Türkiye Nüfusu Hızla ve Tehlikeli Düzeyde Art(ırıl)maya Devam Ediyor!

Türkiye Nüfusu Hızla ve Tehlikeli Düzeyde Art(ırıl)maya Devam Ediyor!

TÜİK : 2015 SONU TÜRKİYE NÜFUS VERİLERİ AÇIKLANDI..

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları – 2015

 • Türkiye nüfusu 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 78 741 053 kişi oldu.
 • Türkiye’de ikamet eden nüfus 2015 yılında, bir önceki yıla göre 1 045 149 kişi arttı.
 • Erkek nüfusun oranı %50,2 (39 511 191 kişi), kadın nüfusun oranı ise %49,8 (39 229 862 kişi) olarak gerçekleşti.
 • Türkiye’nin yıllık nüfus artış hızı 2015 içinde binde 13,4 (%1,34) olarak gerçekleşti
  Yıllık nüfus artış hızı 2014 yılında ‰13,3 iken, 2015 yılında ‰13,4 oldu.
 • İl ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı %92,1 oldu. İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2014 yılında %91,8 iken, bu oran 2015 yılında %92,1’e yükseldi.
  Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise %7,9 olarak gerçekleşti.
 • İstanbul’da ikamet eden nüfus bir önceki yıla göre %2 artış gösterdi. Türkiye nüfusunun %18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 14 657 434 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu.
  Bunu sırasıyla %6,7 (5 270 575 kişi) ile Ankara, %5,3 (4 168 415 kişi) ile İzmir, %3,6 (2 842 547 kişi) ile Bursa ve %2,9 (2 288 456 kişi) ile Antalya illeri izledi. Bayburt ili ise 78 550 kişi ile en az nüfusa sahip il oldu.
 • Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Ülkemizde 2014’te 30,7 olan ortanca yaş,
  2015’te önceki yıla göre 0,3 yıl artış göstererek 31 oldu. Ortanca yaş erkeklerde 30,4 iken,
  kadınlarda 31,6 olarak gerçekleşti. Ortanca yaşın en yüksek olduğu iller sırasıyla Sinop (39,3),
  Balıkesir (38,8) ve Kastamonu (38,3) iken, en düşük olduğu iller ise sırasıyla Şanlıurfa (19,3), Şırnak (19,5) ve Ağrı (20,3)’dır.

2015_nufus_piramidiÇalışma çağındaki nüfusun oranı bir önceki yıla göre değişmedi. Ülkemizde 15-64 yaş diliminde bulunan (çalışma çağındaki) nüfusun oranı 2015’te bir önceki yılda olduğu gibi %67,8 (53 359 594 kişi) olarak gerçekleşti.
– Çocuk yaş dilimindeki (0-14) nüfusun oranı ise %24’e (18 886 220 kişi) gerilerken, 65+ yaştaki nüfusun oranı %8,2’ye (6 495 239 kişi) yükseldi.
– Türkiye’de kilometrekareye düşen kişi sayısı arttı. Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen
“1 km2’ye düşen kişi sayısı”, Türkiye genelinde 2014’e göre 1 kişi artarak 102 kişi oldu. İstanbul, km2’ye düşen 2 821 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu ilimiz oldu.
Bunu sırasıyla; 493 kişi ile Kocaeli, 347 kişi ile İzmir ve 283 kişi ile Gaziantep izledi.
Nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, km2’ye düşen 12 kişi ile
Tunceli oldu. Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya’nın nüfus yoğunluğu 55,
en küçük yüzölçümüne sahip Yalova’nın nüfus yoğunluğu ise 275 olarak gerçekleşti.

AÇIKLAMALAR

Yerleşim yeri nüfusları, İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM) tarafından güncellenen Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS)’nden alınan nüfusla birlikte, kurumsal yerlerde kalan nüfus dikkate alınarak hesaplanmıştır.
Kurumsal yerlerde (kışla, cezaevi, huzurevi, üniversite öğrenci yurtları vb.) kalanlar uluslararası tanım gereği ikamet adreslerinin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna değil, kurumsal yerlerin bulunduğu yerleşim yeri nüfusuna katılmıştır.

Ayrıca il, ilçe, belediye, köy ve mahallelere göre nüfuslar belirlenirken; NVİGM tarafından, ilgili mevzuat ve idari kayıtlar uyarınca Ulusal Adres Veri Tabanı (UAVT)’nda yerleşim yerlerine yönelik olarak yapılan idari bağlılık, tüzel kişilik ve isim değişiklikleri dikkate alınmıştır.

========================================

Dostlar,

TÜİK, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 28 Ocak günü geçtiğimiz yılın nüfus verilerini yayımladı. Temel verileri yukarıda aktardık. Nüfus piramidinin altındaki açıklama ve hesaplama bize ait.. Yinelemek yersiz ama vurgulamak gerekir ki:

– Türkiye nüfusu 2015 yılı boyunca 1 milyon 45 bin kişi armıştır. Bu rakam geçen yıl 1 milyon 30 bin idi. Doğal Nüfus artış hızı (doğumlar – ölümler) önceki yıl % 1,33 iken, 2015’te % 0,1 puan artarak %1,34 veya %o (binde) 13,4 olmuştur. 2015 için büyüme hızı % 2,9 verilmiştir. Buna göre net büyüme hızı % 2,90 – % 1,34 = % 1,56’dır. Bu korkunç bir durumdur gelişmekte olan bir ülke için.. Karşılığı yoksullaşma ve işsizliktir. Nitekim her 2 veri de 2015 içinde kötüleşmiştir. AKP iktidarı ve RT Erdoğan bindikleri dalı kesmektedirler adeta.
Siyasal İktidarlar genellikle ekonomik sorunlara bağlı olarak düşerler.

Yine TÜİK verilerine göre;

Yoksulların yarısından çoğunu çocuk ve gençler oluşturuyor!

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2014 sonuçlarına göre, eşdeğer hanehalkı kullanılabilir kişi medyan gelirinin %50’sinin altında gelire sahip kişilerin Türkiye’de oranı %15’tir (Yoksulluk!). TÜİK bu oranı daha önce %60 olarak alıyordu.  2015’te söz konusu ortanca gelir Dolar olarak gerilemekle birlikte, TÜİK bu rakanın %50’sinin altını “yoksulluk” olarak tanımlayarak gerçekte yoksul nüfus oranını rakam oyunuyla aşağı çekmeketedir.
Yine de bulunan rakam % 15’tir ve hehalde öncelikle TÜİK yetkilileri, bu veri karşısında
acı acı gülümsemektedirler. Siyasetçiler ise devekuşu tutumunu bırakıp kara kara düşünmelidir.

Yoksul hanelerin ortalama hanehalkı büyüklüğü 5,1 iken, yoksul olmayan hanelerin hanehalkı büyüklüğü 3,4’tür (Türkiye ortalaması 3,6). Bağımlı çocuğu olan hanehalkları yoksulların %91,2’si. Yoksulların %38,2’sini 0-14 yaş çocuklar, %18,5’ini ise 15-24 yaş gençler oluşturmaktadır. 0-14 yaşta her 5 çocuktan 2’si; 15-24 yaşta ise her 5 gençten 1’i yoksuldur,
bu rakamlar Türkiye ortalaması olarak verilen makyajşı rakam %15’in çok üstündedir ve
AKP – RTE hala hızlı nüfus artışını teşvik edebilmektedirler!
Bu politika en hafif deyimiyle gaflet ve dalalet değil midir?

Yoksul kişilerin %23,5’ini okuryazar olmayanlar, %14,7’sini bir okul bitirmeyenler oluşturmakta. Bu oranlar yoksul olmayan kişiler için sırasıyla %8,8 ve %6,2.
Yoksulların %52,7’si lise altı, %7,8’i lise düzeyindeki eğitimliler, %1,3’ü ise
yüksekokul bitirenler. Yoksul olmayan kişilerin içinde lise altı eğitimlilerin oranı %52,7,
lise bitirenlerin oranı %18,5, yüksekokul bitirenlerin oranı ise %13,8.
(http://www.tuik.gov.tr/basinOdasi/haberler/2016_9_20160121.pdf, 28.01.2016)

*****
1 milyon 45 bin kişiye daha yıl içinde iş bulunacaktır, konut sağlanacaktır, yiyecek – giyecek bulunacaktır.. Ayrıca 3 milyonu bulan – aşan yabancı nüfus da bu ülkede..

Türkiye’nin bu anormal ve gereksiz, akıl dışı nüfus artış hızını düşürmesi gerekir.

Tayyip bey ve AKP hükümeti stratejik hata yapmaktadır. Türkiye nüfusunun bunca hızlı artışını teşvik etmek ekonomi – politik açıdan bir siyasal kadro için intihar anlamındadır.

Bir kez daha uyarıyoruz :

Türkiye nüfusu çok gençtir. Ortanca yaş 31 yıl gibidir. 65+ yaş %8,2, 0-14 yaş %24 kadardır. Her 4 kişiden 1’i 0-14 yaşında çocuktur. 15-64 yaş dilimi işgücüne katılım oranı %68’e varmaktadır. Bırakalım “genç nüfusu”, Türkiye’de 18 yaş altındaki nüfus neredeyse nüfusun 1/3’üdür,

Türkiye nüfusu, -deyim yerinde ise- “çocuk” tur!

Nüfusun yaşlanması günümüz koşullarında olağan durumda kaçınılmazdır. Bundan kaçınılmaz.
Ancak önlemi, nüfus artışını teşvik değildir. Böyle yapılırsa çifte baskı altında kalınır.
Bir yandan yüksek doğurganlık yükü, bir yandan kaçınılmaz biçimde artan yaşlı nüfusun yükü..

Yapılması gereken nüfus artışına teşviki derhal kesmek ve aileleri 1 çocuk yapmaya yönlendirmektir. Bu takdirde “sandviç etkisi” nden korunmak olanaklı olur.

Unutulmasın; Türkiye altın değerinde bir fırsat sahibidir şu kesitte.
O, “Demografik fırsat penceresi” dir ve 1 kezliktir. Bir kez daha böylesi bir dönem yaşamak olanaklı değildir. Yani, %1,34’lük görece (hatta epey!) yüksek nüfus artış hızı ve çok genç nüfus bileşimi ile 35-50 yıl boyunca Türkiye “Demografik fırsat penceresi” (Demographic Opportunity Window) içinde olacaktır. Bunun anlamı, “yüksek” ama “çok anormal olmayan” bir nüfus artış hızıyla nüfus artışı baskısında ezilmeden, yaşlı da olmayan bir genç nüfus avantajı yakalamak demektir. Yukarıdaki verilere ek, Toplam Doğurganlık Hızı 2,26 olup (TNSA 2013) bu verilerle, dinamik bir denge durumu 3-4 on yıl yaşanacak demektir. “Nüfus yaşlanıyor” endişesini yersiz takıntı yapmaksızın, eldeki çook genç nüfusun niteliğine yatırım yapmak gerekmektedir.
Bu da başlıca sağlık ve eğitim yatırımlarıdır. İnsanımızı 4. Sanayi Devriminde tutunacak ve rekabet edebilecek nitelikte iyi eğitmektir.

Üstelik : Yukarıda verilen 2,26 düzeyinde Toplam Doğurganlık Hızı, 2013 TNSA verileriyle, çiftler doğurganlıklarını denetleyebilselerdi 0,6 puan daha eksik olarak 1,66 büyüklüğünde gerçekleşecekti. Pratik anlamda bu veri, 3 ve 4 çocuklu ailelerin son çocuklarını fazladan, istemeden, gebelikten korunamadıkları için edindikleri anlamına gelmektedir. Oysa çiftlerin doğurganlıklarını denetlemeleri temel bir insanlık hakkıdır.

Anayasa’nın 41. maddesi gereğince aile planlaması hizmetlerinin
Devlet tarafından verilmesi zorunludur.

AKP iktidarı, çarpık ve bilim dışı hatta iyi niyetli olmadığı söylenebilecek dinci – politik tercihleriyle nüfus artışını teşvik etmektedir.
Bu çok yanlış pro-natalist politika, ülkemize giderilmesi olanaksız yükler yüklemektedir.

AKP daha çok az eğitimli kitlelerden oy almaktadır kendi belirlemesine göre.

Çok çocuk alt ve yoksul katmanların belini bükmekte ve daha da yoksullaşmalarına
neden olmaktadır. Yoksulluk kısır döngüsünden çıkılamamakta, Aile Sigortası Kolu’nun özellikle kurulmadığı ülkemizde bu milyonlarca yoksul kitle, iktidar yandaşı tarikat – cemaat – parti üçgeninde tutsak edilmektedir. Bu kitleler kalabalık, niteliksiz bir “sürü”ye (Sosyolojik anlamda) dönüştürülmekte ve oy deposu kılınmaktadırlar.

 • Bu politika, en hafif deyimiyle ahlaksızlıktır!

AKP, Anayasa’nın ilgili buyruğuna (m. 41) aykırı davranarak anayasal suç işlemektedir.

Aile planlaması hizmetleri bilerek ve isteyerek tavsatılmaktadır (ihmal edilmektedir).
Hele 10 haftayı geçmeyen istenmeyen gebeliğin sonlandırılması hakkı (2827 sayılı
Nüfus Planlaması Yasası md. 5 gereği) fiilen engellenerek kullandırılMAmaktadır.
Hem kürtaja karşı olunmakta, hem de bu sorunun etkili ve gerçek çözümü olan modern kontraseptif (gebeliği önleyici) yöntemlerin etkin ve yaygın olarak kullanımı istenmemektedir. Bu politika hem suç, hem insan haklarına aykırı hem de son derece çelişkilidir.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi AİHM, Mayıs 2012’de kürtaj (D&C) yasağının
kadın haklarının ihlali olduğuna karar vermiştir!

Yıllık nüfus artış hızı EU-28’de % yarımın altındadır. Türkiye’de bu hız EU-28 ortalamasının
3,5 katı dolayındadır. Dünya Yıllık nüfus artış hızı ortalaması %1,1 olup, Türkiye bu veriden de %0,24 puan ya da % 22 daha yüksek bir hıza sahip!

Geçelim Türkiye’yi; Dünyanın da 7,4 milyarı aşan muazzam insan kalabalığını kaldıramadığını, başta UNFPA (BM Nüfus Fonu) olmak üzere, her yandan gelen verilerle çarpıcı biçimde öğreniyor, küresel ısınma vb. sorunlarla da yüzleşerek yaşıyoruz.

Dünya ve özellikle Türkiye, hemen HER AİLEYE 1 ÇOCUK ilkesine sarılmalı ve
yaşama geçirmelidir.

(Bkz : http://ahmetsaltik.net/arsiv/2014/11/Nufus_sorunlari_-ve_-politikalari1.pdf)

Sevgi ve saygı ile.
28 Ocak 2016, Ankara

Dr. Ahmet SALTIK
www.ahmetsaltik.net
profsaltik@gmail.com

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir