Etiket arşivi: AKP’nin OYLARI ERİYOR..

AKP’nin OYLARI ERİYOR..


AKP’nin OYLARI ERİYOR..

portresi

 

 

 

Uğur DÜNDAR

Sev­gi­li okur­la­rım,

Önüm­de bir ka­mu­oyu yok­la­ma­sı du­ru­yor.
Hiç­bir yer­de ya­yın­lan­ma­mış bu an­ket, ki­bir sar­hoş­lu­ğu için­de­ki AK­P’­yi sar­sa­cak ve­ri­ler­le do­lu. Ör­ne­ğin “Bu haf­ta ye­rel se­çim­ler ya­pıl­sa, İl Ge­nel Mec­li­si­’n­de oyu­nu­zu han­gi
par­ti­ye ve­rir­si­niz?” so­ru­su­na, hal­kın yalnızca % 34,3’ü “AK­P” yanıtını ver­miş.

Öbür par­ti­le­rin oy oran­la­rı ise şöy­le sı­ra­lan­mış:
CHP % 28.6, MHP % 25.8 ve BDP % 7.8.

Araş­tır­ma, Do­ğu böl­ge­le­ri­miz­den Ba­tı­’ya doğ­ru gi­dil­dik­çe, AKP oy­la­rı­nın hız­lı bir ;
dü­şü­şe geç­ti­ği­ni gös­te­ri­yor. Özel­lik­le Ak­de­niz ve İç Ana­do­lu böl­ge­le­rin­de MHP ve CHP oy­la­rın­da cid­di ar­tış­lar göz­le­ni­yor.

* * *

AKP, ye­rel yö­ne­tim se­çim­le­rin ya­nı sı­ra, Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çim­le­ri­’n­de de ini­şe
geç­miş du­rum­da. “Bu­gün Mil­let­ve­ki­li Ge­nel Se­çi­mi ya­pıl­mış ol­sa, oyu­nu­zu han­gi par­ti­ye ve­rir­si­niz?” so­ru­su kar­şı­sın­da seç­men­le­rin % 41.7’si “AK­P” de­miş.

Ka­mu­oyu yok­la­ma­sı­na gö­re CHP % 28.2, MHP % 19.5 ve BDP % 9.1 ora­nın­da
oy alı­yor.

Gö­rül­dü­ğü gi­bi AK­P’­nin oy­la­rı dü­şer­ken, CHP, MHP ve BDP’­nin oy­la­rı ar­tı­yor.
Özel­lik­le BDP, ül­ke ba­ra­jı­nı geç­me­ye doğ­ru iler­li­yor.

* * *

Top­lu­ma yö­nel­ti­len öbür so­ru­lar ve alı­nan yanıt­lar da il­ginç.
Bun­lar­dan bi­ri “İç­ki­ye ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma siz­ce al­kol­lü iç­ki­ler­le mü­ca­de­le mi,
yok­sa hal­kın ya­şam bi­çi­mi­ne mü­da­ha­le mi?” so­ru­su.

Top­lu­mun % 60.8’i bu so­ru­ya “E­vet mü­da­ha­le­dir!” yanıtıı­nı ve­ri­yor.
An­ket­ten çı­kan çar­pı­cı so­nuç­lar­dan bi­ri de, va­tan­daş­la­rın % 34.7’si­nin
“E­vet al­kol tü­ke­ti­yo­rum!” yanıtıı­nı ver­miş ol­ma­sı.

Al­kol­lü iç­ki içen­le­rin % 75.9’u, ken­di­le­ri­ne yö­nel­ti­len “Ge­ti­ri­len kı­sıt­la­ma iç­me­ni­ze
en­gel ola­cak mı?” so­ru­su kar­şı­sın­da “ha­yır!” de­miş.

An­ket­ten çı­kan so­nuç, kı­sıt­la­ma­la­rın, va­tan­daş­la­rın % 9’u­nu et­ki­le­ye­ce­ği yö­nün­de…

* * *

An­ke­tin baş­lık­la­rın­dan bi­ri de AKP ik­ti­da­rı­nın Su­ri­ye po­li­ti­ka­sıy­la il­gi­li…
Bu­na gö­re hal­kın % 70.8’i, hü­kü­me­tin Su­ri­ye po­li­ti­ka­sı­nı ve uy­gu­la­ma­la­rı­nı
doğ­ru bul­mu­yor. AKP seç­men­le­ri­nin % 31.6’sı olum­suz gö­rüş be­lir­ti­yor.
Top­lu­mun % 73.5’i Su­ri­ye­’de ye­ni bir sö­mür­ge dü­ze­ni­nin ku­rul­ma­ya ça­lı­şıl­dı­ğı­na
ina­nı­yor.

* * *

An­ket­te va­tan­da­şa “Mİ­T’­in Ab­dul­lah Öca­lan ile gö­rüş­me­le­ri­ni onay­lı­yor mu­su­nuz?”
so­ru­su da yö­nel­til­miş. Bu so­ru­ya % 77.9 ora­nın­da “ha­yır, onay­la­mı­yo­rum!” yanıtı
ve­ril­miş! Bu­na kar­şı­lık % 61.2’lik bir ke­sim, Tür­ki­ye­’nin bö­lün­me­siy­le il­gi­li en­di­şe­le­ri
ol­du­ğu­nu söy­le­miş. An­ket­te öne çı­kan ve­ri­ler­den bi­ri de top­lu­mun % 81.8 gi­bi ezi­ci
ço­ğun­lu­ğu­nun, eya­let sis­te­mi­ne şid­det­le kar­şı çık­ma­sı.

Ay­rı­ca hal­kın % 78.2’si PKK’­nın si­lah bı­ra­ka­rak yurt dı­şı­na çı­ka­ca­ğı­na inan­mı­yor.
AK­P’­ye oy ve­ren­le­rin % 45’i, BDP seç­me­ni­nin de % 66’sı, ay­nı gö­rü­şü pay­la­şı­yor.

* * *

An­ket so­nuç­la­rı Baş­kan­lık he­sa­bı ya­pan Baş­ba­kan Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı ha­yal kı­rık­lı­ğı­na uğ­ra­ta­cak ni­te­lik­te. Çünkü hal­kın % 79.3’ü, baş­kan­lık se­çi­mi­ne kar­şı çı­kar­ken, % 75.8’i, baş­kan­lık sis­te­mi­nin tek adam­lı­ğa, oto­ri­ter yö­ne­ti­me ve dik­ta­tör­lü­ğe fır­sat ve­re­ce­ği­ni dü­şü­nü­yor. AKP seç­me­ni­nin % 65’i, baş­kan­lık sis­te­mi­ne kar­şı çı­kı­yor.

AN­KE­TİN KÜN­YE­Sİ

Oku­du­ğu­nuz ka­mu­oyu yok­la­ma­sı, Ge­zi­ci Araş­tır­ma Şir­ke­ti ta­ra­fın­dan, 18-19 Ma­yıs 2013 ta­rih­le­rin­de, Tür­ki­ye­’nin 7 coğ­ra­fi böl­ge­sin­de, 36 il ve 156 il­çe ile bun­la­ra bağ­lı 172 ma­hal­le ve köy­de, 18 yaş ve üs­tü seç­men nü­fu­su­nu tem­sil eden 1.239’u ka­dın ve 1.239 er­kek­le top­lam 2.478 ka­tı­lım­cıy­la, ha­ne­de yüz yü­ze gö­rüş­me yöntemiyle ya­pıl­dı.
Ça­lış­ma­nın yü­rü­tül­dü­ğü il­ler ise; Ada­na, Af­yon, An­ka­ra, An­tal­ya, Ay­dın, Bat­man, Bo­lu, Bur­sa, Ba­lı­ke­sir, Bin­göl, Ça­nak­ka­le, Ço­rum, De­niz­li, Di­yar­ba­kır, Edir­ne, Es­ki­şe­hir,
Er­zu­rum, Ga­zi­an­tep, Ha­tay, İçel, İs­tan­bul, İz­mir, Kay­se­ri, Ko­ca­eli, Kah­ra­man­ma­raş
Kon­ya, Ma­lat­ya, Ma­ni­sa, Mar­din, Or­du, Sa­kar­ya, Sam­sun, Trab­zon, Van, Ya­lo­va ve
Zon­gul­dak…

http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/ugur-dundar/akp-eriyor-2.html, 29.5.12