OHAL kararları nasıl iptal olur?

OHAL kararları nasıl iptal olur?

Düzenlemeler, Anayasa Mahkemesi’nin içtihatları nedeniyle
KHK ile değil yasayla yapılmalıdır…

http://odatv.com/ohal-kararlari-nasil-iptal-olur-0108161200.html, 8.8.16

(AS : Bizim kapsamlı katkımız aşağıdadır..)

Arkasındaki ABD desteği konusunda hiç kuşku duymadığımız FETÖ tarafından 15 Temmuz 2016 günü gerçekleştirilen, Anayasal düzenimiz ile ulusal egemenliğimizi, bağımsızlığımızı ve bütünlüğümüzü hedef alan darbe girişimi, Türk devleti ve milletinin ortak karşı duruşuyla bastırılmış, ülkemiz büyük bir badireyi atlatmıştır. Ardından bu terör örgütünün devlet ve toplum içinden temizlenmesi amacıyla acil tedbirler alınmaya başlanmıştır.

Anayasal düzenimizi hedef alan bu darbeye kalkışan örgüte karşı yapılacak mücadelenin Anayasal düzenin kuralları içinde yürütülmesi, mücadelenin sonuç alması için büyük önem taşımaktadır. Adalet anlayışı, Türk Milletinin adeta genlerine işlemiş bir kültür unsuru olmasının yanı sıra tarih boyunca Türk Devletlerini ayakta tutan en önemli ilke olmuştur. Bu ilke, günümüzde de “adalet anlayışı” ve hukuk devleti kavramları ile Anayasamızın 2. maddesinde yer almaktadır.

Bu çerçevede 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan ve çıkarılacak olan kanun hükmünde kararnamelerin yargısal denetimlerinin olanaklı olup olmadığı, olanaklıysa  bu denetimin sınırları konusunda Anayasa Mahkemesinin önceki kararlarından örnekler vererek açıklama yapma gereği duyuyoruz.

ANAYASA MAHKEMESİNİN YARGISAL DENETİMİNDEN GEÇECEKTİR.

Anayasa’nın 148. maddesinin ilk fıkrası, olağanüstü hal ve sıkıyönetim kanun hükmünde kararnamelerinin yargısal denetim yolunu kapatmıştır. Ancak Anayasa Mahkemesi, Anayasanın bu yasağını 10 Ocak 1991 ve 3 Temmuz 1991 tarihli kararlarıyla büyük ölçüde aşmıştır. Türk hukuk doktrininin (AS: öğretisinin) çoğunluğu da Anayasa Mahkemesinin bu içtihadını desteklemektedir.

Şu durumda 20/7/2016 tarihli ve 2016/9064 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla ülke genelinde ilan edilen olağanüstü hal kapsamında çıkarılan kanun hükmünde kararnameler, eğer ana muhalefet partisi meclis grubu veya 110 milletvekili bu yöne başvuruda bulunurlarsa, Anayasa Mahkemesinin yargısal denetiminden geçecektir.

======================================

Dostlar,

3 Ağustos’tan (2016) bu yana web sitemizin manşetinde tutuyoruz bu konuda yazdığımız kapsamlı teknik – hukuksal yazımızı (Mülkiyeli şapkamızla). Bu yazı bizim makalemizin bir özeti gibi. Konununn önemi ve pekiştirme amacıyla ODA TV’de yayımlanan bu özlü yazıyı da paylaşmak istiyoruz.

TSK’yı deyim yerinde ise, maksadını çooook aşan bir içerikte, ölçüsüz bir tepkisellikle adeta tar-u mar (yerle bir, Hak ile yeksan) eden 669 sayılı OHAL Kararnamesi başta olmak üzere, öncülleri 667 ve 668 sayılı OHAL kararnamelerinin Anayasa Mahkemesine götürülebilmesi için 9 ve 10 Ağustos 2016 günleri son 2 gün. Anayasa md. 148/2’de şu tümce yer almakta :

  • ..Kanunun yayımlandığı tarihten itibaren on gün geçtikten sonra, şekil bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz; def’i (AS: herhangi bir mahkemede uygulanırken) yoluyla da ileri sürülemez..
    Söz konusu OHAL Kararnameleri TBMM’de görüşülmediğinden, Şekil yönünden Anayasaya aykırılık ileri sürülemeyebilir (başkaca Şekil kusuru yoksa). Ancak Esas, yani içerik bakımından Anayasaya aykırılık ileri sürülebilir. Bu amaçla Anayasa’nın 151/1 maddesinde tanınan süre 60 gündür.Bir başka konu, bu aykırılık savı ve yürütmenin durdurulması dahil, iptal isteminin Anayasa Mahkemesine götürülmesinde dava ehliyeti sorunudur. Anayasa md. 150’de gerekli düzenleme vardır :
  • .. Cumhurbaşkanı, iktidar ve anamuhalefet partisi Meclis grupları ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının en az beşte biri tutarındaki üyeler.. 2 seçenek görülüyor somut durumda : Ya herhangi bileşimde (1 ya da daha çok partiden) 110 milletvekili ya da herhangi bir sayı koşulu aranmadan, Anamuhalefet Partisi CHP’nin, TBMM Grubu’nun Grup tüzel kişiliği ile başvurması..Önceki gün, CHP TBMM Grup Başkanvekili Av. Levent Gök, yaptığı açıklamada kapsamlı irdeleme yaptıklarını belirtmişti. Bu incelemenin fazla uzatılması gereksiz, anlamsız ve sakıncalıdır. Çünkü eylemli (fiili) durum yerleşmekte, Anayasaya aykırı OHAL kararnamelerinin (özellikle 669) pek çok hükmü uygulanmakta ve hukuksal deyimi ile uygula(n)makla etkisi tükenmektedir. Yani Anayasa Mahkemesince, Yürütme’nin (somut olayda CB başkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu) düzenleyici işlemi (OHAL kararnameleri) iptal edilse bile, etkisi geçmişe – geriye yürütülemeyeceği için (Anayasa md. 153/5), beklenen yararı ve adaleti sağlamakta etkisi çok azalacak, belki de kalmayacaktır. Anayasa Mahkemesince bu OHAL Kararnamelerinin kısmen ya da tümüyle yürütülmesinin durdurulması kararı verilse bile..CHP öncülüğünde muhalefetten 110 milletvekili ya da CHP’nin TBMM Grubu sayı ile bağlı olmadan doğrudan ve oyalanmadan, 669 sayılı OHAL Kararnamesi başta olmak üzere, Anayasaya ve hukuka ağır aykırılığın doğuracağı yıkımı en aza indirmek üzere acele etmelidir.

Bu girişim, Muhalefet partileri için tarihsel bir sorumluluk ve hukukun üstünlüğü – hukuk devleti adına bir zorunluk ve sınavdır.

Sevgi ve saygı ile.
08 Ağustos 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yazının pdf biçimi : OHAL_Kararnameleri_Nasil_Iptal_Edilebilir

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet SALTIK’ın kısa özgeçmişi (CV) 1953’te Elazığ'da doğdu (14.11). İlk-ortaokulu Gaziantep'te okudu (1961-68), Van Lisesini 1971’de (birincilikle) bitirdi. NATO bursuyla (birincilikle) İngiltere’de dil eğitimi aldı (1971). Aynı yıl Hacettepe Tıp Fakültesi'ne girdi. 1976'da Londra Tıp Fakültesi’nde staj yaptı. 1977'de İstanbul Tıp Fakültesini bitirerek tıp doktoru oldu. Keban'da 1 yıl SSK hekimliği ve yeraltı maden işletmesi hekimliği yaptı. 1978'de Hacettepe Tıp Fakültesi'nde Halk Sağlığı dalında tıpta uzmanlık eğitimine başladı ve 1981'de İstanbul Tıp Fakültesinde uzman doktor oldu. 1981-82 arasında Elazığ Lepra (Cüzzam) Hastanesi Başhekimliği yaptı. 1982’de Elazığ ve Kocaeli Sağlık Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Elazığ'da 6 yıl kadar muayenehane hekimliği yaptı (1982-88 başı), kağıt ve çimento sanayisinde işyeri hekimliği, yaptı. 1986'da ABD / Texas School of Public Health’te eğitim aldı. (4 ay) 1987'de Elazığ Halk Sağlığı Bölge Laboratuvarı Müdürü oldu. Yerel Fırat Gazetesinde 1 yıl, günlük tıbbi ve politik yazılar yazdı. 1988’de Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'na Yrd. Doçent olarak atandı ve bu Anabilim Dalı'nı kurdu, 16 yıl yönetti. 9 Ekim 1990'da Doçent, 17 Ocak 1996’da profesör oldu. Edirne Tabip Odası yöneticiliği ve 2 dönem seçimle Türk Tabipleri Birliği (TTB) Yüksek Onur Kurulu Üyeliği yaptı (1992-96). Hacettepe Üniv. Sağlık Bilimleri Enst. de Biyoistatistik masteri (tezsiz) yaptı. Mayıs 2004 sonrası Ankara Üniversitesi Tıp Fak. Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi. 10’u aşkın derneğin kurucusu, yöneticisi ya da üyesi. EĞİTİM-İŞ Sendikası Üyesi. Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Edirne Şubesi başkanı (1996-2000) sonra Onursal Başkanı, ADD Gn. Mrk. Onur Kurulu ve Yönetim Kurulu Üyelikleri ve Genel Başkan (Baş)Danışmanı, Genel Başkan Yardımcısı (2004-6)... ADD Bilim - Danışma Kurulu yazmanı (2010-14). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) bitirdi (2011-16). Türkiye'de tek TIBBİYELİ + MÜLKİYELİ.. Uzmanlık alanında 257 yerli, 48 adet yabancı (toplam 305) bilimsel bildirisi, yayını, kitap ve bölümleri var. Birçok bilimsel tıp dergisinin yayın danışmanı. Cumhuriyet Gazetesi’nde (22 adet), Atatürkçü yayın organlarında 600'e yakın makalesi yer aldı. Google'da yaklaşık 5,5 milyon kez kez site edildi. Kemalizm, Aydınlanma, sağlık hakkı ve politikaları… İş ve Meslek Hastalıkları, Küreselleşme.. gibi konularda Türkiye’nin her yerinde, Kıbrıs’ta, Almanya’da, Belçika’da, Avusturya’da (Üniversitelerde 92, Lise ve İlköğretimde 90+, askeri birlik ve polis okullarında 12+).. toplam 1495 adet -çoğu görsel- konferanslar verdi ve 200’ü aşkın radyo-TV konuşması yaptı (1996 sonrası rakamları). Okuma-yazmayı, tıp eğitimi vermeyi, Türk Halkının hak ettiği eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi ve Yüce Atatürk’ün açtığı ışıklı yolda sonsuza dek ilerlemesi için bilimsel akılcılıkla çaba göstermeyi, yaşamının başlıca erekleri ve keyifleri olarak algılıyor. Sağlık Hukuku master eğitimi sürüyor (tez döneminde). Evli, 1 çocuklu. Saygılarımla. 15.01.2017 Prof. Dr. Ahmet SALTIK Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Mülkiyeliler Birliği Üyesi profsaltik@gmail.com www.ahmetsaltik.net facebook.com/profsaltik https://twitter.com/profsaltik İ l e t i ş i m : Telefon : 0312 595 6000 / 8624 (iş) 0312 363 8990'dan (pbx) Cep : 0532 661 8498 Belgegeçer : 0312 319 8236 (Anabilim Dalı) Posta adresi : Ankara Üniv. Tıp Fak. Halk Sağlığı AbD, Cebeci Hastanesi, Dikimevi / ANKARA

“OHAL kararları nasıl iptal olur?” üzerine bir yorum

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir