GÜNCEL RESMİ RAPORLARA GÖRE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GÜNCEL RESMİ RAPORLARA GÖRE ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Mahmut ESEN
E. Mülkiye Başmüfettişi
 

Ahmet Saltık’ın notu                           : 
Sn. Esen çok önemli bir hizmet yapıyor.  31 Mart 2019 yerel seçimlerine giderken E. Mülkiye Başmüfetişi Sn. Mahmut Esen’in GÜNCEL RESMİ RAPORLARA GÖRE BELEDİYELERİMİZİN 2017 YILI FAALİYETLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
başlıklı önemli raporunu da birkaç gün önce sitemizin manşetinde duyurmuştuk.. AKP’li belediyelerin “hesap verebilirlik” durumu sn derece önemli. Bu raporu okumak için tıklayın.

Sn. Esen’e nitelikli – değerli emeği ve bizimle paylaşımı için teşekkür ederiz.
Halkımızı bilgisine sunuyoruz.. 04.12.2018
******

Özeti:  Güncel resmi raporlar ve halka açık kaynaklar ışığında, Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılındaki faaliyetleri, bütçe gerçekleşmeleri ve mali vb. durumlarına ilişkin bilgiler nesnel olarak değerlendirilmeye çalışılmış; Başkent belediyesi olma özelliği taşıyan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, genel iş/ işlemleri ve mali yapısı hakkında kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amaçlanmıştır.

Anahtar Sözcükler: Ankara Büyükşehir Belediyesi, Genel Faaliyet Raporu,  Sayıştay Denetim Raporu, Bütçe, Bilanço, 31 Mart 2018 yerel seçimleri

I-GİRİŞ

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi uyarınca; kamu idarelerinin yetkilileri tarafından, birimlerinin yıllık faaliyetlerini yansıtmak üzere, kullandıkları kaynakları, bütçe gerçekleşmelerini, mali durum vb. bilgileri içeren faaliyet raporu hazırlanması ve kamuoyuna da açıklanması gerekmektedir.

Mahalli idarelerce hazırlanan idare faaliyet raporlarının birer örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına[*] gönderilir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı bu raporları esas alarak, kendi değerlendirmelerini de içeren, mahalli idareler genel faaliyet raporunu hazırlar ve kamuoyuna açıklar. Raporun birer örneğini Sayıştay Başkanlığına ve Hazine ve Maliye Bakanlığına gönderir.

Sayıştay; mahallî idareler genel faaliyet raporunu, (Hazine ve Maliye Bakanlığınca hazırlanmış) genel faaliyet raporunu ve harcama sonrası ilgili birimlerde yaptığı dış denetimlerinin sonuçlarını da dikkate alarak görüşleriyle birlikte TBMM sunar. Sayıştay Başkanlığınca kamu idarelerinin tümünün faaliyetleri/dış denetimi/mali istatistiklerinin değerlendirildiği TBMM sunulan genel raporlarının yanı sıra, Sayıştay denetçilerince idarelerde yapılan denetim ve incelemeler sonucunda ilgili kamu idaresi adına ayrıca denetim raporları düzenlenmektedir.

Bu yazımızda: “Ankara Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu”, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Sayıştay Denetim Raporu” ve “2017 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu“, “Ankara Büyükşehir Belediyesi 2017 Yılı Kesin Hesap Kitabı“  ile halka açık diğer kaynaklar ışığında Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı faaliyetleri, bütçe gerçekleşmeleri ve mali durumuna ilişkin bilgiler deneyimli/emekli bir denetim elemanı gözüyle değerlendirilmiş, önemli görülen konuların altı özenle çizilmeye çalışılmıştır. 

II-BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1-Büyükşehir Belediye Başkanı ve Belediye Meclis Üyeleri

30.03.2014 tarihinde yapılan genel seçimler sonucunda belediye başkanlığını seçimini oyların % 44.82’sini alan AKP adayı kazanmıştır. Seçimlerde 2. parti konumunda olan CHP’nin oyu ise % 43.82‘dir.

Belediye Başkanlığı görevi; 6.11.2017 tarihine kadar Melih Gökçek tarafından yürütülmüş, bu tarihten itibaren de Mustafa Tuna tarafından yürütülmektedir.

Belediye başkanlarıyla birlikte (139) üyeden oluşan büyükşehir belediye meclisinde sadece (14)  ( % 10 oranında)  kadın üye bulunmaktadır.

Bu oran Türkiye ortalaması olan (%10,7) oranın dahi altında kalmaktadır. Örneğin (24) üyeden oluşan Şırnak belediye meclisinde  (8) kadın üye bulunmaktadır.[1]

2-Belediye Örgütü

İçişleri Bakanlığınca yayımlanmış “Norm Kadro Standardı Yönetmeliği” esas alınarak örgütlenmiş Ankara Büyükşehir Belediyesinde; halen, doğrudan belediye başkanlığına bağlı (genel sekreterlik/ teftiş kurulu başkanlığı/hukuk müşavirliği/iç denetim/özel kalem vb) birimlerin dışında (27)  adet ayrı birim başkanlığı kurulmuştur. 

3-Belediye Bağlısı Kuruluşlar

A-) Belediye İşletmeleri

Büyükşehir Belediyesine bağlı, kamu tüzel kişiliğine sahip, özel bütçeli iki ayrı işletme (ASKİ ve EGO) vardır.

Su ve kanalizasyon hizmetleri ASKİ tarafından yürütülmektedir. Aralık 2017 itibarıyla ASKİ’de; (1.119) memur, (522) işçi, (139) sözleşmeli ve (2.973) hizmet alımı olmak üzere toplam 4.753 personel çalışmaktadır.[2]

ASKİ’nin 2017 yılı bütçesi 2,6 milyar TL gelir ve 2,4 milyar TL gider olarak gerçekleşmiştir. ASKİ bütçesi 238 milyon TL fazla vermiştir.

(ASKİ 2019 yılı bütçesinde, 3,8 milyar TL gelir/ödenek öngörülmüştür.[3])

16.12.1942 gün 4325 sayılı Kanuna göre kurulmuş, tüzel kişiliğe sahip köklü bir kuruluş olan EGO işletmesi ise halen otobüs, raylı sistem ve teleferik işletmeciliği suretiyle ulaşım hizmetlerini yürütmektedir.

EGO’da 2017 yılı sonu itibariyle (590) memur ve (11) sözleşmeli olmak üzere toplam 601 kişi çalışmaktadır. (Hizmet alımı suretiyle çalıştırılan personel konusundaki bilgilere erişilememiştir.)

EGO Genel Müdürlüğü 2017 yılı gider bütçesi 768 milyon TL,  gelir bütçesi ise 571 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe denkliği belediyeden sağlanan borçlanma ile sağlanmıştır.[4]

(EGO 2019 yılı bütçesinde, 1,4 milyar TL gelir/ödenek öngörülmüştür.)

B-) Belediye Şirketleri (BİT’ler)

Büyükşehir Belediyesin sermayesinin yarısından fazlası belediye ve belediyeye bağlı kuruluşlara ait, (15) adet faal nitelikte şirket ( belediye şirketi) bulunmaktadır. Hizmet alımları başta olmak üzere belediye tarafından yapılan ihalelerin büyük ölçüde belediye şirketlerince üstlenildiği bilinmektedir. Fen işleri/ulaştırma/imar/destek hizmet/kültür ve sosyal işler başkanlıkları gibi hizmet birim başkanlıklarının görev alanlarına paralel kurulmuş olan BİT’ler;  kurulu birim başkanlıklarından daha fazla personel, araç ve gerece sahiptir.

(Şirketler; TTK hükümlerine tabi olup özel hukuk tüzel kişisi statüsündedir. Bu yüzden şirketler aracılığıyla, kamu kaynaklarının önemli bir bölümü, istisnalar dışında, kamunun denetim alanı dışında özel hukuk hükümleri çerçevesinde kullanılmaktadır.

Öte yandan BİT’ler hakkında 6102 sayılı TTK ile getirilmiş olan bağımsız denetime tabi olmaları, kamuoyunun aydınlatılması için şirket faaliyet ve ilanlarının kurulacak internet sitesi üzerinden yapmaları gerektiği vb. konulara ilişkin düzenlemeler BİT’ler hakkında henüz uygulamaya geçirilememiştir.

Belediye meclis üyelerinin dahi BİT’ler hakkında yeterli bilgiye sahip olamadıkları bilinmektedir.[5])

4-Belediye Görevlileri

İçişleri Bakanlığınca yayımlanmış “Norm Kadro Standardı Yönetmeliğine” göre belediyede  (7580) memur, (3790)  sürekli işçi olmak üzere toplam 11.370 kadro bulunmaktadır.

2017 Aralık ayı itibarıyla istihdam edilenlerin sayısı ise (3149) memur, (209) sözleşmeli, (522)  işçi olmak üzere toplam 3.880’dir. Memur ve işçi kadrolarının sadece 1/3 ünün dolu olduğu görülmektedir.

Buradan da Ankara Büyükşehir Belediyesinin personel istihdamına dayalı hizmet satın alınması (taşeron işçi çalıştırılmasına) uygulamasına ağırlık verdiği anlaşılmaktadır. Nitekim belediye hizmetlerinin büyük bölümünü belediyeye bağlı olarak kurulmuş (15) şirketten hizmet satın alma suretiyle gördürdüğü bilinmektedir.  Bu şirketlerden sadece üçünde, ( BELKO, BUGSAŞ, BELKA) istihdam edilen (sendikalı) işçi sayısı ise 9.947’dir.[6]

(24.12.2017 günlü R.G. yayınlanmış olan 696 sayılı KHK ile; belediyelerde personel çalıştırmasına dayalı hizmet alım sözleşmeleri kapsamında yükleniciler tarafından 04.12.2017 tarihi itibarıyla çalıştırılmakta olan (taşeron)  işçilerin bazı koşullarla, sürekli işçi statüsünde, 2018 yılında belediyelerdeki kurulu/kurulacak olan şirketler devir edilmeleri gerekmektedir.)

Toplam personelin yarısı (1.909)  İtfaiye/ Fen İşleri/Zabıta ve Sağlık İşleri başkanlıklarında istihdam edilmektedir.

2.246 personel ( %58’i) ön lisans/lisans/yüksek lisans düzeyinde öğrenim görmüştür. Doktora sahibi (5) personel bulunmaktadır.

1703  (%44 oranındaki) personel 0-15 yıl arası hizmet yılına (kıdeme) sahiptir.

III-ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN 2017 YILI GENEL FAALİYETLERİ, BÜTÇE GERÇEKLEŞMERİ ve MALİ DURUMU

1-BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

ABütçe Dengesi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin 2017 yılı tahmini gelir bütçesi 6.414.000.000 TL olup, gerçekleşen bütçe geliri 6.062.147.309.80 TL’dir. Tahmini bütçe gideri 6.414.000.000,00 TL olup, gerçekleşen bütçe gideri ise 6.344.372.282,57 TL’dir.

Tahmini bütçedeki gerçekleşme oranları; gelirlerde (%93,63), giderlerde ise (%98,9) seviyesindedir.

2017 yılında 282.224.973 TL borçlanma suretiyle bütçede denklik sağlandığı görülmektedir.[7]

(Ankara Büyükşehir Belediyesinin; 2018 yılı bütçesinde 8 milyar TL gelir/ödenek,  2019 yılı bütçesinde ise 8,8 milyar TL gelir/ödenek öngörülmüştür.)

B-Bütçe Giderleri

Belediyenin ekonomik sınıflandırmaya göre;  2016 ve 2017 yıllarına ait gider miktarları; bu giderlerin gider değişim oranları,  2017 yılında bazı giderlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer büyükşehir belediyelerindeki toplam giderler içindeki paylarına aşağıdaki tabloda yer verilmiştir.         

Tablo 1: Belediyenin 2016 ve 2017 Yılı Ekonomik Sınıflandırma Düzeyinde Bütçe Giderleri  (Bin TL)

GİDERİN TÜRÜ

2016

 

 

2017

2017/2016

Değişim Oranı

 (%)

2017 Yılı Giderlerinin Top. Giderlere Or. (%)

Ank. B.Şehir

Büyükşehir Belediyeleri

1-Personel Giderleri

296.035

306.256

3,4

4,77

7,09

2-SGK Devlet Primi

42.158

41.794

-01

0,65

1,12

3- Mal ve Hizmet Alımları

2.257.754

2.330.098

3,2

36,33

31,32

4Faiz Giderleri

174.413

142.102

-18,5

2,22

3,17

5Cari Transferler

(Kar amacı gütmeyen kuruluşlara/hane halkına yapılan transferler, gelirlerden ayrılan paylar vb.)

334.287

394.284

18

6,15

4,79

6-Sermaye (Yatırım)  Giderleri

1.796.900

2.854.152

59

44,5

48,20

7Sermaye Transferleri

(Bağlı idarelere/kamu ortaklıklarına vb. yapılanlar)

1.000

23.248

2324

0,36

1,50

8-Borç Verme

(Bağlı idarelere/kamu kurum ve kuruluşlarına/kamu ortaklıklarına vb. yapılanlar)

435.070

252.433

-42

3,94

2,80

GİDER TOPLAMI                

5.337.619

6.344.372

18,9

100

100

Not: Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Kaynak: T.C. Sayıştay Başkanlığı , (2018),  Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay Denetim Raporu;  İçişleri Bakanlığı, (2018) , “ 2017 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (2018), “2017 Yılı Faaliyet Raporu” verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.

2017 yılında toplam bütçe giderleri bir önceki yıla göre % 18,9 oranında artmıştır. Sermaye giderlerinde büyük oranda ( % 59)  artış gerçekleşmiştir. Diğer büyük harcama kalemlerinden olan cari transferlerde  %18,  mal ve hizmet alımlarında  %  3,2 personel giderlerinde ise  % 3,4 oranında (ortalamanın altında) artış kaydedilmiştir.

Personel giderlerinin toplam giderler içindeki payı % 4,8 oranındadır. Büyükşehir belediyelerinde bu oranın ortalaması % 7’dir. Ancak bu rakamlar personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımları suretiyle istihdam edilenleri (taşeron işçilerini) kapsamadığı için personel giderlerinin tümünü yansıtmaktan, dolaysıyla gerçekçi olmaktan uzaktır.

2017 yılında gider türlerinin toplam giderlere oranına göre yapılan bir incelemede:

Ankara Büyükşehir Belediyesindeki personel/SGK prim/faiz/sermaye/sermaye transfer giderlerinin büyükşehir belediyelerindeki gider ortalamalarının altında kaldığı; diğer giderlerin de (mal ve hizmet alımları/ cari transferler/borç vermelerde) ise ortalamanın üzerinde olduğu görülmektedir.

Bu arada (belediye başkanlarının kamu harcamalarındaki tasarruf anlayışını göstermesi bakımından önemli olan) temsil ve tanıtma giderleri kaleminden 2,8 milyon TL (toplam giderlerin on binde 4,3 oranında) harcama yapıldığı belirtilmiştir.[8] Ancak bu rakamın; tören, temsil ve ağırlama giderlerinin tümünü kapsamadığı görülmüştür.

Zira belediyenin temel görevleri arasında yer almadığı için sadece Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Yönergesine dayalı olarak yapılmış (resmi/dini bayramlar, anma günleri,  festival/ fuar, nikâh/sünnet vb.bazı giderlerin, temsil tören giderleri yerine, belediyenin temel faaliyet giderleri arasında gösterilmiş olduğu anlaşılmıştır.

(Kültür ve Sosyal İşler Daire Bşk. lığınca; yıl içinde, -genellikle 190.000 TL üzerinden ANKET A.Ş. üzerinden-  hizmet alımı suretiyle gördürülmüş çok sayıda tören hizmetleri için yapılmış ödemeler örnektir.[9]

Büyükşehir Belediyesinin fonksiyonel sınıflandırmaya göre giderleri Tablo 2’de gösterilmiştir.

    Tablo 2: Fonksiyonel Sınıflandırmaya Göre 2017 Yılı Giderleri (Bin TL)

Hizmetin Türü

Miktarı

Toplam Giderlere Oranı (%)

1-Genel Kamu Hizmetleri

1.195.710

18,6

2-Savunma Hizmetleri

70

3-Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

126.162.

2

4-Ekonomik İşler ve Hizmetler

2.290.328

35,7

5-Çevre Koruma Hizmetleri

6-İskan ve Toplum Refahı Hizmetleri

612.928

9,5

7-Sağlık Hizmetleri

28.266

8-Dinlenme Kültür ve Din Hizmetleri

1.807.433

28

9-Eğitim Hizmetleri

10-Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Hiz.

283.472

4,5

TOPLAM

6.344.372

100


                                  Not: Küsuratlar yuvarlatılmıştır.

Kaynak: T.C. Sayıştay Başkanlığı, (2018),  Ankara Büyükşehir Belediyesi Sayıştay Denetim Raporu;  İçişleri Bakanlığı, (2018), “ 2017 Yılı Mahalli İdareler Genel Faaliyet Raporu” ve Ankara Büyükşehir Belediyesi (2018), “2017 Yılı Faaliyet Raporu” verilerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Giderlerin fonksiyonel sınıflandırmaya göre ayrımında;   giderler içinde en büyük payın (%35,7) oranı ile ekonomik işlere ilişkin hizmetlere ayrıldığı; bunu (%28) oranı ile dinlenme ve din hizmetleri, (% 18,6)  oranı ile genel kamu hizmetleri giderlerinin izlediği görülmektedir.

Fonksiyonel sınıflandırmaya göre 2017 giderlerini gösterir tabloda ( savunma hizmetleri için yapılmış 70.000 TL tutarındaki küçük bir harcamaya dahi yer verilmiş iken ) çevre koruma hizmetleri ile eğitim hizmetleri için herhangi bir gider rakamına yer verilmediği görülmüştür.

Bununla birlikte eğitim harcamalarının dinlenme kültür ve din hizmetleri kapsamında gösterildiği;  Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığınca yıl içinde 1,6 milyar TL (toplam bütçe giderinin %26 oranında ) harcama yapıldığı anlaşılmıştır.

Eğitim harcamalarının mali tablolarda ayrıca gösterilmemesi, Çevre Koruma Başkanlığınca yapılmış giderlerin tümünün başka hizmet türleri arasında verilmesi anlamlı ve mali tabloların doğruluğu/güvenilirliğini etkileyecek bir durumdur.

Ankara Tabip Odası Atatürk Orman Çiftliğine Sahip Çıktı

Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Bahçesindeki
Yeşil Alanın
Ranta Kurban Edilmesine
İzin Vermeyeceğiz!

ATO_logosu

 

 

 

Ankara Tabip Odası Atatürk Orman Çiftliğine Sahip Çıktı

ORTAK BASIN AÇIKLAMASI
ATO ve Mimarlar Odası Ankara Şubesi

4 AĞUSTOS 2015, Ankara

Gazi Tıp Fakültesi Hastanesi Bahçesindeki Yeşil Alanın
Ranta Kurban Edilmesine İzin Vermeyeceğiz!

Mülkiyeti Atatürk Orman Çiftliği’ne ait olan, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi yerleşkesi içinde bulunan, hasta ve hasta yakınları ile üniversite personelince otopark olarak kullanılan ağaçlık alan ile ilgili olarak; Ankara Büyükşehir Belediyesi 2012 yılında imar planı değişikliği yaparak söz konusu yerin dini tesis alanı olarak kullanılması ve bu taşınmaz üzerinde cami ve
altında çok katlı otopark yapılabileceği yönünde belediye meclisi kararı almıştır.

Yapılan imar planı değişikliğinden sonra Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi arasında söz konusu bahçenin Ankara Büyükşehir Belediyesine tahsisi için protokol imzalanmış ve ardından da bu alan Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından
Emek Yunus Emre Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği’ne kiralanmıştır.

Rantçılar bu araziye cami inşa edilmesi girişimlerine başlamıştır.
Oysa cami yapımı rantın yalnızca maskesidir.
Çünkü hem hastane içinde hem de yakın çevrede ibadet için kullanılabilecek yeterli sayıda ve kapasitede tesis vardır. Hastane içinde 450 kişinin yararlanabileceği bir mescit, hemen yakında Emek Köşe Camii ve İlahiyat Fakültesi içinde 1500 kişilik ibadet tesisi vardır!.
Kamuoyunda tartışmalara yol açan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nın önünde yapılan
Beştepe Halk Camisi de buraya oldukça yakındır. Dolayısıyla doğrudan hastane bahçesinde
böyle bir inşaata gereksinim olmadığı çok açıktır.

Bu hastanemizin inşaattan daha öncelikli gereksinimleri vardır. Bunlardan biri hastalarımızın, onların yakınlarının ve hastane çalışanlarının kullanabileceği serbest sosyal alanlar ve yeşil alanlardır. Zaten sınırlı olan bu ağaçlıklı alanın rant amacıyla ortadan kaldırılması kararı kamu yararı anlayışı ile bağdaşmamaktadır.

Bilindiği gibi, Ankara hava kirliliği açısından son derece kötü bir karneye sahiptir. Özellikle kış aylarında, Ankara’nın birçok bölgesinde olduğu gibi Bahçelievler bölgesinde de hava kirliliği parametreleri sağlığı tehdit edecek düzeylere çıkmaktadır. Kuşkusuz, hastane çevreleri temiz hava gereksiniminin en fazla olduğu bölgelerdir. Havamızı temizleyen bu ağaçların kesilmesi, hastalarımızın, onların yakınlarının ve hastane çalışanları olarak bizlerin nefes alabildiği yegane yer olan bu alanın ortadan kaldırılması Ankaralıların, daha da önemlisi hastanemizden hizmet alan hastalarımızın sağlık hakkını ihlal etmek demektir. Unutulmamalıdır ki ranta kurban edilmek istenen çok sayıdaki ağacımız Cumhuriyet ile yaşıttır ve bu anlamda çok önemli bir sembolik değer de taşımaktadır.

Çevresel gürültü ile ilgili yönetmelikte de belirtildiği üzere hastaneler nitelikleri itibarıyla gürültüye hassas yerlerdir. Zaten fazla olan yapı yoğunluğunu daha da artırmanın hastanemizden hizmet alan hastalarımızın sağlığına olumlu katkı yapmayacağı çok açıktır.

Tüm bu gerçekliklerin yanı sıra, EN DEĞERLİ GERÇEKLİK SÖZ KONUSU ARAZİNİN AOÇ MÜLKİYETİNDE BİR ALAN OLMASIDIR. AOÇ İLE İLGİLİ YAPILAN TÜM PLAN VE İTİRAZLAR BU ALAN İÇİN DE GEÇERLİDİR.

Bu alana ilişkin TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesinin açtığı plan değişikliği davasında, dava kazanılmış olmasına rağmen hukuk dolambaçlığı ile ün yapmış olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı “karar bozma” davası açmış,  T.C. Danıştay 6. Dairesi tam da Ankara Büyükşehirin istediği hali ile meslek odalarının taleplerinin lehinde olan kararı bozmuştur.

Danıştay 6. Dairesinin karar bozma dayanağında, AOÇ Koruma Amaçlı Nazım İmar Planında, şu an fiilen otopark olarak kullanılan alanın “park” niteliğinin kaldırılmasını dayanak olarak kullanılmıştır.

Ancak Ankara 5. İdare Mahkemesi 03.08.2015 GÜNÜ AOÇ TARİHİNE ALTIN HARFLERLE YAZILACAK KADAR ÖNEMLİ BİR İZ DÜŞMÜŞTÜR. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN 2010 YILINDA YAPILMIŞ OLAN KORUMA AMAÇLI NAZIM İMAR PLANININ “imarmevzuatı, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına aykırıolduğu” sonucuna varıldığından dava konusu işlemlerde hukuka uyarlıkbulunmamaktadır diyerek PLANI İPTAL etmiştir.

Ankara 5. İdare Mahkemesi tarafından AOÇ Alanları Koruma Amaçlı Nazım İmar Planının iptal edilmesi ile söz konusu alandaki DANIŞTAY 6. DAİRENİN KARARI KONUSUZ KALMIŞTIR.

AOÇ’YE AİT OLAN ARAZİDEKİ TÜM VARLIKLAR DA DOLAYISI İLE DOKUNULMAZDIR.

Kentsel ekolojiye katkıları yadsınamaz olan ve yarım asırdır tarihe tanıklık yapmış ağaç varlığına sahip olan otopark alanındaki her bir ağaç Ankara halkına aittir,  kimse dokunamaz. 1. Derece doğal ve tarihi sit statüsü bulanan Gazi Hastanesi bahçesi ağaçlarının kesileceği yönünde gelen haberler karşısında bu gün burada bulunan tüm ağaçlar kırmızı kurdele ile işaretlenecek ve dokunulmazlıkları ilan edilecektir.

Bugün buradan meslek odaları ve Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri olarak şöyle sesleniyoruz:

Öğrencilerimizin öğle molalarında gölgesinden yararlandığı bu asırlık ağaçların kesilmesini istemiyoruz!

Bu ağaçlar hastane çalışanlarının, hastaların ve yakınlarının soluk kanallarıdır.
Nefesimizi tıkamanıza izin vermeyeceğiz!

Hastanede yeterli kapasitede mescit varken, bahçesinde cami inşaası kılıfı altında rant yapılaşmasına göz yummayacağız!

Saygılarımızla, 04.08.2015

Ankara Tabip Odası İlahiyat Fakültesi içinde 1500 kişilik ibadet tesisi vardır!

TMMOB Mimarlar Odası Ankara Şubesi
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri

==================================

Dostlar,

Bu basın açıklamasında bulunduğumuzu bu yazıdan önceki yazımızda sitemize koyduk. Fotoğrafları, ağaçları korumaya almak bağlamında kırmızı kurdele ile bağlayarak “dokunulmaz” kılmaya çabaladığımızı da.. Fotoları ile..

http://ahmetsaltik.net/2015/08/04/gazi-hastanesi-bahcesi-yesil-alaninin-ranta-kurban-edilmesine-izin-vermeyecegiz/

Gazi_Tip_bahcesi_agacima_dokunma_20150804
2 dosyanın birlikte değerlendirilmesi uygun olacaktır.

Sevgi ve saygı ile.
5 Ağustos 2015, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 29.01.2014


ÇARŞAMBA İĞNELERİ – 29.01.2014

portresi_kucuk

 

Türk Vatandaşı Naci BEŞTEPE

 

 

 

O.Ç.

Ankara Büyükşehir Belediyesi,
Atatürk Orman Çiftliği Kavşağı levhasını
“OÇ KAVŞAĞI” şeklinde yazmış.

Vatandaş İ. Melih’i ansın diyedir.…

BALIK

RTE Üniversitesi, yeni bulduğu sazan türüne “Emine” ve “Recep” isimlerini vermiş.

Beyinlerini incelemişlerdir herhalde…

MÜDAHALE

Adalet Bakanlığında görevli B.B., Müsteşar İpek’in savcıya

”Soruşturmayı durdur, savcıyı değiştir yoksa neticesine katlanırsın..”
ifadesini yargıya müdahale olarak değerlendirmedi.

Paralel çalışma alışkanlığının neticesi…

HIRS

CHP’li vekiller yolsuzluk belgesini ortaya koyunca
AKP’liler yumrukla yanıtladı.

Yolsuzluğu savunma yolu…

VİLLALAR

RTE’nin villaları ortaya çıkmaya başladı.

Ne demişti,”Hırsızlık babadan evlada geçer”…

KAYIŞ

TRT, Kış olimpiyatlarını buz patenindeki “KIYAFET HASSASİYETİ” nedeniyle yayımlamıyor.

Vergilerimizle neler yapılıyor…

HSYK (Cihangir Dumanlı’dan)

HSYK; hükümetin işine gelmeyen hakim ve savcıları değiştiriyor.

HSYK’nın yeni açılımı; Hükümeti Seven Yargı Kurulu

BİLGİLİ

RTE, Cemaatçi TUSKON’un “Ananas“ kod adıyla yolsuzluk yaptığını ima etti.

Nasıl da bilir…

MENKUL

RTE ve FETO taraflarının, menkul-gayrı menkul yolsuzluk suçlamaları
birbirini izliyor.

%50 yaşamından hoşnut, izliyor…

CEMAATLER

B. Arınç, cemaatlere seslendi, “Biz varsak siz de varsınız.”

İsabet.