Mitingler Tayyip Bey ve PKK

Mitingler Tayyip Bey ve PKK

Baş­ba­kan Tay­yip Bey, mi­ting üs­tü­ne mi­ting ya­pıp du­ru­yor.

Ne­re­den çık­tı bu mi­ting­ler?

“Kor­ku dağ­la­rı bek­li­yor!” der­ler ya… Tay­yip Be­y’­inki de o he­sap…

Tak­sim Ge­zi Par­kı di­re­ni­şi O’nu bir hay­li ür­küt­müş ola­cak ki,
her mi­ting­de ne ka­dar güç­lü, ne ka­dar kud­ret­li ol­du­ğu­nu gös­ter­mek is­ti­yor!

“Millî ira­de­ye say­gı­” adı­nı ver­di­ği mi­ting­le­rin be­şin­ci­si­ni Er­zu­ru­m’­da ya­pan
Baş­ba­kan,

“Tür­ki­ye­’nin aya­ğı­na ta­kıl­mış te­rör pran­ga­sı­nı çe­kip atı­yo­ruz.
Bun­dan son­ra çok da­ha faz­la de­mok­ra­tik re­form yap­ma im­kânı­mız ola­cak!” de­di.

Ay­nı gün, PKK’­nın tem­sil­ci­si BDP’­nin Ge­nel Baş­kan Yar­dım­cı­sı Gül­tan Kı­şa­nak da par­ti­li genç­le­re,
  • Nor­mal­leş­me sü­re­ci­ne ge­çe­bi­lir­sek, PKK da le­gal si­ya­set ya­pa­cak.
    Çö­züm için Öca­la­n’­a de­mok­ra­tik mü­ca­de­le için­de yer aç­mak şart!” di­yor­du.

On bin­ler­ce ki­şi­nin ka­ti­li PKK’­yı, le­gal si­yasî par­ti ola­rak dü­şü­ne­bi­li­yor mu­su­nuz?

  • PKK’­lı te­rö­rist­ler, Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın li­der­li­ğin­de Mec­li­s’­e gi­re­cek ve
    Tay­yip Be­y’­in kar­şı­sın­da­ki sı­ra­la­ra otu­ra­rak si­ya­set ya­pa­cak­lar, öy­le mi?

BDP Ge­nel Baş­ka­nı Se­la­hat­tin De­mir­taş baş­ta ol­mak üze­re bü­tün BDP’­li­ler,
“Bi­zim­ki­ler sö­zü­nü tut­tu, şim­di sö­zü­nü tut­ma sı­ra­sı dev­let­te!” di­yor.

  • Ha­ni, Öca­la­n’­a ve PKK’­ya hiç­bir söz ve­ril­me­miş­ti? Ne ol­du?

Baş­ba­kan, Er­zu­ru­m’­da “Te­rör pran­ga­sı­nı sö­küp atı­yo­ruz. Bun­dan son­ra çok da­ha
faz­la de­mok­ra­tik re­form yap­ma im­kânı­mız ola­ca­k.”
der­ken,

“Kan­lı PKK”­nın Mec­li­s’­e gir­me­si­ni mi kas­te­di­yor­du?Tokmak, SÖZCÜ 25.06.2013

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir