir…

BELLEMEK
MHP Kozan Belediye Başkanı adayı Nihat Atlı, “Bu ülkenin düşmanlarının analarını belleyeceğiz” diyerek muhalefete hakaret etti. Aynı yaratığın daha önce AKP’yi ihanetle suçladığı ortaya çıktı.
Ne yapsın önünde örnek büyükler var; Bahçeli, Kurtulmuş, Soylu, Türkeş vd…

PATATES
Dünyanın en büyük dondurulmuş patates satıcısı Kanada şirketinin temsilcisi Tarım Bakanı, patates ithalatında gümrük vergisini sıfırladı.
Patates de pis koktu…

PKK’LI
Geçen hafta Ardeşen’de gerçekleşen aday tanıtım toplantısında konuşan ve “Vitrinde CHP ve İYİ Parti, İçerde FETÖ ve HDP Var” diyen AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı’nın aksine Çayeli Adayı Baltacı, “HDP’li kardeşlerimizle konuştum, oylarına talibiz” açıklamasında bulundu.
Reiiisss.! Tayfana sahip çık..

EZAN
İstanbul’daki kadın yürüyüşünde ezanın protesto edilmediği açıklanmasına karşın RTE  “ezan” sömürüsünü sürdürüyor.
Din, iman, ezan, kuran; sermaye yalan…

REKLAM
Yeni Zelanda’daki katliam görüntülerinin RTE/AKP mitinglerinde kullanılmasını Y. Zelanda Dışişleri Bakanı kınadı.
Kınamalı propaganda yetmedi oradan bile mağduriyet çıkardı…

OKUMA
RTE, katliamdan çıkar sağlamak için Yeni Zelandalılara “Atalarınız gibi sizin de tabutlarınızı yollarız” diye meydan okudu. Oysa Atatürk Çanakkale’de ölen düşmanların çocuklarının ailelerine “onlar bizim de evlatlarımızdır” diyerek insanlık dersi vermişti.
Tarih okumak meydan okumaktan yararlıdır…

TAKAS
15 Temmuz’da oğlunu ve eşini şehit veren kadın, FETÖ yargılamasından kurtulan Fettah Tamince’ye AKM ihalesinin verilmesini ‘Neyle neyi takas ettiniz?” diye protesto etti.
Takas mı, paylaşım mı?…

MAL
Özhaseki, zorlama sonucu verdiği mal beyanında 750 metrekarelik villasının değerini 500 bin TL göstermiş.
Sanki millet maldan anlamıyor…

PROTESTO
Avcılar’da, Kız Meslek Anadolu Lisesinin düzenlediği 18 Mart töreninde Atatürk’ün adının geçmemesi üzerine Albay Önder İrevül töreni terk etti. Hakkında soruşturma açıldığı yazıldı.
Mustafa Kemal’in askerleri, yolundan dönmez geri…

İDAM
Yeni Akit muhabiri Mehmet Özmen, PKK ve FETÖ’ye yandaşlığından dolayı kamuoyunun Kılıçdaroğlu’nun idam edilmesini istediğini söyledi.
İmamın o…ruğunu duymuş, altına s…çmış…

ÖMER HAYYAM’dan;

Felek doğruyu eğriyi tartaydı,
Her işine güzel demek kolaydı.
Böyle mi yaşardı iyiler dünyada,
Evrenin özü doğruluk olaydı?

Naci BEŞTEPE : ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 25.12.13


ÇARŞAMBA İĞNELERİ

portresi_kucuk

 

Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE

 

SIRAYLA

RTE bir sözü çok severek kullanır;

Men dakka dukka…

HIRSIZ

RTE, “Hırsızlık babadan evlada geçer”

Bozuk saat bile zamanı günde iki kez doğru gösterir…

 ŞÜPHELİ

RTE’nin oğlu Bilal’in yönetiminde olduğu TÜRGEV de şüpheli.

Babadan geçici…

HARAM (Aytekin Kaya TÜTÜNCÜ paylaştı)

Dindar kindardan son açıklama;

“Harama el sürmedik”,

Makine ile saydık…

MİLYONLAR (Hakan ARSLAN’dan)

Haziran ayaklanması sırasında “Milyonları evde zor tutuyoruz” demişlerdi.

Ayakkabı kutusundaki milyonlarmış…

CİNAYET

Hüseyin ÇELİK, “İtibar cinayeti var”

Bu cinayetse SİLİVRİ Davaları’nda sizinki soykırımdı…

ÇETE

RTE,”Bunlar bir nevi çetedir”

Operasyonu yapan çete,

Parayı götürenler ne?

KAÇACAKLARDI

Soruyor beyim, “Kaçacaklar mıydı sabah erkenden evlerine girildi?”

Kanser hastası Türkan SAYLAN, 80’lik İlhan Selçuk, hukukçuların duayeni Sabih Kanadoğlu, gazeteciler, askerler, bilim insanları hep kaçacaklardı değil mi?…

BAŞVURU

Mustafa Sarıgül ve Mansur Yavaş adaylık için Kılıçdaroğlu’na başvurdu.

Kılıçdaroğlu da ABD büyükelçisine…

ARAYIŞ

Ricciardone,”Operasyonda kaynağı dışarıda aramak yanlış”

İktidarı da…

RASTLANTI

ABD Hazine Müsteşarı David Cohen operasyon sürerken Türkiye’ye geldi.

Olağan rastlantı…

ŞİKE

Savcının yanına iki savcı ver,”Karar ikiye bir alınacak de”

Bal gibi şike…

VERİLMEYEN

Sordu,”Ne istediniz de vermedik?”

Belli oldu, AYAKKABI KUTUSUNU…

YALAMA

Nazlı Ilıcak Sabah’tan kovuldu.

Yanlış yeri yalamıştır…

KÖTÜ

Operasyonu yürüten polisler “görevi kötüye kullanmaktan” görevden alındı.

Hırsızı açığa çıkarmaktan yani…

YASAK

MENEMEN’deki Devrim Şehitlerini Anma Töreni’nde
Org. Necdet Özel’in mesajı okunurken yuhalandı.

Yuhalayanlara orduevlerini yasaklasın…

ERKEN UYARI SİSTEMİ

Yolsuzlukları açığa çıkınca tedbiri aldılar.
Adli Kolluk, amirine haber vermeden operasyon yapamayacak.

Cibali Karakolu geri geldi,

Kolluk oldu kollamalık…

KEFEN

RTE ikide bir ne der? “Kefenimizle yola çıktık… Kefenin cebi yok”

Kefenin yanında kutu olunca cebe gerek de yok…

YÜRÜTME

Bakanlar Kurulu devletin hangi erkidir?

Yürütme…

KUMPAS

RTE’nin danışmanı/ağzı Yalçın AKDOĞAN açıkladı,
önceki davalar hep Cemaatin kumpasıymış.

Ortaklık yapıp yol açan hangi iktidarmış?..

Hakkari’deki yüzbaşının çığlığı!


Hakkari’deki yüzbaşının çığlığı!

portresi_AYDINLIK

SABAHATTİN ÖNKİBAR 

Adı bende saklı bir yüzbaşının çığlığı andıran mektubunun bir bölümünü yayınlıyorum:

“Sabahattin Bey;

Mektubumu size Hakkari’den değil bir yakınım aracılığı ile İstanbul’dan postaya verdirdim zira hainleri izlemesi gereken devletim ben ve benim gibi görevi bu vatan için ölmek olan subayları izlemekle meşgul…

Sabahattin Bey,

Kahırla yazıyorum Hakkari PKK’ya terk edilmiştir.

 • Türk subayı, askeri ve polisi yoğun güvenlik önlemleri olmaksızın Hakkari sokaklarında artık yürüyemez durumdadır.
 • En vahimi Hakkari esnafı örgütün baskısı ile askere-polise mal satmıyor, lokantalar yemek servis etmiyor ve bütün bunlar basına yansımıyor… Bölgede de facto olarak (fiili) yaygın ifade ile paralel Kürt devleti kurulmuş ve Kürdistan’ın ilanına gün sayılmaktadır.

 

Sabahattin Bey böyle bir durumda bize verilen emir ise “Aman örgütle karşı karşıya gelmeyin, aman onları tahrik etmeyin” şeklindedir.
Türkiye Cumhuriyeti devletinin şanlı ordusu Güneydoğuda
kahırla yazıyorum mağlup ya da teslim olmuş bir ordu durumuna düşürülmüştür.

 • Bırakın PKK’ya karşı operasyona çıkma serbestisi, kışlalarımıza ve karakollarımıza yapılan taciz ateşlerine bile karşılık vermemiz yasaktır.

 

Bir başka hadise, sizin televizyondaki ifadenizle barut kokan kahraman komutanlarımızın esir alınmasının TSK içinde yarattığı travmadır ki
pek çok subay emekliliğini düşünür durumdadır.”

Açık bir çığlık olan 5 sayfalık mektubun özeti budur.

*****

Aselsan kimin adına Çin füzesine karşı? 

Bu sütunu izleyenler Çin füze sisteminin Türkiye’ye alınmasının
Tayyip Erdoğan’ın deliğe süpürülmeme adına ABD’ye karşı şantaj kartı olduğunu haftalar öncesinde yazıldığını hatırlayacaktır.

Maalesef dediğimiz kesinleşiyor ki, bunun için yani çark etme adına Aselsan’a görev verilmiş.

Aselsan önceki gün yaptığı açıklamayla Çin Füzesi yerine Milli Füze üretelim teklifinde bulundu!

Bu muhteşem bir teklif, lakin dürüst olalım, bunun için teknolojimiz
yeterli mi?

Eğer yeterli ise Aselsan ihale sürecinde yani sonuçlanmadan ve hatta ihaleye çıkılmadan bugünkü gibi “Durun bir dakika füzeyi ben yapacağım” niye demedi de Çinliler ihaleyi alınca biz yaparız deyip kahramanlık taslıyor?

Milli Harp Sanayii bizim özlemimizdir lakin Aselsan’ın son tutumu sanki Çin füzesine tavır alan ABD adına itirazı çağrıştırıyor ve de Tayyip Erdoğan’a çark etmesi için zemin inşa ediyor

*****

CHP adaylarını böyle belirliyor

CHP’de belki de tarihinde ilk kez adaylar anketlerle belirleniyor.

İstanbul’un ilçelerinde bile nabız tutuluyor.

Ankara ise en çok kamuoyu araştırması yapılan il konumunda.

Keza banko denilen İzmir için bile halka müracaat edildi.

Aynı şekilde Adana ve Hatay’da kim çok oy alır araştırmaları
üçüncü defadır yapılıyor.

Sadece büyük iller değil CHP’nin iddialı olabileceği bütün merkezler de
halk sorgulamaları var.

Kuşkusuz bu bir artıdır ve CHP’ye çok şey katacaktır.

Kılıçdaroğlu amblem taassubunu aşıp halk eğilimlerini dikkate alıyor ki,
bu seçimde CHP dışındaki pek çok ismin aday yapılacağına işarettir.

En çok merak edilen yer ise Ankara!

Duyumlarıma göre Mansur Yavaş defteri hala kapanmadı ama O olmazsa
Muharrem İnce güçlü ihtimal.

*****

Ha PKK, ha Cemaat!

– İkisi de biat esasına göre yönetiliyor.

– İkisinde de sorgulama yok, iman etme yani körü körüne bağlanmak var.

– PKK için Apo ne ise Cemaat için Hocaefendi aynıdır.

– İkisinin de kanun dışı hedefleri var.
PKK ayrı devlet kurmak istiyor,
Cemaat ise mevcut devleti fethetme arzusunda.

– PKK da Cemaat de onlarca milyar dolara hükmediyor.

– İkisi de hem AB hem ABD’nin gözbebeği yani dış dinamiklerin oyuncağı.

PKK Kürt kardeşlerimizi, Cemaat müminleri istismar ediyor.

İkisi de devlet içinde iki ayrı paralel devlet oluşturdu.

****

Demirel’e “Ağa ne olur konuşma” diyen kim?

Hakkını teslim edelim AKP faşizmine karşı eski siyaset kadrosundan
en dik duran isim yine Sayın Demirel‘dir ki, zaman zaman tepkilerini
ortaya koyuyor.

Demirel üstelik bunu “Ağa ne olur konuşma” yakarışına rağmen yapıyor.

Kim midir Süleyman Bey’e “Ağa” diye hitap edip yakaran?

Kardeşi Şevket Demirel!

Peki Şevket Bey niye mi ağabeyinden susmasını istiyor?

AKP iktidarı daha önce yaptığı gibi Göltaş’a saldırmasın diye!

Ek olarak bir de Murat Demirel konusu var.

İşte bu sebeplerden dolayı bu aralar hastalıklarla boğuşan Şevket Bey, Süleyman Bey’e yakarış vaziyetinde ama Sayın Demirel yine susamıyor
ve her fırsatta AKP’ye haddini bildiriyor.