Soner YALÇIN : Organik Yapı

Soner Yalçın

Soner Yalçın

4 Haziran 2014

Organik Yapı

Tarih: 17 Şubat 2014.
Polis Başmüfettişi Erhan Akkaya Manisa Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Tarih: 2 Haziran 2014.
Manisa Emniyet Müdürü Erhan Akkaya Manisa Emniyet Müdürlüğü’nden alındı.
Sebep; 301 işçinin katledildiği Soma katliamı imiş!
Hadi oradan; emniyet müdürü mü sorumlu katliamdan?!..
Başbakan Erdoğan’ı Soma’da iyi koruyamadığı için görevden alındı.
AKP’nin katliamı için kimseyi görevden almaya niyeti yok. Yazayım…
Tarih: 6 Ocak 2001.
DSP-MHP-ANAP koalisyon hükümetini derinden sarsacak Beyaz Enerji Operasyonu başladı.
Türkiye’yi sarsan operasyona neden olan bir teyp kasetiydi. Kasetin üzerinde,
14 Eylül 2000 tarihi yazılıydı. Kasette; TEAŞ yönetim kurulu üyesi (eski Devlet Bakanı ANAP’lı) Birsel Sönmez ile Kayserili Cıngıllıoğlu Ailesi’nden Ali Cıngıllıoğlu arasında geçen rüşvet pazarlığı vardı.
Konu: Kayseri’ye kurulmak istenen Yamula Barajı ve Hidroelektrik Santral Projesi’ydi.
Soma katliamıyla ne ilgisi var demeyin? Karşınıza kimler çıkacak…

“Elektrik” alamıyorum

Önce bir şirketi tanıyalım:
Kayseri ve Civarı Elektrik T.A.Ş, Kayseri’ye elektrik dağıtan bir şirket.
Hissedarları arasında; TEAŞ, Kayseri Belediyesi; Demirbank; Cıngıllıoğlu Holding; TES-İş Sendikası; TEK-BİR Koop ve gerçek kişiler var.
Gerçek kişiler konusunda çok spekülasyon var; Devletin yüksek mertebelerinde oturan Kayserili politikacıların olduğu söyleniyor. Neyse.
1926’da imtiyaz almış tek özel şirket olan Kayseri Elektrik TAŞ, sözleşmesi 11.10.1976 tarihinde bitti. Fakat, 19.12.1984 tarih 3096 sayılı “Türkiye Elektrik Kurumu Dışındaki Kuruluşların Elektrik Üretimi, İletimi, Dağıtımı ve Ticareti ile Görevlendirilmesi Hakkında Kanun” yalnızca Kayseri Elektrik T.A.Ş.’nin yararlanabileceği özel bir madde konularak (Geçici 3. madde) imtiyaz hakkı yeniden verildi. 12.1.1989’da Bakanlar Kurulu kararıyla Kayseri’ye ek olarak Sivas’ın bir bölümü de kapsama alındı. İmtiyazı 70 yıl uzatıldı; 2059’te bitecek. (Bünyan ve Sızır santrallerinin işletmesi kapsam dahilinde olduğu halde üretim imtiyazı kaldırıldı ama biz buna girmeyelim! Keza ilgili şirkete yönelik, Başbakanlık Teftiş Kurulu, Meclis KİT Komisyonu ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma raporları detaylarına da girmeyelim. Kafanız karışır.)
Biz rüşvet kasetine bakalım…
İşte bu şirket…
Kayseri Elektrik T.A.Ş, 200 MW kurulu gücünde Yamula Baraj ve HES Projesini gerçekleştirmek amacıyla 14.4.1986 tarihinde tesis kurma ve işletme izni verilmesi istemiyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na başvurdu. Güzel…
Ancak bir yıl sonra, üretim kapasitesi 200 MW’tan 100 MW’a düşürdü;
işletme süresini 15 yıldan 20 yıla çıkardı. Öte yandan…
İlk aşamada 4.79 cent olarak belirlenen elektrik satış fiyatını, (sanki daha önce 5.65 cent imiş gibi göstererek, güya indirim yapılıyormuş gibi bir işlemle) 5.25 cent olarak değiştirdi.
En küçük bir santral sözleşmesi devlete yıllık 200 milyon dolarlık zarar getirdiği düşünülürse zararın büyüklüğü anlaşılır. Kamu zararına olan bu mutabakat sözleşmesini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı kabul etti. (26.6.1998 tarihli sözleşme
Bakan Cumhur Ersümer’i Yüce Divan’a götürdü.)
Daha “Bismillah” demeden 83 milyon 613 bin 281 dolar zarar vardı. DSİ fiyatlarına göre yatırım maliyet 66 daha yüksekti! Üstelik Türkiye’nin öncelikle projelerinden değildi.
DPT projeyi pahalı bulduğu için onay vermiyordu. İtibarıyla, kamu elektrik üretim şirketi TEAŞ da, bu şirketten elektrik alış anlaşmasına imza koyamıyordu.
Rüşvet bu nedenle devreye sokulmuştu.

Durun bitmedi…

Tanıdık isimler

Kay­se­ri ve Ci­va­rı Elek­trik TAŞ şir­ke­ti­ni ta­nı­dık. Ge­le­lim bir di­ğer şir­ke­te:
Ya­mu­la Ba­ra­jı elek­trik üre­ti­mi için; Kay­se­ri Elek­trik T.A.Ş. ka­tı­lı­mıy­la; Kay­se­ri Elek­trik Üre­tim Sa­na­yi ve Ti­ca­ret A.Ş. (KEST A.Ş.) ku­rul­du. Bi­raz ön­ce oku­du­ğu­nuz o kar­ma­şık ra­kam­la­rı he­sap­la­yan şir­ket!
Şir­ket yö­ne­tim ku­ru­lun­da ta­nı­dık bir isim var­dı:
Bu­gü­nün Ener­ji ve Ta­bi­i Kay­nak­lar Ba­ka­nı Ta­ner YIL­DIZ.
Ay­rı­ca Ta­ner Yıl­dız, Kay­se­ri ve Ci­va­rı Elek­trik TAŞ Ge­nel Mü­dü­rü idi.
Bir kol­tuk­ta iki kar­puz! De­mek o ka­dar ba­şa­rı­lıy­dı!
2002’de Kay­se­ri Mil­let­ve­ki­li ol­du. Son­ra da Ba­kan!
So­ma­’da­ki ma­den­den so­rum­lu ba­kan!..
Ya­mu­la Ba­ra­jı Pro­je­si­’n­de özel sek­tör tem­sil­ci­si mil­let­ve­ki­li olur da ka­mu tem­sil­ci­si
ol­maz mı; dö­ne­min TE­AŞ Özel­leş­tir­me Da­ire­si­’nin bağ­lı ol­du­ğu Ge­nel Mü­dür
Yar­dım­cı­sı Öner Gül­ye­şil de Re­cep Tay­yip Er­do­ğa­n’­la bir­lik­te (Kars­lı ol­ma­sı­na
karşın) AKP lis­te­sin­den Si­irt Mil­let­ve­ki­li se­çil­di. Do­ku­nul­maz­lık zır­hı­nı ku­şan­dı. Yargılanamadı.
AK­P’­de ener­ji işi­ni iyi bi­len; TE­AŞ Es­ki Ge­nel Mü­dü­rü Afif De­mir­kı­ran gi­bi üç dö­nem­dir mil­let­ve­ki­li olan es­ki bü­rok­rat­lar var.
Açın Be­yaz Ener­ji Ope­ras­yo­nu­’na ba­kın…
Cum­hu­ri­yet ta­ri­hi­nin en bü­yük yol­suz­luk ope­ras­yo­nu, de­ğiş­ti­ri­len hu­ku­ki mev­zu­at­lar­la (DGM kap­sa­mın­dan çı­ka­rı­la­rak) na­sıl so­nuç­lan­dı­rıl­dı? So­ruş­tur­ma Ma­vi Akım
Pro­je­si­’ne na­sıl ula­şa­ma­dı?
Kim­se ba­na, “So­ma­’da 301 ma­den­ci şe­hit ol­du; ne­den so­rum­lu­lar is­ti­fa et­mi­yo­r?”
di­ye sor­ma­sın.

  • Bu ül­ke­de “or­ga­nik ya­pı­” var; par­ti adları de­ğiş­se de
    kol­tuk­lar­da as­lın­da hep ay­nı isim­ler otu­ru­yor!

Ve di­ğer yan­da…
Be­yaz Ener­ji Ope­ras­yo­nu­’nu yü­rü­ten­le­rin ba­şı­na ne gel­di?

Jan­dar­ma Ge­nel Ko­mu­ta­nı Or­ge­ne­ral Şe­ner Eruy­gu­r’­un ba­şı­na ge­len­le­ri
bi­li­yor­su­nuz.

Jan­dar­ma Tüm­ge­ne­ral Os­man Öz­be­k’­i sür­dü­ler; is­ti­fa et­ti.

İçiş­le­ri Ba­ka­nı Sa­det­tin Tan­tan kol­tu­ğun­dan ol­du.

Em­ni­yet Mü­dü­rü Emin Ars­la­n’­ı tez­gah­la ce­za­evi­ne at­tı­lar.

Jan­dar­ma Al­bay Aziz Er­ge­n’­i Şır­na­k’­a sür­dü­ler.

Sav­cı Ta­lat Şal­k’­a, HSYK’­da ‘kı­na­ma­’ ce­za­sı ve­ril­di.

So­ruş­tur­ma açıl­ma­sı­na ne­den olan rüş­vet ka­se­ti­ni ilk din­le­yen ve sor­gu­la­ma­la­rı ya­pan (Ta­ner Yıl­dı­z’­ın te­le­fon­la­rı­nı din­le­yen) Jan­dar­ma Al­bay Ce­mal Te­mi­zöz hâ­lâ ha­pis­te…

Ben da­ha ne ya­za­yım?..

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir