Başbakan Yeni Demokratikleşme (!) Paketi’ni Tramvayda Açmalı!..


Başbakan Yeni Demokratikleşme (!) Paketi’ni Tramvayda Açmalı!..

portresi

 

Uğur DÜNDAR
3 Ekim 2013, SÖZCÜ

 

Me­ğer ney­miş?

AKP yan­daş­la­rı­nın ye­re gö­ğe sığ­dı­ra­ma­dık­la­rı “de­mok­ra­si (!) pa­ke­ti­”,
CHP’­nin da­ha ön­ce Mec­li­s’­e sun­du­ğu ya­sa öne­ri­le­ri­nin çok kö­tü bir kop­ya­sıy­mış!

CHP Ge­nel Baş­ka­nı Ke­mal Kı­lıç­da­roğ­lu, ön­ce­ki gün (1.10.13) ka­me­ra­la­rın
kar­şı­sı­na geç­ti ve ha­zır­la­dık­la­rı pa­ke­tin içe­ri­ği­ni mad­de mad­de açık­la­dı.
Son­ra da bun­la­rın tü­mü­nün AKP oy­la­rıy­la red­de­dil­di­ği­ni söy­le­di.
Ara­nız­da şa­şı­ran var mı­dır, bil­mi­yo­rum.
Ama ben hiç şa­şır­ma­dım.
Zi­ra AK­P’­nin çağ­daş de­mok­ra­si pe­şin­de koş­tu­ğu­nu san­mı­yo­rum.
Çün­kü Baş­ba­ka­n’­ın yıl­lar ön­ce

 • “De­mok­ra­si bir tram­vay­dır!
  Gi­de­ce­ği­niz ye­re ka­dar gi­der ora­da iner­si­niz
  !” 

de­di­ği­ni da­ha dün­müş gi­bi ha­tır­lı­yo­rum.

* * *

 • O hal­de AKP bu pa­ket­le­ri aça­rak ne­re­ye ko­şu­yor?

So­ru­nun yanıtı­nı AKP İs­tan­bul İl Baş­ka­nı Aziz Ba­buş­çu yaz ay­la­rın­da şöy­le ver­miş­ti:

 • “Ö­nü­müz­de­ki 10 yıl çok fark­lı ola­cak. Çün­kü bu 10 yıl­da ih­ya ve in­şa dö­ne­mi
  baş­la­ya­cak! Ge­ri­de ka­lan 10 yıl­da pay­da­şı­mız olan li­be­ral­ler bi­le ‘ih­ya ve
  in­şa­’
  dö­ne­min­de kar­şı sa­fı­mız­da yer ala­cak!”

Pe­ki Aziz Ba­buş­cu “ih­ya­” ve “in­şa­” di­ye­rek ne­yi kast et­miş­ti?
Ta­raf­sız yo­rum­cu­la­ra gö­re “Ye­ni­den Os­man­lı­”yı!..
De­ği­şi­min ta­ri­hi­ni bi­le ver­miş­ti:
2023’ü, ya­ni Cum­hu­ri­ye­tin 100. yı­lı­nı işa­ret et­miş­ti!
Da­ha ne de­sin?

* * *

“Ye­ni dev­let dü­ze­ni na­sıl ola­cak?” so­ru­su­na ce­vap da es­ki Mil­li Eği­tim Ba­ka­nı
Ömer Din­çe­r’­den yıl­lar ön­ce gel­miş­ti: (Bi­lim ve Hik­met Der­gi­si-1995)

 • “İs­lam bir ya­şam tar­zı­dır, bü­tün alan­la­rı kap­sar. Bu ne­den­le dev­le­tin
  kad­ro­la­rı­nın şe­ri­at­çı­lar­dan oluş­tu­rul­ma­sı yet­mez. Yal­nız­ca ya­sa­ma ve yü­rüt­me er­kin­de de­ğil, yar­gı er­kin­de ve ya­şa­mın tüm alan­la­rın­da ka­rar ver­me gü­cü ele ge­çi­ri­le­cek,
  Cum­hu­ri­yet dü­ze­ni ye­ri­ne İs­la­mi ku­ral­lar
  ko­nu­la­cak­tır.
  Ör­ne­ği­miz Os­man­lı dev­let dü­ze­ni ola­cak­tır!”

* * *

Pa­ke­tin içe­ri­ğin­den ve ba­zı AK­P’­li­le­rin ko­nuş­ma­la­rın­dan an­la­şı­lı­yor ki,
ha­yal­ler­de­ki ye­ni dev­let dü­ze­ni­ne adım adım yak­la­şı­yo­ruz.

 • O hal­de Baş­ba­kan bun­dan son­ra­ki pa­ke­ti tram­vay­da aç­ma­lı!.

Böy­le­ce hem han­gi du­rak­ta ine­ce­ği­ni gö­rü­rüz.
Hem de gün­ler ön­ce­sin­den de­mok­ra­si dev­ri­mi (!) bek­len­ti­si ya­ra­tan yan­daş med­ya­nın, tram­vay­dan inip gi­den Baş­ba­ka­n’­ın ar­dın­dan ata­ca­ğı şa­ha­ne (!) man­şet­le­ri de öğ­ren­miş olu­ruz!

Uğur Dündar

http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/ugur-dundar/basbakan-yeni-demokratiklesme-paketini-tramvayda-acmali-382491/http://sozcu.com.tr/2013/yazarlar/ugur-dundar/basbakan-yeni-demokratiklesme-paketini-tramvayda-acmali-382491/

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir