İSLAMIN ÖZÜ

Dostlar,

Bilge insan, 91 yaşındaki Dr. Mühendis Sayın Ali Nejat Ölçen, bir hazine değerindeki asırlık birikimini bizlerle paylaşmayı -üstelik sanal ortamda- sürdürüyor!

O’nun birikimini, vardığı sentezin yönünden bağımsız olarak çok değerli kılan, kullandığı bilimsel diyalektik yöntemdir.

Sorunlara

  akıl ve bilim yoluyla eleştirel ve sorgulayıcı yaklaşım

dışında insanlığın kurtuluşu yoktur.

Bir Cumhuriyet çınarıdır O.. Cumhuriyet’in okullarında yetişmiştir, Mustafa Kemal’in evladı dır.. Laikliği, Cumhuriyeti, demokrasiyi, insan haklarını, erdemi, ahlaklı ve çalışkan-üretken olmayı sindirmiştir.

Şimdilerde de İslam kaynaklarının arınması için çaba harcamakta, sorgulamaktadır.

Unutulmasın : Çocuklar 3-5 yaşlarında ne çok soru sorarlar! Yaşamı böylelikle tanır ve kavrarlar.
İnsanın doğasında bu sorgulayıcılık vardır. Sonraları sönümlenir / sönümlendirilir bu doymayan merak..

Oysa insanı insanlaştıran “neden-niçin-nasıl-nerede-ne zaman” (5N) sorularıdır.
Bu özellik yaşam boyu sürdürülmeli, alışkanlık edinilmelidir.

Sormayan insan teslim alınır, köleleştirilir.. Uygarlık ve bilim orada gelişmez..

Bu bakımdan,

  Kur’an da asla ezberlettirilmemeli anlayarak öğrenilmelidir

.

Hafızlık yasaklanmalıdır, insanlığa ve dine bir yararı yoktur, zararlıdır;
ezber zihinsel bir soykırımdır!

“Fanatik İslamcılar”, dikkat buyurun, “Mütedeyyin Müslümanlar” demiyoruz;
bu tür yaklaşımlar karşısında havaya fırlamaktadırlar. Onların bam telidir, oyuncaklarının elinden alınacağı psikolojisi ile bir çocuk gibi saldırganlaşmaktadırlar. Çocuk saldırganlığı masumdur ama.. Bu öyle değil.. fanatik islamcı yobazdır, cana bile kıyar, hiç gözünü kırpmaz.. Toplu kıyım ve vahşetten geri durmaz..
Tarihte yakıcı örnekleri dolu.

Bu bakımdan İslamın dünden günümüze “güncel” (şimdilik) sorunu bu yobaz takımının elinden kurtarılmasıdır.

Prof. İlhan Arsel, “Diyanet hurafe üretiyor..” demişti.
Bu tür sorgulamalara girişmişti. Ülkesinde barındırmadılar.. ABD’ye göç etmek zorunda bırakıldı.

Turan Dursun “Din Bu” başta olmak üzere sorgulayan yapıtları yüzünden öldürüldü.

Aziz Nesin öyle.. Yargıtay Başkanı Ümran Öktem öyle.. (Cenaze namazı engellenmek istendi!)

“Şeytan Ayetleri” kitabı yazarı Salman Rüşdi öyle.. İslamda aforoz kurumu olmamakla birlikte daha beter edildi. İnfaz emri çıkarıldı hakkında..

Doç. Dr. Bahriye ÜÇOK, evine yollanan bombalo paketle alçakça öldürüldü..

  Fanatik dinci – dini geçim kaynağı eden kesim

hemen “din elden gidiyor -dine hakaret” vaveylası basıyor. Türk Ceza yasasında da dince kutsal sayılan değerlere hakaret diye Anayasanın düşünce özgürlüğü hükümlerine (başlıca md. 25 ve 26, md. 24) aykırı bir madde var..
Fazıl Say bu maddeden hüküm giydi! (TCK md. 125 b ve c, önceki Ceza Yasası md. 175)

Laiklik karşıtı eylem serbest, Hilafet istemek de!

Dahası, böyle bir siyasal parti kurup Anayasa Mahkemesinde oybirliğiyle hüküm giymek
ve ülkeyi yönetmeye devam etmek de!

Ama “dince kutsal sayılan” belirsiz bir içerik yasal korumada!
Dinsel eleştirilerin başında Demokles kılıcı.. Kırk katır mı kırk satır mı, kırk fırın mı??
(Yobaz insan da yakıyor!)

Böyle demokrasi olmaz!

*****************

İslama yapılan kötülükler bununla kalmadı..

Son çeyrek yüzyıldır da “ILIMLI İSLAM” adı altında

  Batı Emperyalizmi İslam dinini buyruğuna alarak adeta terbiye etti

, ehlileştirdi kendince.

  İslam dinini Kapitalist sömürüye “gık diyemez” duruma getirdi

bilinen Cemaat ve başındaki kişi
F. Gülen eliyle..

Bu Cemaatın üssünün Pensilvanya olması her şeyi açıklamıyor mu?
5 kıtada milyarlarca dolarlık yüzlerce okul, Pensilvanya’da çiftlikte korumalı saltanat..
Hangi parasal kaynakla?? Emekli vaiz aylığıyla mı??

Prof. İlhan Arsel henüz KüreseleşTİRme = Yeni emperyalist atak başlamadan ABD’de idi ve İslami yobazlığı sorguladı. Emekli Vaiz İlkokul mezunu F. Gülen gerçekte İslamı koruyacaksa vaaz yeri bu dinin doğduğu S. Arabistan, Mekke-Medine olmalı değil mi?? Peki ya din bilgisi birikimi?

Bu sorgulanmayacak mı? Geçerli hangi belge – diplomaya dayalıdır, ehil midir bunu yapmaya?? Ya değilse??!

*****************

Zaman akıyor.. Dünya nüfusunun 1/3’ü Hıristiyan.. Müslüman oranı % 23 gibi..

Budizm, Hinduizm, Şintoizm ve Ateizm öbür ana dinler ve akımlar..

“Son din İslamiyet”, İsa’nın dinini aşamadı.. Niçin acaba??

Ateistler % 16-17’yi buldu.. Her 6 kişiden biri ve genellikle de çok iyi eğitimliler.. Neden acaba??

Bu gidişle, akıl ve bilim dışı olan her şey dışlandığından, adına “din” de deseniz, insanlar soğuyor ve reddediyor.. Yani yobaz – çıkarcı hatta yer yer uçkur düşkünü dinciler insanları dinden ediyorlar!..

Avrupa’da çoooook uzun onyıllar süren kanlı mezhep (=Dinin farklı yorumu! Niye oluştu acaba??
Hak mezhep ne demek sahi? İslam’da 4 tane hak mezhep?? İslamı 4 farklı yolla anlamak?? Tanrının dini tek değil mi?? Bu farklı yorumlar niye ki??) savaşlarının ardından devlet ve toplum yaşamı ayrılarak dönüşümsüz biçimde SEKÜLARİTE (laik düzen) kabul edilmedi mi?

Dolayısıyla, Hıristiyanlığın 16. yy. ve sonrasında yaşadığı “Dinde Reform” sürecini
İslam dünyası da er ya da geç mutlaka yaşayacak ve İslamiyet bu hurafelerden arındırılacaktır.

İnsanları dinsel sömürü de dahil tüm kötülüklerden koruyacak şaşmaz pusula BİLİMSEL AKICILIKTIR!

Bu sitenin de ana pusulası aynı yöntemdir.

Büyüüüük ATATÜRK de öyle buyurmuşlardı :

*

  “Dünyada her şey için, maddiyat için, başarı için en gerçek yol gösterici bilimdir, fendir;
  bilim ve fennin dışında kılavuz aramak aymazlıktır, bilgisizliktir, doğru yoldan sapmaktır.

(22.09.1924, Samsun Öğretmenleriyle Konuşma, 1925, Atatürk’ün M.A.D. s. 19)

Sonuç olarak;

Sayın Ölçen’in çabasını çoooook değerli buluyor, katılıyor ve destekliyoruz.

Aklı başında Müslümanların da benzer davranışları insanlığın ve İslamiyetin yararına olacaktır.

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 23.8.13

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

======================================================


İSLAMIN ÖZÜ

portresi

Dr. Müh. Ali Nejat ÖLÇEN

Sn. Çetiner Çalış’a ilgileri nedeniyle teşekkür ediyorum. Çünkü, 0.8.2013 günlü iletisinde haklı olarak aşağıdaki soruya yer vermişti:

  Dünya “Hıristiyan-Emperyalizm” koalisyonuna teslim edilmemeli.

demişsiniz. Nasıl olacak bu iş kavga etmeden? Müslüman dünyasının bir araya gelebilmesini ben ihtimal dahilinde görmüyo­rum.

Şimdilerde yanıtı olmayan ve fakat haklı bir soru. Bir gerçek apaçık ortda:

Petrol tükendiğinde ve Ortadoğudaki Islam dünyası kalım dirim sorunsalıyla karşı karşıya kalabilir. O coğrafya (Türkiye’miz dahil) emper­yalizmin eline geçtiğinde bu soru tüm hızıyla güncelleşecektir. Umarım zamanın akıp gitmesiyle soru yanıtsız ve çözümsüz kalmaz!

Islam’ı kendi siyasal ve parasal çıkarı için (alçakça) kullanan Islamcılar’ın elinden kurtarmak konusunu gündeme taşıyan bir başka yazar var mı bilemiyorum.

Tüm kızgınlıkları göğüslemeye hazır­lıklı olarak yazıyor ve söylüyorum ki; Dünyada barış bir gün sağla­nacaksa bu, ancak Islam’ın hümanist ve adaleti öngören ilkelerinin var oluşuyla gerçekleşebilir. Bu gerçeği bugün göremeyen yalnız Islam Dünyası değil, doğayı yok et­mekte olduğunu umursamayan emperyalizm bile
o ilkelere gereksinim olduğunun farkına varacaktır.

Islam’ın kuralları dışında kalan ve fakat özünü oluşturan Ayetlerin hiçbirine Islam Dünyasının sahip çıkmadığı artık kabul edilmelidir. Hatta ne yazıktır ki, cemaat çıkarları, Islam’ın özü olan o Ayetlere sahip çıkmaya engeldir. Kanımca aşağıda belirttiğim ayetleri odak noktasına getirecek yeni bir Islam Öğretisi’ne
gereksinim var. Ben bunu yapmaya çalışyorum.

İki nedenle:

1. Azgınlaşan emperyalizm yerküreyi yokoluşa sürük­lemektedir.

Çünkü emperyalizmin Tanrısı “para” dır.

Onun bu niteliğini en belirgin biçimde bir Alman özdeyişi özetlemektedir:

“Hast du was, bist du das”.(Neyin varsa sen osun).

Bu deyim, yerküreyi yok edecek olan emperyalizmin özlü bir açıklanışıdır.

2. O nedenle doğayı ve insanı korumanın temel ilkelerini Islam’ın kutsal kitabından çıkarıp,
“öğreti” ye dönüştürmek gerekiyor.

Bu gerçekleşebilir mi? Sn. Çetiner Çalış’ın sorusunun özdeki anlamı budur.

Emperyalizm karşıtı yeni bir Islam öğretisi kendisinin de tarihsel güvencesi olacaktır.

O nedenle emperyalizme karşıtlığı Batı dünyasında görmek, bulmak, düşün ve eylem birliği sağlamak ge­rekecek.

Mustafa Kemal Atatürk’ün Türkiyesi bunu başarabilir.

Bunu sağlamak için kişinin dindar olması, dinin kurallarını titizlikle uygula­ması da gerekmez.
Bu satırları yazan kişi (Ali Nejat Ölçen) Islamın kurallarına uymasa bile, özünü oluşturan ilkelerine
sahip çıkmayı amaçlamaktadır. Neden? Çünkü: Islam Dünyası, henüz o dinin kültür düzeyini kavrayabilmiş değil. Islam’ın felsefesi ve kendine özgü kültü­rüne yerküre ve yerküredeki tüm canlıların gereksinimi olduğunun farkında bile değil.

İşte o gereksimin çözümünü sağlayacak Ayetler:

1. Necm Suresinin 39. Ayeti. Karl Marx’tan 1200 yıl önce: “Say’inden (emeğinden) gayrisi senin değildir.”

2. Maide Suresi’nin 42.Ayeti: “Adaletle hükmediniz. Tanrı, adalet ya­panları sever.”

3. Nisa Suresi’nin 112. ayeti: Bir suçsuzun üzerine kim suç atarsa bu büyük bir iftiradır ve
açık bir gü­nah yüklenmiş olur

4. Hücurat Süresi’nin 12. ayeti: Zan’dan sakınmalarını bildirmekte­dir: Zan’ın bir kısmı zira günahtır.

5. Hücurat Suresinin 11. Ayeti: Birbirinizde kö­tülük aramayın, birbiri­nizi kötü lakaplarla çağırmayın.

6. Saf Suresinin 3. Ayeti: “Yapamayacağınız şeyi söyleme­yin.”

7. Araf Suresinin 43. Ayeti: “Göğüslerinizde kinden ne varsa atmışızdır.”

8. Nahl Suresi’nin 30. Ayeti: “Dünyada güzel iş yapanlara güzellikler vardır.”

9. Maide Suresi’nin 8.Ayeti: “Bir kavme duyulan kininiz sizi adaletsiz­liğe yö­neltmesin.”

10. Asr Suresi: “İnsanlar hüsran içindedir, sabır ve iyilik öğütle­yenler ha­riç.”
İlginç olanı “sabırlı” iyi kişi” olun demiyor. Sabrı ve iyiliği bireysel nitelik olmaktan çıkarıyor, toplumsallaşmasını öngörüyor. Olağanüstü doğru olan bu.

11. Adiyat Suresi’nin 5. Ayeti: “Vay bütün hümeze ümeze güruhuna, mal top­lamış, onu saymaktadır.
Mal kendisini ebedî kılacakmış sanır.”

Bu ayetler yabancı dillere çevrilmeli Batı dünyasına anlatılmalı aynı zamanda Islam’ın öğretisi olarak yaygınlaştırılmalı ve “ahlak” ilkesine dönüştürülmeli.

Çünkü yukarıya aktardığım ayetlerin tümü emperya­lizme, soyguna, israfa, gösterişe, haksızlığa, nefrete ve ahlaksızlığa karşıdır, evren­seldir ve yerkürenin kurtuluşunun çözümüdür.

Birbirinden ayrılmayan bir bütündür bu Ayetler ve Islam’ın özünü betimler. Tümü Islam’ın kurallarından çok daha önemlidir ve ne yazık ki Islam Dünyası, hala bu Ayetleri özümseyecek kültür düzeyine ulaşabilmiş değildir.

Böylesi bir uğraş ilkin ülkemizde Diyanet İşleri Başkanlığı‘nın görevi olabilmelidir.
Ve bu kuruluş devletten ayrı, özgür ve özerk niteliğe kavuşabilmelidir.
Devletin içinde değil, devletin dışında, devlete karşın Dinin korucusu olabilmelidir.

Kanımca Islamın özü olan bu Ayetler, dünya barışının da yaratıcısı olabilir. Bu satırları yazan kişi,
Islam’ı yalnızca bir din olarak değil aynı zamanda bir yaşam felse­fesi olarak da betimlemektedir.
Bunun savaşımını vermektedir ve bugün kimsenin umursamadığı bu Ayetlere petrol tükendiğinde Islam Dünyası
50 yıl sonra belki sarılacaktır. Şimdiden böylesi ortamı yaratmanın çabasını görev olarak üstlendim.

Çünkü yerkürede tek egemen güç ve tek din, azgınlığın ve felaketin kaynağı olacaktır.

Böyle biline.

Saygılarımla.
21.8.2013

Dr. Müh. Ali Nejat Ölçen

Yayınlayan

Ahmet SALTIK

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Ahmet SALTIK’ın özgeçmişi için manşette tıklayınız: CV_Ahmet_SALTIK

“İSLAMIN ÖZÜ” üzerine 3 yorum

 1. AHMET BEY,

  KUR’AN 6236 AYETTİR VE YAKLAŞIK ÜÇ YÜZ SENEDE ÖĞRENİLİR!

  Hayata, dünyaya, evrene dair ne kadar çok şey öğrenirsek öğrenelim, daima bildiklerimiz bir nokta kadar bilmediklerimiz dünya kadardır.

  Bu nedenle, Aristo; “Bildiğim bir tek şey var o da hiçbir şey bilmediğimdir.” demişti.

  Hz. Ali, “Bana bir tek harf öğretene köle olurum!..”

  Marks, “bilmiyorlar, ama yapıyorlar…”

  Bu nedenle de, hiçbir Osmanlı Padişahı, “Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmini öğrensinler,” diye Kur’an tercümesi istememiş ve Kur’an Tefsiri yaptırmamıştı.

  Okuması yazması bile olmayan milyonlarca insanın, Allah’ın sonsuz ve sınırsız ilmini öğrenmesi için Kur’an Tercüme ve Tefsirinin yapılmasına Osmanlı Padişahları asla razı edilemedi… Osmanlı “bu dünyanın devleti olduğu için de” bu istek her Osmanlı Padişahaına teklif bile edilemedi.

  Ama Türkiye Cumhuriyeti, laiklik ve Cumhuriyet iddiasına rağmen bu dünyanın devleti olarak kurulamamış, yöneticileri de bu dünya devletinin yöneticileri olamadılar…

  Türkiye yöneticileri Hz. Ali gibi, “Kur’an göre karar vermeye kalkışmayın… Kur’an’a göre karar verirseniz Allah’la yarışa girersiniz; Allah size cevap vermeyeceği için de kendinizi galip sanırsınız ve dinden imandan çıkarsınız…” diyemediler.

  “Allah size istedğiniz, beğendiğiniz, güvendiğiniz kadar akıl vermiştir…
  Eğer, Aklınıza göre düşünür, inanır, ibadet eder, yaşar ve ölürseniz, en fazla hata yaparsınız… Ve Allah’ın huzuruna hatasız kul olmaz masumiyetiyle çıkarsınız!..
  Ama hangi dinin adamı olursa olsun din adamlarına uyar, onların size öğrettiği gibi inanır, yaşar, ibadet eder ve ölürseniz; Allah’ın huzuruna şirk koşma suçuyla çıkarsınız.” demeyi de akıllarına getirmediler.

  Diyanet İşleri Başkanlığı’nı kurdular ve milyonlarca insanı;

  YAKLAŞIK ÜÇ YÜZ YILDA ÖĞRENİLMESİ MÜMKÜN 6236 AYETLİK KUR’AN HÜKÜMLERİNE;

  YAKLAŞIK 40-50 BİN SENEDE ÖĞRENİLMESİ MÜMKÜN SEKİZ YÜZ BİN HADİS, YÜZ BİN MENKIBELİK SÜNNET HÜKÜMLERİNE,

  EN AZ YÜZ BİN SENEDE ÖĞRENİLMESİ MÜMKÜN MİLYONLARCA MİLYARLARCALIK İCMA VE KIYAS HÜKÜMLERİNE MAHKUM ETTİLER.

  Ali Nejat Ölçen buyurmuş ki, “Şu ayetler doğru, bunları alalım..” demiş…

  Cumhuriyet’in yapmaması gereken bu yükün altına girmemekti. Cumhuriyet Laiklik iddiasına rağmen bu yükün altına girdikten sonra, Ali Nejat Ölçen’in dediklerine
  ancak kahkalarla gülünür…

  Diyanet İşleri Başkanlığı artık kendi programını uyguluyor, Cumhuriyetçileri de çoktan unuttu. Aklına getirseniz, “Biz onları kandırdık… Gözleri, kulakları, beyinleri, akılları ve zekaları vardı… Onlar da kanmasalardı!..” diyecektir.

  1. Rıza bey,

   Yorum yazdığınız için sağolun.

   Fakat, bu sitede çıkan 3000’e yakın yazıydan epeycesine eksik olmayın yorumu açık ara ile siz yapmakla birlikte, tek bir yorumunuzun olumlu yönde olduğuna tanıklık edemedim.

   Şaka bir yana, gözüm açık gideceğim.
   Sizinle yersiz polemiğe girmek istemem ama, kuzum siz ne ola ve nasıl olsa beğenirsiniz?? Bir yane olsun beğendiğiniz yazı yok mu?

   Yoruumunuzda maddi hatalar var :
   Ayer sayısı 6236 değil, 6666..
   İÇMA değil İCMA..

   Ufak tefek yazım yanlışlarını görmüyoruz..

   Yorumunuzu Sayın Ölçen’e erişerek de sunabiirsiniz..

   http://www.olcen.net...

   Sevgi ve saygı ile.
   Ankara, 24.8.13

   Dr. Ahmet Saltık
   http://www.ahmetsaltik.net

 2. Ahmet Bey,

  Cevap verdiğiniz için teşekkür ederim. Ama ne yazık benim hakkımda yanılmışsınız.

  Bilim, sanat, edebiyat, kültür, uygarlık, adalet, hukuk, insanlık, sevgi, vefa, aydınlanma ve güzel olan her şey ELEŞTİRİDEN doğmuştur…

  Eleştiri de kuşkudan doğmuştur.

  Tevfik Fikret, “hayatta en hakiki mürşit ilimdir!..” dediği Tarih-i Kadim adlı şiirinde
  “ŞÜPHE BİR NURA DOĞRU KOŞMAKTIR!..” der.

  Tevfik Fikret’in Tarihi Kadim şiirini kesintisiz sitenizde yayınlarsanız hiç kuşkunuz olmasın ki beğenirim…

  Bu yazıya yazdığım yorumun en önemli fikri, Kur’an’ın yaklaşık üç yüz yılda öğrenilmesi idi… Bunun insanlık için ne kadar büyük bir KÜLFETolduğunu bilen Hz. Ali, kendisindeki Ayetleri vermeyerek, Kur’an 6236 Ayet olarak toplanmasına yol açmıştı.

  Allah göndermiş, Peygamber getirmiş, Osman da toplamış anlayışıyla kitaplaşan Kur’an 6236 Ayet’tir. Hz. Ali ve Ehlibeyt kendilerindeki Kur’an Ayetlerini vermeyerek, insanlığa yüklenen büyük yükü biraz hafifletmek istemişlerdi.

  Önemli olan Cumhuriyet’in Laiklik iddiasına rağmen; TÜRKİYE HALKLARINI üç yüz yılda öğrenilmesi mümkün Kur’an Hükümlerinin, 40-50 bin yılda öğrenilmesi mümkün Sünnet Hükümlerinin, en az yüz bin senede öğrenilmesi mümkün KIYAS-I FUKUHA, İCMA-İ ÜMMET hükümlerinin altına sokmasıdır…

  Muavviye ve Yezid de bundan başka bir şey yapmamışlardı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir