BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ’NİN ULUSAL EĞİTİM BİLDİRİSİ


Dostlar,

BCP’den (BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ) ve bu partinin gerçekten seçkin (Mümtaz!)
genel başkanı Sayın Prof. Dr. Mümtaz Soysal’dan bizlere ulaşan ULUSAL EĞİTİM BİLDİRİSİ tam anlamıyla görkemli..

Kendilerini gönülden kutlarım.

İşte Cumhuriyet kuşakları bunlar..

Rehberleri us- biliim ve yurtseverlik..

Bu ilkelerle emek ürünü de elbette görkemli oluyor.

Türkiye’nin muazzam bir Cumhuriyetçi birikimi var.

Bu özgüç (potansiyel), son kuşatmayı da yaracak..

Rapor şöyle bağlanıyor :

Bu gidişi durdurmalıyız.

Çocuklarımızın “bizim” olmaktan, hatta “kendileri” olmaktan çıkarılıp “onların olmasına” göz yumamayız.

Aynen katılıyoruz.. Gereğini yapmalıyız..

Sevgi ve saygı ile.
Ankara, 30.9.12

Dr. Ahmet Saltık
www.ahmetsaltik.net

========================================================

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ’NİN ULUSAL EĞİTİM BİLDİRİSİ

SİYASAL parti olarak, Cumhuriyet Hükümetinin “eğitim reformu”nu başından beri eğitimcilik deneyimi olan üyelerimizle, çalışan öğretmenlerimizle, eğitimbilimcilerimizle, çocuk psikolojisi uzmanlarıyla birlikte izledik, izliyoruz. Bununla yetinmeyerek, eğitim işkolundaki sendikaların, eğitim fakültelerindeki öğretim üyeleri ile tabip odalarının görüşlerini ve değerlendirmelerini de inceledik. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bu yana toplanan Eğitim Şuraları’nın belgelerini yeniden anımsadık.

Öte yandan, yaşam biçimlerine imrendiğimiz gelişmiş ülkelerin eğitim düzenlerini gözden geçirdik.

Eğitim sistemlerini düzenleyen ve altında devletimizin de imzası bulunan uluslararası belgeleri göz önüne aldık.

Bizce, durum şudur:

– Cumhuriyet, insanlarımızın içinde yaşadıkları aile, mahalle, köy, kasaba, kent gibi ortamları tanımalarını ve toplu yaşama uyum sağlamalarını, beslenme, barınma, giyinme başta olmak üzere tüm gereksinmelerinin ana kaynağını oluşturan doğayı bilmelerini ve canlı cansız yanlarını tanıyıp onlardan yararlanmalarını,
– tek başlarına aşamayacakları güçlükleri anababa ve kardeşlerden başlayarak öteki insanlarla işbirliği, işbölümü yaparak ve danışarak aşabilmelerini,
– kendilerine ve başkalarına zarar vermeden karşılıklı sevgi, saygı ve yardımlaşmaya dayalı bir barış içinde yaşamayı sürdürebilmelerini,
– üzerinde yaşadıkları yurdun ve birlikte yaşadıkları ulusun kendileri için de yaşam kaynağı ve bir güvence olduğunun bilincinde olmalarını,
– tüm insanların eşit hak ve özgürlüklere sahip olduklarını bilen, bu nedenle de kendi hak ve özgürlüklerinin bilincinde olup onları savunarak kullanıp geliştiren bir insan olmanın temel koşulu ve mutluluk huzuru olduğunu anlamasını,
– bütün bu gelişkin insan niteliklerinin ancak aklını kullanma, bilim ve teknikten yararlanma becerileriyle donanılarak kazanılacağını anlayabilmelerini sağlamış ve olanakları geliştikçe tüm okullarıyla onların donanımlarını, programlarını, öğrenim sürelerini, derslerini, konularını bu amaca göre düzenlemiş,
elbet öğretmenlerini de öyle yetiştirmeye çalışmıştır.

X x x

İçtenlikle ve vicdanla değerlendirilirse, cumhuriyetçi eğitim bazı kusurlarını karşın, önüne çıkarılan güçlükleri ve iktidarları saptırma çabalarını yenerek büyük ölçüde başarılı olmuştur. Bugünün Türkiye’sinde nüfusun

% 90’ı aşan bölümü okuma yazma olanağına kavuşmuştur.
% 50’ye yakını orta öğretim yapabilmektedir.
% 30’a yakın bölümü yükseköğrenim olanağı bulabilmiştir.
hemen hemen her meslek alanına uzman ya da ara eleman yetiştirilebilmektedir.

Yetersizlikler de vardır:

Bilimsel araştırma ve geliştirme olanakları sınırlıdır.
Teknoloji geliştirmede gerilerdeyiz.
Doğal kaynaklarımızı verimli kullanmada yetersizliklerimiz sürüyor.
Gelişmiş ülkelere yetişmekte geç kalıyoruz.
Toplumsal barış ve huzur ortamını kurmak, korumak, geliştirmek ve sürdürmekte zorlanıyoruz.
Saldırgan ve sömürgeci ülkelere karşı ulusal hak ve çıkarlarımızı koruyup güvenceye sağlı tutmakta yeterince başarılı değiliz.

Başka eksiklerimiz de sayılabilir. Ama eksiklerdeki başlıca nedenin dinsel inanç zayıflığı ve ahlâk bozukluğu olduğunu söyleyenlerin akıl, bilgi ve inanç sağlamlığından yoksun oldukları da bir gerçektir.

Eğitim, Birleşmiş Milletlerin sözleşmelerinde ve eğitim bilimcilerin söylemlerinde;

İnsan kişiliğini tam ve özgürce geliştirme etkinliği” olarak tanımlanıyor.

Çocuğun doğuştan getirdiği temel nitelikteki bedensel ve zihinsel özelliklerini geliştirmek ana-babanın, ülkedeki eğitim düzenin, okulun, öğretmenin ve elbette siyasal iktidarların sorumluluğuna girer.

Çocuğun gelişme yönünü çarpıtmak, değiştirmek, eğip bükmek kimsenin hakkı değildir.

Bu anlayış gereğince, AKP iktidarına gelinceye kadar hiçbir cumhuriyet hükümeti, dinsel duyarlılıklarını öne çıkarmış olduğu durumlarda bile,

– çocuklarımızı kör inançlara kaynaklık eden,
– akıl ve bilimden uzaklaştıran,
– farklı insanlarla barış ve hoşgörü içinde yaşayabilmeyi insan özelliği olmaktan çıkarıp tarikat ya da cemaatlere teslim etmeye..

şimdiki iktidar kadar heves etmedi ve ulusal eğitim kurumlarımızı din okullarına dönüştürmeye girişmedi. Onlarca yıldır, cumhuriyetin kıt olanaklarla yurttaşların hizmetine sunabildiği eğitim-öğretim düzenine bu kadar dindarca ve düşmanca davranan olmamıştır.

X x x

Bu durumun nedenlerini artık ciddiyetle düşünmek ve değerlendirmek zorundayız.
Söz konusu olan, çocuklarımız, torunlarımız, geleceğimiz ve ulusal varlığımızdır.
Temel Eğitim Yasamız eğitim düzenimizin önüne 3 temel amaç koyuyor:

Birincisi, iyi insan yetiştirmek: İster din ve mezhep inançlarına, ister psikoloji ve toplum bilimlerine, isterse de Türk ahlâk ve töresine göre, iyi insan en azından aklını ve yeteneklerini kullanabilecek becerilerle donatılmış, çalışkan, üretken, girişken ve barışçı, hoşgörülü, doğruluk ve dürüstlüğe bağlı, birlikte yaşama gereklerine uyan kişidir.

İkincisi, iyi yurttaş yetiştirmek: ulusunu ve yurdunu tanıyan, kaynak ve olanaklarını bilen, sorunlarını anlayıp çözümlerini arayan, işbirliğine, işbölümüne, yardımlaşma ve dayanışmaya katılan, yurt olanaklarını verimli ve yararlı kullanan, yurt ve dünya barışına katkısı olan kişidir.

Üçüncüsü, iyi meslek adamı yetiştirmek: Kişisel ilgi ve yeteneklerine dayalı bir mesleği seçmeyi, o alanda kendini geliştirmeyi, elindeki olanaklarla en verimli ve yararlı ürüne varmayı başarabilecek yetenek ve becerilerle donanmış kişidir.

Dünyada, özellikle de gelişmiş ülkelerde, eğitim süreleri, programları, okul türleri ve aşamaları, çocukları bu temel amaçlara ulaştırmanın gerekleri düşünülerek belirlenmeye çalışılmıştır. O nedenle, gereksinimler ve olanaklar arttıkça özellikle temel eğitim süreleri uzatılmıştır. Eğitim kurumlarından geçiş sürelerinin kaç yıl olması bu ölçütlere ve ilkelere göre belirlenmektedir. Böyle olduğu içindir ki, cumhuriyet tarihi boyunca eğitim yaşamımızda edinilen deneyimler ve olanaklar göz önünde tutularak eğitim süresi kesintisiz olarak uzatılmıştır. Bunun çok da yararlı olduğu günlük yaşamımızda da gözlenebilmektedir.

X x x

Şimdi olup bitenler ve tartışmalar, “imam hatip, din, mezhep, tarikat, akıl, bilim, laiklik” gibi sözcüklerin olur olmaz kullanıldığı bir kaosun yaşanmakta olduğunu göstermektedir. Bu durum şaşırtıcı değil. İyi insan, iyi yurttaş, iyi meslek adamı yetiştirmek gibi ulusal eğitim amaçlarının AKP iktidarınca pek önemli sayılmadığı anlaşılıyor. İnsan topluluklarının ortak gereksinimleri, olanakları, sorunları ve çözümleri üzerine özgürce düşünüp özgürce davranmayan, hak ve özgürlüklerini bilmek, kullanmak, korumak ve geliştirmek bilincinde olmayan, sorgulamayan, tartışmayan, başkalarınca kullanılmaya ve sömürülmeye yatkın, itaatkâr insanlar olması mı istenmektedir?

Bütün yurttaşlarımız bilmelidir ki;

– “muhafazakâr, dindar ve ahlâklı insanlar yetiştirme” perdesi gerisinde çocuklarımızı başta ABD ve AB olmak üzere Batı emperyalizminin sömürü çarklarına hizmet edecek köleler biçiminde yetiştirmek,

ulusal eğitim politikamızın asla hedefi ya da bilinçsiz ve dolaylı sonucu olamaz.

Bu gidişi durdurmalıyız.

Çocuklarımızın “bizim” olmaktan, hatta “kendileri” olmaktan çıkarılıp “onların olmasına” göz yumamayız.

Ulusal eğitim politikamızı bilimsel çalışmalarla ve geniş katılımlı Eğitim Kurultayı (Şura) kararlarıyla cumhuriyetçi temellerine yeniden oturtulmalıdır.

Mümtaz Soysal
BCP Genel Başkanı
www.bcp.org.tr
0312 442 59 45

BAĞIMSIZ CUMHURİYET PARTİSİ’NİN ULUSAL EĞİTİM BİLDİRİSİ” hakkında 2 yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir