Türkiye’de Yaşananlar Yobazın İntikamıdır!..


Prof. Dr. Ce­lal Şen­gör

portresi2


Türkiye’de Yaşananlar Yobazın İntikamıdır!..

Türkiye’de yaşananlar yobazın intikamıdır!..

Şengör, “din temelli eğitimin” büyük tehlike olduğunu belirterek,

“AKP iktidarı sürerse çöküş kesindir.” dedi

Prof. Dr. Ce­lal Şen­gör, Tür­ki­ye­’nin çok zor bir sü­reç­ten geç­mek­te ol­du­ğu­nu be­lirt­ti.

“Türkiye­’yi bek­le­yen asıl teh­li­ke par­ça­lan­ma de­ğil Af­ga­nis­tan­laş­mak­tı­r” di­yen
Prof. Dr. Şen­gör, çar­pı­cı saptamalarda bu­lun­du :

AKP eği­ti­mi bi­tir­di

Eği­tim bit­ti. Za­ten çok az­dı, AKP bi­tir­di. Ama AK­P’­nin eği­ti­mi bi­tir­di­ği bu­gün hiç ko­nu­şul­mu­yor. Bel­li ki Tür­ki­ye­’nin al­tın­dan kal­ka­ma­dı­ğı prob­lem­le­ri var. Ama esas so­ru­yu kim­se sor­mu­yor: Bu­gün gel­di­ği­miz nok­ta­nın te­me­lin­de ne var? Bun­la­rı kim­se ko­nuş­mu­yor. Her­kes o gün ga­ze­te­nin yaz­dı­ğı so­ru­nu tar­tı­şı­yor. Çün­kü hiç kim­se­nin bir bil­gi bi­ri­ki­mi yok. Bil­gi bi­ri­ki­mi ol­ma­dı­ğı için de bü­tün sorunları bir kör dö­vü­şe dön­müş durumda.

Hiç kim­se; ‘O­tu­ra­lım şu prob­le­mi çö­ze­li­m’ de­mi­yor.
Her­kes; ‘Sen hak­lı­sın, ben hak­lı­yı­m’ di­ye tar­tı­şı­yor.

Her­kes çı­kar pe­şin­de

Kürt so­ru­nu, her­ke­sin ken­di so­ru­nu ha­li­ne dö­nüş­müş durumda. Bu so­run üze­rin­den her­kes ken­di çı­kar­la­rı­nın pe­şin­de ko­şu­yor. Baş­ba­kan, Cum­hur­baş­ka­nı ol­mak için bu
iş­le uğ­ra­şı­yor. CHP, ik­ti­da­ra gel­mek, par­ti­si­ni bir ara­da tu­ta­bil­mek için uğ­ra­şı­yor.
MHP ken­di­ne pay çı­kar­ma­ya ça­lı­şı­yor. İm­ra­lı­’da­ki ka­şa­ne­sin­de otu­ran zat, ken­di çı­ka­rı­na ba­kı­yor. Ama sorun as­lın­da ne­dir? Bu sorun na­sıl çö­zül­me­li­dir? Bu­nun­la kim­se
uğ­raş­mı­yor.

En bü­yük teh­li­ke Din te­mel­li eği­tim!

  • Tür­ki­ye­’nin kar­şı kar­şı­ya ol­du­ğu en bü­yük teh­li­ke­dir.
  • Bu tam an­la­mıy­la ha­ya­ta geç­ti­ği an Tür­ki­ye bi­te­cek­tir.
  • Tür­ki­ye­’de­ki din ta­hak­kü­mü ve din te­mel­li eği­tim bö­lün­me­den ve par­ça­lan­ma­dan çok da­ha bü­yük bir teh­li­ke­dir.

Çün­kü bu ol­du­ğu an Tür­ki­ye Af­ga­nis­tan­la­şa­cak­tır. Ama bu­gün ne CHP, ne de MHP
bu­nun­la il­gi­len­mi­yor bi­le. Ne olup bit­ti­ğin­den ya ha­ber­le­ri yok, ya da oy kay­bet­mek­ten kork­tuk­la­rı için ora­lı ol­mu­yor­lar.

Din­ci­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı

Fa­zıl Say ha­ka­ret et­miş! ‘Ha­ka­ret et­me­di­m’ di­yor. Ama ha­pis ce­za­sı ve­ri­li­yor.
Sa­yın Ba­kan da çı­kıp açık­la­ma ya­pı­yor; ‘Bü­yük sa­nat­çı, ama böy­le söy­le­me­me­liy­di.’

Bu­gün Tür­ki­ye­’de ak­lı ba­şın­da adam­lar, yalnızca şu an­da sür­mek­te olan din­ci­leş­tir­me po­li­ti­ka­sı­na uy­ma­dık­la­rı için ekar­te edi­li­yor­lar. Mah­kum edi­li­yor­lar.

Bal­yoz ko­nu­şul­mu­yor!?

TSK’­ya ya­pı­lan sal­dı­rı­nın al­tın­da da bu var. Amaç; TSK’­yı ekar­te et­mek.

Bu­gün po­li­ti­ka­cı­lar her fır­sat­ta Er­ge­ne­kon da­va­sın­dan söz edi­yor­lar. Bu çok gü­zel.
Ama kim­se Bal­yo­z’­u ko­nuş­mu­yor. Ne­den? Oy­sa Bal­yoz bu­nun birkaç ay ön­ün­de
ger­çek­leş­ti bu. Bir ge­ne­ra­le di­yor­lar ki; ‘Sen Di­yar­ba­kı­r’­da şu ta­rih­te, şu bel­ge­yi, şah­sı, hat­ta da­ha da be­te­ri. Bal­yo­z’­da bü­tün de­lil­ler çü­rü­tül­dü. Hem de he­pi­mi­zin gö­zü önünde. Ge­ne­ra­le ver­miş­sin cezayı!’ Ge­ne­ral di­yor ki; ‘İş­te bel­ge­le­rim… Ben o ta­rih­te Sa­yın Ba­ka­n’­la bir­lik­te Was­hing­to­n’­day­dım.’ Bu­na rağ­men tu­tuk­la­dı­lar o ge­ne­ra­li.
En son Mic­ro­soft da de­me­di mi; ‘Bun­la­rın hep­si uy­dur­ma­’ di­ye. Ama bu­na rağ­men
bu adam­lar hâ­lâ içeri­de. Ola­cak şey mi bu?

İl­kel he­sap­laş­ma var

  • Yo­ba­z’­ın in­ti­ka­mı ya­şa­nı­yor şu an­da Tür­ki­ye­’de.
  • İl­kel bir he­sap­laş­ma sü­re­cin­de­yiz.

Eğer eği­ti­mi de bun­la­rın eli­ne bı­ra­ka­cak olur­sak, Avus­tur­ya-Ma­ca­ris­ta­n’­da­ki da­ğıl­ma­nın ay­nı­sı­nı ya­şa­ya­ca­ğız. Hem de bi­re­ bir ay­nı­sı ola­cak. Şu an­da da adım adım ay­nı şey­ler ya­şa­nı­yor za­ten. Ne ol­du ora­da? Ön­ce; ‘Di­li­mi ko­nuş­mak is­ti­yo­ru­m’ den­di.
Son­ra; ‘Ken­di di­lim­de eği­tim ya­pa­ca­ğı­m’ de­di­ler. Ar­ka­sın­dan özel par­la­men­to is­te­di­ler. Ama bu­nu da hiç kim­se di­le ge­tir­mi­yor. De­mi­yor­lar ki; önü­müz­de çö­zül­müş bir Avus­tur­ya-Ma­ca­ris­tan var. Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nu çö­ker­ten de din­dir. Hı­ris­ti­yan­lık çö­kert­miş­tir Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’nu. İçin­den ke­mir­miş­tir. Hı­ris­ti­yan­lı­ğın ke­mir­me yön­te­mi de
okul­la­ra sal­dır­mak­tır. Ce­ha­let böy­le ya­yıl­mış­tır Ro­ma İm­pa­ra­tor­lu­ğu­’n­da. Bun­la­rı ni­ye kim­se an­lat­mı­yor? Bil­gi yok çün­kü. Bil­gi de yok, bi­ri­kim de yok.

T.C.’­ye sal­dı­rı araç

T.C.’­yi kal­dır­mak, bay­ra­ğı in­dir­mek çok önemli şey­ler de­ğil. Bun­lar yalnzıca semp­tom­dur. Yo­ba­zın in­ti­ka­mı için­de­ki bu semp­tom­lar, bö­lün­me­nin ilk adım­la­rı ola­rak yo­rum­la­na­bi­lir. Amaç, alış­tı­ra alış­tı­ra Tür­ki­ye Cum­hu­ri­ye­ti­’ni böl­mek, par­ça­la­mak­tır.

http://sozcu.com.tr/2013/gundem/akp-iktidari-surerse-turkiyenin-cokusu-kesindir.html, 30.4.13

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir