Rüşvet operasyonu oldu darbe


Rüşvet operasyonu oldu darbe

portresi

 


S
aygı ÖZTÜRK
SÖZCÜ, 17.12.14

 

Siz bak­ma­yın bi­ri­le­ri­nin 17 Ara­lık ope­ras­yo­nu­nu önem­siz gös­ter­mek, ope­ras­yo­nu ya­pan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak is­te­me­le­ri­ne. Ama bi­le­si­niz ki rüş­vet ve yol­suz­luk­lar­la il­gi­li en kuv­vet­li ve en çok so­mut ka­nıt­lar bu so­ruş­tur­ma dos­ya­sın­da yer alı­yor­du. Ko­nu­yu ya­kın­dan bi­len de­ne­yim­li mü­dür­ler, sav­cı­lar ve dos­ya­yı in­ce­le­yen hu­kuk­çu mil­let­ve­kil­le­ri bun­la­rı söy­lü­yor.
Ope­ras­yo­nun ya­pıl­dı­ğı gün sav­cı­dan, em­ni­yet men­sup­la­rın­dan dos­ya­nın alın­ma­sı­na ba­zı ge­rek­çe­ler bu­lun­ma­sı ve ope­ras­yo­nun et­ki­siz­leş­ti­ril­me­si ge­re­ki­yor­du. İş­te, o gün­den son­ra if­ti­ra kam­pan­ya­sı da baş­la­dı.

Ekip ta­ki­be alı­nın­ca

So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da 25 Ekim 2013’te ger­çek­le­şen 3.5 mil­yon do­lar­lık bir rüş­vet alış­ve­ri­şi­nin Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ekip­le­ri ta­ra­fın­dan gö­rün­tü­len­me­si
sı­ra­sın­da, şüp­he­li­ler ta­kip edil­dik­le­ri­ni, fo­toğ­raf­lan­dık­la­rı­nı an­la­dı­lar. Du­rum, o pa­ra­nın gö­tü­rül­dü­ğü ba­ka­na söy­len­di. Ba­kan, İs­tan­bul Em­ni­yet Mü­dür­lü­ğü İs­tih­ba­rat Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’nü de­şif­re ama­cıy­la Ma­li Şu­be ekip­le­ri­ni ta­ki­be al­dır­dı. Bu ge­liş­me­ler üze­ri­ne so­ruş­tur­ma, 17 Ara­lı­k’­ta eş za­man­lı ope­ras­yo­na er­ken bir bi­çim­de dö­nüş­tü­rül­dü.

İmam-ha­tip ya­la­nı

Ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki pa­ra­lar, 15 kez­de gön­de­ri­len rüş­vet ey­lem­le­ri­nin ta­ki­bi sı­ra­sın­da sap­tan­mış­tı. Rüş­ve­te ko­nu pa­ra­la­rın Nu­ruos­ma­ni­ye­’de­ki ofis­te şüp­he­li­ler ta­ra­fın­dan 42 nu­ma­ra ayak­ka­bı ku­tu­la­rı içi­ne yer­leş­ti­ri­le­rek, tak­si ile Ana­do­lu Ya­ka­sın­da­ki ka­mu gö­rev­li­si­nin ika­me­ti­ne ge­ti­ri­le­rek tes­lim edi­li­yor­du. 14 ay bo­yun­ca 15 kezde ger­çek­le­şen bu nak­lin 9’u gö­rün­tü­len­mek­le kal­ma­yıp, 2’sin­de ise ya­pı­lan po­li­si­ye uy­gu­la­ma ile ayak­ka­bı ku­tu­la­rı için­de­ki do­lar ve Eu­ro­’lar gö­rün­tü­le­ne­rek kay­da alın­mış­tı.

Ban­ka ge­nel mü­dü­rü, ayak­ka­bı ku­tu­la­rın­da­ki pa­ra­lar­la mem­le­ke­ti­ne imam ha­tip li­se­si yap­tı­ra­cak­mış. Ya­ni, rüş­vet pa­ra­sıy­la okul yap­tı­ra­cak­mış. Oy­sa, Ço­rum- Os­man­cık İmam Ha­tip Li­se­si­’nin ya­pı­mı­nı İl Özel İda­re­si üst­len­miş ve 18 Ara­lık 2013 ta­ri­hin­de iha­le­si de ya­pıl­dı. Ban­ka ge­nel mü­dü­rü­ne ilk rüş­vet 2012 yı­lı­nın Ara­lık ayın­da gön­de­ril­miş­ti. Ya­ni or­ta­da ne imam ha­tip li­se­si, ne pro­je­si, ne de iha­le­si var­dı. Rüş­vet, imam ha­tip li­se­si­ne alet edil­di…

O ma­ki­ne­le­ri po­lis mi koy­du?

Ba­ka­nın oğ­lu­nun evin­de bu­lu­nan pa­ra say­ma ma­ki­ne­si­ni po­li­sin koy­du­ğu “yan­da­ş” ba­sın­da sık­ça gün­de­me ge­ti­ril­di. Do­la­yı­sıy­la po­lis­le­rin komp­lo­cu/kum­pas­çı ol­du­ğu al­gı­sı oluş­tur­mak he­def­len­di. Oy­sa, o ika­met­te ya­pı­lan ara­ma, baş­tan so­na ka­me­ra ile ka­yıt al­tı­na alın­mış­tı. Kal­dı ki ika­me­tin sa­hi­bi, ifa­de­sin­de pa­ra say­ma ma­ki­ne­le­ri­nin ken­di­si­ne ait ol­du­ğu­nu söy­le­di.

Yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­la­rı ve so­ruş­tur­ma­da gö­rev alan­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­ma pro­pa­gan­da­la­rın­da en çok “Pa­ra­lel Dev­le­t”, “Pa­ra­lel Ya­pı­”, “O­pe­ras­yo­nu Ce­ma­at Yap­tır­dı­”, “Pen­sil­van­ya­’dan Ta­li­mat Al­dı­la­r” vs. söy­lem­ler kul­la­nıl­dı. Oy­sa, so­ruş­tur­ma dos­ya­sı­nı in­ce­le­yen TBMM So­ruş­tur­ma Ko­mis­yo­nu üye­le­ri, dos­ya­nın dört dört­lük ol­du­ğu­nu be­lir­ti­yor­lar.

Rüş­vet fark edil­di

Rı­za Sar­raf gru­bu 2010-2011 yıl­la­rın­da mil­yon­lar­ca do­la­rı Rus­ya­’ya so­kar­ken ya­ka­lat­tı. Rus ma­kam­la­rı­nın Tür­ki­ye­’ye gön­der­dik­le­ri res­mi ya­zı MA­SAK ve Ka­çak­çı­lık Da­ire­si­’n­de in­ce­len­dik­ten son­ra dos­ya İs­tan­bul Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü­’ne “ge­re­ği­” için gön­de­ril­miş­ti.
İs­tan­bul Cum­hu­ri­yet Baş­sav­cı­lı­ğı “Ör­güt Kur­mak, Ka­çak­çı­lık ve Ka­ra­pa­ra Ak­la­ma­” suç­la­rı­nı araş­tı­rır­ken “rüş­ve­t” su­çu fark edil­di. So­ruş­tur­ma kap­sa­mın­da­ki tüm de­lil­ler, her­han­gi bir il­le­gal dış ve­ya iç güç­ten de­ğil, Cum­hu­ri­yet Sav­cı­sı­’nın ta­li­ma­tı ve mah­ke­me­le­rin ver­dik­le­ri ka­rar­lar üze­ri­ne, hu­ku­ka uy­gun ola­rak top­lan­dı­ğı or­ta­ya çı­kı­yor. Tüm bun­la­ra rağ­men, so­ruş­tur­ma­la­rı iti­bar­sız­laş­tır­mak adı­na her şey ya­pıl­dı, ya­pıl­ma­ya da de­vam edi­yor.

AK­P’­li­le­re ya­pı­lın­ca dar­be olu­yor

Ba­zı­la­rı 17 Ara­lı­k’­a “hü­kü­me­te dar­be­” di­yor ama ope­ras­yo­nu ya­pan­lar da ya­pı­lan­la­rı “hu­ku­ka dar­be­” ola­rak ni­te­li­yor. Ope­ras­yo­nu ya­pan ve bir kıs­mı ce­za­evin­de olan­la­rı din­le­ye­lim:
“So­ruş­tur­ma, baş­tan so­na hu­ku­ka uy­gun ola­rak yü­rü­tü­len, de­lil­le­ri hu­ku­ka uy­gun ola­rak top­la­nan ve hiç­bir aşa­ma­sın­da en ufak bir hu­ku­ka ay­kı­rı­lık bu­lun­ma­yan bir ‘yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­’dır. Hem de Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti ta­ri­hi­nin şu ana ka­dar gö­re­bi­le­ce­ği en so­mut ve en cid­di de­lil­le­ri içe­ren bir so­ruş­tur­ma­dır.

Her yö­nüy­le hu­ku­ka uy­gun ru­tin bir yol­suz­luk so­ruş­tur­ma­sı­nı ‘dar­be­’, iş­lem ya­pan­la­rın ‘dar­be­ci­’ gös­te­ril­me­si akıl tu­tul­ma­sın­dan baş­ka bir şey de­ğil­dir. Kal­dı ki Ma­li Suç­lar­la Mü­ca­de­le Şu­be Mü­dür­lü­ğü ola­rak ilk kez bir yol­suz­luk ope­ras­yo­nu ger­çek­leş­ti­ril­me­miş­tir. Bun­dan ön­ce CHP’­li 4 be­le­di­ye­de ope­ras­yon ger­çek­leş­tir­dik. An­cak bun­la­rın hiç­bi­ri­si,
hiç­bir kim­se ta­ra­fın­dan bir ‘dar­be­’ ola­rak ni­te­len­di­ril­me­miş­ti.”

Bu­gün önem­li bir gü­nün yıl dö­nü­mü. Bit­me­di, bu­nun bir de 25 Ara­lık aya­ğı var.
Sav­cı­la­rı de­ği­şin­ce “Ko­vuş­tur­ma­ya yer ol­ma­dı­ğı­” ka­rar­la­rı­nın ve­ril­me­siy­le bu dos­ya ka­pan­maz. Gün ge­le­cek bu­gün ka­pa­tıl­mış gi­bi gö­rü­nen dos­ya­lar yi­ne gün yü­zü­ne çı­ka­rı­la­cak­tır.

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir