14 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK NUMARASI ÇALINDI!


14 MİLYON KİŞİNİN KİMLİK NUMARASI ÇALINDI!

portresi

 

Erdal SARIZEYBEK

 

 

Vatandaşlar adına ilaç yazıp hem Devleti zarara sokup hem de vatandaşın bilgilerini çalan
çete ilaçları da PKK’ya göndermiş.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>
http://www.sarizeybekhaber.com.tr/haberler/14-milyon-kisinin-kimlik-numarasi-calindi-h1066.html

Devlet Denetleme Kurulu raporlarına giren vatandaşın kimlik numaralarının çalınması skandalına bir yenisi daha eklendi. Çeteler, vatandaş adına ilaç yazıp devlete fatura etti. Güvenlik açığı vatandaşa 3 TL reçete, 5 TL muayene, en az 5 TL de ilaç parası olarak döndü.

İlaçların PKK’ya gönderildiği öne sürüldü.

Tür­ki­ye­’nin bir ucun­da­ki va­tan­da­şı hiç uğ­ra­ma­dı­ğı şe­hir­de has­ta­ne­ye git­miş gös­te­rip ilaç yaz­ma skan­da­lın­da son ör­nek An­ka­ra­’da otu­ran C.K. isim­li va­tan­daş adı­na ya­şan­dı. C.K, ec­za­ne­ye
git­ti­ğin­de Di­yar­ba­kır Sil­va­n’­da adı­na ilaç ya­zıl­dı­ğı­nı an­la­dı. Ken­di­si­ne 2 ay­da bir grip ilaç­la­rı ya­zıl­dı­ğı­nı öğ­re­nen C.K. hiç kul­lan­ma­dı­ğı ilaç­la­rın pa­ra­sı­nın da maa­şın­dan ke­sil­di­ği­ni gör­dü. C.K, va­tan­daş­lık nu­ma­ra­sı­nın Di­yar­ba­kır Sil­va­n’­a na­sıl git­ti­ği­ni ve han­gi dok­to­run im­za­sıy­la
ha­ya­li ilaç ya­zıl­dı­ğı bil­gi­si­ni ta­lep et­ti.

Ya­pı­lan in­ce­le­me­de C.K ve da­ha bin­ler­ce va­tan­daş adı­na ya­zı­lan

‘ha­ya­li ilaç­la­rı­n’ te­rör ör­gü­tü PKK için da­ğa çı­ka­rıl­dı­ğı tes­pit edil­di.

İlaç çe­te­le­ri­nin eli­ne ge­çen kim­lik nu­ma­ra­la­rı ile dok­tor e-re­çe­te şif­re­le­ri­nin sa­yı­sı ise
bi­lin­mi­yor.

İlaç çe­te­le­ri ise hiç has­ta­ne­ye git­me­yen va­tan­daş­lar üze­rin­den ilaç ya­zıp dev­le­te fa­tu­ra et­me­ye de­vam edi­yor. Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu ha­ya­li ilaç ya­zı­mı­na kar­şı va­tan­daş­la­rın SGK in­ter­net si­te­sin­den te­le­fon­la­rı­nı ak­ti­ve et­me­le­ri­ni is­te­di. Sis­te­me vatandaş kay­dı­nın ye­ter­siz ol­du­ğu­na
işa­ret eden yet­ki­li­ler, te­le­fon nu­ma­ra­la­rı­nın SGK’­ya kay­de­dil­me­si ha­lin­de yazılan ilaçlara da­ir bil­gi­le­rin anın­da va­tan­da­şa ulaş­tı­rıl­dı­ğı­na dik­kat çek­ti.

An­lık bil­gi sa­hi­bi ol­mak için GSM nu­ma­ra­nı­zı e-SGK me­nü­sün­den kay­det­me­niz ge­re­ki­yor.

Ak­tif edi­le­cek nu­ma­ra­nın ki­şi­nin ken­di T.C. nu­ma­ra­sı üze­ri­ne ol­ma­sı ge­re­ki­yor.

DDK: 14 MİL­YON Kİ­Şİ­NİN BİL­Gİ­Sİ PAY­LA­ŞIL­DI

Va­tan­daş adı­na bü­yük risk ta­şı­yan bu tab­lo, Ab­dul­lah Gü­l’­ün Cum­hur­baş­kan­lı­ğı dö­ne­min­de
ha­zır­la­nan DDK ra­por­la­rı­na da gir­miş­ti. Ra­por­da, Nü­fus ve Va­tan­daş­lık İş­le­ri Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ta­pu ve Ka­das­tro Ge­nel Mü­dür­lü­ğü, Ge­lir İda­re­si Baş­kan­lı­ğı, Sos­yal Gü­ven­lik Ku­ru­mu, Sağ­lık Ba­kan­lı­ğı ve Ada­let Ba­kan­lı­ğı­’n­da va­tan­daş­la­rın nü­fus bil­gi­le­ri­nin ko­lay şif­re­ler­le
gi­ri­len alan­lar­da ko­run­du­ğu be­lir­til­di. Dev­let ku­rum­la­rı­nın yalnızca 14 mil­yon va­tan­da­şın
bü­tün bil­gi­le­ri­ni bil­gi­sa­yar or­ta­mın­da pay­laş­tı­ğı vur­gu­lan­dı.

FATURA VATANDAŞA!

Büyük vurgunun tutarı tam olarak bilinmiyor, ancak faturasını vatandaş ödüyor.
Vatandaş sahte muayene, başına 3 TL reçete, 5 TL muayene, en az 5 TL de ilaç parası ödüyor.

OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>

http://www.sarizeybekhaber.com.tr/haberler/14-milyon-kisinin-kimlik-numarasi-calindi-h1066.html 

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir