Tayyip’i oyundan attılar!..

Tayyip’i oyundan attılar!..

Mehmet Türker
Mehmet Türker
SÖZCÜ, 13.9.13
Tür­ki­ye, bun­la­rın de­rin­lik­li stra­te­ji­siy­le dım­dız­lak or­ta­da kal­dı!..
Ne Su­ri­ye, ne Mı­sır…
Tür­ki­ye ar­tık oyu­na da­hil de­ğil!..
Bun­ca şi­şin­me, bun­ca bü­yük­lük gös­te­ri­le­ri, bun­ca ki­bir, aşa­ğı­lık kompleksi­nin tut­sak­lı­ğın­da kal­dı!..
Or­ta­do­ğu­’da “o­yun ku­ran Tür­ki­ye­” pa­lav­ra­sı, “o­yun dı­şı­na atı­lan
Tür­kiye­­” ger­çe­ğiy­le yer­le bir ol­du!..
Su­ri­ye­li mu­ha­lif­le­re ve­ri­len des­tek için hal­kın ce­bin­den çı­kan mil­yar
do­lar­lar uçup git­ti!..
ABD ile Rus­ya an­laş­tı, Tay­yip Bey ye­dek ku­lü­be­si­ne düş­tü!..
* * *
Yan­daş ga­ze­te ha­ber­le­ri ve ik­ti­dar ya­la­ka­la­rı­nın yaz­dık­la­rı­na gö­re, G-20 zir­ve­si­nin par­la­yan yıl­dı­zı (!) Tay­yip Bey idi!..
Tay­yip hem Oba­ma, hem Pu­ti­n’­le gö­rüş­müş (her­hal­de on­la­ra akıl ver­miş) Esa­d’­ın ka­de­ri­ni be­lir­le­miş!..
Esa­d’­ın işi bit­miş!..
Carrrt ka­ba ka­ğıt!..
Me­ğer Pu­tin ile Oba­ma me­se­le­yi hal­let­miş, 
Tay­yip Be­y’­in ru­hu bi­le duy­ma­mış!..
Kim­ya­sal si­lah­la­rın tes­li­mi kar­şı­lı­ğın­da ha­re­kat ya­pıl­ma­ma­sı ko­nu­sun­da an­laş­mış­lar Tay­yip Bey far­kın­da de­ğil!..
* * *
Bu yan­daş­la­rın ka­fa­sı, Mı­sır ko­nu­sun­da Be­yaz Sa­ra­y’­ın Tay­yip Be­y’­i “şid­det­le kı­na­ma­sı­”nın ne an­la­ma gel­di­ği­ni bi­le anlamıyor!..
Tay­yip Mı­sı­r’­da­ki dar­be­nin ar­ka­sın­da İs­ra­il’­in ol­du­ğu­nu söy­le­di,
ce­vap İs­ra­il ye­ri­ne Be­yaz Sa­ra­y’­dan, ya­ni Oba­ma­’dan gel­di:
“Bu açık­la­ma­yı şid­det­le kı­nı­yo­ru­z”
Oba­ma, Tay­yip Be­y’­in se­si­ni so­lu­ğu­nu kes­ti, bu­na kar­şı­lık bi­zim
Tay­yip Bey sa­de­ce “ü­zül­dü­m” di­ye­bil­di, o ka­dar!..
* * *
Olay­lar böy­le sey­re­der­ken yan­daş med­ya ile ya­la­ka ya­zar­lar hâ­lâ
ik­ti­da­rın gü­cü­nü pom­pa­lı­yor­du!..
Oy­sa, Tay­yip Bey Su­ri­ye ko­nu­sun­da çok­tan çı­rak çık­mış, oyun­dan
atıl­mış, bil­gi kı­rın­tı­sı bi­le ve­ril­me­miş­ti!..
Tay­yip Bey G-20 zir­ve­sin­den son­ra bü­yük ha­va­lar­la olim­pi­yat­la­rı al­ma­ya Ar­jan­ti­n’­e git­ti, ora­da da mo­rar­dı!..
* * *
Tür­ki­ye dış po­li­ti­ka­da hiç bu ka­dar aşa­ğı­lan­ma­mış­tı!..
Böl­ge­nin en önem­li ül­ke­si­nin Baş­ba­ka­nı ne­ler olup bit­ti­ği­nin 
far­kın­da bi­le de­ğil, hâ­lâ “E­sad git­sin re­jim de­ğiş­si­n” 
di­ye or­ta­lı­ğı in­le­tip du­ru­yor!..
ABD Su­ri­ye­’yi 90 gün fü­ze­ler­le vur­ma­lıy­mış, 
Esa­d’­ı de­vir­me­liy­miş!..
İyi val­la, ko­lay­sa sen yap!..
De­rin­lik­li stra­te­ji us­ta­sı (!) Ha­ri­ci­ye Na­zı­rı Ah­me­t’­in “E­sad haf­ta­lar için­de gi­de­ce­k” de­me­si­nin üze­rin­den 1.5 yıl geç­ti. 
Adam ayak­ta ve üs­te­lik Tür­ki­ye­’ye pos­ta ko­yu­yor!..
* * *
İf­las eden dış po­li­ti­ka ve de­ğer­li yal­nız­lık…
Tür­ki­ye­’nin dış po­li­ti­ka­sı alay ko­nu­su ol­du!..
Me­ğer ne bü­yük us­tay­mış!..
Arap pa­ra­sı, Ame­ri­kan fü­ze­siy­le Esa­d’­ı yı­kıp ge­çe­cek di­ye bek­ler­ken,
bu oyun­da çı­rak bi­le ola­ma­dı!..
Emek­li­ye bü­yük müj­de!..
Eh böy­le bir müj­de de an­cak Ça­lış­ma Ba­ka­nı ta­ra­fın­dan ve­ri­lir!..
TV ka­nal­la­rı­nın “E­mek­li­ye bü­yük müj­de­” anon­suy­la ek­ra­na ge­tir­di­ği
Ça­lış­ma Ba­ka­nı Fa­ruk, bek­le­nen açık­la­ma­yı yap­tı:
“SG­K’­ya ta­li­ma­tı ver­dik. SGK Ge­nel Mü­dü­rü, ban­ka ge­nel mü­dür­le­riy­le top­lan­tı ya­pa­cak ve ban­ka­la­rın ver­di­ği pro­mos­yon emek­li­le­re
yan­sı­tı­la­ca­k”
Ka­nal­da spi­ker de­vam et­ti:
“Böy­le­lik­le emek­li­le­rin ma­aş­la­rı­na yıl­da 30 li­ra ile 120 li­ra ara­sın­da
de­ği­şen mik­tar­lar­da ban­ka pro­mos­yo­nu ek­le­ne­ce­k”
* * *
Ya­hu şa­ka gi­bi!..
Bun­lar emek­li­ler­le dal­ga ge­çi­yor­lar, ayıp­tır!..
Yak­la­şık bir yıl­dır bu müj­de hi­ka­ye­si or­ta­lık­ta do­la­şı­yor!..
So­nuç: 30 li­ra ile 120 li­ra ara­sı!..
Ve yıl­lık!..
120 li­ra dü­şen emek­li­nin ma­aşı­na ay­da 10 li­ra, 30 li­ra dü­şen emek­li­ye ay­da 2.5 li­ra ek­le­ne­ce­k…
Böy­le bü­yük müj­de­ye ko­ca­man bir yuh!..

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir